HECHOS 24

1A₂'ŋiá₂ jmɨg₄ cang₂ jaun₂, ca₂dsióg₃ Ananías i₂lɨ́n₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄, quiain'₅₄ i₂lɨn₅₄ gui'₅₄ can'₅₄ në́₃, quiain'₅₄ Tértulo i₂lɨ́n₅ i₂chén'₅ ne₄ jág₁ quiáin₅, ca₂dsi₃léin₂ Cesarea. Jaun₂ ca₂dsi₃léin₂ ne₄ dsi₄má'₂ a₂'nɨi₃ Pa₄. 2Jme₁ca₂i₁quian₅₄ dsa₂ Pa₄, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ Tértulo ca₂tsɨ́'₃ dsi₄má'₂ a₂'nɨi₂₃ Pa₄, ca₂juá'₂: ―Ti₁'mag'₄ 'ne₂, tei₄ bá₄ 'ei₅ tio'₅₄ jnia'₅₄, jaun₂ dse₃ bá₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quiáng'₂ a₂tɨng'₂. 3Jaun₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quí'₂ 'ne₂ bá₄ qui₂jmo₅ dsa₂, a₂jmo₂ jnia'₅₄ ján₃. Jaun₂ cuë₂ jnia'₅₄ ti₁'mag'₄ 'ne₂, Fé₁ juɨn'₂. 4La₁ jaun₂ tsá₃ uë́₂ jme₁'ag₁₂ jnia'₅₄ quiáng'₂, mɨ₂ jnia'₅₄ jmó'₂ dse₃ 'au'₂ a₂nág'₁ jág₁ quián₂ jnia'₅₄ a₂jua'₅₄. 5Ma₂ne₅₄ jnia'₅₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ 'lɨg'₅₄ jmo₅ dsa₂ në₅, ŋɨ₂₃ ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ qui₂dsiain₂₃ mɨ'₅₄ dsa₂ judíos qui₂jmo₃ le₁dson'₅₄ dsa₂. Jaun₂ i₂në₅ bá₄ lɨ́n₅ jan₂ dsa₂ i₂quian₅ ne₄ juɨ₅ quió'₅ co₂nió'₃ dsa₂ i₂të́'₂ dsa₂ nazarenos. 6Jme₁'nio₃ jme₁jme₂'ióg₃ guá'₅ templo quián₂ jnia'₅₄. Jaun₂ bá₄ lë₃ ca₂chain'₅₄ jnia'₅₄, [jme₁'niog₂ jme₁qui₂dsɨ₂ 'éi'₃ con'₂ lë́₅ Si₂ 'Éi'₃ quián₂ jnia'₅₄. 7La₁ jme₁ca₂'í₃ juɨg₅₄ 'lióg₂ Lisias, ca₂jŋiái'₂ Pa₄ jɨn₄ jnia'₅₄ quian'₅₄ bí₂ quió'₅ 'lióg₂ quiáin₅, a₂ca₂tág₃. 8Ca₂juá'₂ Lisias 'éi₂ a₂'nió'₅ ja₃lén₂ dsa₂ i₂'nag₅ ne'₅₄ 'ne₂.] Dse₃ ŋag'₅₄ 'ne₂ 'ŋiag'₂ ia₁jaun₂ le₃ŋi'₅₄ lia'₂ tí₅ jág₁ 'e₂ lë₃ 'nɨ́i₅ jnia'₅₄. 9Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ judíos i₂jme₁tión₂ ja₁jaun₂ ca₂juá'₂ a₂dsón'₂ dsau₅ bá₄ jág₁ në₅. 10Jaun₂ ca₂jmo₃ léi₄ dsi₄má'₂ ca₂tsɨ́'₃ Pa₄ a₂juá'₂ 'éi₂ jág₁. Jaun₂ ca₂juá'₂ 'éi₂ jaun₂ në́₃: ―A₂'ŋio₂ dsɨ₃ jáng'₄ jág₁ dsau₅ a₂long₅₄ 'ŋió₃ ne'₅₄ 'ne₂, ia₁ guion₅₄ bá₄ jaun₂ a₂lɨ́ng'₅ dsɨ₂tan₅₄ ma₂ne₁ŋó₄ ŋi₂ a₂qui₂dsɨ́'₁ 'éi'₃ quió'₅ ta₁caun₂ 'uë₃ la₂. 11Lé₂ bá₄ le₃caun'₅₄ jág₁ dsau₅, mei'₂ tsá₃ guia₃-tɨ́n₂ jmɨg₄ bá₄ ma₂të́₂ a₂guang₃ Jerusalén a₂chi₁leng'₄ Diú₄. 12Tsá₃ jua'₅₄ ca₂jo₃ dsa₂ a₂tsɨ́ng₂ quian'₅₄ dsa₂, on₃ guë'₂ jua'₅₄ a₂qui₂dsia₂₃ mɨ'₅₄ i₁dsi₅ guá'₅ templo, on₃ guë'₂ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagogas, on₃ guë'₂ jë₄ juɨg₂. 13Tsá₃ quɨ'₅₄ jmɨg₄ i₂në₅ jme₃jniai₂₃ ca₂le₃jë́₃ a₂'nag₂₃. 14La₁ a₂juá'₅ jniá₂ ne'₅₄, a₂jme₂ti₅₄ ne₄ Diú₄ quián₅ dsa₂ can'₅₄, con'₂ lë́₅ Juɨ₅ a₂juá'₂ i₂në₅ a₂tsá₃ dsau₅. Ia₁ 'éng₂ ca₂le₃jë́₃ a₂tio'₅₄ ne₄ Si₂ 'Éi'₃ quian'₅₄ Si₂ quió'₅ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ në́₃. 15Le₂jaun₂ bá₄ 'éng₂ le₃quió'₅ Diú₄, juɨ₁lia'₂ 'éin₂ guioin₅₄ bá₄ ján₃, ia₁ 'éng₂ a₂qui₂jen'₅₄ 'lag₄, lia'₂ dsa₂ dsen₃ lia'₂ dsa₂ 'lɨn'₅₄ në́₃. 16'Uɨg₅₄ jaun₂, le₃jë́₃ jmɨg₄ bá₄ quɨ́n'₅ jniá₂ bí₂ a₂tsá₃ 'e₂ dsɨ₃jŋi₅ dsɨ₃, lia'₂ ne₄ Diú₄ lia'₂ ne₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃. 17'Jme₁ca₂dsɨn₃ tɨn₃-'nɨ₅ ŋi₂ a₂ŋɨ₂₃ juɨg₂ siá'₂, ca₂guáng'₃ táng₃ Jerusalén a₂jme₁'ong₁₂ dsa₂ te₂ŋé₂, a₂dsɨ́ng'₄ já'₂ ne₄ ne₄chei₂ në́₃. 18A₂jaun₂ bá₄ 'eng₅₄ jmo₂₃ i₁dsi₅ guá'₅ templo jme₁ma₂në₂jmo₃ le₁jë́₃ quió₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ tag₄ chí'₅ quián₂ jnia'₅₄. La₁ on₃jua'₅₄ a₂jme₁tion'₅₄ dsa₂ juɨn₅, on₃ guë'₂ jua'₅₄ ca₂dsia₃ jniá₂ mɨ'₅₄. Jaun₂ ca₂dsi₃lén₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ judíos i₂ja₂lén₂ juɨg₂ siá'₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Asia. I₂'éi₂ bá₄ ca₂jo₃ 'eng₅₄ i₁dsi₅ guá'₅ templo. 19I₂'éi₂ bá₄ 'nió'₅ ja₃lén₂ ja₁lá₃ ia₁jaun₂ 'nag₃ chi₂jua'₂ cha₂ a₂'nag₃ jniá₂. 20Në₁jua'₂ tsá₃ a₂cha₂ 'nag₃ 'éi₂, jaun₂ juɨ₁'nag₅₄ i₂tión₂ në₅ chi₂jua'₂ cha₂ dso₄ ca₂'no₃ ja₁con₂ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ dsa₂ judíos. 21O₃ 'uɨg₅₄ jaun₂ 'e₂, ia₁ a₂'én₂ jniá₂ a₂jen'₅₄ 'lag₄, juɨ₁lia'₂ ca₂juá'₃ jniá₂ tiá₂ ca₂juɨ́g₂ 'éi₂ lia'₂ con'₂ jme₁'eng₅₄ jë₄ quió'₅, ca₂juɨ́g₂: “A₂cáun'₂ 'nia'₂ jág₁ dsau₅ quió₃ jniá₂, ia₁ a₂'éng₂ a₂jen'₅₄ 'lag₄.” 22Jme₁ca₂nag₂ gui'₅₄ Dsi₄má'₂ Fé₁ le₂në₅, jaun₂ tsá₃ ma₃'e₂ ca₂jme₃rë́₃. Ia₁ jme₁ma₂ŋi₅ rë₂ bá₄ i₂'e₂ jaun₂ a₂të́'₂ dsa₂ “Juɨ₅ ”. Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Në₅ bá₄ jme₁rë₂ jniá₂ jág₁ në₅ quián'₂ 'nia'₂, jë₁ma₂guan₅ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄ Lisias. 23Jaun₂ ca₂jmo₃ gui'₅₄ dsi₄má'₂ 'éi'₃ ca₂tsɨ́'₃ juɨg₅₄ 'lióg₂ quiáin₅ a₂toin'₂ Pa₄ né'₃ 'má₃. La₁ ca₂cuë₃ bá₄ jmɨg₄ lé₂ bá₄ dsɨ₃jag₅₄ a₂mei₅₄ quián₅ Pa₄ a₂jme₃'o₅₄ në₁jua'₂ 'e₂ ca₂rë₃'nió'₅ quió'₅. 24Jme₁ca₂dsɨn₃ tɨn₃-'nɨ₅ jmɨg₄ cang₂ jaun₂, ca₂dsióg₃ táng₃ Fé₁ quiain'₅₄ 'io₅₄ quiáin₅ i₂chen₂ Drusila, i₂lɨ́n₅ judía. Jaun₂ ca₂jmo₃ Fé₁ 'éi'₃ ca₂i₁quian₅₄ dsa₂ Pa₄, jaun₂ ca₂nág₂ të₁lia'₂ ca₂dsia₃ 'éi₂ juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ a₂'éin₂ të₂le₃ quió'₅ Cristo Jesús. 25La₁ jme₁ca₂dsia₃ Pa₄ a₂'nió'₅ cán₂ dsa₂ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅, a₂'nió'₅ jme₃'uán₂ dsa₂ dsɨ́₅ 'ŋiog₅; jme₁ca₂dsia₃ Pa₄ a₂já₅ caun₂ jmɨg₄ a₂con₂ Diú₄ jág₁ dsau₅ quió'₅ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂, jaun₂ guë́₄ ca₂rë₃gó'₅ gui'₅₄ Fé₁. Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Dse₃ bá₄ guang'₂ táng₃ ja₁jme₁'eng'₅₄. Në₅ bá₄ të́₄ táng₃ jmɨg₄ siá'₂ jë₁ma₂jɨng₅₄. 26Jme₁'ɨ́n₂ dsɨ́₅ Fé₁ a₂jme₁jén'₃ Pa₄ cu₄ ia₁jaun₂ jme₁lió₂. Jaun₂ 'lióng₂ ráun₂ jme₁ca₂të₃ a₂dsia₂₃ jág₁ quiong'₅₄. 27Tɨn₃ ŋi₂ ca₂ŋɨ́₂ le₂jaun₂ jme₁ca₂o₃'ɨ́n₃ gui'₅₄ Fé₁ ta₁ a₂jme₁lɨ́in₄, a₂ca₂'í₃ táng₃ Porcio Festo. Jaun₂ lia'₂ ma₂'en₅₄ jaun₂ bá₄ Pa₄ né'₃ 'má₃ ca₂jmo₃ Fé₁, ia₁jaun₂ të₃tsɨin'₅₄ dse₃ quian'₅₄ dsa₂ judíos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\