HECHOS 3

1Co₂ráun₂ dsióg₃ Pe₄ quiain'₅₄ Juan₅₄ guá'₅ templo con'₂ hora ŋí₁ 'nɨ₅ të₂le₃ ca₂'láu₂, ia₁ hora jaun₂ jme₁ŋɨ'₂ dsa₂ tián₂ chi₂léin'₂ Diú₄. 2Ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ jme₁dsɨ₂jŋia₃ dsa₂ jan₂ dsa₂ 'lian'₂ i₂tsá₃ lé₂ ŋɨ₃, le₂jaun₂ jme₁ma₂lɨ́in₅ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂rë₃cháin₃, jme₁dsɨ₃jiog₃ dsa₂ o₄'né₄ i₁dsi₅ guá'₅, ja₁të́'₂ dsa₂ O₄'né₄ Jlá'₁. Ja₁jaun₂ jme₁qui₂mɨ₅ dsa₂ 'lian'₂ 'éi₂ cu₄ quió'₅ dsa₂ i₂dsɨ₂lén₂ guá'₅. 3Jme₁ca₂jág₃ dsa₂ dso'₅₄ 'éi₂ ca₂ŋó₃ Pe₄ quiain'₅₄ Juan₅₄ a₂dsɨ₃toin'₅₄ i₁dsi₅ guá'₅, jaun₂ ca₂mɨ₃ cu₄ quió'₅ dsa₂ on₃ 'éi₂. 4Jaun₂ ca₂nau₂ Pe₄, Juan₅₄ në́₃, ca₂jɨ́in₂ dsa₂ 'éi₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄: ―Dse₃ jag₄ jnia'₅₄. 5Jaun₂ guá₅ dsa₂ 'éi₂ qui₂jɨ́in₂ Pe₄ quian'₅₄ Juan₅₄, ia₁ lɨ́in₂ cuë₃ dsa₂ ca₂la₂ cu₄. 6La₁ jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄: ―Tsá₃ cu₄tiog₂, on₃ guë'₂ cu₄nióg₄ cha₂ quió₃ cuë₅₄. La₁ con'₂ a₂cha₂ quió₃, cuë₅₄. Quian'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ Jesucristo chan₂ Nazaret, nau₂, ŋɨ₄. 7Jaun₂ ca₂jŋa'₃ Pe₄ mɨ₂gu₂ ne₁ dsa₂ 'éi₂, ca₂jme₃'o₅₄ ca₂chó'₂. Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂rë₃bén₂ mɨ₂tag₄ dsa₂ 'éi₂. 8Jaun₂ ca₂ráun₂ ca₂nau₂ jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂ŋɨ₃. Jaun₂ ca₂'í₃ i₁dsi₅ guá'₅ quiain'₅₄ dsa₂ on₃ 'éi₂, qui₂ca₂ŋɨ₃ qui₂ca₂ráun₂ qui₂ca₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄. 9Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tion'₅₄ ja₁jaun₂, ca₂jɨ́in₂ dsa₂ 'éi₂ ŋɨ₂₃ cuë́'₅ ti₁'mag'₄ Diú₄. 10Jaun₂ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ 'ŋio₅ lɨn₃, ia₁ ma₂ŋɨ₂₃. Ma₂cuɨin₂₃ bá₄ dsa₂ 'éi₂ i₂gua₂ tián₂ o₄'né₄ chei₂ Jlá'₁ qui₂mɨ₂₃ cu₄. 11Caun₂ 'en₅₄ le₂jaun₂ bá₄ dsa₂ i₂jme₁'lian'₂ 'éi₂ quiain'₅₄, tsá₃ téin₂ Pe₄, Juan₅₄ në́₃. Jaun₂ ca₂i₃lén₂ co₂chi'₅₄ juɨn₅ dsa₂ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ ca₂ton₂ guá'₅ ja₁chei₂ Corredor quió'₅ Salomón, ja₁jme₁'en₅₄ Pe₄ quiain'₅₄ Juan₅₄ në́₃. 12Jme₁ca₂jág₃ Pe₄ le₁ŋɨ'₂ dsa₂ juɨn₅, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂: ―'Nia'₂ dsa₂ juɨg₂ chan₂ Israel, ¿'E₂ lë₃ ŋɨ́₄ dsɨ₂gó'₃ 'au'₂ 'nia'₂? ¿'E₂ lë₃ jag'₅₄ 'nia'₂ jnia'₅₄ le₂në₅? On₃jua'₅₄ bí₂ a₂tag₂ jnia'₅₄ guio₅₄ a₂ca₂'lón₂ dsa₂ në₅ a₂ma₂lé₂ ŋɨ₃, jua'₅₄ a₂lág₅ jnia'₅₄ dsa₂ o₂dsan₂. 13La₁ia₁ Diú₄ quián₅ tsɨ₁jon₂ jmei₂ jniog₄ Abraham, Isaac, Jacob në́₃, Diú₄ 'éi₂ ca₂jme₃juɨin'₂ 'ŋio₅ lɨn₃ Jesús ja₁ŋi'₅₄, i₂ca₂jɨn'₅₄ 'nia'₂ ne₄ dsɨ₂tan₅₄. Jme₁'nio₃ guë́₄ Dsi₄má'₂ Pilato jme₁lió₂, la₁ tsá₃ ca₂gue'₅₄ 'nia'₂. 14'Nió'₄ jme₁lon'₄ 'nia'₂ dsa₂ jŋió₅ i₂tsá₃ 'e₂ dso₄ rɨn₂ 'éi₂, jë₂ bá₄ dsa₂ i₂ma₂jŋɨ'₃ dsa₂ ca₂mɨ'₅₄ 'nia'₂ lión₂. 15Jaun₂ le₂në₅ ca₂jŋɨ́'₃ 'nia'₂ dsa₂ i₂cuë₅ jme₂dsí₂. La₁ Diú₄ ca₂jme₃jein'₅₄ táng₃ jɨn₄ 'lag₄, jaun₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ ca₂të́₂ ne₄ jnia'₅₄. 16Quian'₅₄ bí₂ quió'₅ 'ŋiog₅ Jesús 'éi₂ ca₂'lión₂ dsa₂ i₂cuɨn'₂ 'nia'₂ i₂jɨn'₄ 'nia'₂ në₅, ia₁ a₂'éin₂ jnia'₅₄ të₂le₃ quió'₅ Jesús. 'Éi₂ bá₄ në₂cuë₃ bí₂ quió'₅ dsa₂ në₅, jaun₂ ca₂'lóin₂, co₂ŋei'₅₄, juɨ₁lia'₂ jɨin'₅₄ 'nia'₂ në₅. 17'Guion₄ bá₄ jniá₂ dse₃, rɨn'₅₄ jniog₄, a₂ca₂jmo'₅₄ 'nia'₂ caun₂ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ can'₅₄ quián'₂ 'nia'₂, a₂ca₂jŋɨ́'₃ 'nia'₂ Jesús, ca₂jmo'₅₄ 'nia'₂ le₂jaun₂ ia₁ a₂tsá₃ ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ 'e₂ jmo'₂. 18La₁ ca₂rë₃ti₃ jág₁ a₂ma₂'ë́₂ Diú₄ le₂jŋiá₅ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quiáin₅, a₂tion₅₄ ŋág₃ uɨg₅ dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quiáin₅. 19Jaun₂ në́₃, jme₁tsɨ́n₄ 'nia'₂ 'au'₂, jen'₅₄ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ Diú₄, ia₁jaun₂ 'én₂ dsáu'₂ 'nia'₂. Jaun₂ bá₄ jiá₃ jmɨg₄ cuë₃ Te₁gui'₅₄ a₂le₃güɨn'₂ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂, 20a₂chein₃ táng₃ Jesús i₂lɨ́n₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, i₂ma₂lë́₅ jág₁ le₂jŋiá₅ jiá₃ quián'₂ 'nia'₂, 21o₁jŋia'₅₄ la₂ rë₂në́₃ tion₅₄ 'nió'₅ guá₃ Jesús guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ ca₂lia'₂ ca₂jmo₃ Diú₄ rë₂ ca₂le₃jë́₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ ma₂'ë́₂ dsa₂ jŋió₅ quiáin₅ ma₂lɨ́g'₂. 22Le₂la₂ ca₂juá'₂ 'lag₄ Moisés ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ quián₂ jniog₄ ma₂dsi₃jo₃: “A₂chen₃ Te₁gui'₅₄ Diú₄ jan₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quiáin₅, i₂lɨ́n₅ dsa₂ go'₄ 'nia'₂ guiong'₅₄, juɨ₁lia'₂ ca₂chei₃ jniá₂. Jaun₂ tón'₂ 'nia'₂ juɨ₅ jme₁ti'₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ con'₂ 'éi'₃ a₂jmo₃ 'éi₂. 23Ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tsá₃ juɨ₅ tón'₂ jág₁ quió'₅ dsa₂ i₂chen₄ quiáin₅ 'éi₂, dsɨ₃'éin₂, 'uɨ́in₃ juɨg₂ Israel.” 24Jaun₂ le₂në₅ ca₂'ë́₂ Samuel jág₁ le₂'uɨg₅₄, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ i₂ca₂o₃lén₂ cang₂ guë́₄ jaun₂, qui₂ca₂juá'₂ lia'₂ lé₂ jmɨg₄ në₃. 25Jág₁ a₂ca₂cuë₃ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quiáin₅, ca₂cuë́'₃ 'nia'₂ bá₄. A₂dse₃ quián'₂ 'nia'₂ bá₄ ca₂jmo₃ Diú₄ caun₂ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ can'₅₄ quián₂ jniog₄ ma₂lɨ́g'₂, juɨ₁lia'₂ ca₂tsɨ́'₃ Abraham: “Ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂-guein₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ le₃chain₂ dse₃ të₂le₃ quian'₅₄ chi'₂ dsió'₂.” 26Lia'₂ con'₂ jme₁ca₂chón'₂ Diú₄ Ja₁ŋi'₅₄, ca₂chein₃ le₂'uɨg₅₄ jɨn'₄ 'nia'₂, ia₁jaun₂ jme₃gu'₅₄, ia₁jaun₂ tí'₄ 'nia'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ ca₂le₃jë́₃ dso₄ qui₂'nau'₂ 'nia'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\