EFESIOS 4

1'Uɨg₅₄ në₅ bá₄ në́₃, rë₂jnɨ́g₅ né'₃ 'má₃ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄, chi₂len'₄ jniá₂ 'nia'₂ a₂tiáng'₄ lia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄ ca₂tɨ́n₂ le₃chan₂ dsa₂ i₂té₄ quián₅ Diú₄, ia₁ a₂jaun₂ bá₄ ca₂të́'₃ 'nia'₂. 2Jmo₄ 'nia'₂ meg'₂, 'ua₁ 'au'₂ quiang'₅₄ rɨ́ng'₂. Jmo₄ 'nia'₂ juɨn'₂ 'au'₂, tió'₃ 'au'₂ jmo₄ quiang'₅₄ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ ia₁ a₂'nióg'₃ rɨ́ng'₂. 3Dsen₅₄ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄ tiong'₅₄ 'ei₅ tián₂ caun₂ jág₁ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, co₂'nió'₄ bá₄ chan'₂ 'nia'₂ qui₂rë₂queng'₅₄ quian'₅₄ rɨ́ng'₂ 'ei₅ tei₄. 4Lág₅ jniog₄ caun₂ bá₄ ŋɨ́₅ ta₁caun₂ nió'₃, ján₃ guë'₂ jan₂ bá₄ Jme₂dsí₂ táng₃, a₂tián'₄ 'nia'₂ le₂në₅ bá₄ ma₂ca₂të₃ Diú₄ caun₂ bá₄ jmɨg₄ a₂'ɨ́n₂ 'au'₂ 'nia'₂ chang'₂. 5Jan₂ bá₄ Te₁gui'₅₄ i₂lɨ́n₅ juɨg₅₄ jniog₄ chan₂, caun₂ bá₄ a₂'éin₂ jniog₄, ján₃ guë'₂ ca₂le₃jág₃ bá₄ jniog₄ ca₂jŋó₂ jmɨg₂ le₃quió'₅ jan₂ bá₄ Te₁gui'₅₄. 6Jan₂ bá₄ Diú₄ chan₂ i₂lɨ́n₅ Tia₅₄ quián₂ jniog₄ ca₂le₃jág₃. 'Éi₂ bá₄ i₂niog₅ gu₂ jniog₄ ca₂le₃jág₃; 'éi₂ bá₄ i₂jmo₅ ta₁ ja₁con₂ jniog₄ ca₂le₃jág₃; 'ein₅₄ ja₁con₂ jniog₄ ca₂le₃jág₃ në́₃. 7La₁ le₂jau₂ le₂jau₂ bá₄ jniog₄ jma₃quén₅ lë́₅ bí₂ a₂ma₂ca₂ŋag₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ ma₂ca₂dsió'₃ Cristo quió'₅. 8Jaun₂ lë₃ juá'₂ ne₄ Si₂: Ca₂uɨ́g₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ te₂ le₁'ŋe'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ca₂lɨ́'₃, jaun₂ ca₂dsió'₃ bí₂ jma₃quén₅ ca₂cuë́'₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 9Jaun₂, ¿'e₂ jág₁ dsau₅ jein₅ jág₁ “A₂ca₂uɨ́g₂” në₅ në́₃? Jŋia'₅₄ lia'₂ juá'₂ le₂'uɨg₅₄ ca₂sióin₃ ja₁lë́₄ ja₁'uɨn₃ guë́₄ 'ŋio₅ lɨn₃ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃. 10I₂ca₂sión₃ 'éi₂ bá₄ ján₃, i₂ca₂uɨ́g₂ táng₃ ja₁lë́₄ ja₁ŋei₅ guë́₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ia₁jaun₂ jme₃cain'₂ ca₂le₂con₂ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ quiáin₅. 11Jaun₂ jma₃quén₅ ca₂chein'₃ dsa₂ quiáin₅ ca₂cuë₃ bí₂ ca₂cuë́'₃ le₂jan₂ le₂jan₂; i₂lɨn₅₄ ca₂chein'₃ a₂léin₂ i₂chen₄ quiáin₅; i₂lɨn₅₄ guë'₂ ca₂ŋɨ₂ bí₂ a₂lé₂ ŋág₃ jág₁ a₂guéi'₅ quió'₅ Diú₄; i₂lɨn₅₄ guë'₂ ca₂cuë́'₃ bí₂ a₂qui₂dsɨ₃'ë́₃ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂; i₂lɨn₅₄ guë'₂ ca₂cuë́'₃ bí₂ a₂léin₂ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ i₂jme₂tɨn₅ guá'₅. 12Le₂në₅ qui₂ca₂chein'₃ dsa₂ guá'₅ ia₁jaun₂ jmo₃ co₂jŋia₅₄ dsa₂ quiáin₅ a₂jme₃ti₃ ta₁ a₂'nio₃ 'éi₂ lé₂, ia₁jaun₂ caun₂ qui₂dsɨ₃cón₃ bá₄ ŋɨ₅₄ 'ŋiog₅, 13ca₂lia'₂ ca₂dsi₃náu₅ 'ei₅ caun₂ jág₁ quian'₅₄ rɨn'₅₄, 'éin₂ rë₂, ŋɨ́'₂ dsɨ₅ le₃quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄. Le₂në₅ bá₄ dsi₁náu₅ léi₂ dsa₂ i₂ma₂ca₂can'₅₄ co₂ŋei'₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ lɨ́n₅ Cristo 'ŋiog₅. 14Jaun₂ tsá₃ ma₃léi₂ jniog₄ lia'₂ lɨ́n₅ i₂bë'₅₄ i₂caun₂ lë₁qui₂rë₂gan₂ tsá₃ uɨn₅ qui₂jme₂tsɨ́in₃; në₂jag₄ bá₄ a₂qui₂tsag'₂ dsí₂ a₂caun₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅ bá₄ juɨ₁'e₂ guë́₃ a₂jme₂tag₅ dsa₂, qui₂së₂sein'₂ jë₁jme₂gau₅ dsa₂ i₂ŋɨ́₄ 'ŋio₅ 'io₅ mai₅₄, 'nio₃ jiog₃ juɨ₅ jë₁tsá₃ dsau₅. 15Të₂le₃ 'nió'₅ dsiá₁ jniog₄ jág₁ tí₅ a₂'nio₃ jniog₄ rɨn'₅₄. Ca₂tág₂ bá₄ jniog₄ qui₂dsɨ₃cau'₅₄ ne₄ ca₂le₃jë́₃ le₃quió'₅ 'éi₂ i₂lɨ́n₅ mɨ₂dsi₄ quián₂ jniog₄, le₃quió'₅ Cristo bá₄ guë'₂. 16Të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂ qui₂dsɨ₃cau'₅₄ jniog₄ 'a₂ lia'₂ jme₁'nió₄ jniog₄ rɨn'₅₄. Lág₅ jniog₄ në₂jag₄ bá₄ caun₂ nɨ₁ŋɨ́₅ a₂qui₂rë₂tion'₅₄ rë₂ le₂caun₂ le₂caun₂ ja₁qui₂le₁chan'₂ quió'₅ dsa₂, jma₃quén₅ bá₄ lë́₅ ta₁ quió'₅ qui₂jme₂'on₅₄ rɨn'₅₄, ca₂lia'₂ ca₂i₃cón₃ rë₂, dse₃ le₁'ág₄ dsɨ́₅, 'nioi₃ rɨin'₅₄ në́₃. 17A₂la₂ bá₄, juá'₅ jniá₂ chi₂quiang₅₄ jmɨg₄ 'nia'₂ o₄quió'₄ Te₁gui'₅₄: tsá₃ ma₃juɨ₁le₂chan'₂ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ chan₂ dsa₂ i₂tsá₃ Diú₄ cuɨn₅, ia₁ 'éi₂ në́₃ chain₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ niog₅ dsi₅₄ tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄. 18'Ŋio₅ të₂le₃ jen₅ bá₄ ma₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, uɨ́ng₂ bá₄ chain₂ ja₁jme₁ca₂tɨ́in₂ le₃chain₂ le₃quió'₅ Diú₄, ia₁ lɨ́in₅ dsa₂ i₂co₂ŋei'₅₄ tsá₃ 'e₂ tɨn₂ tsá₃ 'e₂ ŋi₅ ia₁ a₂ma₂ca₂rë₃'uá'₃ dsɨ́₅. 19Tsá₃ ma₃lí'₄ 'e₂ jaun₂ o₂guí'₃, co₂dsia₅ ma₂ca₂jɨ́in'₂ bá₄ guioin₅₄ ne₄ ca₂le₃jë́₃ jmá'₃ lia'₂ a₂mɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, caun₂ ma₂'ŋio₂ dsɨ́₅ bá₄ jmo₂₃ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂lë₁'iog₅. 20La₁ 'nia'₂ në́₃, tsá₃ le₂në₅ ca₂rë₃tɨ́ng'₃ le₃quió'₅ Cristo. 21Ia₁ dsón'₂ bá₄ ma₂ca₂nei'₂ 'nia'₂ le₃quió'₅ 'éi₂ lɨ́n₂ jniá₂, jaun₂ ca₂rë₃tɨ́ng'₃ bá₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂jme₃tag₅ 'éi₂, lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ tí₅ dsón'₂ a₂cha₂ ja₁con₂ Jesús. 22Ca₂rë₃tíng'₃ a₂co₂dsia₅ jŋiá'₄ cau₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ jme₁lɨ́ng'₄ le₂jŋiá₅, në₂jag₄ bá₄ dsa₂ i₂co₂ŋei'₅₄ jŋiá'₂ tsɨn'₅₄; a₂jme₁rë₂'én'₄ ne₄ a₂jme₁qui₂rë₂gáng'₃ ne₄ ca₂le₃jë́₃ a₂jme₁'ɨ́n₅ 'au'₂ 'nia'₂, con'₂ lë́₅ jme₁chang'₂. 23Ca₂rë₃tɨ́ng'₃, a₂ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jme₁'mag'₂ lia'₂ lë́₅ dsɨ₂jiog₅ 'au'₂. 24Ca₂rë₃tɨ́ng'₃ a₂jmog'₅₄ le₁lɨng'₄ a₂lɨ́ng'₅ në₂jag₄ bá₄ jan₂ dsa₂ 'mɨ́₂ i₂ca₂rë₃chán₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'nio₃ Diú₄, a₂léng'₂ dsa₂ dsen₃ dsón'₂ i₂jŋió₅ quiáin₅. 25Jaun₂ në́₃, jŋiá'₃ 'nia'₂ cau₅ jág₁ të₂jág₁, le₂jang'₂ le₂jang'₂, dsia₄ 'nia'₂ jág₁ tí₅ quian'₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₂, ia₁ ca₂le₃jág₃ bá₄ jniog₄ téi₅ caun₂ nɨ₁ŋɨ́₅. 26“Chi₂jua'₂ ca₂rë₃'né'₃ 'nia'₂, tsá₃ lë₁'nau₂ 'nia'₂ dso₄”; tsá₃ cuë₂ 'nia'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ 'í₁ 'nei₂ 'au'₂ të₁ne₁ jmɨg₄, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ lia'₂ ca₂rɨn₂ 'iog₂; 27tsá₃ ná₂ 'nia'₂ juɨ₅ quió'₅ i₂së₃dsen₃. 28I₂jme₁'ang₅ guë'₂, tsá₃ ma₃o₁'ang₁₂, të₂le₃ juɨ₁jmo₁₂ ta₁ quian'₅₄ gu₂-tag₅₄ 'e₂ caun₂ ta₁ dse₃ cha₂, ia₁jaun₂ le₃cha₂ a₂lé₂ jme₃'oin₅₄ ca₂la₂ dsa₂ i₂'nió'₅ quió'₅. 29Tsá₃ lë₁'uë'₅₄ 'nia'₂ jág₁ 'lɨg'₅₄ mɨ₂'o'₅₄; jme₁tɨn₅ 'nia'₂ dsiá'₁ jmá'₃ lia'₂ jág₁ dse₃, ia₁ a₂në₅ bá₄ jme₃'o₅₄ a₂qui₂dsɨ₃cón₃ rɨ́ng'₂ i₂'nió'₅ quió'₅ le₃quió'₅ jme₂dsí₂, ton'₂ dse₃ quió'₅ i₂nag₅ në́₃. 30Tsá₃ jmo₂ 'nia'₂ jén₂ dsɨ́₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ quián₅ Diú₄, ia₁ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂ ma₂lɨ́n'₅ 'nia'₂ léi₄ i₂ma₂lë́₅ 'í₁ quián₅ Diú₄ ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ i₁lión'₂ 'nia'₂ co₂ŋei'₅₄. 31Co₂dsia₅ jŋiá'₃ 'nia'₂ a₂dsi'₃ cha₂ të₂'au'₂, ca₂le₃jë́₃ guë́₄ a₂dsén'₂ 'nia'₂, 'nei₂ a₂'i₄ 'au'₂ në́₃; ca₂le₃jë́₃ a₂co₂mɨ'₅₄ co₂dsio'₅₄ a₂'ne'₂ 'nia'₂, ca₂le₃jë́₃ guë́₄ jág₁ uɨg₅ a₂qui₂'ɨ́n'₅ 'nia'₂ rɨ́ng'₂, ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂'lɨg'₅₄ në́₃. 32Të₂le₃ jmo₄ 'nia'₂ a₂dse₃ ja₁con₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂, juɨ₁le₂cha₂ bá₄ a₂ŋéi₂ 'au'₂ 'nia'₂, 'én₃ 'nia'₂ dsáu₁ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ juɨ₁lia'₂ ca₂'én₂ Diú₄ dsáu'₂ 'nia'₂ të₂le₃ o₄quió'₄ Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\