HECHOS 5

1La₁ jan₂ dsa₂ sián'₂ i₂jme₁chen₂ Ananías quiain'₅₄ Safira 'io₅₄ quiáin₅, ca₂'nag₃ caun₂ 'uë₃ quió'₅. 2Dsa₂ ŋe'₂ 'éi₂ ca₂'ma₃ ca₂dsio₄ cu₄ jaun₂ 'ŋiog₅, jaun₂ ca₂dsio₄ bá₄ ca₂i₁cuë'₂ dsa₂ guia₃-tɨ́n₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús, lia'₂ jag₄ bá₄ a₂i₁can₅ ta₁jë₂. Ján₃ bá₄ ŋi₅ 'io₅₄ quiáin₅. 3Jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄ ca₂tsɨ́'₃ Ananías: ―¿'E₂ lë₃ ca₂'í₃ Satanás të₂'au'₂ jaun₂ jmo'₂ jág₁ të₂jág₁ ne₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, a₂ca₂'ma'₅₄ ca₂dsio₄ cu₄ a₂ca₂quí₃ dsa₂ 'lia'₅₄ 'uë₃ quiáng'₂? 4¿On₁jua'₅₄ quiáng'₂ 'uë₃ a₂në₂'nag'₅₄? ¿On₁jua'₅₄ quiáng'₂ cu₄ jaun₂ në́₃? ¿'E₂ lë₃ ca₂i₃jiog₅ 'au'₂ jmó'₂ le₂në₅? Diú₄ bá₄ në₂chei'₅₄ 'ne₂ jág₁ të₂jág₁, on₃jua'₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 5Dsɨ₂juɨ₅ jme₁në₂néi₂ Ananías le₂në₅, ca₂quɨin'₃ ca₂join₃. Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂ca₂rë₃ŋi₅ a₂ca₂lë₃ le₂jaun₂ ca₂rë₃gó'₅ 'ŋio₅ lɨn₃. 6Jaun₂ ca₂o₃lén₂ on₃-ún₂ chi'₂ dsa₂ ŋe'₂, ca₂lio₃ 'mɨ'₂ nɨ₁ŋɨ₁₂, jaun₂ ca₂i₁'ó₄. 7Tsá₃ jaun₂ ŋi₅ 'io₅₄ quián₅ Ananías a₂ca₂lë₃ le₂jaun₂, jaun₂ ca₂dsióg₃ con'₂ 'nɨ₅ hora cang₂ jaun₂. 8Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pe₄ ca₂ŋɨ́i'₃ 'io₅₄: ―Jua'₅₄ dsón'₂. ¿'Ma'₅₄ jaun₂ në₂'nag'₅₄ 'nia'₂ 'uë₃ con'₂ lë́₅ jág₁ juá'₂ 'nia'₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'io₅₄: ―Ján₅. 'Ma'₅₄ jaun₂ dsón'₂ bá₄ i₂'nag₄. 9Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Pe₄: ―¿'E₂ lë₃ në₂jmo'₅₄ 'nia'₂ caun₂ jág₁ a₂cáng'₄ táu₂ Jme₂dsí₂ quián₅ Te₁gui'₅₄? Ca₁'né₄ në₅ ma₂ja₂len₃ táng₃ dsa₂ i₂ma₃i₁'ón₄ dsɨ₂i₂gog'₂. Në₃ guë́₄ të₂ táng₃ 'ne₂. 10Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂quɨn'₃ 'io₅₄ ca₂join₃ ja₁chén'₄ Pe₄ jaun₂. Jme₁ca₂i₃ton'₅₄ chi'₂ dsa₂ ŋe'₂ 'éi₂, ma₂jon₅ bá₄ 'io₅₄, jaun₂ ca₂tág₃ táng₃ jaun₂ ca₂i₁'ó₄ cau₅ ja₁rë₂'on₅ dsɨ₂i₂gu₂. 11Jaun₂ ca₂rë₃gó'₅ 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'én₂ i₂lɨ́n₅ guá'₅, ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ sián'₂ i₂ca₂rë₃ŋi₅ a₂ca₂lë₃ jaun₂. 12Quian'₅₄ bí₂ quió'₅ Diú₄ ca₂jmo₃ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús 'lióng₂ léi₄ juë'₂ a₂dsɨ₂gó'₃ dsɨ₅ jɨn₄ dsa₂. Jaun₂ jme₁ŋɨ'₂ dsa₂ i₁dsi₅ guá'₅ templo ja₁lë́₄ corredor ja₁të́'₂ dsa₂ quió'₅ Salomón. 13'I₁jan₂ tsá₃ ca₂tiá₂ dsɨ́₅ jme₃quiain'₅₄ dsa₂ i₂'én₂ 'éi₂, la₁ jme₁jme₂go₃ bá₄. 14La₁ juɨn₅ bá₄ dsa₂ ŋe'₂, lia'₂ dsa₂ mɨ́₂ në́₃, ca₂rë₃'én₂ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄. 15Ca₂lia'₂ jme₁dsɨ₂jŋiai₃ jë₄ calle dsa₂ dso'₅₄ tián'₅ ne₄ cama, ne₄ tsɨ₁jein₁ në₃, ia₁jaun₂ tsá₃ a₂nag₅₄ jŋia'₅₄ 'én'₁ quió'₅ bá₄ Pe₄ të₅₄ quió'₅ i₂lɨn₅₄ dsa₂ dso'₅₄ 'éi₂. 16Ján₃ bá₄ ca₂o₃lén₂ juɨn₅ dsa₂ chan₂ juɨg₂ ma₂quián₅ Jerusalén, le₁jŋiai₂₃ dsa₂ le₁dso'₅₄, dsa₂ i₂tion'₅₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ të₂dsɨ́₅ në́₃, ca₂o₃lén₂. Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'éi₂ qui₂ca₂'lóin₂. 17Jaun₂ ca₂rë₃'iog₅₄ 'ŋio₅ lɨn₃ jme₂dsa₂ dsen₅₄, quiain'₅₄ rɨin'₅₄ i₂jme₁lɨ́n₄ saduceos . 18Jaun₂ ca₂jŋai'₃ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús, ca₂i₁tio'₂ 'né₅ 'má₃. 19La₁ a₂'uë₂ jaun₂, ca₂ŋe₄ jan₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄ ca₂niá₃ 'né₅ 'má₃, ca₂'uɨ́in'₂ dsa₂ i₂chen₄ 'éi₂, ca₂juá'₂: 20―O₂nó'₅ 'nia'₂ i₁dsi₅ guá'₅ templo, o₂nau₂ o₂chei'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ jág₁ dse₃ quió'₅ Juɨ₅ 'mɨ́₂ la₂. 21Jme₁ca₂nág₂ jág₁ në₅, të₃ o₃'iog₂ jme₁jnia₃ jaun₂ ca₂i₁lein₅₄ guá'₅ ca₂i₁jme₁tɨin₂₃ dsa₂. Jmɨg₄ jaun₂ ca₂të₃ jme₂dsa₂ dsen₅₄ ca₂ŋɨ́i'₂ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅, jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ i₁të₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús i₂tion'₅₄ 'né₅ 'má₃ 'éi₂. 22La₁ jme₁ca₂dsi₃lén₂ 'lióg₂ 'né₅ 'má₃, tsá₃ ma₃dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ chan₂. Jaun₂ ca₂i₃lein₃ táng₃ i₁con₂ jág₁, 23juá'₂: ―Jme₁chi₁jnág₅ dse₃ bá₄ o₄'né₄ 'né₅ 'má₃, jme₁tión₂ bá₄ guë'₂ 'lióg₂ jmo₂₃ 'í₁ cau₅ o₄'né₄ në́₃. La₁ jme₁në₂tió'₄ jnia'₅₄ dsi₂néi₂, tsá₃ ma₃dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ chan₂ 'i₁jan₂. 24Jme₁ca₂nág₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, juɨg₅₄ chi'₂ 'ɨ'₅₄ quián₅ guá'₅ në́₃, jaun₂ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ qui₂ca₂ŋɨ́i'₃ rɨin'₅₄ 'a₂ dsi₁quén'₅ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅. 25Jaun₂ ca₂dsióg₃ jan₂ dsa₂ quian₅ jág₁, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Dsa₂ i₂ca₂jne'₅₄ 'nia'₂ 'né₅ 'má₃, ó₃ bá₄ ma₂tióin₂ i₁dsi₅ guá'₅ jme₂tɨin₂₃ dsa₂. 26Jaun₂ në́₃ ca₂i₃lén₂ chi'₂ 'ɨ'₅₄ quiain'₅₄ juɨg₅₄ quiáin₅, jaun₂ ca₂i₁chong'₅₄ táng₃ lia'₂ 'i₄ rë₂ jág₁. Tsá₃ uɨg₅ ca₂jmóg'₂, ia₁ gó'₅ qui₃jnáu'₂ cang₄ dsa₂ i₂le₁ŋɨ'₂ ja₁jaun₂. 27Jme₁ca₂dsi₃lein₃ le₁te₂ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂chei'₃ dsi₂jo₂ ja₁le₁ŋɨ'₂ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅. Jaun₂ ca₂juá'₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂: 28―Ca₂jne₅₄ jnia'₅₄ co₂ŋei'₅₄ a₂tsá₃ ma₃jme₁tɨn'₅ 'nia'₂ dsa₂, jua'₅₄ a₂'ɨ́n'₄ guë́₄ 'nia'₂ Jesús 'éi₂. ¿'E₂ ma₂jmo'₅₄ guë'₂ 'nia'₂? Caun₂ qui₂jme₂tɨ́n'₁ 'nia'₂ dsa₂, tsá₃ jág₁ cán'₁, ca₂lia'₂ ta₁caun₂ juɨg₂ Jerusalén ma₂rë₂rɨn₅ quian'₅₄ jág₁ a₂jme₂tɨ́in'₁ 'nia'₂. A₂'niog'₂ 'nia'₂ bog'₅₄ jnia'₅₄ dso₄ a₂ca₂jon₃ dsa₂ 'éi₂. 29Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pe₄ quiain'₅₄ dsa₂ i₂chen₄ rɨin'₅₄: ―'Ŋio₅ guë́₄ dsen₅₄ ta₁ jme₁ti₁ jnia'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄, con'₂ guë́₄ 'éi'₃ quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 30Diú₄ quián₅ dsa₂ can'₅₄ quián₂ jniog₄ ma₂lɨ́g'₂, Diú₄ 'éi₂ bá₄ ca₂jme₃jen'₅₄ Jesús i₂ca₂jŋɨ́'₃ 'nia'₂ ca₂tióin'₃ cróg₄. 31Diú₄ në́₃ ma₂ca₂chó'₂ guei'₅₄, jaun₂ ma₂guá₅ cau₅ quió'₅ të₂le₃ gu₂ ne₁, jaun₂ ma₂dsiog₃ a₂léin₂ juɨg₅₄ jniog₄ i₂lió₂, ia₁jaun₂ cuɨn₃ jmɨg₄ jme₃tsɨ́n₃ dsɨ́₅ dsa₂ juɨg₂ Israel ia₁jaun₂ 'én₂ dsáu₁. 32Ca₂le₃jág₃ bá₄ jnia'₅₄ ca₂të́₂ ne₄ a₂në₅, ján₃ bá₄ jáng'₅ jág₁ dsau₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ i₂ma₂cuɨn₃ Diú₄ quió'₅ dsa₂ i₂nag₅ gau₂ jme₂ti₃ jág₁ quió'₅. 33Ca₂rë₃'né₃ 'ŋio₅ lɨn₃ dsa₂ can'₅₄ jme₁ca₂nág₂ le₂në₅, a₂'nio₃ jme₁jme₃dsiain₂₃ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús 'éi₂. 34La₁ jë₄ quió'₅ dsɨ₂tan₅₄ jaun₂, jme₁'en₅₄ jan₂ dsa₂ fariseo i₂jme₁chen₂ Gamaliel, dsa₂ i₂lɨ́n₅ të₅juá'₅, jaun₂ jme₁jme₂go₃ dsa₂ 'ŋio₅ lɨn₃. Jaun₂ ca₂nau₂ dsa₂ 'éi₂ jë₄ quió'₅ dsɨ₂tan₅₄, ca₂mɨ₃ a₂'uɨ́in'₂ ca₂tiá₂ dsa₂ i₂chen₄ 'éi₂. 35Jme₁ca₂'uɨn₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂juá'₂ Gamaliel ca₂tsɨ́'₃ dsɨ₂tan₅₄: ―'Nia'₂ dsa₂ chan₂ juɨg₂ Israel, jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ a₂jma'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ në₅. 36Dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄ a₂ca₂lë₃, ma₂ŋó₃ ca₂la₂ 'lióng₂ ŋi₂, ca₂nau₂ Teudas a₂juá'₂ a₂lɨ́in₅ dsa₂ 'uan'₂ dsa₂ dsen₅₄. Jaun₂ ca₂jme₃quiong'₅₄ con'₂ quén₂ 'ŋiá₂-lón₂ dsa₂ ŋe'₂. La₁ jme₁ca₂jŋag'₃ dsa₂, ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄ në́₃ ca₂i₃léin₂ jma₃quén₅. 37Cang₂ jaun₂, jmɨg₄ jme₁ca₂tion₃ dsa₂ si₂, ca₂nau₂ Judas i₂chan₂ Galilea. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨn₅ dsa₂ ca₂jme₃quiong'₅₄ quió'₅. La₁ ján₃ bá₄ ca₂jŋag'₃ dsa₂. Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄ në́₃ ca₂i₃léin₂ tsɨ₁rë₂jain₅₄ táng₃ jme₁ma₂jon₅ 'éi₂. 38Jaun₂ lë₃, tsá₃ 'e₂ jmag'₅₄ dsa₂ në₅, tsá₃ lë₁tón'₂ 'nia'₂ mɨ'₅₄ quiain'₅₄. Ia₁ në₁jua'₂ jág₁ në₅ lë́₅ cosa quió'₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, a₂lë₁dsɨ₃'én₂ bá₄ në₅. 39La₁ia₁ në₁jua'₂ lë́₅ cosa quió'₅ Diú₄, tsá₃ a₁jaun₂ le₃quɨ'₅₄ 'nia'₂ jmɨg₄ a₂'éng'₄. Jaun₂ 'í₁ jmo₄ ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ quian'₅₄ Diú₄ quɨ́n'₂ 'nia'₂. 40Jaun₂ ca₂nág₂ jág₁ jaun₂ ca₂le₃jɨ́in₃. Jaun₂ ca₂të́'₃ táng₃ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús 'éi₂. Jaun₂ ca₂jmo₃ dsɨ₂tan₅₄ 'éi'₃ a₂bóg₂ dsa₂. Jaun₂ ca₂jné₃ táng₃ tsá₃ cuë₂₃ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂'ë́₂ guë́₄ dsa₂ 'éi₂ jág₁ a₂'ɨin₂₃ Jesús. Jaun₂ ca₂lió₂ bá₄ jaun₂ në́₃. 41Jme₁ca₂'uɨn₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús 'éi₂, jɨn₄ dsɨ₂tan₅₄, jmo₂₃ 'io'₂, ia₁ ca₂cuë₃ Diú₄ jmɨg₄ ca₂i₃ŋɨ́i₂ o₂guí'₃ o₄quió'₄ Jesús. 42Jaun₂ caun₂ ca₂i₁nioi₁₂ bá₄ jme₂tɨin₂₃ dsa₂ jág₁ dse₃ quió'₅ Jesucristo ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄, lia'₂ i₁dsi₅ guá'₅ templo, lia'₂ dsi₂néi₂ quió'₅ dsa₂ në́₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\