EFESIOS 5

1Ia₁ a₂lɨ́n'₅ 'nia'₂ chi'₂-guein₂ i₂'nió₁ quián₅ Diú₄, quen'₂ 'nia'₂ bí₂ léng'₂ lia'₂ lɨ́n₅ 'Éi₂. 2Juɨ₁le₂chan'₂ 'nia'₂ 'nióg'₃ rɨ́ng'₂, juɨ₁lia'₂ ca₂rë₃'nio₃ Cristo jniog₄ jaun₂ ca₂jɨ́in'₂ o₄quián₂ jniog₄ a₂lɨ́in₅ co₂'nió'₄ já'₂ cha'₂ ŋó₃ rë₂jen'₅₄ ne₄ Diú₄ jain₂ ma₂juɨg₂ ma₂ro₂. 3Ia₁ ma₂lɨ́n'₅ 'nia'₂ i₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ tsá₃ 'nió'₅ le₃cha₂ jág₁ jɨn'₄ 'nia'₂ jua'₅₄ chan₂ i₂nió'₅ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gu₂, on₃ guë'₂ 'i₁caun₂ a₂siá'₂ a₂lë₁'iog₅ në́₃, on₃ guë'₂ ma₃'nió'₅ le₃chan₂ guë́₄ i₂'ua'₂ dsɨ́₅, ia₁ tsá₃ dsi₂ten₅₄ co₂ŋɨ́₂ jua'₅₄ dsa₂ i₂ma₂lë́₅ 'í₁ quián₅ Diú₄ jmo₃ guë́₄ le₂në₅. 4Tsá₃ lë₁dsia₂ 'nia'₂ jág₁ 'lɨg'₅₄, on₃ guë'₂ jág₁ ga₂, on₃ guë'₂ juɨ₁lia'₂ jág₁ ŋág₄ lë₁'iog₅ në́₃. Ia₁ ca₂le₃jë́₃ jág₁ le₂në₅ tsá₃ dsi₂ten₅₄; ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ cuë'₅₄ 'nia'₂ ti₁'mag'₄ Diú₄. 5Tsá₃ juɨ₁dsi₂'én₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂la₂: 'i₁jan₂ juɨ₁lia'₂ i₂nió'₅ jág₁ quian'₅₄ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gu₂, on₃ guë'₂ 'i₁jan₂ juɨ₁lia'₂ i₂jmo₅-dsáu₅ lë₁'iog₅, on₃ guë'₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'ua'₂ dsɨ́₅, (ia₁ i₂co₂rɨn₂ bá₄ dsa₂ i₂'ua'₂ dsɨ́₅ quian'₅₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jme₂juɨn'₂ diú₄ lag₄), o₁lɨ́g'₂ tsá₃ lé₂ le₃tɨin₃ ja₁gon₂ Cristo quian'₅₄ Diú₄. 6'I₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ juɨ₁jme₂gau₅ 'nia'₂ quian'₅₄ jág₁ a₂tsá₃ ta₁ tí₄, ia₁ 'uɨg₅₄ në₅ bá₄ já₅ uɨg₅ gau₂ quió'₅ Diú₄ ne₄ quió'₅ jaun₅ dsa₂ i₂tsá₃ ne'₅₄. 7Jaun₂ 'nia'₂ në́₃, co₂dsia₅ tsá₃ lë₁tóng'₂ quian'₅₄ dsa₂ le₂'éi₂. 8Ia₁ le₂jŋiá₅ jme₁tén'₄ 'nia'₂ caun₂ mɨ₂güɨ́g₃ qui₁né'₃, la₁ rë₂në́₃ në́₃, ma₂tén'₅ 'nia'₂ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄ ja₁jniá₂ si₂. Juɨ₁le₂chan'₂ 'nia'₂ jaun₂, juɨ₁lia'₂ ca₂tɨ́n₂ le₃chan₂ chi'₂-guein₂ i₂tén₅ të₂le₃ ja₁jniá₂ si₂. 9Ia₁ ja₁jniá₂ si₂ në́₃, rë₂jniá₂ 'ua₁ dsɨ́₅ dsa₂, tí₅ jág₁ quió'₅ dsa₂, a₂rë₂chan₂ dsa₂ quian₅ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅. 10Dsen₅₄ jme₁tɨn₅ 'nia'₂ 'au'₂ jmó'₂ na₅ a₂të₅ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄. 11Tsá₃ quen'₅₄ 'nia'₂ jë₄ 'e₂ a₂tsá₃ ta₁ tí₄ a₂niog₅ jmo₅-dsáu₅ dsa₂ i₂tén₅ jë₄ qui₁né'₃; ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ jme₁jnia₅ 'nia'₂ a₂jaun₂ të₂le₃ ja₁jniá₂ si₂. 12Ia₁ caun₂ lë₁o₂guí'₃ bá₄, jua'₅₄ la₂ dsia₃ dsa₂ a₂jmo₅ dsa₂ 'éi₂ jë₄ të₃co'₅₄. 13La₁ ca₂le₃jë́₃ bá₄ rë₂jniá₂ jë₁ma₂ca₂tág'₃ si₂. 14Ia₁ quian'₅₄ si₂ bá₄ jmo₅ a₂rë₂jniá₂ ca₂le₃jë́₃. 'Uɨg₅₄ jaun₂ guë'₂ juá'₂: Jme₁jnio₂ ne'₅₄, 'ne₂ i₂rë₂güɨ́n₃; nau₂, jú₅ jɨn₄ 'lag₄; jaun₂ jmo₃ Cristo tág₅ si₂ quió'₅ ja₁cong'₂. 15Jaun₂ lë₃, rë₂ de'₂ quion₂ 'nia'₂ 'í₁ 'a₂ lia'₂ i₂niog'₅₄. Jaun₂ tsá₃ ma₃i₁niog'₄ juɨ₁lia'₂ i₂nio₄ dsa₂ i₂tsá₃ 'e₂ ŋɨ́'₂ dsɨ́₅; juɨ₁i₂nio'₄ bá₄ 'nia'₂ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ i₂tɨn₂, i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅. 16Quen'₂ 'nia'₂ bí₂, në₃ lia'₂ cuɨn₅ jmɨg₄, a₂jmó'₂ 'nia'₂ a₂dse₃, ia₁ 'ŋio₅ juɨ₁si ma₂'lɨn'₅₄ dsa₂ jmɨg₄ rë₂në́₃. 17Jaun₂ lë₃, tsá₃ jme₁con₅₄ 'nia'₂ 'au'₂; dsen₅₄ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄ juɨ₁le₂ŋɨ́g'₂ na₅ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Te₁gui'₅₄. 18Tsá₃ juɨ₁qui₂le₂'en'₅ 'nia'₂ quian'₅₄ ti₁jmɨ́g₃, ia₁ a₂në₅ bá₄ jiog₅ juɨ₅ ja₁dsɨ₂'én₂ dsa₂; të₂le₃ juɨ₁jme₂can'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. 19Dsia₄ 'nia'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ qui₁juɨg'₅₄ rɨ́ng'₂ quian'₅₄ salmos, quian'₅₄ himnos, quian'₅₄ son₅₄ a₂gu₂dsí₂, 'ë₄ 'nia'₂ jmo₄ son₅₄ juɨ₅ të₂'au'₂ a₂jme₁juɨng'₂ Te₁gui'₅₄. 20Juɨ₁i₂nio'₄ bá₄ 'nia'₂ co₂tan₅₄ cuë'₅₄ ti₁'mag'₄ Diú₄ i₂lɨ́n₅ Tia₅₄ quián₂ o₄quió'₄ ca₂le₃jë́₃, lia'₂ con'₂ lë́₅ bí₂ quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄. 21Tión'₂ 'nia'₂ 'éi'₃ quió'₅ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂, ia₁ a₂gan'₃ 'nia'₂ Cristo. 22'Nia'₂ dsa₂ mɨ́₂, tión'₂ 'nia'₂ 'éi'₃ quió'₅ dsa₂ ŋe'₂ quiáng'₂, juɨ₁lia'₂ tion'₅₄ 'nia'₂ 'éi'₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄. 23Ia₁ dsa₂ ŋe'₂ bá₄ i₂lɨ́n₅ mɨ₂dsi₄ quián₅ 'io₅₄, juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ Cristo mɨ₂dsi₄ quián₅ guá'₅. Cristo bá₄ ján₃ i₂lɨ́n₅ i₂ma₂lió₂ quián₅ guá'₅, ia₁ guá'₅ guë'₂ në́₃ lë́₅ co₂'nió'₄ nɨ₁ŋɨ₁₂ 'ŋiog₅. 24Le₂në₅ juɨ₁lia'₂ guá'₅ tioin'₅₄ 'éi'₃ quió'₅ Cristo, ján₃ bá₄ le₂në₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ mɨ́₂ ca₂tɨ́in₂ tóin'₃ 'éi'₃ quió'₅ dsɨ₂i₂gu₂ jë₄ ca₂le₃jë́₃. 25'Nia'₂ dsa₂ ŋe'₂ guë'₂ në́₃, jme₁'nió₄ 'nia'₂ dsa₂ mɨ́₂ quiáng'₂ juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ Cristo ca₂jme₃'nioi₃ guá'₅, ca₂le₃jë́₃ ca₂guein₃ 'mú₃ o₄quió'₄ 'éi₂. 26Le₂në₅ ca₂jmo₃ ia₁jaun₂ ma₂lë́₅ 'í₁ Guá'₅ ca₂jme₃dse₃ ca₂ráng'₂ në₂jag₄ bá₄ quian'₅₄ jmɨg₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ quió'₅; 27ia₁jaun₂ jme₃jniog₂₃ chei'₃ ne₅₄ 'ŋiog₅ a₂lág₅ guá'₅ i₂jlán'₁ i₂tsá₃ rë₂'ŋió₄ 'i₁caun₂, on₃ guë'₂ cha₂ jua'₅₄ ja₁lë́₄ qui₂lë₁tsɨ́n'₃ quió'₅, on₃ guë'₂ 'i₁caun₂ guë́₄ jua'₅₄ a₂siá'₂ lë́₅, jaun₂ dsióg₄ lɨ́in₅ caun₂ guá'₅ i₂lë́₅ 'í₁ quiáin₅ i₂dsen₃ guë́₄ lɨn₃. 28Le₂në₅ bá₄ ján₃, ca₂tɨ́n₂ dsa₂ ŋe'₂ jme₃'nioi₃ dsa₂ mɨ́₂ quiáin₅, juɨ₁lia'₂ 'nio₃ ŋɨ₅₄ 'ŋiog₅. I₂'nio₃ dsa₂ mɨ́₂ quián₅, 'nioi₃ 'ŋiog₅ bá₄ ján₃. 29Ia₁ 'i₁jan₂ tsá₃ jua'₅₄ 'io'₅₄ nɨ₁ŋɨ₁₂ 'ŋiog₅, të₂le₃ jme₂tau₅₄, jmo₂₃ 'í₁, juɨ₁lia'₂ jmo₅ Cristo ján₃ quian'₅₄ guá'₅, 30ia₁ le₂jau₂ le₂jau₂ jniog₄ téi₅ nɨ₁ŋɨ₁ 'éi₂. 31“Jaun₂ bá₄ lë₃ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ ŋe'₂ qui₃téin₂ chog₅₄-jmei₂, con'₂ tiain'₃ jme₃quiain'₅₄ dsa₂ mɨ́₂ quiáin₅, ia₁jaun₂ dsióg₄ léin₂ caun₂ bá₄ ŋɨ́₅ jë₁le₃oin₃ le₂jaun₂.” 32Jág₁ në₅ lë́₅ caun₂ jág₁ juë'₂ a₂ma₂ca₂rë₃jniá₂. La₁ juá'₅ jniá₂ 'ɨ́ng₅ Cristo quian'₅₄ guá'₅ quiáin₅. 33La₁ në₃ në́₃, le₂jan'₂ le₂jan'₂ 'nia'₂ jme₁'nió₄ dsa₂ mɨ́₂ quiáng'₂, juɨ₁lia'₂ 'nióg'₃ guiong'₅₄; ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ dsa₂ mɨ́₂ ca₂tɨ́in₂ jme₃gain₃ dsɨ₂i₂gu₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\