HECHOS 8

1Jaun₂ caun₂ bá₄ 'ei₅ jág₁ quió'₅ Saulo a₂ca₂jŋɨ'₃ dsa₂ Té₂. Dsɨ₂juɨ₅ jmɨg₄ jaun₂ bá₄, ca₂jme₃lióg₃ dsa₂ qui₂co₂'ein₃ 'ŋio₅ lɨn₃ ta₁caun₂ nió'₃ dsa₂ i₂lɨ́n₅ guá'₅ jë₄ juɨg₂ Jerusalén. Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'éi₂ ca₂i₃léin₂ tsɨ₁rë₂jain₅₄ le₂tan₅₄ 'uë₃ Judea quian'₅₄ Samaria. Jŋia'₅₄ lia'₂ dsa₂ guia₃-tɨ́n₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús bá₄ ca₂jŋia₃ guë́₄ juɨg₂ Jerusalén. 2I₂lɨn₅₄ dsa₂ dsen₃ i₂'nio₃ Diú₄ ca₂'óin₂ Té₂, qui₂ca₂'o₃ 'ŋio₅ lɨn₃ o₄quió'₄ 'éi₂. 3Të₁lia'₂ jaun₂, i₂ŋɨ₅₄ Saulo quiain'₅₄ rɨin'₅₄ qui₂co₂'ein₂₃ dsa₂ i₂'én₂, qui₂dsɨ₂toin'₅₄ të₂ dsi₂néi₂ qui₂'uɨ́in'₂ dsa₂ tsɨ₁cuɨin'₂, lia'₂ dsa₂ ŋe'₂ lia'₂ dsa₂ mɨ́₂, qui₂të₂ a₂to'₂ 'né₅ 'má₃. 4La₁ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂ca₂'uɨn₂ juɨg₂ Jerusalén, ca₂le₃jë́₃ ja₁ca₂i₁lein₅₄ qui₂ca₂'ë́₂ jág₁ dse₃. 5Jan₂ 'éi₂, i₂chen₂ Fe₂li₄, ca₂ŋó₃ caun₂ juɨg₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Samaria ca₂dsia₃ jág₁ tsɨ́'₅ dsa₂ ja₁jaun₂, 'ɨin₂₃ Cristo. 6Jaun₂ jme₁ŋɨ'₂ dsa₂ jmo₂₃ tei₄ ca₂le₃jɨ́in₃, të₅ dsɨ́₅ nag₂₃ jág₁ a₂juá'₂ Fe₂li₄, ia₁ ján₃ bá₄ ca₂jág₃ dsa₂ léi₄ dsɨ₂gó'₃ dsɨ₅ a₂jme₁jmo₅ 'éi₂. 7Ia₁ juɨn₅ i₂tion'₅₄ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ të₂dsɨ́₅ qui₂ca₂'lóin₂. Ca₂le₃jɨ́n₃ jme₂dsí₂ 'lɨn'₅₄ 'éi₂ qui₂ca₂'uɨin₂ qui₂guió'₅. Ján₃ bá₄ juɨn₅ dsa₂ 'lian'₂, dsa₂ guian'₅₄ në́₃, qui₂ca₂'lóin₂. 8'Uɨg₅₄ jaun₂ 'ŋio₅ 'io'₂ ca₂jmo₃ dsa₂ juɨg₂ jaun₂. 9Juɨg₂ jaun₂ jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ i₂jme₁chen₂ Si₂mu₅₄, i₂jme₁jmo₅ ta₁ a₂chan₂ dsɨ́₅ le₂jŋiá₅, jme₁jme₂gain₂₃ dsa₂ juɨg₂ Samaria, a₂juá'₂ a₂lɨ́in₅ dsa₂ dsen₅₄. 10Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, lia'₂ dsa₂ can'₅₄ lia'₂ chi'₂ në́₃, jme₁nag₂₃ të₅ dsɨ́₅ jág₁ quió'₅, qui₂dsia₂₃: ―Dsa₂ në₅ tɨin₂ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Diú₄. 11Jme₁tón'₂ dsa₂ juɨ₅ jág₁ quió'₅ gui'₅₄ 'éi₂, ia₁ ma₂lɨ́g'₂ bá₄ ma₂já₅ qui₂jme₂gain₂₃ dsa₂ quian'₅₄ bí₂ a₂chan₂ dsɨ́₅. 12La₁ dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂rë₃'én₂ dsa₂ jág₁ dse₃ quió'₅ Jesucristo a₂ca₂'ë́₂ Fe₂li₄ juɨ₁lia'₂ ja₁gon₂ Diú₄, jaun₂ qui₂ca₂jŋó₂ dsa₂ jmɨg₂ lia'₂ dsa₂ ŋe'₂ lia'₂ dsa₂ mɨ́₂. 13Ján₃ bá₄ ca₂rë₃'én₂ 'ŋiog₅ Si₂mu₅₄ 'éi₂, ca₂jŋói₂ jmɨg₂ ján₃. Jaun₂ guë́₄ ca₂jme₃lióg₃ ca₂jme₃quiain'₅₄ Fe₂li₄, qui₂jág₅ dsɨ₂gó'₃ dsɨ́₅ léi₄ juë'₂ a₂jmo₅ 'éi₂. 14Jme₁ca₂rë₃ŋi₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús i₂tion'₅₄ Jerusalén, a₂ma₂'én₂ dsa₂ chan₂ 'uë₃ Samaria jág₁ quió'₅ Diú₄, jaun₂ ca₂chein₃ ja₁jaun₂ Pe₄ quian'₅₄ Juan₅₄. 15Jme₁ca₂dsi₃lén₂ 'éi₂ 'uë₃ Samaria, jaun₂ ca₂mɨ₃ ca₂tsɨ́'₃ Diú₄ o₄quió'₄ dsa₂ i₂ma₂'én₂ ja₁jaun₂, ia₁jaun₂ guen₃ dsa₂ 'éi₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ ján₃. 16Ia₁ 'i₁jan₂ dsa₂ 'éi₂ tsá₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ ma₂guan₅ guë́₄ ne₄ quió'₅. Jŋia'₅₄ con'₂ ma₂jŋói₂ jmɨg₂ bá₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesús. 17Jaun₂ në́₃ Pe₄ quiain'₅₄ Juan₅₄ qui₂ca₂quiog₂ gu₂ ne₄ quió'₅ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ guë́₄ ca₂guein₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 18Jme₁ca₂jág₃ Si₂mu₅₄ a₂ca₂sión₃ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ jme₁ca₂quiog₂ dsa₂ i₂chen₄ 'éi₂ gu₂ ne₄ quió'₅ dsa₂, jaun₂ ca₂jen'₂ cu₄, 19ca₂juá'₂: ―Cuë₄ jniá₂ ján₃ juɨ₁lia'₂ bí₂ a₂tɨn'₂ 'nia'₂ në₅, ia₁jaun₂ lé₂ le₃jmo₅₄ jniá₂ ján₃ a₂guen₃ dsa₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ jë₁ma₂ca₂co₃ gu₃ ne₄ quió'₅ chi₂jua'₂ 'ein₂. 20Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pe₄ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂: ―Juɨ₁dsi₂'éng'₂ co₂dsia₅ quian'₅₄ cú'₂ ia₁ 'e₂ lë₃ dsɨ₂jiog₅ 'au'₂ le₂në₅, a₂lɨ́ng'₂ a₂lé₂ lá₃ dsa₂ quian'₅₄ cu₄ bí₂ a₂cuë₅ Diú₄. 21Tsá₃ ca₂tɨ́n'₂ 'ne₂ a₂në₅, ia₁ tsá₃ dse₃ 'ei₅ 'au'₂ ne₄ Diú₄. 22Co₂dsia₅ tí₃ ca₂le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄ a₂dsɨ₂jiog₅ 'au'₂ në₅. Mɨ₄ ne₄ Te₁gui'₅₄ chi₂jua'₂ 'éin₂ dsáu'₂ 'e₂ lë₃ dsɨ₂jiog₅ 'au'₂ le₂në₅. 23Ia₁ léi₄ jniá₂ rë₂rɨn₅ cosa 'lɨg'₅₄ të₂'au'₂; quian'₅₄ dsáu'₂ në₅ jmo₅ chi₁'ŋeg'₂. 24Jaun₂ në́₃, ca₂ŋag₃ Si₂mu₅₄: ―Mɨ₄ 'nia'₂ chei'₅₄ Te₁gui'₅₄ o₄quió₃, ia₁jaun₂ tsá₃ juɨ₁dsi₂ŋɨ́g₂ a₂ma₂në₂jua'₅₄ 'nia'₂ në₅. 25Jme₁ca₂dsan₃ jáng'₅ Pe₄ quian'₅₄ Juan₅₄ jág₁ dsau₅ a₂dsia₂₃ jág₁ quió'₅ Diú₄, jaun₂ guë́₄ ca₂i₃lein₃ juɨ₅ Jerusalén. Le₂'i₄ juɨ₅ ja₁i₃lein₃ jaun₂, qui₂ca₂'ë́₂ guë́₄ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂ le₂tan₅₄ juɨg₂ ja₁tén₄ 'uë₃ Samaria. 26Cang₂ jaun₂, ca₂juá'₂ jan₂ ángel quián₅ Te₁gui'₅₄ ca₂tsɨ́'₃ Fe₂li₄: ―Nau₂, gua₂ juɨ₅ ja₁'uɨn₂ dsa₂ Jerusalén a₂dsióg₄ 'uë₃ Gaza. Juɨ₅ jaun₂ dsó₅ jë₄ 'uë₃ quein₂. 27Jaun₂ ca₂nau₂ Fe₂li₄ ca₂ŋó₃. Le₂'i₄ juɨ₅ ja₁ŋó₃ jaun₂, ca₂jein'₂ jan₂ dsa₂ chan₂ Etiopía, i₂jme₁lɨ́n₄ jan₂ dsa₂ eunuco, dsa₂ dsen₅₄ i₂niog₅ gu₂ cu₄ quió'₅ 'io₅₄ Candace i₂gon₂ 'uë₃ Etiopía. Dsa₂ 'éi₂ ŋei₅₄ i₁chi₂i₁lein'₄ Diú₄ juɨg₂ Jerusalén. 28Ma₂'ein₅₄ juɨ₅ ŋái'₄ juɨg₂ go₅₄ guá₅ ne₄ carroza quió'₅, 'ɨ₂₃ Si₂ quió'₅ Isaías i₂jme₁'ë́₂ jág₁ quió'₅ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂. 29Jaun₂ ca₂juá'₂ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ ca₂tsɨ́'₃ Fe₂li₄: ―Gua₂ le₃jén'₃ cau₅ carro në₅. 30Ca₂dsióg₃ Fe₂li₄ cau₅, jaun₂ ca₂nág₂ i₁'ɨ₅ dsa₂ 'éi₂ Si₂ quió'₅ Isaías. Jaun₂ ca₂ŋag₃ Fe₂li₄: ―¿'Ŋɨ́g'₂ 'e₂ juá'₂ si₂ a₂'ɨ'₂? 31Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂ 'éi₂: ―¿'A₂ bá₄ lia'₂ le₃ŋɨ́'₂ jniá₂? Tsá₃ guë'₂ 'ein₂ chan₂ i₂juá'₂ 'e₂ jein₅ jág₁ a₂juá'₂ si₂ la₂. Jaun₂ ca₂tsɨ́'₃ Fe₂li₄ a₂uɨ́g₂ 'éi₂ guei'₅₄ a₂guá₃ co₂lë₅ quiong'₅₄. 32Jme₁'ɨ₅ dsa₂ 'éi₂ Si₂ quió'₅ Diú₄ ja₁juá'₂ le₂la₂: Ca₂jiog₃ dsa₂ i₁jŋag'₂ juɨ₁lia'₂ jŋɨ'₅ dsa₂ já'₂ cha'₂ . Ján₃ guë'₂ juɨ₁lia'₂ tsá₃ guió'₅ guein₂ já'₂ cha'₂ të₁lia'₂ chéi₅ dsa₂ jŋí₁, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ 'e₂ ca₂juá'₂ i₂'éi₂. 33Ca₂cuë₃ dsa₂ o₂guí'₃, tsá₃ 'éi'₃ rë₂ ca₂të₁dsɨ₅₄ quió'₅; chi'₂ tsɨ₁jon₂ quiáin₅ guë'₂ në́₃, ¿'ein₂ bá₄ lé₂ le₃dsia₃ 'ɨin₃ chi'₂ dsio₅₄? ton'₂ ca₂jŋióg'₂ bá₄ guë'₂ dsa₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂. 34Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ dsen₅₄ 'éi₂ ca₂tsɨ́'₃ Fe₂li₄: ―Jmo₄ dse₃ 'au'₂, jua'₅₄ 'e₂ jein₅ jág₁ a₂juá'₂ si₂ la₂. ¿'Ein₂ 'ɨn₅ dsa₂ quián₅ Diú₄ i₂ca₂jmo₃ si₂ la₂? ¿A₂'ɨin₂₃ 'ŋiog₅, o₃ a₂'ɨin₂₃ i₂sián'₂ 'e₂? 35Jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ Fe₂li₄ ca₂juá'₂ 'e₂ juá'₂ ne₄ Si₂ ja₁jme₁'ɨ₅ dsa₂ dsen₅₄ 'éi₂, qui₂ca₂cuë₃ jág₁ dse₃ 'ɨin₂₃ Jesús. 36Jme₁ca₂dsi₃léin₂ caun₂ ja₁cha₂ jmɨg₂, jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ dsen₅₄ 'éi₂ ca₂tsɨ́'₃ Fe₂li₄: ―Cha₂ jmɨg₂ ja₁lá₃. ¿Cha₁ 'e₂ lë₃ jua'₅₄ tsá₃ lé₂ tsón₄ jniá₂ jmɨg₂? 37Jaun₂ ca₂juá'₂ Fe₂li₄: ―Chi₂jua'₂ 'éng'₂ dsón'₂ ca₂le₃jë́₃ 'au'₂, lé₂ bá₄. Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂: ―'Én₂ bá₄ jniá₂ a₂lɨ́n₅ Jesucristo Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄. 38Jaun₂ ca₂jmo₃ 'éi'₃ ca₂jŋia₃ carroza quió'₅. Jaun₂ ca₂sióin₃ le₂oin₃ chei'₅₄ jmɨg₂, jaun₂ ca₂cho₃ Fe₂li₄ jmɨg₂ quió'₅ dsa₂ 'éi₂. 39Jme₁ca₂'uɨin₂ jmɨg₂, jaun₂ Jme₂dsí₂ quián₅ Te₁gui'₅₄ ca₂tág₃ Fe₂li₄, jaun₂ dsɨ₂tan₅₄ 'éi₂ tsá₃ ma₃ca₂jág₂ mei'₂. La₁ 'io'₂ bá₄ jmo₂₃ le₂'i₄ juɨ₅ ja₁ŋái'₄. 40Fe₂li₄ në́₃ ma₂'ein₅₄ caun₂ juɨg₂ ja₁chei₂ Azoto, jaun₂ le₂tan₅₄ guë́₄ juɨg₂ te₁'i₁ ja₁jaun₂ ca₂ŋei₅₄ qui₂ca₂'ë́₂ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂, ca₂lia'₂ ca₂dsióg₃ ca₂të₂ juɨg₂ Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\