COLOSENSES 3

1Le₂në₅ bá₄ jaun₂, ia₁ a₂ma₂ca₂jen'₅₄ guë'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ Cristo, 'nio'₂ 'nia'₂ jaun₂ a₂lë́₅ le₃quió'₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ja₁guá₄ Cristo të₂le₃ gu₂ ne₁ quió'₅ Diú₄. 2Jmo₄ bá₄ 'nia'₂ 'ɨ₅ 'au'₂ a₂ca₂tɨ́n₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂ca₂tɨ́n₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. 3Ia₁ ma₂dsan'₃ bá₄ 'nia'₂, jaun₂ ma₂rë₂'ma₄ a₂chan'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ Cristo ja₁con₂ Diú₄. 4Jë₁ma₂të́₂ rë₁jme₃jnia₅ Cristo në́₃, i₂lɨ́n₅ i₂jmo₅ a₂chong₂ jniog₄, jaun₂ në́₃, ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ 'nia'₂ le₃jniág'₂ co₂lë₅ quiain'₅₄ jë₄ co₂tág₅ co₂'né'₅ quió'₅. 5Jaun₂ lë́₃, co₂dsia₅ jmo₄ 'nia'₂ juɨ₁dsian₂ gog'₂-tag'₅₄ a₂jmo₅-dsáu₅ juɨ₁lia'₂ a₂lë́₂ gua'₅₄ 'uë₃ la₂: juɨ₁lia'₂ a₂nió'₅ dsa₂ jág₁ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ nió'₃; juɨ₁lia'₂ a₂jmo₅ dsa₂ cosa lë₁'iog₅, juɨ₁lia'₂ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ cosa 'lɨg'₅₄, juɨ₁lia'₂ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ dsa₂ jme₃'ŋiói'₃ a₂ca₂tɨ́n₂ i₂sián'₂. Ia₁ a₂co₂jaun₂ bá₄ në₅ juɨ₁lia'₂ a₂jme₂gan₃ dsa₂ diú₄ lag₄. 6Ia₁ 'uɨg₅₄ quió'₄ a₂le₂në₅ bá₄ já₅ uɨg₅ gau₂ a₂'ë́₂ Diú₄ ne₄ quió'₅ jaun₅ dsa₂ i₂tsá₃ ne'₅₄. 7Juɨ₅ le₂në₅ jme₁i₂nio'₄ 'nia'₂ lia'₂ lë́₅ jme₁chan'₂ 'nia'₂ le₂jŋiá₅. 8La₁ rë₂në́₃ në́₃, tí₃ ca₂le₃jë́₃ a₂le₂në₅: juɨ₁lia'₂ a₂'i₄ 'nei₂ 'au'₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ a₂lë₁qui₂rë₂'neg'₂, juɨ₁lia'₂ a₂'lɨg'₅₄ a₂qui₂dsɨ₂jŋia₅ 'au'₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ a₂'ɨ́n'₅ 'nia'₂ uɨg₅ rɨ́ng'₂, juɨ₁lia'₂ jág₁ ga₂ a₂'uë₂ mɨ₂'o'₅₄. 9Tsá₃ ma₃dsia₂ 'nia'₂ jág₁ të₂jág₁ quian'₅₄ rɨ́n'₂ 'nia'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂, ia₁ ma₂dsian'₅₄ 'nia'₂ cau₅ dsa₂ 'ón₅ 'a₂ lia'₂ jme₁lɨ́n'₄ 'nia'₂ le₂jŋiá₅, quian'₅₄ guë́₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jme₁jmo₅-dsáu₅, 10co₂'nió'₄ ma₂ca₂qui'₂ táng₃ 'nia'₂ caun₂ a₂'mɨ́₂, co₂'nió'₄ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ 'mɨ́₂; a₂caun₂ qui₂rë₂'mag'₂ 'nia'₂, ia₁jaun₂ dsi₁nóg'₅ ja₁le₃cuɨn'₂ 'nia'₂ dse₃ lɨn₃ Diú₄, ja₁le₃lén'₂ 'nia'₂ lia'₂ lɨ́n₅ 'éi₂ i₂ca₂jmó'₂ 'nia'₂. 11Ja₁jaun₂ tsá₃ 'ein₂ jmo₅ jma₃quén₅ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂nau₂ o₃ dsa₂ judíos 'e₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂rë₂uɨng₄ o₃ tsá₃ rë₂uɨng₄ quió'₅ 'e₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂chan₂ uɨ́ng₂, o₃ i₂chan₂ má'₂ 'e₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ juɨg₅₄, o₃ i₂tsá₃ 'ein₂ ne₄ jme₂ti₃; la₁ Cristo bá₄ quen₅ ne₄ ca₂le₃jë́₃, ton'₂ 'ein₅₄ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃. 12Jaun₂ lë₃, rɨn'₅₄ jniog₄, juɨ₁lia'₂ ca₂tɨ́n₂ jmo₃ dsa₂ i₂ma₂quión'₂ Diú₄, i₂ma₂lë́₅ 'í₁ quiáin₅, i₂ŋɨ́₄ lë₃ 'nioi₃ 'éi₂: qui'₂ 'nia'₂ a₂rë₂lɨng'₅₄ a₂ŋéi₂ 'au'₂, a₂'ua₁ 'au'₂, a₂jmó'₂ meg'₂, a₂jme₁gan'₃ 'nia'₂ rɨ́ng'₂, a₂juɨn'₂ 'au'₂ 'nia'₂ në́₃. 13Jmo₄ 'nia'₂ tió'₃ 'au'₂ quian'₅₄ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂, ton'₂ 'én₃ 'nia'₂ dsáu₁ rɨ́ng'₂, në₁jua'₂ chan₂ i₂dsia₅ dsáu₁ rɨn'₅₄. Juɨ₁lia'₂ ca₂'én₂ Te₁gui'₅₄ dsáu'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄, le₂jaun₂ jmo₄ 'nia'₂ ján₃. 14A₂dsen₅₄ guë́₄ jë₄ ca₂le₃jë́₃, qui'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ a₂jme₁'nió'₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂, a₂në₅ bá₄ jmo₃ 'ag₃ co₂dsia₅ caun₂ jág₁ 'nia'₂. 15Juɨ₁le₂gon₂ të₂'au'₂ 'nia'₂ a₂'ei₅ tei₄ quió'₅ Cristo, ia₁ ta₁ jaun₂ ma₂qui₂rë₂té₄ 'nia'₂ a₂lén'₂ caun₂ bá₄ ŋɨ́₅. Jaun₂ jmo₄ 'nia'₂ 'au'₂ cuë'₅₄ ti₁'mag'₄. 16Juɨ₁të₂gua₄ të₂'au'₂ 'nia'₂ lia'₂ rë₂tsón₂ jág₁ dse₃ quió'₅ Cristo; quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ Diú₄, jë₁jme₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ rɨ́ng'₂, jë₁qui₂ton'₂ 'nia'₂ jág₁ rɨ́ng'₂ të₂le₃ quian'₅₄ salmos, himnos, son₅₄ a₂gu₂dsí₂ në́₃, a₂qui₁'ë́'₂ 'nia'₂ a₂cuë'₅₄ ti₁'mag'₄ Diú₄ juɨ₅ të₂'au'₂ 'nia'₂. 17Juɨ₁'e₂ guë́₃ a₂jmó'₂, o₃ 'e₂ jág₁ dsiá'₁ 'nia'₂, jmo₄ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄ Jesús, qui₁cuë'₅₄ 'nia'₂ ti₁'mag'₄ Diú₄ Jmei₂ jniog₄ le₃quió'₅ 'éi₂. 18'Nia'₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂chan₂ dsɨ₂i₂gu₂, tión'₂ 'nia'₂ 'éi'₃ quió'₅ dsa₂ ŋe'₂ quiáng'₂, juɨ₁lia'₂ dsi₂ten₅₄ ia₁ lɨ́ng'₅ dsa₂ 'én₂ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄. 19'Nia'₂ guë'₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂chan₂ dsa₂ mɨ́₂ quián₅, jme₁'nió₄ 'nia'₂ dsa₂ mɨ́₂ quiáng'₂, tsá₃ jmo'₂ 'nia'₂ 'ua'₂ 'au'₂ ja₁coin₂. 20'Nia'₂ chi'₂-guein₂, nei₂ 'nia'₂ gau₂ jág₁ quió'₅ chog'₂-ŋéi'₅ jë₄ le₃jë́₃, ia₁ a₂në₅ bá₄ të₅ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄. 21'Nia'₂ guë'₂ në́₃, jmei₂ chi'₂, tsá₃ tó'₂ 'nia'₂ 'nei₂ dsɨ́₅ chi'₂-guein₂ quián'₂ 'nia'₂, ia₁jaun₂ tsá₃ jén₂ dsɨ́₅. 22'Nia'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ne₄ dsa₂, jme₁ti₁ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ ta₁ ti₂néi'₂ juɨg'₂ i₂lɨ́n₅ juɨg'₂ të₂le₃ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, on₃jua'₅₄ jmá'₃ jme₁jág₅ ia₁jaun₂ të₃tsɨn'₅₄ 'nia'₂ dse₃ quiain'₅₄, la₁ jmo₄ bá₄ juɨ₅ të₂'au'₂ a₂tí₅ të₃dsón'₂, ia₁ të₂le₃ a₂gang'₃ Te₁gui'₅₄. 23Juɨ₁'e₂ guë́₃ caun₂ a₂jmó'₂ 'nia'₂, jmo₄ 'nia'₂ a₂'ŋio₂ 'au'₂ co₂'nió'₄ a₂jmo'₂ ta₁ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄, on₃jua'₅₄ le₃quió'₅ dsa₂. 24Ia₁ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, Te₁gui'₅₄ bá₄ cuë₃ 'liang'₅₄ a₂ma₂lë́₅ jág₁ ca₂tɨ́ng'₂. Ia₁ ne₄ Te₁gui'₅₄ Cristo jme₂tí'₁ 'nia'₂ ta₁. 25La₁ juɨ₁lia'₂ i₂jmo₅-dsáu₅ a₂'lɨg'₅₄, gue₃ bá₄ 'liain'₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'lɨg'₅₄ a₂jmo₂₃. Ia₁ tsá₃ jma₃quén₅ jɨ́n₂ Diú₄ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\