HECHOS 22

1―'Nia'₂ dsa₂ go₂ rɨn'₅₄ jniog₄, gui'₅₄ can'₅₄ në́₃, nei₂ de'₂ 'nia'₂ a₂juá'₄ jniá₂ juɨg₅₄ 'nia'₂ a₂jáng'₄ jág₁ dsau₅ quió₃. 2Të₂le₃ tei₄ guë́₄ ca₂i₃lén₂ dsa₂ jme₁ca₂nág₂ a₂juá'₂ Pa₄ quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo. Jaun₂ caun₂ ca₂juá'₂ bá₄ 'éi₂: 3―Dsa₂ judío bá₄ lɨ́n₅ jniá₂. Juɨg₂ Tarso bá₄ chang₂, ja₁tén₄ 'uë₃ Cilicia. La₁ Jerusalén la₂ bá₄ ca₂i₃juɨng'₂. Ca₂'ɨ₃ jniá₂ si₂ a₂ca₂jme₃tag₅ të₅ Gamaliel. Co₂rë₂ bá₄ ca₂jme₃tag₂₃ con'₂ lë́₅ Si₂ 'Éi'₃ quió'₅ dsa₂ quián₂ jniog₄ ma₂lɨ́g'₂. A₂dsen₅₄ dsɨ₃ jme₁lɨ́ng₄ le₃quió'₅ Diú₄, juɨ₁lia'₂ jmo'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃ rë₂në́₃. 4Qui₂ca₂co₃'én₃ jniá₂ dsa₂ i₂tion'₅₄ Juɨ₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄ le₂jŋiá₅, ca₂lia'₂ ca₂quɨ́n₂ 'mú₃ quió'₅. Qui₂ca₂toin'₂ 'né₅ 'má₃ lia'₂ dsa₂ ŋe'₂ lia'₂ dsa₂ mɨ́₂. 5Lé₂ bá₄ jáng'₃ jág₁ dsau₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsɨ₂gui'₅₄ can'₅₄ në́₃, ia₁ guioin₅₄ bá₄ ca₂jáng'₃ si₂ jniá₂ a₂ca₂chein₃ ne₄ rɨin'₅₄ i₂tián'₅ Damasco, ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂jme₁i₁chán'₃ jniá₂ rɨ́ng'₃ i₂tián'₅ ja₁jaun₂, a₂jme₁të₁₂ le₁'ŋei'₅₄ ia₁jaun₂ gue₃ uɨg₅ jë₄ juɨg₂ Jerusalén la₂. 6'La₁ia₁ lia'₂ con'₂ jme₁ŋó₃ jniá₂ le₂'i₄ juɨ₅ né'₃ a₂dsióg₄ juɨg₂ Damasco, con'₂ dsi₂ŋí'₃, con'₂ tsá₃ jáng₅ jme₁ca₂téng₃ caun₂ si₂ tág₅ jmá'₅ a₂já₃ juɨ₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 7Jaun₂ i₃'ɨ́ng₃ 'uë₃. Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂nag₃ jág₁ a₂juá'₂: “Saulo, Saulo, ¿'e₂ lë₃ co₂'éin'₅ jniá₂?” 8Jaun₂ ca₂ŋag₄ jniá₂: “¿'Ein₂ 'ne₂ gui'₅₄?” Jaun₂ ca₂juá'₂ tság₅ jniá₂: “Jesús chan₂ Nazaret bá₄ jniá₂ i₂co₂'én'₅ 'ne₂.” 9Ján₃ bá₄ ca₂jág₃ dsa₂ i₂jme₁quian'₅₄ jniá₂ si₂ jaun₂, jaun₂ ca₂rë₃gó'₅. La₁ tsá₃ ca₂nág₂ jág₁ quió'₅ i₂ca₂juá'₂ ca₂tság₃ jniá₂. 10Jaun₂ ca₂ŋag₄ jniá₂ jaun₂ në́₃: “Te₁gui'₅₄, ¿'e₂ 'nió'₅ jmo₅₄ jniá₂?” Jaun₂ ca₂juá'₂ Te₁gui'₅₄: “Nau₂, gua₂ juɨ₅ juɨg₂ Damasco. Ja₁jaun₂ juá'₂ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ 'nió'₅ jmó'₂.” 11Ia₁ co₂dsia₅ ca₂téng₂ bá₄ quian'₅₄ si₂, jaun₂ dsa₂ i₂quiang'₅₄ bá₄ ca₂jiog₃ le₁chan'₂ gu₃ a₂ca₂dsióg₃ të₂ Damasco. 12Ja₁jaun₂ jme₁guá₄ jan₂ dsa₂ chen₂ Ananías, i₂jme₁jme₂ti₃ con'₂ lë́₅ Si₂ 'Éi'₃ Juá'₅ quió'₅ Moisés, jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ judíos i₂tián'₅ Damasco ca₂juá'₂ dse₃ 'ɨin₂₃ 'éi₂. 13Jaun₂ ca₂dsióg₃ Ananías i₁jag₅₄ ja₁jme₁'eng₅₄. Jme₁ca₂dsióg₃, ca₂juá'₂: “Saulo rɨn'₅₄ jniog₄, guei'₅₄ táng₃ jme₁ne'₄.” Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ bá₄ ca₂lág₃ táng₃ mɨ́g₂ ne₃, jaun₂ ca₂jɨin₅₄ jaun₂ në́₃. 14Jaun₂ ca₂tság₃ táng₃ jniá₂: “Diú₄ quián₅ dsa₂ can'₅₄ quián₂ jniog₄ ma₂ca₂quióin'₂ 'ne₂ le₂jŋiá₅, ia₁jaun₂ le₃cuɨng'₂ 'e₂ jaun₂ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅, ia₁jaun₂ jɨng'₅₄ i₂qui₂dsɨ₅ 'éi'₃ rë₂ quiáin₅, ia₁jaun₂ nág'₁ jág₁ quió'₅ 'ŋiog₅ a₂tio'₅₄ mɨ₂'o₅₄. 15Jaun₂ 'ne₂ gog'₅₄ a₂chi₂o₁'ɨ́in'₃ o₁dsia'₄ o₁chei'₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ ma₂jag'₅₄ 'e₂ qui₂ma₂nei'₂ në́₃. 16Jaun₂ në́₃, tsá₃ ma₃jme₁'ag₁₂. Nau₂, o₂chon₅₄ jmɨg₂, mɨ₄ ne₄ 'éi₂, ia₁jaun₂ jŋí₃ dsáu'₂.” 17'Jme₁ca₂guáng'₃ Jerusalén, ŋeg₅₄ guá'₅ templo i₂chi₁leng'₄ Diú₄. Jaun₂ a₂lë₁ca₂jéin₃ ca₂jág₃, 18ca₂jɨng₅₄ Te₁gui'₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂: “I₂ŋáu'₂ jú₅ të₂le₃ dséi₂ juɨg₂ Jerusalén, ia₁ tsá₃ tón'₂ dsa₂ juɨ₅ jág₁ a₂juɨg'₅₄ a₂'ág'₄ jniá₂.” 19Jaun₂ ca₂ŋag₄ jniá₂ ca₂juɨ́g₂: “Te₁gui'₅₄, ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ 'éi₂ le₁ŋi₅ a₂jme₁ŋɨ₅ jniá₂ a₂jme₁nei₂₃ ca₂le₃jë́₃ guá'₅ sinagogas a₂co₂'éng₅ qui₂cuë́₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'én₂ jág₁ dse₃ quiáng'₂, a₂jme₁i₂tioin'₂ 'né₅ 'má₃. 20Jme₁ca₂jŋɨ'₃ dsa₂ Esteban, dsa₂ i₂jme₁jáng'₅ jág₁ dsau₅ quiáng'₂, jaun₂ bá₄ jme₁chén'₄ jniá₂ ján₃, ia₁ jme₁lë́₄ caun₂ jág₁ quió₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂ca₂jŋɨ'₃ 'éi₂. Jaun₂ ca₂jmo₃ jniá₂ 'í₁ nɨ₁tsɨn'₅₄ dsa₂ i₂ca₂jŋag'₃.” 21La₁ jaun₂ ca₂juá'₂ Te₁gui'₅₄ ca₂tság₃ jniá₂: “La₁ gua₂, ia₁ tsag₅₄ jniá₂ uɨ́ng₂ quiáng'₂, a₂o₁'ë́'₃ jág₁ ja₁con₂ dsɨ₂nau₂.” 22Co₂jaun₂ bá₄ ca₂nág₂ dsa₂ juɨg₂. Jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄ ca₂guió'₃ ca₂juá'₂: ―¡Juɨ₁jon₅₄ i₂në₅! ¡Tsá₃ ma₃'nió'₅ le₃chain₂ guë́₄! 23Jaun₂ dsa₂ juɨg₂ në́₃, caun₂ qui₂ca₂të₂ca₂'oin'₂ bá₄ Pa₄, qui₂ca₂gág₃ tsɨn'₅₄ tioin'₅₄, qui₂ca₂cho₃ dsa₂ 'liog₂ juɨ₅ guei'₅₄. 24Jaun₂ ca₂jmo₃ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄ 'éi'₃ ca₂toin'₂ Pa₄ dsi₂néi₂ ja₁tion'₅₄ dsɨ₂'lióg₂. Jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂báin₂ Pa₄ ia₁jaun₂ jmo₃ jág₁ 'e₂ dso₄ rɨin₂, 'e₂ 'uɨg₅₄ ca₂rë₃'né₃ dsa₂ juɨg₂ quiong'₅₄. 25La₁ jme₁ma₂rë₂'ŋei'₅₄ a₂jme₁ma₂bóg₂ dsa₂, ca₂juá'₂ Pa₄ ca₂tsɨ́'₃ jan₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ i₂chén'₅ cau₅: ―¿Ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ báng'₄ jan₂ dsa₂ i₂tén₅ Roma të₃ tsá₃ ma₂në₂quion'₂ 'nia'₂ jág₁ dsau₅ quió'₅? 26Jme₁ca₂nág₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ a₂në₅, jaun₂ ca₂ŋei₅₄ i₁chi'₂ juɨg₅₄ dsen₅₄ quiáin₅ ca₂juá'₂: ―Të₃ŋi'₅₄ quiáng'₂ në₁jua'₂ 'e₂ ca₂jmag'₅₄ dsa₂ në₅, ia₁ dsa₂ tén₅ Roma bá₄ në₅. 27Jaun₂ ca₂jme₃quián₃ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄ ja₁'en₅₄ Pa₄, jaun₂ ca₂ŋag₃: ―¿Dsón'₂ lɨ́n'₅ 'ne₂ dsa₂ tén₅ Roma? Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Pa₄: ―Ján₅. 28Jaun₂ ca₂juá'₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ jaun₂ në́₃: ―'Lióng₂ cu₄ ca₂quɨ́n₂ quió₃ a₂ca₂lɨng₃ dsa₂ tén₅ Roma. Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Pa₄: ―La₁ jniá₂ në́₃, a₂ma₂lɨ́n₅ bá₄ jniá₂ lia'₂ con'₂ ca₂rë₃cháng₃. 29Dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂nág₂ dsa₂ i₂jme₁bán₂ Pa₄, jaun₂ ca₂i₃léin₂ cau₅, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄ në́₃. Ia₁ jme₁ca₂rë₃ŋi₅ a₂lɨ́n₅ Pa₄ dsa₂ tén₅ Roma, ca₂rë₃gó'₅ bá₄ jaun₂ në́₃ ia₁ a₂ca₂'nei'₂ Pa₄. 30Jme₁jnia₃ jaun₂, jme₁'nio₃ le₃ŋi₅ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄ 'e₂ 'uɨg₅₄ jme₁cuë́'₅ dsa₂ judíos dso₄ Pa₄. Jaun₂ ca₂chéin'₂ 'éi₂ ia₁ a₂jme₁chi₁'ŋei'₅₄ quian'₅₄ nɨ₁ŋí₁ cadenas. Jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂ŋɨ'₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ dsa₂ judíos. Jaun₂ guë́₄ ca₂dsein₂₃ Pa₄ ca₂chei'₃ ne₄ dsa₂ 'éi₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\