HECHOS 6

1Jmɨg₄ jaun₂ caun₂ dsɨ₂juɨ́n₂ bá₄ dsa₂ i₂'én₂. Jaun₂ dsa₂ i₂dsia₅ jág₁ jmei₅ griego ca₂jí₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ i₂dsia₅ jág₁ jmei₅ arameo . Ca₂juá'₂ 'ɨin₂₃ 'io₅₄ 'nág₂ chan₂ quiáin₅ tsá₃ lɨn₄ dse₃ jme₁cuë́'₅ dsa₂ juɨ₁lia'₂ 'e₂ má₃ dsió'₅ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄. 2Jaun₂ ta₁guia₃-tɨ́n₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús ca₂ŋɨ́i'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂'én₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Tsá₃ dse₃ jua'₅₄ a₂tí₅ jnia'₅₄ a₂'ë́₄ jnia'₅₄ jág₁ quió'₅ Diú₄ a₂jme₁ti₁ jnia'₅₄ ne₄ mesas a₂dsio'₅₄ jnia'₅₄ má₃. 3Jaun₂ lë₃ rɨn'₅₄ jniog₄, 'ɨn₅₄ 'nia'₂ guion₃ dsa₂ të₃jɨn'₄ 'nia'₂, i₂'ei₅ jág₁ a₂'en₅₄ dsɨ́₅, a₂rë₂rɨn₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ të₂dsɨ́₅, jaun₂ cuë'₅₄ 'nia'₂ ta₁ në₅. 4Jnia'₅₄ guë'₂ caun₂ qui₁chei₅₄ Diú₄, caun₂ qui₂jme₁tɨn₅ jnia'₅₄ dsa₂ jág₁ quió'₅ Diú₄. 5Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ ca₂të́₂ dsɨ́₅ a₂në₅, jaun₂ ca₂quióin'₂ dsa₂ i₂chen₂ Esteban i₂'én₂ 'ŋio₅ lɨn₃, i₂rë₂rɨn₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ të₂dsɨ́₅; Fe₂li₄ në́₃, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás në́₃ i₂lɨ́n₅ jan₂ dsa₂ chan₂ Antioquía i₂jme₁ma₂gue₃ le₂jŋiá₅ 'Éi'₃ Juá'₅ quió'₅ dsa₂ judíos. 6Jaun₂ ca₂o₃jŋia₃ dsa₂ dsa₂ guion₃ i₂ca₂'ɨin₃ 'éi₂ ja₁tión₂ dsa₂ guia₃-tɨ́n₂, jaun₂ qui₂ca₂quiog₂ gu₂ ne₄ quió'₅ dsa₂ guion₃ 'éi₂, ca₂chi₃léin'₂ Diú₄. 7Jaun₂ caun₂ ca₂i₃'ág₃ jág₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄ jë₄ juɨg₂ Jerusalén, jaun₂ caun₂ ca₂i₃juɨ́n₂ bá₄ dsa₂ i₂ca₂rë₃'én₂, ca₂të₂ i₂jme₁lɨ́n₄ jme₂dsa₂ quián₅ dsa₂ judíos ca₂guein₃ jág₁, ca₂rë₃'én₂ juɨn₅. 8Esteban, dsa₂ i₂'ŋio₅ lɨn₃ ma₂cuë₃ Diú₄ juɨ₅bí₂, ma₂jme₂'o₅₄ në́₃, i₂'éi₂ jme₁jmo₂₃ 'lióng₂ léi₄ dsɨ₂gó'₃ dsɨ₅ jɨn₄ dsa₂ juɨg₂. 9Jaun₂ i₂lɨn₅₄ dsa₂ quián₅ guá'₅ sinagoga i₂jme₁të́'₂ dsa₂ Libertinos, quiain'₅₄ i₂lɨn₅₄ dsa₂ chan₂ Cirene, i₂lɨn₅₄ i₂chan₂ Alejandría, i₂chan₂ Cilicia, i₂chan₂ juɨg₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Asia në́₃, ca₂jme₃lióg₃ ca₂tsɨ́in₂ quian'₅₄ Té₂. 10La₁ tsá₃ ca₂tio₃, ia₁ a₂niog₅ dsi₄ 'éi₂, tɨin₂ 'a₂ lia'₂ ŋag₃, ia₁ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ bá₄ cuë₅ bí₂. 11Jaun₂ ca₂láin₂ dsa₂ i₂jáng'₃ jág₁ të₂jág₁, a₂juá'₂ a₂ma₂nág₂ juá'₂ Té₂ 'ɨin₂₃ 'lɨg'₅₄ Moisés, 'ɨin₂₃ 'lɨg'₅₄ Diú₄ në́₃. 12Jaun₂ le₂jaun₂ ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄ jɨn₄ dsa₂ juɨg₂ quian'₅₄ dsɨ₂gui'₅₄ can'₅₄, të₅juá'₅ në́₃, ca₂jmái'₂ mɨ'₅₄ Té₂, ca₂jŋau'₃, ca₂i₁jo₅₄ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅. 13Jaun₂ ca₂'nai'₂ ján₃ dsa₂ i₂jmo₃ jág₁ të₂jág₁ a₂'nɨi₃ Té₂. Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Dsa₂ në₅ caun₂ qui₂juá'₂ 'lɨg'₅₄ 'ë₂₃ guá'₅ jŋió₅, 'ë₂₃ 'Éi'₃ Juá'₅ në́₃. 14Ján₃ bá₄ ma₂ca₂néi₁ jnia'₅₄ juá'₂ i₂në₅ a₂'én₂ Jesús chan₂ Nazaret guá'₅ a₂jme₃tsɨ́in₃ tag₄ chí'₅ ca₂quiog₂ Moisés. 15Jaun₂ dsɨ₂tan₅₄ quiain'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ guë́₄ dsa₂ i₂jme₁tion'₅₄ le₁ŋɨ'₂ ja₁jaun₂, ca₂jɨ́in₂ Té₂, a₂ma₂jniá₂ dsɨ₂ne₄ 'éi₂ lia'₂ jniá₂ jan₂ ángel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\