EFESIOS 2

1'Nia'₂ në́₃, jme₁tiong'₅₄ le₂jŋiá₅ lɨ́ng'₅ 'lag₄ ne₄ 'uɨg₅₄ a₂jme₁i₂niog'₅₄ i₁juɨng'₅₄, le₁cáng'₄ dsáu'₂, 2lia'₂ con'₂ jme₁chang'₂ tiong'₅₄ 'éng'₅ juɨ₅ con'₂ lë́₅ jiog₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, jme₁jme₂tí'₁ 'nia'₂ con'₂ lë́₅ 'ŋio₂ dsɨ́₅ jme₂dsí₂ i₂gon₂ ne₄ 'éi'₃ a₂cha₂ jë₄ dsí₂, i₂jmo₅ ta₁ të₂dsɨ́₅ jaun₅ dsa₂ i₂tsá₃ ne'₅₄, i₂tsá₃ gan₃ Diú₄. 3Le₂në₅ bá₄ jme₁i₂nio₄ jniog₄ ján₃, jmɨg₄ jaun₂, jme₁chong₂ jme₁jme₂tí₁ 'a₂ con'₂ lë́₂ dsi₄ guio₅₄, jme₁jme₂tí₁ a₂mɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁₂. 'Uɨg₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ jme₁lág₄ jniog₄ jme₁ca₂tág₂ guéi₁ co₂rë₂ uɨg₅ gau₂ quió'₅ Diú₄, juɨ₁lia'₂ lë́₅ tɨn₃ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂sián'₂. 4La₁ Diú₄ në́₃, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ bá₄, ca₂rë₃'nio₃ lɨn₃ jniog₄. 5Ca₂to'₂ jme₂dsí₂ ca₂jme₃jein'₅₄ jniog₄ co₂lë₅ quian'₅₄ Cristo, lia'₂ con'₂ jme₁lág₄ guë́₄ jniog₄ 'lag₄ 'uɨg₅₄ dsáu₁. Ia₁ jmá'₃ lia'₂ quian'₅₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄ 'ŋiog₅ bá₄ ma₂lón'₂ 'nia'₂. 6Jaun₂ le₂në₅ ca₂chó'₂ co₂lë₅ quian'₅₄ Cristo Jesús jaun₂ ma₂ca₂dsiog₃ co₂lë₅ quiong'₅₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Le₂në₅ ma₂ca₂jmo₃ ca₂le₃jë́₃, ne₄ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂chong₂ jniog₄ rë₂në́₃ le₃quió'₅ Cristo Jesús. 7Le₂në₅ ca₂cuë₃ léi₄ a₂'nio₃ jniog₄ 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ ja₁já₄ në₅, 'a₂ lia'₂ ŋɨ́₄ lë₃ tson₂ a₂'ua₁ dsɨ́₅ a₂ca₂jmo₃ dse₃ dsɨ́₅ ia₁ a₂chong₂ le₃quió'₅ Cristo Jesús. 8Në₃ në́₃, të₂le₃ ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ bá₄ Diú₄ ma₂ca₂lón'₂ 'nia'₂, të₂le₃ ia₁ a₂'éng'₂. A₂ca₂lón'₂ 'nia'₂ në₅ në́₃, on₃jua'₅₄ ia₁ 'e₂ cha₂ tɨ́n'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂ma₂jmo'₅₄ guiong'₅₄; a₂lë₁ca₂ŋɨ'₂ bá₄ 'nia'₂ në₅ ca₂cuë₃ Diú₄. 9On₃jua'₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ a₂jmo₅ dsa₂ guioin₅₄ ia₁jaun₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ jmo₃ tán'₅. 10Ia₁ lág₅ bá₄ jniog₄ co₂'nió'₄ ta₁ quió'₅ Diú₄ 'ŋiog₅; ca₂jmóg'₂ jniog₄ le₃quió'₅ Cristo Jesús ia₁jaun₂ quián₁ juɨ₅ jmó₁ a₂dse₃, juɨ₅ a₂ma₂ca₂jmo₃ 'éi₂ co₂jŋia₅₄ a₂i₁nio₁. 11Le₂në₅ bá₄, juɨ₁dsiog'₂ 'au'₂ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ jme₁lɨ́ng'₄ le₂jŋiá₅. 'Nia'₂ con'₂ i₂lɨ́ng'₅ dsɨ₂nau₂ i₂tsá₃ rë₂uɨng₄ lo₄, quiong₅ dsa₂ i₂rë₂uɨng₄ lo₄, (ta₁ jaun₂ a₂jmo₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ quian'₅₄ gu₂); 12juɨ₁dsiog'₂ 'au'₂ 'nia'₂: jmɨg₄ jaun₂ lia'₂ con'₂ jme₁chang'₂ tsá₃ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄ jme₁chan₂ ja₁con'₂ 'nia'₂; uɨ́ng₂ bá₄ jme₁tión'₂ 'nia'₂ ja₁lë́₄ juɨg₂ Israel, tsá₃ jme₁cuɨn'₂ 'nia'₂ jág₁ a₂jme₁lɨ'₅₄ dsa₂ juɨg₂ quián₂ jnia'₅₄ quian'₅₄ Diú₄. Jme₁chan'₂ 'nia'₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂ tsá₃ Diú₄ chan₂ quián'₂ 'nia'₂ on₃ guë'₂ jme₁cha₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂jme₁tɨ́n'₄ 'nia'₂. 13La₁ rë₂në́₃ në́₃, ma₂quian'₅₄ 'nia'₂ Cristo Jesús, 'nia'₂ i₂jme₁tióng'₂ uɨ́ng₂ le₂jŋiá₅. Quián₅ bá₄ ma₂tióng'₂ rë₂në́₃ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₂ 'an₅₄ Cristo. 14Le₂në₅ bá₄ ca₂dsióg₃: 'ŋiog₅ bá₄ Cristo i₂jmo₅ 'ei₅ tei₄ quián₂ jniog₄. 'Éi₂ bá₄ ca₂jmo₃ në́₃ ca₂chain'₃ co₂ŋei'₅₄ jnia'₅₄ dsa₂ judíos quian'₅₄ 'nia'₂ dsɨ₂nau₂, caun₂ juɨg₂ bá₄ ca₂jmo₃, ca₂góin₂ bá₄ co₂'nió'₄ nɨ₁'ia'₂ a₂jme₁chí'₄ a₂jáng'₅ léi₄ a₂jme₁jmo₅ jma₃quén₅ jɨn₄ jniog₄. 15Quian'₅₄ nɨ₁ŋɨ₁₂ 'ŋiog₅, ca₂jme₃dsiain₂₃ 'Éi'₃ Juá'₅ a₂jme₁të₂néi'₂ chi₂quióng₂ jmɨg₄ jmá'₃ 'éi'₃. Ca₂lë₃ bá₄ në́₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂i₃jiog₅ dsɨ́₅, ca₂jmo₃ caun₂ juɨg₂ 'mɨ́₂ quió'₅ 'ŋiog₅, ca₂'ág₂ tei₄ quió'₅ dsa₂ le₃tɨn₃ juɨg₂. 16Le₂në₅ bá₄ ca₂dsióg₃ ca₂lë₃ co₂nió'₃ dsa₂ jë₁ca₂le₃jɨ́in₃. Të₂le₃ quian'₅₄ 'mú₃ quió'₅ ne₄ cróg₄, ca₂jme₃dsian₅ Cristo mɨ'₅₄ a₂jme₁nió'₅ le₃tɨn₃ juɨg₂, ca₂'ág₂ caun₂ jág₁ quian'₅₄ Diú₄. 17Ca₂guan₃ Cristo quian₅ jág₁ dse₃ a₂'ag₃ tei₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃: le₃quián'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂jme₁tión₂ uɨ́ng₂, lia'₂ le₃quián₂ jnia'₅₄ dsa₂ judíos i₂jme₁tio'₅₄ quián₅. 18Jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo, lé₂ le₃jme₁quián₄ jniog₄ ja₁con₂ Tia₅₄ quián₂ të₂le₃ quian'₅₄ jan₂ Jme₂dsí₂, tsá₃ a₂nag₅₄ o₁jŋia'₅₄ la₂ lág₅ jniog₄ dsa₂ judíos o₃ dsɨ₂nau₂ 'e₂. 19'Uɨg₅₄ në₅, ma₂lɨ́n'₅ bá₄ 'nia'₂ co₂'nió'₄ dsa₂ i₂'én₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂lë́₅ 'í₁ quián₅ Diú₄; tsá₃ ma₃lɨ́n'₅ 'nia'₂ dsɨ₂nau₂ jua'₅₄ tsá₃ cuɨn₅ jniog₄ rɨn'₅₄. Ma₂lɨ́n'₅ 'nia'₂ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄ në́₃. 20Ca₂dsióg₃ lɨ́n'₅ 'nia'₂ co₂'nió'₄ caun₂ 'né₅ pa₁; lɨ́n'₅ 'nia'₂ ján₃ co₂'nió'₄ nɨ₁cang₁ a₂juɨ₅ dsa₂ ne₄ 'uɨg₅₄ 'ia'₂ a₂ca₂chi'₃ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús, quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂. 'Ŋiog₅ guë'₂ Jesucristo lɨ́in₅ co₂'nió'₄ nɨ₁cang₁ a₂dsen₅₄ guë́₄. 21Le₃quió'₅ 'éi₂ në́₃, tsau₂ ta₁ ta₁caun₂ tsɨ₁'né₅, lë́₂ rë₂juɨ́₄ rë₂, ca₂lia'₂ ca₂dsióg₃ lé₂ caun₂ guá'₅ a₂lë́₅ 'í₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄. 22Le₃quió'₅ 'éi₂ në́₃, 'nia'₂ bá₄ ján₃ lɨ́ng'₅ co₂'nió'₄ nɨ₁cang₁ a₂caun₂ juɨ₅ nɨ₁'ia'₂, ca₂lia'₂ ca₂dsi₃nó'₅ 'nia'₂ léng'₂ caun₂ dsi₂néi₂ ja₁guá₄ Diú₄ a₂gu₂dsí₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\