HECHOS 4

1Pe₄ quian'₅₄ Juan₅₄ tsá₃ ma₂dsan₃ bá₄ guë́₄ tsɨ́'₅ dsa₂ jág₁, jme₁ca₂dsi₃lén₂ jme₂dsa₂ quiain'₅₄ juɨg₅₄ chi'₂ 'ɨ'₅₄ quián₅ guá'₅, dsa₂ saduceos në́₃. 2Le₁'néi₃ 'ŋio₅ lɨn₃, ia₁ jme₂tɨn₅ 'éi₂ dsa₂ a₂jen'₅₄ dsa₂ jɨn₄ 'lag₄ juɨ₁lia'₂ ca₂lë₃ léi₄ ca₂jen'₅₄ Jesús. 3Jaun₂ ca₂jŋau'₃ chi'₂ 'ɨ'₅₄ ca₂tág₃ ca₂i₁tio'₂ né'₃ 'má₃ ca₂të₂ jme₁jnia₃, ia₁ ca₂'láu₂ bá₄ jmɨg₄ jaun₂. 4La₁ juɨn₅ bá₄ dsa₂ i₂ca₂nág₂ ca₂rë₃'éin₂ jág₁. Con'₂ 'ŋiá₂ mei₅ dsa₂ i₂ca₂rë₃'én₂ 'éi₂, jme₁ca₂cáun₂ dsa₂ 'í₁ jmá'₃ dsa₂ ŋe'₂. 5Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂ŋɨ'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ dsen₅₄ i₂jmo₅ 'éi'₃ quián₅ dsa₂ judíos, dsɨ₂gui'₅₄ can'₅₄, të₅juá'₅ në́₃. 6Ján₃ bá₄ jaun₂ jme₁'en₅₄ Anás i₂lɨ́n₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄, Caifás, Juan₅₄, Alejandro në́₃, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ i₂lɨ́n₅ o₁rɨn'₅₄ jme₂dsa₂ dsen₅₄. 7Jme₁ma₂le₁ŋɨi'₂ jɨin₂, jaun₂ guë́₄ ca₂i₁dsein₂₃ Pe₄ quian'₅₄ Juan₅₄, jaun₂ ca₂chei'₃ dsi₂jo₂ ja₁le₁ŋɨi'₂ jaun₂. Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―¿'Ein₂ ca₂cuë₃ 'éi'₃, o₃ 'ein₂ ca₂cuë₃ jág₁ a₂i₂nio'₄ 'nia'₂ jme₂tɨ́ng'₁ dsa₂, a₂jmo'₂ 'nia'₂ 'e₂ jmo'₂ i₂niog'₅₄? 8Jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄, rë₂rɨn₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ të₂dsɨ́₅, ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂le₁ŋɨ'₂ 'éi₂: ―'Nia'₂ dsa₂ dsen₅₄ quián₅ juɨg₂, 'nia'₂ dsa₂ can'₅₄ quián₅ juɨg₂ Israel në́₃: 9Chi₂jua'₂ a₂jaun₂ ŋag'₅₄ 'nia'₂ ia₁ ca₂jmó₁ jnia'₅₄ caun₂ a₂dse₃ quió'₅ jan₂ dsa₂ dso'₅₄ i₂tsá₃ lé₂ jme₁ŋɨ₃, chi₂jua'₂ 'niog'₂ 'nia'₂ le₃ŋi'₅₄ 'a₂ lia'₂ ca₂lë₃ a₂ca₂'lóin₂, 10juɨ₁le₃ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, juɨ₁le₃ŋi₅ bá₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ juɨg₂ Israel në́₃, a₂chén'₅ dsa₂ në₅ jɨn'₄ 'nia'₂ ca₂'lóin₂ quian'₅₄ bí₂ quió'₅ Jesucristo chan₂ Nazaret i₂ca₂tión'₃ 'nia'₂ cróg₄, i₂ca₂jme₁jen'₅₄ táng₃ Diú₄ jɨn₄ 'lag₄. 11Jesús 'éi₂: lɨ́n₅ nɨ₁cang₁ a₂tsá₃ jen'₅₄ 'nia'₂, i₂lɨ́ng'₅ të₅ i₂chi'₅ tsɨ₁'né₅, la₁ ca₂dsióg₃ ca₂lë₃ nɨ₁cang₁ a₂dsen₅₄ guë́₄. 12Ia₁ 'i₁jan₂ i₂sián'₂ tsá₃ chan₂ i₂le₃lión₂ dsa₂. Ia₁ 'i₁jan₂ i₂sián'₂ tsá₃ ca₂cuɨn₃ Diú₄ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, a₂lé₂ 'ɨ́in₄ jniog₄ a₂mɨ́₁ ne₄ Diú₄ ia₁jaun₂ tág'₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ Jesús bá₄. 13Jme₁ca₂jág₃ dsa₂ can'₅₄ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ ca₂jɨ́in₂ Pe₄ quian'₅₄ Juan₅₄ 'a₂ lia'₂ tiá₂ dsɨ́₅ 'éi₂ ŋag₂₃ ne₅₄ le₂jaun₂, jaun₂ ca₂rë₃lí'₄ a₂lɨ́n₅ 'éi₂ dsa₂ tsá₃ lɨn₄ quen₅, i₂tsá₃ lɨn₄ si₂ cuɨ́'₅ në́₃, jaun₂ guë́₄ ca₂rë₃cuɨin₂₃ a₂lɨ́n₅ 'éi₂ dsa₂ i₂jme₁i₂nio₄ quian'₅₄ Jesús. 14Ia₁ jaun₂ bá₄ jme₁chén'₄ dsa₂ i₂ca₂'lón₂ 'éi₂ jë₄ jaun₂, jaun₂ lë₃ tsá₃ cuɨn₅ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂juá'₂ dsa₂ can'₅₄ a₂tsá₃ dsau₅. 15Jaun₂ ca₂'uɨ́in'₂ bá₄ Pe₄ quian'₅₄ Juan₅₄ jë₄ jaun₂, jaun₂ ca₂jmo₃ jág₁ guioin₅₄ 'a₂ lia'₂ jmo₃. 16Ca₂dsia₃ jág₁, juá'₂: ―¿'A₂ lia'₂ jmó₁ quian'₅₄ dsa₂ në₅ jaun₂? Ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ juɨg₂ Jerusalén ma₂le₁ŋi₅ a₂jmo₅ i₂në₅ léi₄ juë'₂, jaun₂ tsá₃ lé₂ jua'₅₄ a₂jua'₅₄ jniog₄ a₂tsá₃ dsau₅. 17La₁ ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃caun₂ qui₃dsɨ₃'ag₅ jág₁ jɨn₄ dsa₂ juɨg₂, 'nió'₅ quiain₅₄ jniog₄ juë́'₅ ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃i₃nioi₅₄ qui₃'ɨin₃ guë́₄ Jesús a₂tsɨ́'₃ dsa₂ le₃ne₄ juɨ₅ ja₁dsau₅₄ në₅. 18Jaun₂ ca₂të₃ dsa₂ i₂le₁ŋɨ'₂ 'éi₂ ca₂të́'₃ táng₃ Pe₄ quian'₅₄ Juan₅₄, jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ on₃ 'éi₂, a₂tsá₃ ma₃dsia₃ co₂ŋei'₅₄ on₃ guë'₂ jme₃tɨin₂₃ dsa₂ a₂'ɨin₂₃ Jesús. 19La₁ jaun₂ ca₂ŋag₃ Pe₄ quian'₅₄ Juan₅₄ ca₂juá'₂: ―'Nio'₄ 'nia'₂ 'au'₂ chi₂jua'₂ 'ŋio₅ guë́₄ dse₃ jniá₂ ne₄ Diú₄, a₂néi₁ jnia'₅₄ gau₂ jág₁ quián'₂ 'nia'₂, 'nió'₄ a₂jme₁néi₁ jnia'₅₄ gau₂ jág₁ quió'₅ Diú₄. 20La₁ jnia'₅₄ në́₃ tsá₃ lé₂ tí₄ a₂dsiá₁ ca₂le₃jë́₃ a₂ma₂jag₅₄, a₂ma₂néi₁ në́₃. 21Jaun₂ ca₂quiong₃ dsɨ₂tan₅₄ juë́'₅, la₁ ca₂lió₂ bá₄ jaun₂ në́₃. Ia₁ tsá₃ ca₂dsó'₂ 'a₂ lia'₂ 'ë́₂ uɨg₅, ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ ma₂qui₂cuë́'₃ ti₁'mag'₄ Diú₄ a₂ca₂të́₂ ne₅₄ a₂ca₂lë₃ jaun₂. 22Jaun₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂ca₂'lón₂ 'éi₂ quian'₅₄ léi₄ a₂dsɨ₂gó'₃ dsɨ₅, jme₁'ein₅₄ lë́₅ guë́₄ të₂láu₃ ŋi₂. 23Jme₁ma₂lón₂ Pe₄ quian'₅₄ Juan₅₄, ca₂i₃léin₂ ja₁tion'₅₄ rɨin'₅₄, jaun₂ ca₂dsia₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ ca₂juá'₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ dsɨ₂gui'₅₄ can'₅₄ a₂ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂. 24Jme₁ca₂nág₂ jág₁ jaun₂, ca₂le₃jɨ́in₃ ca₂mɨ₃ co₂lë₅ ca₂tsɨ́'₃ Diú₄ ca₂juá'₂: ―Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄, 'ne₂ bá₄ lɨ́ng'₅ Diú₄ i₂ca₂jmo'₅₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, quian'₅₄ gua'₅₄ 'uë₃, jmɨ₁ŋí'₄ në́₃, ca₂le₃jë́₃ guë́₄ 'e₂ a₂cha₂. 25'Ne₂ bá₄ ca₂jua'₅₄ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ quiáng'₂, jme₁ca₂juá'₂ 'lag₄ David dsa₂ quiáng'₂: ¿'E₂ lë₃ tion'₅₄ dsɨ₂nau₂ co₂mɨ'₅₄? ¿'E₂ lë₃ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂ chan₂ mɨ₂güɨ́g₃ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂'lɨg'₅₄ a₂tsá₃ ta₁ tí₄? 26Ca₂le₃jɨ́n₃ rag₅₄ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ qui₂ca₂quɨin'₂ jág₁; Ca₂le₃jɨ́n₃ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ juɨg₂ qui₂ca₂nau₂ 'nei₂ ja₁con₂ Te₁gui'₅₄, ja₁con₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quiáin₅ në́₃. 27'Dsau₅ dsón'₂ bá₄ ca₂jmo₃ caun₂ jág₁ Rag₅₄ Herodes quian'₅₄ Dsi₄má'₂ Poncio Pilato juɨg₂ la₂ quian'₅₄ dsɨ₂nau₂, dsa₂ israelitas në́₃. Ca₂quɨin'₃ jág₁ ca₂jme₃'ŋiai₅₄ Jesús Ja₂ŋí'₂ jŋió₅ i₂rë₂'ɨ́n₁ quiáng'₂. 28Quian'₅₄ a₂në₅, ca₂jme₃ti₃ dsa₂ can'₅₄ 'éi₂ ca₂le₃jë́₃ a₂'i₄ 'éi'₃ niog₅ lé₂. 29Jaun₂ në́₃ Te₁gui'₅₄, jag₄ a₂quiong₅ dsa₂ juë́'₅ jnia'₅₄. Cuë₄ bí₂ jnia'₅₄ dsa₂ quiáng'₂ ia₁jaun₂ tián₂ qui₂jme₁tɨn₅ guë́₄ jnia'₅₄ dsa₂ jág₁ quiáng'₂, tsá₃ juɨ₁le₂go₃. 30Cuë₄ bí₂ quiáng'₂ a₂lé₂ jme₁'lion₅₄ jnia'₅₄ dsa₂ dso'₅₄, a₂lé₂ jmó₁ léi₄ dsɨ₂gó'₃ dsɨ₅ quian'₅₄ bí₂ 'éi'₃ quió'₅ Jesús, dsa₂ jŋió₅ i₂jme₂ti₃ quiáng'₂. 31Jme₁ca₂dsan₃ chi₂léin'₂ Diú₄ le₂në₅, ca₂i₁bi₅₄ ja₁tioin'₅₄, jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ qui₂ca₂cain'₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. Jaun₂ tsá₃ ma₃juë́'₅ 'i₄ dsɨ́₅ qui₂ca₂'ë́₂ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄. 32Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂ma₂'én₂, caun₂ bá₄ a₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅, caun₂ bá₄ 'ei₅ jme₂dsí₂ quió'₅ ca₂le₃jɨ́in₃. 'I₁jan₂ tsá₃ jua'₅₄ a₂jmo₂₃ quió'₅ 'ŋiog₅ 'e₂ caun₂ a₂cha₂ quió'₅. Jmo₂₃ bá₄ dsɨ́₅ a₂quió'₅ co₂dsia₅ quiain'₅₄ rɨin'₅₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂cha₂ quió'₅. 33Caun₂ ca₂'ág₂ tiá₂ dsɨ́₅ qui₂ca₂cuë₃ jág₁ dsau₅ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ i₂chen₄ quián₅ Diú₄ 'éi₂, 'a₂ lia'₂ ca₂jen'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesús. Jaun₂ caun₂ qui₂ca₂cuë₃ Diú₄ bí₂ 'ŋio₅ lɨn₃ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'én₂. 34'I₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ jua'₅₄ cha₂ qui₂ca₂rë₃'nió'₅ quió'₅, ia₁ dsa₂ i₂cha₂ 'uë₃, o₃ i₂tióng₂ 'né₅ quió'₅ në́₃, qui₂ca₂'nag₃. 35Jaun₂ ca₂o₃can₅ cu₄ jaun₂, ca₂jɨ́in'₃ dsa₂ guia₃-tɨ́n₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús 'éi₂, jaun₂ ca₂dsió'₃ ca₂cuë́'₃ le₂jan₂ le₂jan₂ 'a₂ con'₂ 'nió'₅ quió'₅. 36Jme₁chan₂ jɨn₄ dsa₂ 'éi₂ jan₂ dsa₂ levita i₂jme₁chen₂ José i₂chan₂ Chipre. Dsa₂ i₂chen₄ në́₃ ca₂quiain₃ Së́₄ 'éi₂ Bernabé, co₂'nió'₄ a₂juá'₂ dsa₂ i₂jmo₅ lián'₂, i₂jme₂'o₅₄. 37Bernabé 'éi₂ ca₂'nag₃ caun₂ 'uë₃ quió'₅ a₂jme₁cha₂. Ca₂le₃jë́₃ cu₄ jaun₂ ca₂o₃can₅ ca₂cuë́'₃ dsa₂ guia₃-tɨ́n₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\