HECHOS 9

1Të₁lia'₂ jaun₂, dsa₂ i₂chen₂ Saulo caun₂ qui₂quiain₂₃ juë́'₅ a₂'nio₃ jme₃dsiáin₃ dsa₂ i₂'én₂ jág₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄. Jaun₂ lë₃, ca₂ŋei₅₄ i₁jɨin₂₃ jme₂dsa₂ dsen₅₄. 2Ca₂mɨ₃ ne₄ 'éi₂ caun₂ si₂ a₂cuë₃ bí₂ a₂dsó₃ guá'₅ sinagogas quió'₅ dsa₂ juɨg₂ Damasco a₂dsɨ₃'niai'₂ dsa₂ i₂tion'₅₄ të₂le₃ quió'₅ Juɨ₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄. Jme₁'nio₃ Saulo dsɨ₃te₅₄ dsa₂ chi₁'ŋei'₂ ca₂të₂ Jerusalén, lia'₂ dsa₂ ŋe'₂ lia'₂ dsa₂ mɨ́₂. 3La₁ jme₁ja₂quián₃ dsióg₄ juɨg₂ Damasco, con'₂ tsá₃ jáin₅ jme₁ca₂tág₃ caun₂ si₂ tág₅ jmá'₅ ne₄ quió'₅. Si₂ jaun₂ a₂já₃ juɨ₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 4Co₂tan₅₄ ca₂quɨn'₃ Saulo, jaun₂ ca₂nág₂ juá'₂ jág₁ jë₄ si₂ jaun₂: ―Saulo, Saulo, ¿'e₂ lë₃ co₂'éin'₅ jniá₂? 5Jaun₂ ca₂ŋag₃ Saulo: ―¿'Ein₂ 'ne₂, gui'₅₄? Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ jág₁ né'₂ jë₄ si₂: ―Jesús bá₄ jniá₂ i₂co₂'én'₅ 'ne₂ ŋɨ'₂. Jŋia'₅₄ jmag'₅₄ uɨg₅ 'ŋiag'₂ bá₄ jmo'₂ juɨ₁lia'₂ jmo₅ ca₁juɨ₅ jë₁ma₂jnáu₃ nɨ₁'ma₂ chen'₂. 6Jaun₂ ca₂jlen₃ Saulo, ca₂rë₃gó'₅, ca₂juá'₂: ―Te₁gui'₅₄, ¿'e₂ 'niog'₂ 'ne₂ jmo₅₄ jniá₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Te₁gui'₅₄: ―Nau₂, 'ú₅ juɨg₂ Damasco. Jë₁ma₂dsióg'₃, ja₁jaun₂ bá₄ juá'₂ dsa₂ 'e₂ jmó'₂. 7Dsa₂ i₂jme₁quian'₅₄ Saulo në́₃, 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂rë₃gó'₅, ia₁ ca₂nág₂ jág₁ a₂juá'₂ jë₄ si₂ jaun₂, ton'₂ 'i₁jan₂ guë'₂ tsá₃ 'ein₂ ca₂jɨ́in₂. 8Jaun₂ ca₂nau₂ Saulo, la₁ jme₁ca₂nau₂ jaun₂, tsá₃ ma₃lé₂ jág₃, tsá₃ ma₃jniá₂ mɨ₂ne₅₄. Dsa₂ i₂jme₁quiain'₅₄ bá₄ ca₂tág₃ le₁chan'₂ gu₂, ca₂jiog₃ të₂ juɨg₂ Damasco. 9Ja₁jaun₂ ca₂'í₃ tein₅₄ 'nɨ₅ jmɨg₄, tsá₃ 'e₂ ca₂guë́'₃, on₃ guë'₂ 'e₂ ca₂'ɨn'₃ 'i₁caun₂. 10Juɨg₂ Damasco jaun₂, jme₁guá₄ jan₂ dsa₂ i₂'én₂ i₂jme₁chen₂ Ananías. I₂'éi₂ ca₂jén'₃ ca₂jɨ́in₂ Te₁gui'₅₄ i₂ca₂juá'₂: ―¡Ananías! Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂: ―Ja₁lá₃ bá₄ 'eng₅₄, Te₁gui'₅₄. 11Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Te₁gui'₅₄: ―Nau₂, gua₂ calle chei₂ Co₂dsau₅ ja₁quió'₄ dsa₂ chen₂ Judas. Ja₁jaun₂ o₂'nia'₂ jan₂ dsa₂ chan₂ Tarso i₂chen₂ Saulo, i₂'en₅₄ chi₂lén'₂ Diú₄ con'₂ lë́₅ la₂. 12Ia₁ ma₂quɨ₃ a₂ma₂jɨ́in₂ jan₂ dsa₂ i₂chen₂ Ananías ca₂'í₃ ca₂quiog₂ gu₂ ne₄ quió'₅ ia₁jaun₂ jnia₃ táng₃ mɨ₂ne₅₄. 13Jme₁ca₂nág₂ Ananías le₂në₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Te₁gui'₅₄, juɨn₅ dsa₂ ma₂tság₃ jniá₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ 'lɨg'₅₄ a₂jmo₅ dsa₂ 'éi₂ a₂jmái'₂ dsa₂ chan₂ Jerusalén i₂'én₂ jág₁ quiáng'₂. 14Ta₁ jaun₂ já₅ 'éi₂ ja₁lá₃ quian'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ ia₁jaun₂ të₂ le₁'ŋe₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ quiáng'₂ i₂'ɨn₅ 'ne₂. 15La₁ jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ Te₁gui'₅₄: ―La₁ gua₂, ia₁ i₂ma₂quion'₄ jniá₂ 'éi₂ ia₁ 'nio₃ jniá₂ dsó₃ qui₂dsɨ₃'ag₃ jniá₂ lia'₂ jɨn₄ dsɨ₂nau₂ lia'₂ ne₄ rag₅₄ quiáin₅, jɨn₄ dsa₂ israelitas në́₃. 16Ia₁ jniá₂ bá₄ 'ë́₄ 'a₂ lia'₂ tion₅₄ niog₅ ŋág₃ uɨg₅ 'ŋio₅ lɨn₃ o₄quió₃ jniá₂. 17Jaun₂ guë́₄ ŋó₃ Ananías ja₁chí'₄ tsɨ₁'né₅ ja₁jme₁'en₅₄ Saulo. Ca₂'í₃ dsi₂néi₂, ca₂quiog₂ gu₂ ne₄ quió'₅ Saulo, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Saulo rɨn'₅₄ jniog₄, Te₁gui'₅₄ Jesús i₂ca₂jeng'₂ le₂'i₄ juɨ₅ lia'₂ con'₂ ŋe'₃, në₂chei₃ jniá₂ ia₁jaun₂ jnia₅₄ táng₃ mɨ₂ne'₅₄, jaun₂ guéng'₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ në́₃. 18Co₂tan₅₄ dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ qui₂ca₂séi'₂ juɨ₁lia'₂ tsɨ₁ mɨ₂ne₄ Saulo, co₂tan₅₄ ca₂jág₃ táng₃. Jaun₂ guë́₄ ca₂nau₂ Saulo, ca₂i₁choin₃ jmɨg₂. 19Jaun₂ ca₂guë́'₃, ca₂tɨ́in'₃ táng₃ bí₂. Jaun₂ ca₂'í₃ bá₄ guë́₄ tɨn₃-'nɨ₅ jmɨg₄ quiain'₅₄ dsa₂ 'én₂ i₂jme₁tián'₄ juɨg₂ Damasco jaun₂. 20Dsɨ₂juɨ₅ bá₄ ca₂jme₃lióg₃ Saulo ca₂ŋei₅₄ guá'₅ sinagogas ca₂i₁jme₁tɨin₂₃ dsa₂ a₂juá'₂ a₂lɨ́n₅ Jesús Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄. 21Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂ca₂nág₂ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅, qui₂ca₂dsia₃: ―¿On₃jua'₅₄ dsa₂ në₅ i₂ŋɨ́₄ lë₃ jme₁ŋɨ₅ juɨg₂ Jerusalén qui₂co₂'ein₂₃ dsa₂ i₂'én₂ le₃quió'₅ Jesús? ¿On₃jua'₅₄ i₂në₅ 'ŋiog₅ i₂ma₂guan₅ ja₁lá₃ a₂qui₂të₂ le₁'ŋe₅ dsa₂ jaun₂ qui₂dsɨ₂jang'₅₄ o₄gú₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂? 22La₁ të₂le₃ lë́₅ guë́₄ ca₂'ág₂ tiá₂ dsɨ́₅ Saulo, qui₂ca₂'ë́₂ jág₁ a₂lɨ́n₅ dsón'₂ Jesús I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. Ca₂lia'₂ ca₂i₃cón'₅ dsɨ́₅ dsa₂ judíos i₂jme₁tián'₄ juɨg₂ Damasco ia₁ ca₂'ë́₂ Saulo jág₁ le₂jaun₂. 23'Lióng₂ jmɨg₄ cang₂ jaun₂, ca₂jmo₃ dsa₂ judíos caun₂ jág₁ a₂jme₁jŋɨi'₃ Saulo. 24A₂jmɨ₂ a₂'uë₂ qui₂ca₂jŋiai₃ Saulo o₄'né₄ o₄juɨ₅ juɨg₂ jaun₂, ia₁jaun₂ jŋag'₃. La₁ ca₂rë₃ŋi₅ bá₄ Saulo. 25Jaun₂ dsa₂ 'én₂ rɨin'₅₄ në́₃, ca₂to'₂ 'ŋió'₃ caun₂ tsɨ₁mɨ'₂ pa₁, jaun₂ a₂'uë₂ ca₂sióin₂ 'éi₂ juɨ₅ ne₄ nɨ₁'ia'₂ a₂jme₁lë́₄ le₃lág'₃ juɨg₂. Jaun₂ le₂në₅ ca₂lóin₂. 26Jme₁dsián'₃ Saulo Jerusalén, jme₁'nio₃ jme₃quiain'₅₄ dsɨ₂juɨ₅ dsa₂ 'én₂ ja₁jaun₂. La₁ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ 'éi₂ në́₃ ca₂rë₃gain₃ 'éi₂, ia₁ tsá₃ jaun₂ lɨ́in₂ a₂ma₂'én₂ Saulo jág₁ dse₃. 27La₁ia₁ dsa₂ i₂chen₂ Bernabé ca₂jiog₃ ne₄ dsa₂ guia₃-tɨ́n₂ i₂chen₄ 'éi₂. Jaun₂ ca₂dsia₃ 'a₂ lia'₂ ca₂lë₃ a₂ca₂jme₃jein'₂ Te₁gui'₅₄ le₂'i₄ juɨ₅, 'e₂ jág₁ a₂ca₂juá'₂ në́₃, 'a₂ lia'₂ ca₂dsia₃ Saulo ján₃ tiá₂ dsɨ́₅ juɨg₂ Damasco ca₂'ë́₂ jág₁ 'ɨin₂₃ Jesús. 28Jaun₂ bá₄ ca₂'í₃ Saulo juɨg₂ Jerusalén ca₂jme₃quiain'₅₄ dsa₂ 'éi₂. 29Caun₂ ca₂dsia₃ tiá₂ dsɨ́₅ bá₄ qui₂ca₂'ë́₂ jág₁ 'ɨin₂₃ Te₁gui'₅₄ qui₂ca₂dsia₃ jág₁ qui₂ca₂tsɨ́in₂ quian'₅₄ dsa₂ judíos i₂dsia₅ jág₁ jmei₅ griego . La₁ dsa₂ 'éi₂ në́₃ caun₂ 'nio₃ jme₁jŋɨi'₃ bá₄ Saulo. 30Jme₁ca₂rë₃lí'₄ rɨn'₅₄ Saulo a₂jaun₂, jaun₂ ca₂jiog₃ juɨ₅ juɨg₂ Cesarea. A₂'ein₅₄ guë́₄ ja₁jaun₂ ca₂dsióg'₂ rɨin'₅₄ juɨg₂ go₅₄ ja₁chei₂ Tarso. 31Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ guá'₅, dsa₂ i₂'én₂, le₂tan₅₄ ja₁tén₄ 'uë₃ Judea, Galilea, Samaria në́₃, tei₄ bá₄ 'ei₅ tion'₅₄ dsa₂, caun₂ ca₂rë₃béin₂ ján₃. Jme₁jme₂gain₃ bá₄ Te₁gui'₅₄ tioin'₅₄. Quian'₅₄ bí₂ quió'₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, caun₂ qui₂ca₂juɨ́n₂ bá₄ dsa₂ i₂'én₂. 32Lia'₂ con'₂ ŋɨ₅ Pe₄ qui₂dsɨ₂jɨin₅₄ rɨin'₅₄, ca₂i₁jɨin₁₂ ján₃ dsa₂ i₂ma₂'én₂ jág₁ dse₃ i₂jme₁tián'₄ juɨg₂ ja₁chei₂ Lida. 33Ja₁jaun₂ ca₂jɨ́in₂ jan₂ dsa₂ 'lian'₂ i₂jme₁chen₂ Eneas i₂ma₂të́₂ jŋia₃ ŋi₂ ron₅, ia₁ tsá₃ lé₂ ŋɨ₃. 34Jaun₂ ca₂juá'₂ Pe₄ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ 'éi₂: ―Eneas, Jesucristo jme₂'lió₂. Nau₂, jmo₄ dse₃ tsɨ₁cama quiáng'₂. Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂nau₂ Eneas. 35Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂tián'₅ Lida quian'₅₄ juɨg₂ Sarón ca₂jág₃ a₂ca₂'lón₂ 'éi₂, jaun₂ ca₂jéin'₃ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄. 36Jmɨg₄ jaun₂ jme₁chan₂ jan₂ 'io₅₄ i₂'én₂ jë₄ juɨg₂ Jope i₂jme₁chen₂ Tabita. Quian'₅₄ jág₁ jmei₅ griego jme₁të́'₂ dsa₂ Dorcas. 'Io₅₄ 'éi₂ lia'₂ con'₂ chain₂ jme₁jmo₂₃ dse₃ jme₂'oin₅₄ dsa₂ te₂ŋé₂. 37Të₃jë₄ jmɨg₄ jaun₂, ca₂rë₃dso'₅₄ Dorcas, ca₂join₃ bá₄ jaun₂ në́₃. Cang₂ jme₁ca₂lë₃ sei₅ dsa₂, jaun₂ ca₂i₁quio₂₃ caun₂ dsi₂néi₂ jë₁ca₂të́₂ tɨn₃ juɨ́n₃. 38Juɨg₂ Jope ma₂quián₅ bá₄ ja₁niog₅ juɨg₂ Lida ja₁'en₅₄ Pe₄. Jaun₂ jme₁ca₂rë₃ŋi₅ dsa₂ 'én₂ a₂'en₅₄ Pe₄ ja₁jaun₂, jaun₂ ca₂chein₃ on₃ rɨin'₅₄ ca₂i₁te'₂ 'éi₂: ―Ŋia₅ të₂në₃ cón'₅ juɨ₅ Jope. 39Jaun₂ ŋó₃ Pe₄ co₂lë₅ quiain'₅₄ dsa₂ 'éi₂. Jme₁ca₂dsióg₃, ca₂i₁jiog₃ dsa₂ ja₁rë₂quian₅ 'lag₄. Ja₁jaun₂ tion'₅₄ le₁ŋɨ'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ 'io₅₄ 'nág₂ quɨ'₂-'o₂₃, qui₂ca₂'ë́'₃ Pe₄ 'mɨ'₂ tsɨn'₅₄ dsa₂, ta₁ a₂jme₁jmo₅ Dorcas lia'₂ con'₂ chain₂. 40Jaun₂ ca₂jmo₃ Pe₄ 'éi'₃ ca₂'uɨn₂ dsa₂ dsi₂néi₂ ja₁rë₂quian₅ 'lag₄. Jaun₂ ca₂chi₃jné₃ ca₂chi₃léin'₂ Diú₄. Jaun₂ guë́₄ ca₂jɨ́in₂ 'lag₄, ca₂juá'₂: ―Tabita, nau₂. Dsɨ₂juɨ₅ jaun₂ ca₂ján₃ 'io₅₄ jme₁ne₁₂. Jme₁ca₂jɨ́in₂ Pe₄, ca₂guá₂ 'io₅₄ jaun₂ në́₃. 41Jaun₂ ca₂jŋa'₃ Pe₄ mɨ₂gu₂ 'io₅₄, ca₂chó'₂. Jaun₂ ca₂të́'₃ táng₃ Pe₄ rɨin'₅₄, 'io₅₄ 'nág₂ në́₃, jaun₂ ca₂jɨ́in'₂ 'io₅₄ 'éi₂, la₁ ma₂jein'₅₄ bá₄. 42Ta₁caun₂ juɨg₂ Jope ca₂i₃'ág₃ jág₁ a₂ca₂lë₃ le₂jaun₂. Jaun₂ juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ ca₂rë₃'én₂ jág₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄. 43Ca₂'í₃ bá₄ guë́₄ Pe₄ 'lióng₂ jmɨg₄ jaun₂ ja₁quió'₄ jan₂ dsa₂ i₂chen₂ Si₂mu₅₄ i₂jme₂dse₃ lo₄ já'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\