HECHOS 23

1Jme₁ma₂chén'₅ Pa₄ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ dsa₂ judíos, jaun₂ ca₂jɨ́in₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ can'₅₄ 'éi₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Rɨn'₅₄ jniog₄, tei₄ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ ma₂guio₃, chang₂ të₂ jmɨg₄ në₃, ne₄ Diú₄. 2Jaun₂ Ananías, i₂lɨ́n₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄, ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂jme₁tión₂ cau₅ quió'₅ Pa₄, a₂jnáu₃ mɨ₂'o₄ 'éi₂. 3Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pa₄ ca₂tsɨ́'₃ jme₂dsa₂ dsen₅₄ 'éi₂: ―¡Diú₄ jnáu₃ quiáng'₂ 'ŋiag'₂, 'ne₂ i₂lɨ́ng'₅ lia'₂ lë́₅ caun₂ nɨ₁'ia'₂ a₂jŋia'₅₄ jniá₂ tiog₂ të₂le₃ co'₅₄! ¿'Ŋéi'₂ 'ne₂ ja₁në₅ qui₂dsɨ́'₁ 'éi'₃ ja₁con₂ jniá₂ con'₂ lë́₅ Si₂ 'Éi'₃? ¿Jaun₂ 'e₂ lë₃ jmo'₂ 'éi'₃ a₂cuë₃ dsa₂ jniá₂, ton'₂ tsá₃ le₂jaun₂ ta₁ quí'₅ Si₂ 'Éi'₃? 4Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ guë́₄ ja₁jaun₂: ―¿'E₂ lë₃ ŋag'₅₄ le₂në₅ ne₄ jme₂dsa₂ dsen₅₄ quián₅ Diú₄? 5Ca₂ŋag₃ táng₃ Pa₄: ―Rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ jaun₂ guion₅₄ a₂lɨ́in₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄. Ia₁ juá'₂ ne₄ Si₂ quió'₅ Diú₄: “Tsá₃ chi₁'ɨ́ng'₄ 'lɨg'₅₄ dsɨ₂tan₅₄ juɨg₂ go'₅₄.” 6Jaun₂ ca₂rë₃lí'₄ Pa₄, i₂lɨn₅₄ dsa₂ 'éi₂ lɨ́n₅ dsa₂ saduceos, i₂lɨn₅₄ guë'₂ lɨ́n₅ dsa₂ fariseos . Jaun₂ guë́₄ ca₂juá'₂ Pa₄ tiá₂, ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―Rɨn'₅₄ jniog₄, dsa₂ fariseo bá₄ lɨ́n₅ jniá₂. Fariseos bá₄ jme₁lɨ́n₄ dsa₂ can'₅₄ quiáng₃ në́₃. 'Uɨg₅₄ ia₁ a₂'éng₂ jág₁ a₂jen'₅₄ táng₃ 'lag₄ bá₄ a₂'iog₅₄ dsa₂, a₂con₂ dsa₂ jág₁ dsau₅ chéng'₅ la₂. 7Jme₁ca₂juá'₂ Pa₄ le₂në₅, dsa₂ i₂lɨ́n₅ fariseos, quian'₅₄ dsa₂ i₂lɨ́n₅ saduceos në́₃, ca₂jme₃lióg₃ qui₂ca₂tsɨ́in₂ guioin₅₄, ca₂lë₃ le₁dsoin'₅₄. 8Ia₁ dsa₂ saduceos, tsá₃ 'e₂ 'éin₂ a₂jen'₅₄ dsa₂ jë₁ma₂dsain₃, on₃ guë'₂ 'éin₂ a₂chan₂ ángeles, on₃ guë'₂ 'éin₂ a₂chan₂ jme₂dsí₂. La₁ dsa₂ fariseos guë'₂ në́₃, 'éin₂ bá₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jaun₂. 9Jaun₂ ca₂tóin'₂ ca₂tsɨ́in₂ co₂mɨ'₅₄. Jaun₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂lɨ́n₅ të₅juá'₅ i₂tión₂ të₂le₃ quió'₅ dsa₂ fariseos, ca₂nau₂ ca₂juá'₂: ―'I₁caun₂ 'lɨg'₅₄ tsá₃ 'e₂ ma₂jmo₃ dsa₂ në₅. ¿'E₂ lé₂ chi₂jua'₂ dsón'₂ bá₄ ca₂juá'₂ jan₂ ángel, o₃ jan₂ jme₂dsí₂ 'e₂, ca₂tsɨ́'₃ i₂në₅? 10Jaun₂ 'ŋio₅ ca₂tón'₂ dsa₂ ca₂tsɨ́in₂, ca₂lia'₂ ca₂rë₃gó'₅ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄ jme₁ca₂jág₃. Ia₁ në₅ tsá₃ ma₂jmo₃ dsa₂ jma₃quén₅ quió'₅ Pa₄, lɨ́in₂. Jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ ca₂o₃lén₂ 'lióg₂ ca₂dsein₂₃ Pa₄ jë₄ quió'₅ dsa₂, ca₂tág₃ juɨ₅ ne₄ta₁ ja₁tion'₅₄ 'lióg₂. 11Jme₁ca₂të́₂ tɨn₃ nei₅ 'en₅₄ Pa₄ ja₁jaun₂, ca₂jme₃jnia₅ Te₁gui'₅₄ ne₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Quen'₂ bí₂, Pa₄, ia₁ juɨ₁lia'₂ ma₂në₂jang'₅₄ jág₁ dsau₅ në₂'ag'₅₄ jniá₂ jë₄ juɨg₂ Jerusalén la₂, le₂në₅ bá₄ o₁jang'₁ jág₁ dsau₅ o₁'ág'₃ jniá₂ jë₄ juɨg₂ Roma ján₃. 12Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂jmo₃ jág₁ i₂lɨn₅₄ dsa₂ judíos a₂jŋɨi'₃ Pa₄. Ca₂'ɨin₃ Diú₄ a₂ca₂juá'₂ a₂tsá₃ 'e₂ guë́'₃, a₂tsá₃ 'e₂ 'ɨ́n'₂ në́₃, ca₂lia'₂ ca₂lë₃ a₂niog₅ dsɨ́₅ jmo₃. 13Jme₁lë́₂ lë́₅ guë́₄ con'₂ të₂lón₃ dsa₂ i₂jme₁ma₂lɨ́'₅ jág₁ jmo₃ le₂jaun₂. 14Jaun₂ ca₂i₁lein₅₄ i₁jɨin₅₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ gui'₅₄ can'₅₄ quián₅ dsa₂ judíos në́₃, a₂ca₂i₁jua'₁: ―Jnia'₅₄ ma₂'ɨ́n₃ Diú₄ a₂tsá₃ 'e₂ tí₄ 'o₄, ca₂lia'₂ ma₂në₂jŋɨ́'₄ jnia'₅₄ Pa₄. 15Jaun₂ 'nia'₂ në́₃, quian'₅₄ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅, o₂chei'₅₄ 'nia'₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ a₂ja₂jŋiai₃ Pa₄ ne'₅₄ 'nia'₂ 'ióg₃. A₂lë₁juɨg'₅₄ bá₄ 'nia'₂ a₂caun'₅₄ jág₁ dsau₅ co₂rë₂ quió'₅, ia₁jaun₂ bá₄ ja₃jiog₃. Jaun₂ jnia'₅₄ guë'₂ në́₃, ma₂lág₅ co₂jŋia₅₄ a₂jŋɨ́i'₄ né'₃ a₂guáin₂ të₂la₂. 16La₁ ja₁ŋi'₅₄ 'io₅₄ rɨn'₅₄ Pa₄ ca₂rë₃ŋi₅ jág₁ jaun₂. Jaun₂ ca₂ŋei₅₄ ne₄ta₁ quió'₅ 'lióg₂ ca₂i₁'ë́₄ jág₁ ne₄ Pa₄. 17Jaun₂ Pa₄ në́₃ ca₂të́'₃ jan₂ juɨg₅₄ 'lióg₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Jŋia₅ chi'₂ la₂ ne₄ juɨg'₂ 'nia'₂, ia₁ cha₂ jág₁ quian₅ dsɨ₃'ë́₃. 18Jaun₂ ca₂ŋe₄ 'éi₂ ca₂i₁jŋiai₃ chi'₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Pa₄ i₂lë́₅ 'í₁ quián₅ 'lióg₂ në₂té₂ jniá₂ a₂në₂mɨ₃ a₂i₁jŋiag₂ chi'₂ la₂, ia₁ cha₂ jág₁ quian₅ a₂'ë́₂ ne'₅₄. 19Jaun₂ ca₂jŋa'₃ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄ 'éi₂ mɨ₂gu₂ chi'₂ 'éi₂, con'₂ ca₂jiog₃ cau₅, jaun₂ ca₂ŋag₃: ―¿'E₂ jág₁ quian'₅₄ juɨg'₅₄ jniá₂? 20Jaun₂ ca₂ŋag₃ chi'₂ 'éi₂: ―Ma₂në₂jmo₃ dsa₂ judíos caun₂ jág₁ a₂mɨ₃ ne'₅₄ a₂o₁jŋiag'₂ Pa₄ 'ióg₃ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ dsa₂ judíos. A₂'nio₃ jme₃gain₂₃ 'ne₂ jmo₃ në₂jag₄ bá₄ a₂con₂ dsɨ₂tan₅₄ jág₁ dsau₅ quió'₅ 'éi₂. 21La₁ tsá₃ o₁'eng'₅₄, ia₁ lë́₅ guë́₄ të₂lón₃ dsa₂ quiáin₅ ma₂le₁'mai₅₄ cau₅ juɨ₅ le₁jŋiog₂₃. Ma₂'ɨin₃ Diú₄ a₂tsá₃ 'e₂ guë́'₃, 'ɨ́n'₂, ca₂lia'₂ ca₂jŋɨi'₃ Pa₄. Jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ le₁jŋia₂₃ chi₂jua'₂ 'e₂ jág₁ juɨg'₅₄ 'ne₂. 22Jaun₂ ca₂'ág'₃ jág₁ juɨg₅₄ dsen₅₄ 'éi₂, ca₂juá'₂ a₂tsá₃ 'ein₂ tsɨ́'₃ jág₁ a₂ca₂dsia₃ jaun₂. 23Jaun₂ ca₂të́'₃ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄ on₃ juɨg₅₄ 'lióg₂ quiáin₅, ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂jmo₃ 'éi₂ co₂jŋia₅₄ tɨn₃ 'ŋiá₂-lón₂ 'lióg₂ a₂dsɨ₃léin₂ juɨ₅ tag₅₄; 'nag'₂ ne₂guión₂ rë₂dsɨ́₂ guian₃ guë'₂ (70) dsɨ₃lén₂ co₁dsɨn₅₄ cua₁, tɨn₃ 'ŋia₂-lón₂ guë'₂ i₂cán₂ ŋí₁ chen'₂, a₂dsɨ₃léin₂ juɨ₅ Cesarea con'₂ hora ŋí₁ ŋi₃ le₃ca₂nei₂. 24Jaun₂ ca₂chein₃ jág₁ a₂jmo₃ dsa₂ co₂jŋia₅₄ cua₁ i₂co₃dsɨn₅₄ Pa₄. Ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂jmo₃ dsa₂ 'í₁, dsɨ₃jóin₂ 'éi₂ o₄gú₃ Dsi₄má'₂ Félix të₂dsein₃ jéin'₃ le₂jaun₂. 25Jaun₂ quian'₅₄ dsa₂ i₂i₁jon₅₄ Pa₄, ca₂chen₃ juɨg₅₄ dsen₅₄ si₂ la₂ a₂juá'₂: 26Jniá₂, Claudio Lisias, tsɨ́ng₂ si₂ la₂ ne'₅₄ 'ne₂, gui'₅₄ Dsi₄má'₂ juɨn'₂ Fé₁. Cuɨ́ng₅ Diú₄ 'ne₂. 27Ca₂jŋau'₃ dsa₂ judíos ca₂jŋai'₃ dsa₂ në₅, a₂jme₁jŋag'₃. La₁ jme₁ca₂rë₃guion₅₄ a₂lɨ́in₅ dsa₂ tén₅ Roma, jaun₂ ca₂ŋeg₅₄ i₁lioin₁₂ quian'₅₄ 'lióg₂ quiáng₃. 28Ia₁ jme₁'nio₃ le₃guion₅₄ 'e₂ 'uɨg₅₄ 'nag₅ dsa₂, jaun₂ ca₂i₁jŋiái₂ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ quiáin₅. 29Jaun₂ ca₂rë₃léi₄ jniá₂, 'uɨg₅₄ quió'₅ Si₂ 'Éi'₃ quió'₅ guion₅₄ bá₄ dsa₂, cuë́'₅ i₂në₅ dso₄. Jaun₂ tsá₃ cha₂ 'e₂ lë₃ jua'₅₄ a₂'i₄ 'éi'₃ a₂jŋag'₃ dsa₂, on₃ guë'₂ dsi₂ten₅₄ jua'₅₄ a₂'í₂ 'né₅ 'má₃ në́₃. 30Jaun₂ jme₁ca₂rë₃guion₅₄ a₂ma₂jmo₃ dsa₂ judíos caun₂ jág₁ a₂jŋag'₃, jaun₂ bá₄ lë₃ dsiain'₄ jniá₂ o₄gog'₂ 'ne₂. Jaun₂ ma₂juɨ́g₂ bá₄ jniá₂ ján₃, dsa₂ i₂'nag₅ 'nɨ₅ i₂në₅, a₂dsɨ₃léin₂ ne'₅₄ 'ne₂, a₂dsɨ₃can₅ dso₄ a₂bóin'₂ i₂në₅. Co₂në₅ bá₄. 31Jaun₂ 'lióg₂ në́₃, con'₂ lë́₅ 'éi'₃ ma₂ŋɨi₂, ca₂dsein₂₃ Pa₄ ca₂tág₃ të₃ 'uë₂ ca₂dsi₃léin₂ të₂ juɨg₂ Antípatris. 32Jme₁jnia₃ jaun₂, 'lióg₂ i₂i₃lén₂ juɨ₅ tag₄ ca₂jéin'₃ táng₃ juɨ₅, ja₂lein₃ táng₃. Jmá'₃ 'lióg₂ i₂co₁dsɨn₅₄ cua₁ bá₄ ca₂i₃lén₂ i₃jón₂ guë́₄ Pa₄. 33Jme₁ca₂dsi₃léin₂ të₂ juɨg₂ Cesarea, jaun₂ ca₂jɨ́in'₃ dsi₄má'₂ si₂ carta a₂quian₅. Ca₂jɨ́in'₂ Pa₄ në́₃. 34Jme₁ma₂në₂'í₂ dsi₄má'₂ si₂, jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ Pa₄ a₂já'₄ chain₂. Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ a₂chan₂ 'éi₂ 'uë₃ Cilicia, 35jaun₂ ca₂juá'₂: ―Në₅ nag₅₄ jág₁ quiáng'₂ jë₁ma₂o₂lén₂ dsa₂ i₂'nag₅ quiáng'₂. Jaun₂ ca₂jmo₃ dsi₄má'₂ 'éi'₃ a₂jmo₃ 'lióg₂ 'í₁ Pa₄ dsi₂néi₂ ne₄ta₁ palacio quió'₅ Rag₅₄ Herodes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\