HECHOS 27

1Jme₁ca₂jmo₃ dsa₂ jág₁ a₂chei₃ jnia'₅₄ juɨ₅ 'uë₃ Italia, jaun₂ Pa₄ quian'₅₄ guë́₄ dsa₂ i₂le₁'ŋe'₅₄ rɨin'₅₄ ca₂jáng'₂ dsa₂ o₄gú₃ jan₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ i₂chen₂ Julio, i₂tén₅ të₂le₃ quió'₅ co₂nió'₃ 'lióg₂ i₂të́'₂ dsa₂ quián₅ Augusto. 2Jaun₂ ca₂tió'₄ jnia'₅₄ caun₂ nɨ₁barco a₂já₃ juɨ₅ 'o₄ jmɨ₁ŋí'₄ ja₁chei₂ Adramitio a₂jme₁ma₂chí'₅ dsáu'₃ juɨ₅ 'o₄ jmɨ₁ŋí'₄ a₂niog₅ 'uë₃ Asia. Jme₁quian'₅₄ jnia'₅₄ Aristarco dsa₂ chan₂ Tesalónica, juɨg₂ tén₅ 'uë₃ Macedonia. 3Jme₁jnia₃ táng₃ jaun₂, ca₂dsi₃náu₅ jnia'₅₄ 'o₄ jmɨ₁ŋí'₄ juɨg₂ Sidón. Ja₁jaun₂ ca₂dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ Julio ja₁con₂ Pa₄, ca₂cuë₃ bá₄ jmɨg₄ ca₂i₁jɨin₁₂ a₂mei₅₄ quiáin₅, ia₁jaun₂ jme₃'o₅₄ 'éi₂ 'e₂ a₂'nió'₅ quió'₅. 4Jme₁ca₂'uag₂ jnia'₅₄ juɨg₂ Sidón, ca₂i₃náu₅ jnia'₅₄ juɨ₅ ja₁jniá₂ Chipre të₂le₃ gu₂ jen₅, ia₁ të₂le₃ siá'₂ bá₄ jme₁'ei₅ dsí₂. 5Jaun₂ ca₂ŋag₅₄ jnia'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄ chei'₅₄ 'uë₃ Cilicia quian'₅₄ Panfilia. Jaun₂ dsi₃náu₅ jnia'₅₄ ja₁chei₂ Mira, juɨg₂ tén₅ 'uë₃ Licia. 6Ja₁jaun₂ ca₂dsó'₂ juɨg₅₄ 'lióg₂ caun₂ nɨ₁barco já₃ juɨg₂ Alejandría, a₂ma₂'i₄ juɨ₅ dsáu'₅ juɨ₅ Italia. Jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ ca₂tió'₄ jnia'₅₄ nɨ₁barco, jaun₂ ca₂i₃náu₅ táng₃. 7'Lióng₂ jmɨg₄ ca₂tió'₄ jnia'₅₄ nɨ₁barco, ia₁ a₂i₃náu₅ të₂'ua₁. Jaun₂ të₃ quian₅ ta₁ le₂jaun₂ bá₄ dsi₃náu₅ ja₁chei₂ Gnido. Ia₁ lia'₂ ma₂'ei₅ jaun₂ bá₄ dsí₂ le₃siá'₂, jaun₂ ca₂ŋag₅₄ jnia'₅₄ cau₅ ja₁chei₂ Salmón, ca₂i₁jein'₅₄ le₃ja₁chei₂ Creta, 'uë₃ 'i₄ jë₄ jmɨ₁ŋí'₄. 8Jaun₂ të₃ quian₅ ta₁ le₂jaun₂ bá₄ ca₂dsi₃náu₅ jnia'₅₄ ja₁të́'₂ dsa₂ 'O₄ Jmɨ₁ŋí'₄ Dse₃, ja₁ma₂quián₅ juɨg₂ Lasea. 9'Lióng₂ jmɨg₄ ca₂rë₃'ag₄ jnia'₅₄. Ma₂të́₂ jein₂ a₂ma₂go'₂ i₃nio₄ dsa₂ juɨ₅ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, ia₁ a₂ma₂ja₂quián₃ jein₂ güɨ́g₂. Jaun₂ lë₃, jme₁ca₂juá'₂ Pa₄ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: 10―'Nia'₂ dsa₂, jág₅ jniá₂ 'ŋio₅ ma₂go'₂ quián₂ jniog₄ të₂le₃ ja₁dsau₅₄ në₅, ia₁ dsɨ₃'én₂ nɨ₁barco, lio₅₄ në́₃, ca₂të₂ guio₅₄ jniog₄ go'₂ dsióg₃ në₁jua'₂ 'e₂ ca₂lë₃. 11La₁ juɨg₅₄ 'lióg₂ në́₃, tsá₃ juɨ₅ ca₂tón'₃ jág₁ jaun₂ quió'₅ Pa₄. Ca₂tón'₃ bá₄ juɨ₅ jág₁ quió'₅ dsa₂ juɨg₅₄ nɨ₁barco quian'₅₄ dsa₂ i₂quian₄ nɨ₁barco në́₃. 12Ia₁ tsá₃ dse₃ 'o₄ jmɨ₁ŋí'₄ jaun₂ jua'₅₄ a₂jŋia₃ dsa₂ jein₂ güɨ́g₂ ja₁jaun₂, jaun₂ mei'₂ tsá₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ ca₂jmo₃ jág₁ a₂jme₁dsɨ₁náu₄ juɨ₅ ja₁tág'₄ juɨg₂ Fenice, caun₂ 'o₄ jmɨ₁ŋí'₄ quió'₅ Creta ja₁jniá₂ të₂le₃ noroeste quian'₅₄ të₂le₃ suroeste, ia₁jaun₂ dsɨ₁jŋia₁ jnia'₅₄ ja₁jaun₂ të₁lia'₂ ŋag₅ jein₂ güɨ́g₂. 13Jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂'ág₂ dsí₂ 'ua₁ a₂já₃ të₂le₃ sur. Jaun₂ caun₂ lé₂ dsɨ₃léin₂ bá₄ lɨ́in₂. Jaun₂ ca₂'uɨin₂ jaun₂ në́₃, ca₂i₃léin₂ juɨ₅ ma₂quián₅ chei'₅₄ 'uë₃ Creta. 14La₁ jme₁co₂lág₂ jaun₂, ca₂já₃ dsí₂ tiá₂ lɨn₃ a₂chei₂ Nordecte ca₂të́₂ nɨ₁barco. 15Jaun₂ ca₂jiog₃ dsí₂ le₃siá'₂ quió'₅ nɨ₁barco, ia₁ tsá₃ ma₃lé₂ jua'₅₄ dsau₅₄ jnia'₅₄ co₂dsau₅, jaun₂ co₂ŋei'₅₄ ca₂cuë́₁ jnia'₅₄ jmɨg₄ a₂jiog₃ dsí₂. 16Jaun₂ ca₂ŋag₅₄ jnia'₅₄ le₃co'₅₄ caun₂ 'uë₃ pí'₁ ja₁chei₂ Cauda a₂niog₅ jë₄ jmɨ₁ŋí'₄. Ja₁jaun₂ tsá₃ lɨn₄ ma₃'ei₅ dsí₂ tiá₂, jaun₂ të₃ quian₅ ta₁ le₂jaun₂, ja₂lag₃ bá₄ ca₂tián₃ jnia'₅₄ a₂ca₂quiong₅₄ táng₃ tsɨ₁mu₅ a₂jme₁le₁'ɨn₁ le₃chi₁co'₅₄. 17Jme₁ca₂lë₃ ca₂tó'₂ dsa₂ tsɨ₁mu₅ guei'₅₄ 'ŋió'₃ nɨ₁barco, jaun₂ qui₂ca₂'néi₂ dsa₂ dse₃ nɨ₁barco quian'₅₄ tsɨ₁'nei₅₄ ia₁jaun₂ jmo₃ bén₂ guë́₄. Jaun₂ ia₁ jme₁gó'₅ dsa₂ a₂'í₂ nɨ₁barco ne₄ ti₁tsag₁ ja₁të́'₂ dsa₂ Sirte, jaun₂ ca₂sió₂ tsɨ₁'mɨ'₂ quió'₅ nɨ₁barco, jaun₂ ca₂cuë₃ jmɨg₄ a₂jiog₃ dsí₂. 18Jme₁jnia₃ jaun₂, ia₁ tiá₂ bá₄ guë́₄ 'ei₅ dsí₂, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ qui₂ca₂tó'₂ lio₅₄ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄. 19Jme₁ca₂të́₂ 'nɨ₅ jmɨg₄, jaun₂ guio₅₄ jnia'₅₄ quian'₅₄ gu₂ qui₂ca₂tio'₅₄ dsi₂jmɨg₂ le₂jiog₅ a₂jmó'₂ ta₁ nɨ₁barco 'ŋiog₅. 20'Lióng₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃ca₂jnia₃ 'iog₂, on₃ guë'₂ nei₅ në́₃. Tsá₃ ma₃lág₂ jnia'₅₄ jua'₅₄ a₂tág'₄ guë́₄, ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ tiá₂ jme₁'ei₅ dsí₂. 21Ia₁ ma₂ne₁ŋó₄ 'lióng₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃'ein₂ jnia'₅₄ guë́'₅, jaun₂ ca₂nau₂ Pa₄ jë₄ quió'₅ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―'Nia'₂ dsa₂, dse₃ jua'₅₄ co₂ŋei'₅₄ ca₂tion'₂ bá₄ 'nia'₂ juɨ₅ jág₁ quió₃ a₂tsá₃ jme₁'uág₃ Creta. Jŋia'₅₄ ca₂i₃'én₂ bá₄ quián₂, ton'₂ ca₂ŋag₅₄ rë'₂ uɨg₅ në́₃. 22La₁ në₃ në́₃, quen'₂ 'nia'₂ bí₂, ia₁ 'i₁jan'₂ 'nia'₂ tsá₃ 'ein₂ dsián₃, o₁jŋia'₅₄ dsɨ₃'én₂ nɨ₁barco. 23Ia₁ a₂'uë₂ la₂ në₂jme₃jnia₅ jan₂ ángel ne₃, i₂chen₄ quián₅ Diú₄ i₂jme₂tí₁ jniá₂ ne₅₄. 24Jaun₂ në₂juá'₂ ángel në₂chéi₃ jniá₂: “Tsá₃ lë₁jmo₂ gang'₃ Pa₄, ia₁ tion₅₄ niog₅ bá₄ gog'₅₄ a₂jme₁jniag'₂ ne₄ gui'₅₄ emperador romano. 'Uɨg₅₄ quián'₂ 'ne₂ bá₄ a₂lión₂ Diú₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂quiang'₅₄ 'ŋió'₃ barco, tsá₃ ma₃dsiáin₃.” 25Jaun₂ lë₃, 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, quen'₂ 'nia'₂ bí₂, tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅. Ia₁ dsón'₂ bá₄ 'én₂ jniá₂ të₂le₃ quió'₅ Diú₄ a₂tion₅₄ jmo₃ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂në₂juá'₂ ángel në₂chéi₂ jniá₂. 26La₁ tion₅₄ niog₅ dsɨ₁tió'₄ bá₄ jniog₄ caun₂ 'uë₃ dsi₂jo₂ jmɨ₁ŋí'₄. 27Caun₂ 'uë₂ jme₁ma₂të́₂ tɨn₃ semanas a₂tio'₅₄ jnia'₅₄ juɨ₅, lia'₂ ma₂jiog₅ jaun₂ bá₄ dsí₂ ne₄ Jmɨ₁ŋí'₄ Adria, jme₁ca₂rë₃lí'₄ dsa₂ i₂quian₅ nɨ₁barco con'₂ dsi₃nei₅ jaun₂, a₂ja₂quián₃ dsi₁léin₂ 'uë₃. 28Jaun₂ ca₂can₃ dsa₂ 'éi'₃ 'a₂ con'₂ jɨ'₂ guë́₄ jmɨg₂. Jme₁ca₂jág₃ dsa₂, con'₂ guióg₂-guiá₂-jŋéi₂ (36) metros bá₄ jɨ'₂ guë́₄. Ca₂juɨg₄ guë́₄ le₃cau₅ jaun₂ ca₂can₃ táng₃ dsa₂ 'éi'₃. Jme₁ca₂jág₃ táng₃, guióg₂-guio₃ (27) metros bá₄ tí₅ guë́₄ jɨ'₂. 29Ia₁ a₂gó'₅ dsa₂ jná'₃ nɨ₁barco con'₂ tiá₂ dso'₂ nɨ₁cang₁ 'lau₂, jaun₂ ca₂sió₂ le₃chi₁co'₅₄ nɨ₁barco quén₂ nɨ₁ŋí₁ 'lá'₁ guei₂ quian'₅₄ tsɨ₁'nei₅₄ juɨ₅ né'₃ jmɨ₁ŋí'₄. Të₃ tion'₅₄ dsa₂ gó'₅ le₂jaun₂, qui₂ca₂chi₃léin'₂ Diú₄ a₂jnia₃. 30Të₁lia'₂ jaun₂, jme₁ma₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂ i₂quian₅ nɨ₁barco a₂jme₁cuɨng₃. Qui₂ca₂sió₂ tsɨ₁mu₅ ne₄ jmɨ₁ŋí'₄, a₂jmo₂₃ juɨ₁lia'₂ a₂tioin'₅₄ tó'₅ nɨ₁ŋí₁ guei₂ të₂le₃ ne₄ nɨ₁barco. 31La₁ jaun₂ ca₂juá'₂ Pa₄ ca₂tsɨ́'₃ juɨg₅₄ 'lióg₂ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ 'lióg₂ në́₃, ca₂juá'₂: ―Në₁jua'₂ tsá₃ jŋia₅ i₂në₅ 'ŋió'₃ nɨ₁barco, tsá₃ jaun₂ lión'₂ 'nia'₂. 32Jaun₂ qui₂ca₂ti₃ 'lióg₂ 'nei₅₄ a₂jme₁chi₁quian₅ tsɨ₁mu₅, ca₂tá'₂ jaun₂ në́₃ ne₄ jmɨg₂. 33Të₂ o₃'iog₂ lɨn₃, ca₂juá'₂ Pa₄ ca₂tsɨ́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ a₂'nió'₅ guë́'₃. Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Ma₂të́₂ tɨn₃ semanas a₂tsá₃ ma₂güɨn'₂ 'nia'₂ on₃ guë'₂ ma₂quë'₂. 34Jaun₂ lë₃ juá'₅ jniá₂, qué'₂ 'nia'₂ ca₂la₂. Tion₅₄ 'nió'₅ quë'₅₄ 'nia'₂ ia₁jaun₂ bá₄ lión'₂ 'nia'₂. 'I₁jan₂ jniog₄ tsá₃ 'ein₂ dsɨ₂'én₂ ja₁lá₃. Ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ ca₂mɨ'₂ jŋi₂ dsi₄ jniog₄ tsá₃ 'e₂ dsɨ₃'én₂. 35Dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂juá'₂ Pa₄ le₂në₅, ca₂can₃ i₁ŋí'₄ jaun₂ ca₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄ të₃ jág₅ dsa₂ ca₂le₃jɨ́in₃. Jaun₂ ca₂dsion₃ Pa₄ i₁ŋí'₄ ca₂guë́'₃ jaun₂ në́₃. 36Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ ca₂tɨ́in'₃ táng₃ bí₂ jme₁ma₂në₂guë́'₃. 37Ca₂le₃jág₃ jnia'₅₄ con'₂ jme₁tio'₅₄ nɨ₁barco jme₁téi₄ tɨn₃ 'ŋiá₂-lón₂ rë₂dsɨ́₂ 'nag'₂ co₂ne₂guióg₂ rë₂dsɨ́₂ guia₃-jŋé₂ (276) dsa₂. 38Jme₁ca₂lɨ́'₃ guë́'₅ dsa₂ con'₂ jme₁'nio₃, jaun₂ ca₂guia'₃ lio₅₄ trigo ne₄ jmɨ₁ŋí'₄ ia₁jaun₂ sión'₂ guë́₄ guei₂ nɨ₁barco. 39Jme₁jnia₃ jaun₂, dsa₂ i₂quian₅ nɨ₁barco tsá₃ ca₂rë₃cuɨ́'₅ 'uë₃ jaun₂. La₁ jaun₂ ca₂jág₃ caun₂ dsiog₅ jmɨ₁ŋí'₄ a₂niog₅ jë₄ 'uë₃, ja₁'ei₅ tei₄ guë́₄ jmɨg₂. Chei'₅₄ jaun₂ tio'₅₄ 'lióng₂ ti₁tsag₁ ja₁lë́₄ jo₂ guë́₄. Jaun₂ ca₂'náu'₃ dsɨ́₅ chi₂jua'₂ lé₂ jŋióg'₃ nɨ₁barco ca₂të₂ jaun₂. 40Jaun₂ ca₂ti₃ 'nei₅₄ a₂jme₁le₁quian₅ nɨ₁ŋí₁ 'lá'₁. Né'₃ jmɨ₁ŋí'₄ jaun₂ bá₄ ca₂tí₂ dsa₂ nɨ₁ŋí₁ jaun₂. Qui₂ca₂jiá'₂ dsa₂ 'ma₂ a₂jmo₅ dsó₃ nɨ₁barco 'a₂ juɨ₅ 'nio₃ dsa₂. Jaun₂ ca₂chóg'₃ tsɨ₁'mɨ'₂ le₃ne₄ juɨ₅ quió'₅ nɨ₁barco, ia₁jaun₂ të₃ dsí₂. Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ bá₄ ca₂jme₃lióg₃ ca₂ŋɨ₃ nɨ₁barco ca₂jme₃quián₃ le₃chei'₅₄ 'uë₃ ja₁lë́₄ ti₁tsag₁. 41La₁ juɨ₅ ja₁ŋó₃ nɨ₁barco jaun₂ ca₂dsi₃quén'₅ caun₂ ja₁lë́₄ tɨn₃ ne₅₄ la'₅₄ ja₁'ei₅ tiá₂ jmɨg₂. Të₂le₃ ja₁lë́₄ le₃ne₄ juɨ₅ quió'₅ nɨ₁barco ca₂i₃'ó'₅ jë₄ ti₁tsag₁, ca₂quɨ́'₃ tiá₂ lɨn₃, ca₂lia'₂ tsá₃ ma₃ca₂tió'₃ dsa₂ dsí₃. Jaun₂ le₃ja₁lë́₄ le₃chi₁co'₅₄, qui₂ca₂juɨn₃, ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ tiá₂ qui₂jná'₅ jmɨ₁ŋí'₄. 42Jme₁'nio₃ 'lióg₂ jme₃dsiain₂₃ dsa₂ i₂niog₅ gu₂ 'éi₂ ia₁jaun₂ tsá₃ lióin₂ jë₁ma₂qui₂ca₂'ain₂ jmɨg₂. 43La₁ tsá₃ ca₂cuë₃ jmɨg₄ juɨg₅₄, ia₁ 'nio₃ lióin₂ Pa₄. Jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ ca₂tsɨ́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tɨn₂ qui₃dsɨ₅ jmɨg₂, juɨ₁tioin'₅₄ jmɨg₂ le₂'uɨg₅₄ ia₁jaun₂ tɨ́in'₄ 'uë₃; 44dsa₂ sián'₂ guë́₄ në́₃, juɨ₁'ain₅₄ jmɨg₂ le₁chan'₂ jau₅₄ 'ma₂, o₃ nɨ₁'nau₅₄ quió'₅ nɨ₁barco 'e₂. Le₂jaun₂ bá₄ ca₂lë₃ qui₂ca₂ló₂ jnia'₅₄ a₂ca₂tág'₃ táng₃ 'uë₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\