COLOSENSES 2

1Ia₁ 'nio₃ jniá₂ juɨ₁le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ ŋɨ́₄ lë₃ quian₅ ta₁ a₂quɨ́ng'₅ bí₂ o₄quián'₂ 'nia'₂, quian'₅₄ o₄quió'₄ i₂chan₂ juɨg₂ Laodicea, o₄quió'₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tsá₃ cuɨg₅ i₂tsá₃ jág₂ dsi₁ne₁ në́₃. 2Jmo₅ jniá₂ bí₂ le₂në₅ ia₁jaun₂ qui₂le₁'ág₄ lián'₂ dsɨ́₅ 'éi₂, caun₂ 'ei₅ jág₁ jme₂'nioi₃ rɨin'₅₄; ia₁jaun₂ bá₄ 'io₃ a₂quen₅ lɨn₃ a₂le₂jaun₂ a₂caun₂ le₁'ág₄ dsɨ́₅ ia₁ a₂qui₂ma₂'an₂ dsɨ́₅; ton'₂ ia₁jaun₂ le₃ŋɨ́i'₂ jág₁ a₂rë₂'ma₄ quió'₅ Diú₄. Jág₁ jaun₂ në́₃, Cristo 'ŋiog₅ bá₄ 'éi₂. 3Ia₁ të₂le₃ ja₁con₂ 'éi₂ bá₄ qui₂rë₂'ma₄ jë₂ jág₁ a₂quen₅ lɨn₃ a₂lé₂ le₃ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂, a₂lé₂ le₃ŋi₅ dsa₂ në́₃. 4A₂në₅ juɨ́g₂ 'nia'₂ ia₁jaun₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ juɨ₁jme₂gau₅ 'nia'₂ quian'₅₄ jág₁ a₂'io'₂ quió'₅. 5Jaun₂ o₁jŋia'₅₄ la₂ tsá₃ quian'₅₄ jniá₂ 'nia'₂ dsi₁ne₁ 'ŋió₃ dsón'₂, la₁ 'eng₅₄ bá₄ quian'₅₄ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jme₂dsí₂, jmo₂₃ 'io'₂, jág₅ 'a₂ lia'₂ tiong'₅₄ rë₂ con'₂ dsi₂ten₅₄, ton'₂ tióng'₂ bá₄ tiá₂ a₂'éng'₂ le₃quió'₅ Cristo. 6Jaun₂ lë₃, le₂në₅ juɨ₁lia'₂ ca₂guen'₅₄ 'nia'₂ Cristo Jesús a₂lɨ́in₅ juɨg'₂ 'nia'₂, caun₂ juɨ₁i₂nio'₄ bá₄ 'nia'₂ le₃quió'₅ 'éi₂; 7juɨ₁të₂ton₅₄ bá₄ jmú₄ juɨ₅ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂, juɨ₁qui₂dsɨ₂cón'₃ bá₄ 'nia'₂ le₃quió'₅ 'éi₂ të₂le₃ ia₁ a₂'éng'₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂ca₂rë₂tɨ́n'₃ 'nia'₂, a₂rë₂tsón₂ të₂'au'₂ a₂cuë'₅₄ ti₁'mag'₄ Diú₄. 8'Í₁ jmo₄ 'nia'₂, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁ca₂tág₃ dsa₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ a₂jŋia'₅₄ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, a₂jme₂gau₅, a₂tsá₃ ta₁ tí₄, lia'₂ con'₂ lë́₅ tag₄ chí'₅ quió'₅ dsa₂, a₂cha₂ 'uɨg₅₄ 'a₂ con'₂ jŋia'₅₄ lë́₂ a₂cha₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, on₃jua'₅₄ rë'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ quió'₅ Cristo. 9Ia₁ ja₁con₂ Cristo bá₄ të₁gua₁ chi₁dsáin₃ ca₂le₃jë́₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ niog₅ lɨ́n₅ Diú₄. 10Jaun₂ 'nia'₂ në́₃, ma₂le₁'ŋia'₅ 'nia'₂ le₃quió'₅ 'éi₂, i₂lɨ́n₅ co₂'nió'₄ mɨ₂dsi₄ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂gon₂, ca₂le₃jɨ́n₃ i₂jiog₅ 'éi'₃ ján₃. 11Le₂jaun₂ bá₄ ján₃, ia₁ a₂quian'₅₄ 'nia'₂ Cristo, co₂'nió'₄ bá₄ ma₂qui₂rë₂uɨng₄ quián'₂ 'nia'₂, ma₂lë́₅ léi₄. La₁ on₃jua'₅₄ rë'₂ lia'₂ lë́₅ jmo₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, të₂le₃ a₂ma₂qui₂ma₂tí'₃ 'nia'₂ 'nau'₄ dso₄ lia'₂ 'ɨ́n₅ dsɨ́₅ nɨ₁ŋɨ'₁; ma₂qui₂le₁lɨ́n'₅ 'nia'₂ léi₄ le₃quió'₅ Cristo. 12Ia₁ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂qui₂ca₂jŋó'₂ 'nia'₂ jmɨg₂, në₂jag₄ bá₄ ca₂i₃'on'₃ 'nia'₂ co₂lë₅ quian'₅₄ Cristo, ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ ca₂jen'₅₄ 'nia'₂ co₂lë₅ quian'₅₄ 'éi₂, ia₁ ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂ juɨ₅bí₂ quió'₅ Diú₄ a₂ca₂jme₃jein'₅₄ ja₁jme₁rë₂'lɨin₅₄. 13Lia'₂ con'₂ jme₁rë₂'lɨn'₄ 'nia'₂ le₃quió'₅ jme₂dsí₂, jme₁qui₂le₁cán'₂ jme₁qui₂le₁quian'₄ 'nia'₂ dsáu'₂, në₂jag₄ bá₄ a₂tsá₃ jme₁rë₂uɨng₄ lo'₄ 'nia'₂ jme₁chang'₂; la₁ Diú₄ në́₃ ma₂to'₂ táng₃ jme₂dsí₂ 'nia'₂ co₂lë₅ quian'₅₄ Cristo, qui₂ca₂'éin₂ bá₄ jë₂ dsáu'₂ 'nia'₂. 14Co₂dsia₅ ca₂'éin₂ bá₄ jág₁ a₂jme₁chi₁ton₅ ne₄ si₂ a₂jme₁ron₅ a₂jme₁juá'₂ a₂jme₁rag₂ jniog₄, Si₂ 'Éi'₃ jaun₂ a₂jme₁'liog'₅ jniog₄; ma₂ca₂jŋiá'₂ cau₅ co₂ŋei'₅₄, në₂jag₄ bá₄ a₂ca₂i₃ba₅₄ mɨ₂ŋí₁ si₂ jaun₂ dso'₂ cróg₄. 15Le₂në₅ co₂dsia₅ ca₂chein'₃ 'uɨn₃ jme₂dsí₂ i₂jme₁gon₂, i₂jme₁jiog₅ 'éi'₃ në́₃, jaun₂ ca₂jiog₃ cha₂ juɨ́g₃ të₃ jág₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, jme₁ca₂tió'₃ ca₂tiain'₃ 'éi₂ jág₁, ne₄ cróg₄. 16Jaun₂ lë₃, 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ qui₂o₁'ag₅₄ 'nia'₂ o₄quió'₄ 'e₂ má₃ quë́'₂, o₃ juɨ₁lia'₂ 'e₂ qui₂'ág'₂ 'nia'₂, o₃ quian'₅₄ juɨ₁lia'₂ jmɨg₄ jme₁niog₅ jmɨg₄, o₃ juɨ₁lia'₂ jmɨg₄ tsɨ'₂ 'io'₅₄, o₃ juɨ₁lia'₂ jmɨg₄ sa₅₄ në́₃. 17Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, lë́₅ co₂'nió'₄ caun₂ 'én'₁ quió'₅ a₂'i₄ 'éi'₃ jiá₃ bá₄ jaun₂, la₁ia₁ juɨ₁lia'₂ a₂tí₅ të₃dsón'₂, Cristo bá₄ 'éi₂. 18Tsá₃ cuë₂ 'nia'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ 'liog'₃ dsa₂ cau₅ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ a₂lɨ́in₅ mei'₂, ton'₂ jme₂juɨin'₂ ángeles në́₃. Qui₂tiáin₂ 'ŋio₅ lɨn₃ a₂cha₂ të₅ ne₅₄ a₂lë₁qui₂jág₅, 'ŋio₅ jme₂cain'₅₄ jmo₂₃ róin₂ a₂qui₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ guioin₅₄. 19Dsa₂ i₂le₂'éi₂ në́₃, tsá₃ chi₁chain'₅ le₃quió'₅ Cristo, i₂lɨ́n₅ mɨ₂dsi₄ i₂jme₂tau₅₄ ca₂le₃jë́₃ ja₁qui₂le₁tion'₅₄ quió'₅, jmo₂₃ qui₂dsɨ₂cón₃ ta₁caun₂ nɨ₁ŋɨ₁₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ 'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄. 20Chi₂jua'₂ jaun₂ ma₂dsan'₃ bá₄ 'nia'₂ quian'₅₄ Cristo, ja₁con₂ jág₁ le₂'uɨg₅₄ lia'₂ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ¿'e₂ guë'₂ 'uɨg₅₄ lë₃ në́₃, qui₂tián'₅ guë́₄ 'nia'₂ 'éi'₃ në₂jag₄ a₂lɨ́ng'₅ bá₄ guë́₄ 'nia'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃? 21Co₂'nió'₄ a₂juá'₂ 'éi'₃: “Tsá₃ i₂tí₅ gog'₂, tsá₃ i₂quë́'₂ má₃ ó₃, tsá₃ i₂jmá'₂ a₂ó₃ në́₃.” 22Ta₁jë₂ bá₄ a₂në₅ dsiá₃ juɨ₁lia'₂ jë₁jmó'₂ ta₁. Të₂le₃ ia₁ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ a₂jme₂tag₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ jaun₂. 23Jág₁ a₂le₃ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, jág₁ le₂në₅, lé₂ le₃lɨ́n₂ dsa₂, ia₁ qui₂chi₂quióng₂ jmɨg₄ 'ŋio₅ lɨn₃ a₂jmo₃ dsa₂ a₂ŋɨ́₄ cuɨin₂₃ Diú₄, a₂qui₂jmo₂₃ mei'₂, a₂qui₂cuë́'₅ uɨg₅ nɨ₁ŋɨ₁₂ në́₃; la₁ 'i₁ca₂juɨg₄ tsá₃ 'e₂ ta₁ jmo₃ jua'₅₄ quian'₅₄ a₂në₅ lé₂ le₃guia'₃ dsa₂ cau₅ a₂'ág'₄ dsɨ́₅ a₂mɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\