HECHOS 25

1Ma₂'nɨ₅ jmɨg₄ a₂ca₂gue₃ Festo ta₁ dsi₄má'₂, ca₂'uɨin₂ juɨg₂ Cesarea ca₂uɨ́g₂ juɨg₂ Jerusalén. 2Ja₁jaun₂ ca₂jmo₃ jme₂dsa₂ dsen₅₄ quiain'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quián₅ dsa₂ judíos, ca₂mɨ₃ dso₄ ne₄ Festo a₂'nɨi₂₃ Pa₄. 3Ján₃ bá₄ ca₂mɨ₃ a₂jmo₃ 'éi₂ dse₃ dsɨ́₅, a₂jmo₃ 'éi'₃ a₂dsɨ₃quián₂ dsa₂ Pa₄ a₂dsɨ₃jó₂ juɨg₂ Jerusalén. Ia₁ a₂jme₁ma₂lɨ'₅₄ jág₁ a₂jme₁jŋɨi'₃ Pa₄ le₂'i₄ juɨ₅. 4La₁ jaun₂ ca₂ŋag₃ Festo a₂'ein₅₄ juɨ₅ dsáin'₃ ŋi'₅₄ ta₁ të₂ juɨg₂ Cesarea ja₁'en₅₄ Pa₄ né'₃ 'má₃. 5Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Juɨ₁ja₂lén₂ dsa₂ i₂lɨ́n₅ ta₁ quián'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ jniá₂ juɨ₅ Cesarea, juɨ₁'nag₁₂ ja₁jaun₂ chi₂jua'₂ cha₂ a₂rɨin₂. 6Jŋia'₅₄ con'₂ jŋia₃ o₃ guia₃ jmɨg₄ bá₄ ca₂'í₃ Festo Jerusalén, jaun₂ ca₂ŋái'₃ Cesarea. Jme₁jnia₃ táng₃ jaun₂, ca₂i₁gua₂ ne₄ta₁ ja₁qui₂dsɨ₂₃ 'éi'₃, jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ a₂ca₂i₁quian₅₄ dsa₂ Pa₄. 7Jme₁ca₂'í₃ Pa₄ dsi₂néi₂ ne₄ta₁, jaun₂ ca₂jme₃quián₃ dsa₂ judíos i₂ja₂lén₂ juɨg₂ Jerusalén. Jaun₂ 'lióng₂ ne₅₄ dso₄ juë'₂ qui₂ca₂bóin'₂ Pa₄. La₁ tsá₃ ca₂tió'₃ jme₃jniai₂₃ a₂dsón'₂ dsau₅ ca₂le₃jë́₃ dso₄ a₂bóg'₂ jaun₂. 8Jaun₂ ca₂jáng'₃ Pa₄ jág₁ dsau₅ a₂lióin₂ 'ŋiog₅, ca₂juá'₂: ―'I₁caun₂ dso₄ në₅ tsá₃ ma₂'no₃ jniá₂, on₃ guë'₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ ma₂ca₂rë₃tei₅₄ con'₂ lë́₅ Si₂ 'Éi'₃ quió'₅ dsa₂ judíos, on₃ guë'₂ le₃quió'₅ guá'₅ templo jua'₅₄ a₂ma₂'no₃ dso₄, on₃ guë'₂ jua'₅₄ a₂cha₂ dso₄ ma₂ca₂táng'₂ ja₁con₂ gui'₅₄ emperador romano. 9La₁ia₁ jme₁'nio₃ Festo të₃tsɨin'₅₄ rë₂ quian'₅₄ dsa₂ judíos, jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ Pa₄: ―¿'Niog'₂ guang'₅₄ të₂ juɨg₂ Jerusalén ia₁jaun₂ ja₁jaun₂ jme₁rë₂ jniá₂ quiáng'₂? 10Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pa₄: ―Jaun₂ guë'₂ ma₂chén'₅ jniá₂ ja₁lá₃ caun₂ ne₄ta₁ ja₁tén₄ gui'₅₄ emperador romano ja₁dsi₂ten₅₄ qui₃dsɨ₅ dsa₂ 'éi'₃ quió₃. Ia₁ rë₂ bá₄ ŋi'₅₄ 'ne₂, tsá₃ 'e₂ dso₄ rɨn₂ jniá₂ ja₁con₂ dsa₂ judíos. 11Chi₂jua'₂ cha₂ guë'₂ dso₄ a₂ma₂'no₃, a₂ca₂tɨ́ng₂ jóng₂, jaun₂ guén₄ bá₄ jniá₂ 'mú₃ quió₃. La₁ chi₂jua'₂ tsá₃ dsau₅ dso₄ a₂bóg'₂ dsa₂ në₅, jaun₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ca₂tɨ́n₂ jua'₅₄ a₂jáng'₂ jniá₂ o₄gú₃ dsa₂ 'éi₂. Jaun₂ mɨ₅ jniá₂ nég'₄ ne₄ gui'₅₄ emperador, ia₁jaun₂ 'éi₂ qui₃dsɨ₅ 'éi'₃ ja₁cong₂. 12Jme₁ca₂lë₃ dsia₅ Festo jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂to'₂ jág₁ dse₃ quiáin₅, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ Pa₄: ―Ia₁ ma₂në₂mɨ'₅₄ guang'₅₄ ne₄ gui'₅₄ emperador, ne₄ 'éi₂ guang'₅₄ guë'₂ jaun₂. 13Tɨn₃-'nɨ₅ jmɨg₄ cang₂ jaun₂, ca₂dsióg₃ Rag₅₄ Agripa quiain'₅₄ Berenice ca₂i₁lein₅₄ juɨg₂ Cesarea i₁cuɨin₃ Diú₄ Festo. 14Ca₂tóin'₂ bá₄ tɨn₃-'nɨ₅ jmɨg₄ ja₁jaun₂, jaun₂ ca₂dsia₃ Festo ca₂tsɨ́'₃ Rag₅₄ Agripa jág₁ jaun₂ quió'₅ Pa₄. Jaun₂ ca₂juá'₂: ―'En₅₄ jan₂ dsa₂ 'né₅ 'má₃ ja₁lá₃, i₂ca₂ton'₂ Fé₁. 15Lia'₂ con'₂ jme₁'en₅₄ jniá₂ juɨg₂ Jerusalén, ca₂mɨ₃ dso₄ ne₃ jniá₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quián₅ dsa₂ judíos, dsa₂ can'₅₄ quiáin₅ në́₃, a₂'nɨi₂₃ dsa₂ 'éi₂, a₂jme₁mɨ₂₃ jme₁qui₁dsɨ₅ jniá₂ 'éi'₃ quió'₅, a₂'ë́₄ uɨg₅ në́₃. 16Jaun₂ bá₄ lë₃ ca₂ŋag₄ jniá₂ ca₂juɨ́g₂: “Tsá₃ le₂jaun₂ tɨn₂ quió'₅ dsɨ₂tan₅₄ romano jua'₅₄ qui₃dsɨ₅ 'éi'₃ quió'₅ jan₂ dsa₂, të₃ tsá₃ ma₂në₂jɨ́in₂ dsa₂ i₂qui₂'nag₅ quió'₅, të₃ tsá₃ ma₂cuɨn₅ jmɨg₄ lióin₃ 'e₂ dso₄ bóg'₂ dsa₂.” 17Jaun₂ lë₃, jme₁ca₂o₃léin₂ ja₁lá₃, dsɨ₂juɨ₅ bá₄ ca₂i₁gua₂ ne₄ta₁ quió₃ jme₁jnia₃ jaun₂, jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ ca₂i₁quian₅₄ dsa₂ dsa₂ 'éi₂. 18La₁ jme₁ca₂o₃lén₂ dsa₂ i₂'nag₅, tsá₃ 'e₂ dso₄ ca₂bóg'₂ dsa₂ juɨ₁lia'₂ dso₄ jme₁lɨ́n₂ jniá₂ a₂jme₁bóg'₂. 19Jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ 'nɨi₂₃ 'éi₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃ Juá'₅ quió'₅, ia₁ a₂juá'₂ 'ɨin₂₃ jan₂ i₂chen₂ Jesús i₂ca₂jon₃, jaun₂ juá'₂ Pa₄ i₂chan₂ bá₄ 'éi₂. 20Ia₁ tsá₃ guion₅₄ 'a₂ lia'₂ jme₁rë₂ jág₁ jaun₂, jaun₂ bá₄ lë₃ ca₂juɨ́g₂ Pa₄ chi₂jua'₂ 'nio₃ dsó₃ juɨ₅ Jerusalén, ia₁jaun₂ qui₃dsɨ₅ dsa₂ 'éi'₃ ja₁jaun₂. 21La₁ 'ŋiog₅ në́₃ ca₂mɨ₃ a₂qui₃dsɨ₅ 'éi'₃ gui'₅₄ emperador Augusto, jaun₂ bá₄ lë₃ ca₂jmo₃ jniá₂ 'éi'₃ lia'₂ ma₂'ein₅₄ në₅ 'né₅ 'má₃, ca₂lia'₂ ca₂cuɨn₃ jmɨg₄ a₂tsɨin₅₄ ne₄ gui'₅₄ emperador. 22Jaun₂ ca₂juá'₂ gui'₅₄ Agripa ca₂tsɨ́'₃ Festo: ―Ján₃ bá₄ 'nio₃ jniá₂ nag₅₄ jág₁ quió'₅ dsa₂ 'éi₂. Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Festo: ―'Ióg₃ nág'₁ jág₁ quió'₅. 23Jaun₂ jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂dsióg₃ gui'₅₄ Agripa quian'₅₄ Berenice. 'Ŋio₅ lɨn₃ jlá'₁ ca₂i₃toin'₅₄ dsi₂néi₂. Ca₂dsi₃lén₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ dsen₅₄, ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dsen₅₄ quián₅ juɨg₂ ca₂dsi₃lén₂. Jaun₂ ca₂jmo₃ Festo 'éi'₃ a₂ca₂i₁quian₅₄ dsa₂ Pa₄. 24Jaun₂ ca₂juá'₂: ―'Ne₂ Rag₅₄ Agripa, ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂ dsa₂ i₂le₁ŋɨ'₂ ja₁lá₃ quian'₅₄ jnia'₅₄, la₂ chén'₅ dsa₂ la₂. Juɨn₅ dsa₂ judíos i₂chan₂ juɨg₂ Jerusalén, dsa₂ chan₂ juɨg₂ Cesarea ja₁lá₃ në́₃, 'nɨi₂₃ dsa₂ la₂. Jaun₂ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ tsá₃ cán₂ jág₁, a₂mɨ₂₃ jón₂ i₂në₅. 25La₁ con'₂ lɨ́n₂ jniá₂, tsá₃ 'e₂ dso₄ rɨin₂ jua'₅₄ a₂dsi₂ten₅₄ jóin₂. Ton'₂ mɨ₂₃ táng₃ 'ŋiog₅ a₂dsáin'₃ ne₄ gui'₅₄ emperador Augusto, jaun₂ lë₃ ma₂i₂jiog₅ dsɨ₃ dsiain'₅₄ co₂ŋei'₅₄ ne₄ 'éi₂. 26Ia₁ tsá₃ guion₅₄ 'e₂ jág₁ dsón'₂ tó'₄ ne₄ si₂ a₂juɨg₅₄ gui'₅₄ emperador a₂'nɨ́g₄ i₂në₅. Jaun₂ bá₄ lë₃ i₂jŋiái₂ ne'₅₄ 'nia'₂, la₁ 'ŋio₅ dsen₅₄ guë́₄ le₂'uɨg₅₄ ne'₅₄ 'ne₂ gui'₅₄ Rag₅₄ Agripa, ia₁jaun₂ caun'₅₄ jág₁ dsau₅ quió'₅, ia₁jaun₂ cha₂ a₂tó'₄ ne₄ si₂ 'e₂ a₂rë₂cáin'₂. 27Ia₁ tsá₃ dse₃ jniá₂, lɨ́n₂ jniá₂, jua'₅₄ a₂dsiang'₅₄ jan₂ dsa₂ chi₁'ŋei'₅₄ jua'₅₄ a₂tsá₃ juɨg₅₄ 'e₂ lë₃ 'nag₅ dsa₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\