EFESIOS 3

1'Uɨg₅₄ në₅ bá₄ në́₃, jniá₂ Pa₄, jme₂juɨ́ng'₁ Diú₄, ton'₂ rë₂'eng₅₄ né'₃ 'má₃ 'uɨg₅₄ quió'₄ Cristo Jesús a₂dse₃ o₄quián'₂ 'nia'₂ i₂lɨ́ng'₅ dsɨ₂nau₂. 2Lɨ́ng₂ a₂ma₂le₁ŋi'₅₄ dsón'₂ bá₄ 'nia'₂ a₂dse₃ dsɨ́₅ Diú₄ ma₂ca₂dsia₃ gu₃ ta₁ la₂, a₂dse₃ o₄quián'₂ 'nia'₂. 3Ma₂ca₂rë₃ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jág₁ a₂jme₁rë₂'ma₄ le₂jŋiá₅, 'e₂ a₂niog₅ dsɨ́₅ jmo₃; ca₂jmo₃ ca₂rë₃guion₅₄, juɨ₁lia'₂ ma₂juá'₃ ca₂jon₄ jág₁ ne₄ si₂ le₂jŋiá₅. 4Jë₁ma₂ca₂'í'₂ 'nia'₂ si₂ në₅, le₃len'₅₄ 'nia'₂ a₂ma₂ŋɨ́'₂ dsɨ₃ jë₂ jág₁ a₂jme₁rë₂'ma₄ quió'₅ Cristo, 5caun₂ jág₁ a₂tsá₃ 'ein₂ ca₂rë₃ŋi₅ ca₃ma₂lɨ́g'₂, la₁ rë₂në́₃ në́₃ ma₂ca₂jme₃jnia₅ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ ja₁con₂ dsa₂ jŋió₅ quiáin₅: dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Jesús, quian'₅₄ ja₁con₂ dsa₂ i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ në́₃. 6Jág₁ a₂ma₂ca₂rë₃jniá₂, a₂la₂ bá₄ jaun₂: të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂, tɨn₃ dsɨ₂nau₂ gue₃ a₂lë́₅ jág₁ cuë₃ Diú₄ co₂rë₂ bá₄ quian'₅₄ a₂tɨn₃ dsa₂ judíos. Lɨ́n'₅ 'nia'₂ dsa₂ i₂tén₅ caun₂ bá₄ ŋɨ́₅, ján₃ guë'₂ tɨn'₃ 'nia'₂ jág₁ a₂ron₅ cuë́₁ quió'₅ Diú₄ le₃quió'₅ Cristo Jesús. 7Jág₁ në₅ ma₂chéng'₅ jmo₂₃ ta₁ a₂'ë́₅ jág₁ dse₃, lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂lë₁ca₂cuë₃ Diú₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅, lia'₂ con'₂ lë́₅ jmo₅ ta₁ juɨ₅bí₂ quió'₅. 8O₁jŋia'₅₄ la₂ lɨ́n₅ jniá₂ jan₂ i₂me'₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ i₂tsá₃ 'e₂ quen₅ jë₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, la₁ 'éi₂ ma₂cuë₃ jniá₂ a₂dse₃ në₅ a₂'ë́₄ jág₁ jɨn₄ dsɨ₂nau₂, caun₂ jág₁ dse₃ a₂le₃chong₂ jniog₄ dse₃ guë́₄ lɨn₃ a₂jme₃gu'₅₄ Cristo, ca₂lia'₂ tsá₃ lé₂ le₃jua'₅₄ a₂le₃ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂. 9Ma₂ca₂dsia₃ gu₃ ta₁ la₂ a₂jme₁jniag₅ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃, jág₁ dse₃ a₂jme₁rë₂'ma₄, ca₂le₃ ca₂nio₃ mɨ₂güɨ́g₃, 'a₂ lia'₂ 'nio₃ Diú₄ lé₂. Ia₁ 'éi₂ bá₄ i₂ca₂jmo₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂cha₂. 10Ca₂i₃jiog₅ dsɨ́₅ jmo₃ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ quiáin₅, juɨ₁le₂ŋi₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'io₅ juɨ₅bí₂, i₂lɨ́n₅ ta₁ tion'₅₄ guei'₅₄, 'lióng₂ ne₅₄ 'ŋio₅ lɨn₃ bá₄ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ Diú₄; 11jaun₂ juɨ₁le₂ŋi₅ bá₄, Diú₄ ca₂jmo₃ le₂në₅ con'₂ lë́₅ i₃jiog₅ dsɨ́₅ jmo₃ co₂tan₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo. 12Të₂le₃ quian'₅₄ Cristo cha₂ juɨ₅ quián₂ a₂lé₂ le₃jme₁quián₄ jniog₄ dsiá₁ tiá₂ dsɨ₅ ja₁con₂ Diú₄, caun₂ bá₄ le₁'ág₄ dsɨ₅ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂'éin₂ le₃quió'₅ 'éi₂. 13Jaun₂ lë₃, chi₂len'₄ jniá₂ 'nia'₂ a₂tsá₃ 'ág'₂ caun₂-tɨn₃ 'au'₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂chang₂ ŋag₅₄ uɨg₅ o₄quián'₂ 'nia'₂, la₁ia₁ dse₃ të₂le₃ ja₁con'₂ 'nia'₂, ia₁ le₂në₅ bá₄ dsióg₅ a₂le₃juɨn'₂ 'nia'₂. 14'Uɨg₅₄ në₅ bá₄, no₂₃ chi₂jne₅₄ ne₄ Diú₄ Jmei₂ Te₁gui'₅₄ Jesucristo, 15i₂lɨ́n₅ jmei₂ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂chan₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ quian'₅₄ i₂chan₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. 16Mɨ₅ jniá₂ ne₄ Tia₅₄ a₂jmo₃ të₂'au'₂ 'nia'₂, cuë₃ juɨ₅bí₂ bén₂ jlá'₁ quió'₅ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ quiáin₅, 17ia₁jaun₂ të₂le₃ jŋia'₅₄ 'a₂ con'₂ 'én'₂ bá₄ 'nia'₂, jiá₃ Cristo ja₃guá₃ të₂'au'₂ 'nia'₂. Le₂në₅ jë₁ma₂tión'₂ 'nia'₂ tiá₂ lé₂ co₂'nió'₄ qui₂le₁'má₂ jmú₄ jɨ'₂ lɨn₃, jme₁'nió'₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂. 18Mɨ₅ jniá₂ a₂lé₂ le₃ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ con'₂ i₂ma₂lë́₅ 'í₁ quiáin₅, a₂juë'₂ lɨn₃, ton'₂ a₂cu₂ lɨn₃, ton'₂ a₂ŋei₅ lɨn₃, a₂jɨ'₂ lɨn₃ bá₄, 'a₂ lia'₂ 'nio₃ Cristo jniog₄. 19Mɨ₅ jniá₂ ne₅₄, juɨ₁le₂cuɨn'₂ 'nia'₂ a₂në₅ a₂lë́₅ a₂juë'₂ lɨn₃, on₃jua'₅₄ ia₁ a₂le₃cuɨ́'₅ le₃ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂; mɨ₅ jniá₂ ia₁jaun₂ le₂në₅ tiáng'₄ le₃chang'₂ co₂ŋei'₅₄ qui₂rë₂rɨn₅ të₂'au'₂ ca₂le₃jë́₃ 'a₂ lia'₂ lɨ́n₅ Diú₄. 20Jaun₂ në́₃, juɨ₁le₂juɨn'₂ bá₄ Diú₄, i₂lé₂ le₃jmo₃ tson₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ a₂mɨ₂ jniog₄, lia'₂ con'₂ guë́₄ dsɨ₂jiog₅ dsɨ₅ në́₃, të₂le₃ quian'₅₄ bí₂ a₂jmo₂₃ ja₁con₂ jniog₄. 21¡Juɨ₁le₂juɨn'₂ bá₄ Diú₄ ja₁con₂ guá'₅ quiáin₅ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús, ca₂lia'₂ con'₂ tan₅₄ ca₂le₃jë́₃ tsɨ₁jon₂ dsa₂ i₂ja₃lén₂ chi₁quɨ́n₃ ca₂le₃jë́₃ ŋi₂ co₂tan₅₄! A₂méi₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\