HECHOS 26

1Jaun₂ ca₂juá'₂ Rag₅₄ Agripa ca₂tsɨ́'₃ Pa₄: ―Lé₂ bá₄ jua'₅₄ jág₁ a₂jang'₅₄ jág₁ dsau₅ o₄quiáng'₂ 'ŋiag'₂. Jaun₂ ca₂chóg'₃ Pa₄ gu₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂juá'₂ le₂la₂: 2―Jmo₅ jniá₂ dsɨ₃, 'e₂ bá₄ dsen₃ jniá₂, a₂ma₂chéng'₅ ne'₅₄ 'ne₂ Rag₅₄ Agripa, a₂long₅₄, juɨg₅₄ 'ne₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ ca₂le₃jë́₃ dso₄ a₂bóg'₂ dsa₂ judíos jniá₂. 3Ia₁ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'ne₂ co₂rë₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ tag₄ a₂chí'₅ quián₂ jnia'₅₄ dsa₂ judíos, quian'₅₄ jág₁ a₂tság₂ jnia'₅₄ jɨn₄ rɨn'₅₄ në́₃. Jaun₂ lë₃ mɨ₅ jniá₂ ne'₅₄ a₂jmó'₂ juɨn'₂ 'au'₂ a₂nág'₁ jág₁ quió₃. 4'Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ judíos le₁ŋi₅ 'a₂ lia'₂ jme₁jmo₅ jniá₂ juɨg₂ go₃ quian'₅₄ jë₄ juɨg₂ Jerusalén në́₃. Jaun₂ le₁ŋi₅ bá₄ dsa₂ 'a₂ lia'₂ jme₁ŋɨ₅ jniá₂ lia'₂ bɨng'₅₄. 5Le₁ŋi₅ 'éi₂ ján₃, jaun₂ lé₂ bá₄ jáng₃ jág₁ dsau₅ në₁jua'₂ 'nio₃, lia'₂ con'₂ jme₁i₃juɨng'₂ bá₄, ma₂lɨ́n₅ bá₄ jniá₂ dsa₂ fariseo . Jaun₂ jnia'₅₄ i₂jme₁lág₄ fariseos jme₁jme₂tí₁ guë́₄ 'ŋio₅ lɨn₃ juá'₅ quián₂. 6Ia₁ a₂'éng₂ a₂jme₃jen'₅₄ Diú₄ 'lag₄, juɨ₁lia'₂ lë́₅ jág₁ quió'₅ ca₂cuë́'₃ gui'₅₄ can'₅₄ quián₂ jnia'₅₄ ma₂lɨ́g'₂, 'uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ a₂chéng'₅ ja₁lá₃, a₂con₂ dsa₂ jág₁ dsau₅ quió₃. 7Ta₁guia₃-tɨ́n₂ bá₄ cho'₅₄ tsɨ₁jon₂ dsa₂ juɨg₂ jnia'₅₄ jme₂juɨin'₂ Diú₄, jaun₂ lia'₂ 'uë₂-jmɨ₂ bá₄ jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Diú₄ ia₁ le₁'ɨ́n₂ dsɨ́₅ a₂jme₂ti₃ Diú₄ jág₁ jaun₂ quió'₅ ca₂cuë₃. 'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ në́₃, 'ne₂ gui'₅₄ Rag₅₄ Agripa, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₃ jniá₂ le₂jaun₂ bá₄, a₂'nag₅ dsa₂ judíos jniá₂. 8¿'E₂ 'uɨg₅₄ jmo'₂ 'nia'₂ 'au'₂ a₂tsá₃ quɨ'₅₄ Diú₄ jmɨg₄ jme₃jein'₅₄ 'lag₄? 9'Jniá₂ 'ŋió₃, jme₁dsɨ₂jiog₅ dsɨ₃ le₂jŋiá₅ jme₁jmo₅₄ 'lióng₂ ne₅₄ cosas a₂jme₁jmag'₅₄ dsa₂ quián₅ Jesús chan₂ Nazaret. 10Jaun₂ le₂në₅ ca₂jmo₃ jë₄ juɨg₂ Jerusalén. Quian'₅₄ 'éi'₃ ca₂cuë₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, qui₂ca₂tong'₂ 'né₅ 'má₃ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ 'én₂. Caun₂ bá₄ jág₁ jme₁lë́₄ quió₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂ca₂jme₃dsian₅ i₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂'én₂ 'éi₂. 11'Lióng₂ ráun₂ qui₂ca₂'ë́₃ jniá₂ uɨg₅, ia₁jaun₂ jmo₃ tion₅₄ a₂tí₂ a₂'éin₂. Le₂jaun₂ bá₄ qui₂ca₂jmo₃ jniá₂ le₂tan₅₄ guá'₅ sinagogas, ca₂lia'₂ ca₂i₁'éin₄ le₂tan₅₄ juɨg₂ go₄ dsa₂ sián'₂ në́₃, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ jme₁'ŋiai₅₄ jniá₂. 12'Ta₁ jaun₂ jme₁ŋó₃ jniá₂ juɨ₅ Damasco ca₂chei₃ dsa₂ quian'₅₄ bí₂ 'éi'₃ ca₂cuë₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ a₂jme₁i₂cháng'₃ dsa₂ 'én₂ i₂jme₁tion'₅₄ ja₁jaun₂. 13La₁ lia'₂ con'₂ jme₁ŋó₃ le₂'i₄ juɨ₅, 'ne₂ gui'₅₄ rag₅₄, con'₂ dsi₃ŋí'₃ bá₄ jaun₂, ca₂jág₃ jniá₂ caun₂ si₂ a₂já₃ juɨ₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ca₂tág₃ le₃lág'₃ quió₃, quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁quiang'₅₄. 'Ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ tág₅ con'₂ guë́₄ 'iog₂. 14Jaun₂ ca₂le₃jág₃ bá₄ jnia'₅₄ i₂gau'₅₄ 'uë₃ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂. Jaun₂ ca₂nag₃ caun₂ jág₁ ca₂juá'₂ dsa₂ quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo : “Saulo, Saulo, ¿'e₂ lë₃ co₂'éin'₅ jniá₂? A₂jŋia'₅₄ jmag'₅₄ uɨg₅ 'ŋiag'₂ bá₄, jmo'₂ juɨ₁lia'₂ jmo₅ ca₁juɨ₅ quia'₂ 'uë₃ a₂jnáu₅ nei'₅₄ nɨ₁'ma₂ chen'₂.” 15Jaun₂ ca₂ŋag₄ jniá₂: “¿'Ein₂ bá₄ 'ne₂, gui'₅₄?” Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃: “Jesús bá₄ jniá₂ i₂co₂'én'₅ 'ne₂. 16La₁ nau₂, chí'₂ tag'₅₄, ia₁ në₂jme₁jniag₅ ne'₅₄ 'ne₂, ia₁ 'nio₃ jme₁ti'₄ ta₁ ne₃, ia₁jaun₂ jang'₅₄ jág₁ dsau₅ 'e₂ në₂jag'₅₄ në₃, quian'₅₄ a₂jag'₅₄ guë́₄ cang₂ a₂jme₁jnia₅ jniá₂. 17Tsɨn₅₄ jniá₂ 'ne₂, jaun₂ gog'₅₄ ja₁con₂ dsɨ₂nau₂, jaun₂ jmo₅₄ bá₄ jniá₂ 'í₁ 'ne₂ ia₁jaun₂ tsá₃ jmóg'₂ dsa₂ juɨg₂, on₃ guë'₂ dsɨ₂nau₂ në́₃. 18Jaun₂ juɨ₅ ja₁con₂ dsa₂ 'éi₂ tsɨn₅₄ jniá₂ 'ne₂, ia₁jaun₂ le₃jnio₂ ne₄ dsa₂, ia₁jaun₂ 'uɨ́in₃ jë₄ qui₁né'₃, qui₃jéin'₃ ne₅₄ ja₁tág₅ si₂; ia₁jaun₂ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ tioin'₅₄ guë́₄ 'éi'₃ quió'₅ Satanás, ia₁jaun₂ dsi₁lein₃ ja₁con₂ Diú₄, dsɨ₃'én₂ bá₄ dsáu₁, ia₁jaun₂ gue₃ juɨ₁lia'₂ a₂ca₂tɨ́n₂ dsa₂ i₂lë́₅ 'í₁ quián₅ Diú₄, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'éin₂ le₃quió₃ jniá₂.” 19'Jaun₂ le₂në₅ bá₄, 'ne₂ gui'₅₄ Rag₅₄ Agripa, tsá₃ jua'₅₄ a₂tsá₃ ca₂jme₁ti₁₂ con'₂ lë́₅ a₂ca₂jág₃ a₂já₃ guei'₅₄. 20Jaun₂ lë₃, jë₄ juɨg₂ Damasco ca₂'ë́₃ le₂'uɨg₅₄ jág₁ dse₃. Jaun₂ guë́₄ ca₂ŋeg₅₄ juɨ₅ Jerusalén, le₂tan₅₄ juɨg₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Judea në́₃. Ján₃ bá₄ ca₂ŋeg₅₄ jɨn₄ dsɨ₂nau₂, ca₂i₁chei₁₂ a₂'nió'₅ dsɨ₃quén'₅ dsɨ́₅, jéin'₃ le₃quió'₅ Diú₄, a₂jme₃li₅₄ a₂ma₂ca₂rë₃tsɨ́n₃ dsɨ́₅ të₂le₃ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jmo₂₃. 21'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ a₂ca₂jŋau'₃ dsa₂ judíos jniá₂ i₁dsi₅ guá'₅ templo a₂jme₁'nio₃ jme₁jŋag'₃. 22La₁ Diú₄ bá₄ jme₂'o₅₄ cuë₂₃ bí₂ a₂chan'₅₄ tiá₂ jág₁ quió'₅ ca₂të₂ jmɨg₄ në₃, qui₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ a₂juɨ́g₂ lia'₂ dsa₂ dsen₅₄ lia'₂ dsa₂ lë₁dsa₂ në́₃. 'I₁caun₂ jág₁ siá'₂ tsá₃ juɨ́g₂ jniá₂ dsa₂, jŋia'₅₄ con'₂ lë́₅ jág₁ ca₂juá'₂ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂, quian'₅₄ a₂ca₂juá'₂ Moisés, jme₁ca₂juá'₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ lé₂, 23co₂'nió'₄ a₂tion₅₄ 'nió'₅ ŋág₃ uɨg₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄; jaun₂ 'éi₂ bá₄ lén₂ i₂le₂'uɨg₅₄ i₂jen'₅₄ jɨn₄ 'lag₄, ia₁jaun₂ dsɨ₃'ë́₃ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂, juɨ₁lia'₂ caun₂ si₂ a₂tág₅ lia'₂ jɨn₄ dsa₂ juɨg₂ quián₂ jnia'₅₄, lia'₂ jɨn₄ dsɨ₂nau₂ në́₃. 24Jme₁ca₂juá'₂ Pa₄ jág₁ jaun₂ a₂jme₁lióin₂ 'ŋiog₅ ne₄ dsɨ₂tan₅₄, jaun₂ ca₂guió'₃ Dsi₄má'₂ Festo ca₂juá'₂: ―¡A₂lë₁të₂'ɨ'₂ bá₄ 'ne₂, Pa₄! Ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ɨ'₂ si₂, jaun₂ ma₂ca₂rë₃ŋág'₅. 25Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Pa₄: ―Tsá₃ ŋá₅ jniá₂, 'ne₂ gui'₅₄ Dsi₄má'₂ Festo. Jág₁ dsau₅ dsón'₂ bá₄ a₂juá'₅ jniá₂ la₂. 26La₂ bá₄ guá₅ gui'₅₄ Rag₅₄ Agripa i₂cuɨ́'₅ dse₃ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jág₁ në₅. A₂jaun₂ bá₄ lë₃ tiá₂ dsɨ₃ a₂juá'₅ ne₅₄, ia₁ dsón'₂ ŋi₅ ca₂le₃jë́₃ jág₁ në₅, ia₁ on₃jua'₅₄ a₂ca₂lë₃ caun₂ ja₁quióng₄ con'₂ të₃co'₅₄. 27¿'Én'₂ 'ne₂ gui'₅₄ Rag₅₄ Agripa jág₁ a₂ca₂juá'₂ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄? Guion₄ bá₄ jniá₂ a₂'én'₂ 'ne₂. 28Jaun₂ ca₂ŋag₃ Rag₅₄ Agripa: ―Ca₂juɨg₄ mei'₂ tsá₃ jme₂'uang'₅₄ dsɨ₃ a₂léng₂ jan₂ dsa₂ cristiano. 29Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Pa₄: ―Chi₂jua'₂ ca₂juɨg₄ o₃ tsá₃ ca₂juɨg₄ 'e₂, 'e₂ guë́₄ dse₃ në₁jua'₂ jmo₃ Diú₄ on₃jua'₅₄ jmá'₃ 'ne₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂nag₅ jág₁ quió₃ në₃, a₂léin₂ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ jniá₂, o₁jŋia'₅₄ guë́₄ on₃jua'₅₄ quian'₅₄ nɨ₁ŋí₁ cadena juɨ₁lia'₂ chén'₅ jniá₂ la₂. 30Jme₁ma₂ca₂lë₃ juá'₂ Pa₄ le₂jaun₂, ca₂nau₂ Rag₅₄ Agripa quian'₅₄ Dsi₄má'₂ Festo, 'io₅₄ Berenice në́₃, ca₂'uɨin₂ co₂lë₅ quiain'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄. 31Con'₂ ca₂i₃léin₂ cau₅, ca₂i₁dsia₂ 'a₂ lia'₂ jmo₃ jág₁ jaun₂ quió'₅ Pa₄, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ rɨin'₅₄: ―'I₁ca₂juɨg₄ tsá₃ 'e₂ ma₂jmo₃ dsa₂ në₅, jua'₅₄ a₂ca₂tɨ́in₂ 'i₄ 'éi'₃ jóin₂, on₃ guë'₂ jua'₅₄ a₂dsi₂ten₅₄ 'ein₅₄ né'₃ 'má₃ në́₃. 32Jaun₂ ca₂juá'₂ Rag₅₄ Agripa ca₂tsɨ́'₃ Dsi₄má'₂ Festo: ―Jme₁lé₂ bá₄ jme₁lión₂ dsa₂ në₅, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ ca₂mɨ₃ 'ŋiog₅ a₂jme₃rë́₃ gui'₅₄ emperador jág₁ quió'₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\