COLOSENSES 4

1'Nia'₂ dsa₂ i₂lɨ́n'₅ juɨg₅₄ quián₅ dsa₂, ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jmó'₂ lia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄, 'i'₅₄ jág₁ 'nia'₂ quiang'₅₄ dsa₂ i₂qui₂jme₂ti₃ ne'₅₄. Juɨ₁dsiog'₂ bá₄ 'au'₂ 'nia'₂ a₂chan₂ jan₂ Juɨg'₂ 'nia'₂ ján₃ i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 2Caun₂ chi₂len'₄ 'nia'₂ Diú₄ a₂léi₄ rë₂jnio₄ ne'₅₄ 'nia'₂, cuë'₅₄ ti₁'mag'₄. 3Mɨ₄ 'nia'₂ ne₄ Diú₄ o₄quián₂ jnia'₅₄ ján₃, ia₁jaun₂ bá₄ cuë₃ Te₁gui'₅₄ juɨ₅ rë₂na₄ jnia'₅₄ ia₁jaun₂ lé₂ le₃qui₁'ë́₄ jág₁ dse₃ a₂qui₁chei₅₄ jnia'₅₄ dsa₂ jág₁ a₂rë₂'ma₄ quió'₅ Cristo; 'uɨg₅₄ jág₁ në₅ bá₄ 'eng₅₄ rë₂jnɨ́g₅. 4Chi₂len'₄ 'nia'₂ Diú₄ ia₁jaun₂ lé₂ le₃'ë́₄ lia'₂ qui₂rë₂jiá₃ jág₁ lia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄ jmo₅₄. 5Tián'₂ 'nia'₂ 'en₅₄ 'au'₂ jmo₄ quian'₅₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'én₂, 'ŋio'₄ 'nia'₂ jmo₄ a₂dse₃ jë₁cuɨn₅ jmɨg₄. 6Jág₁ a₂dsia'₂ 'nia'₂ co₂tan₅₄ bá₄ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ dsiá'₁ a₂'ua₁ 'au'₂, jág₁ a₂'ŋio₂ dsɨ₅ a₂ja₂ mɨ₂juɨg₂. Ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ ján₃ le₃ŋi'₅₄ 'a₂ lia'₂ qui₁jein'₄ jág₁ ja₁con₂ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂. 7Tíquico rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃, i₂ma₂já₅ jme₂'o₅₄ qui₂rë₂ti'₅₄, jme₂ti₃ quian'₅₄ jniá₂ ne₄ Te₁gui'₅₄, 'éi₂ bá₄ dsia₃ ca₂le₃jë́₃ 'a₂ lia'₂ lë́₅ chang₂. 8'Uɨg₅₄ jaun₂ tsɨ́in₂ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ ia₁jaun₂ dsia₃ 'a₂ lia'₂ chong₂ jnia'₅₄ ja₁lá₃, ton'₂ ia₁jaun₂ cuë́'₃ 'nia'₂ lián'₂; 9quiain'₅₄ Onésimo në́₃, jan₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂rë₂ti'₅₄, i₂lɨ́n₅ jan₂ i₂quian'₄ 'nia'₂: i₂në₅ bá₄ dsia₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ niog₅ lë́₂ ja₁lá₃. 10Aristarco, i₂quiong'₅₄ jniá₂ né'₃ má₃, dsiáin'₂ jág₁ a₂cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ Marcos, i₂lɨ́n₅ chi'₂ rɨn'₅₄ Bernabé. Të₂le₃ quió'₅ Marcos 'éi₂ në́₃, ma₂gue'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jág₁ 'a₂ lia'₂ jmó'₂; në₁jua'₂ ca₂dsióg₃ dsi₁jɨin₁₂ 'nia'₂, guein₅₄ bá₄ 'nia'₂ dse₃. 11Ján₃ bá₄ cuag₅ Diú₄ i₂chen₂ Jesús i₂të́'₂ dsa₂ Justo ján₃. Jŋia'₅₄ lia'₂ i₂në₅ bá₄ lɨ́n₅ i₂ún₂ tan₅₄ i₂rë₂uɨng₄ quió'₅, i₂jmo₅ ta₁ quian'₅₄ jniá₂ o₄quió'₄ ja₁gon₂ Diú₄, i₂ma₂ja₂lén₂ jmo₅ lián'₂ dsɨ₃. 12Epafras në́₃ jan₂ i₂lɨ́n₅ rɨ́n'₂ 'nia'₂, dsiáin'₂ jág₁ a₂cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂, jan₂ rɨn'₅₄ i₂jme₂ti₃ ne₄ Cristo Jesús. Co₂tan₅₄ bá₄ chi₂lén'₂ 'éi₂ Diú₄ 'ŋio₅ lɨn₃ o₄quián'₂ 'nia'₂, ia₁jaun₂ tón'₂ 'nia'₂ rë₂'ŋiag'₅, 'ei₅ caun₂ jág₁ 'nia'₂ jë₄ ca₂le₃jë́₃ 'a₂ lia'₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄. 13Lé₂ jáng'₄ jniá₂ jág₁ dsau₅ 'a₂ lia'₂ ma₂já₅ 'éi₂ dsan₂ dsɨ́₅ 'nia'₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ o₄quió'₄ i₂tián'₅ juɨg₂ Laodicea quian'₅₄ guë'₂ i₂tián'₅ Hierápolis ján₃. 14Lucas, i₂lɨ́n₅ të₅mɨ́₅ i₂'nió₄ guë́₄ lɨn₃, cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂; ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ i₂të́'₂ Demas. 15Cuɨn₅₄ 'nia'₂ Diú₄ rɨn'₅₄ i₂tián'₅ juɨg₂ Laodicea. Cuɨn₅₄ 'nia'₂ Diú₄ ján₃ 'io₅₄ Ninfas, quian'₅₄ co₂nió'₃ guá'₅ i₂ŋɨ'₂ dsi₂néi₂ quió'₅ në́₃. 16Jë₁ma₂ca₂'í'₂ 'nia'₂ si₂ la₂ jë₄ quián'₂ 'nia'₂, jaun₂ tsɨng'₅₄ 'nia'₂ guá'₅ chan₂ Laodicea ia₁jaun₂ 'ɨ₃ táng₃ rɨn'₅₄ jniog₄ ja₁jaun₂; ton'₂ ján₃ guë'₂ 'í₂ 'nia'₂ si₂ a₂ca₂dsióg₃ ne₄ i₂chan₂ Laodicea. 17A₂la₂ chei'₅₄ Arquipo: “Tion'₂ 'ne₂ juɨ₅ ta₁ a₂ma₂gue'₅₄ a₂ma₂dsia₃ Te₁gui'₅₄ gog'₂, a₂jme₁ti'₄ rë₂.” 18Jniá₂ Pa₄, cuɨ́ng₅ Diú₄ 'nia'₂ quian'₅₄ letra quió₃ 'ŋió₃. Juɨ₁dsiog'₂ bá₄ 'au'₂ 'nia'₂ a₂'eng₅₄ rë₂jnɨ́g₅. Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ 'nia'₂. Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\