EFESIOS 6

1'Nia'₂ i₂lɨ́ng'₅ chi'₂, ca₂tɨ́ng'₂ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄ nág'₁ gau₂ 'e₂ te₂néi'₂ chog'₂-ŋéi'₅ 'nia'₂, ia₁ le₂në₅ bá₄ dse₃. 2Le₂la₂ juá'₂ jë₁le₂'uɨg₅₄ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄ ja₁juá'₂ cha₂ a₂cuë₃: “Jme₁gan₃ 'nia'₂ chog'₂-ŋéi'₅, 3ia₁jaun₂ bá₄ dse₃ le₃chang'₂ ton'₂ uë́₂ le₃chang'₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃.” 4'Nia'₂ guë'₂ jmei₂ chi'₂, tsá₃ jmag'₅₄ chi'₂ quiáng'₂ jua'₅₄ a₂lë₁jmai'₅₄, ia₁jaun₂ tsá₃ uë́₂ 'í₂ 'nei₂ dsɨ́₅, të₂le₃ 'nió'₅ tsɨin'₅₄ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ rë₂, a₂jme₁tɨin'₅ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄. 5'Nia'₂ guë'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ dsa₂, jme₁ti₁ 'nia'₂ ta₁ a₂te₂néi'₂ juɨg'₂ 'nia'₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, juɨ₁le₂tɨn₂ 'au'₂ 'nia'₂ 'ei₅ gau₂ ton'₂ tí₅ jág₁ quián'₂ 'nia'₂, jmo₄ 'nia'₂ në₂jag₄ bá₄ a₂jme₂tí'₁ ta₁ ne₄ Cristo. 6Jme₁ti₁ 'nia'₂, on₃jua'₅₄ jmá'₃ lia'₂ jme₁jág₅ jua'₅₄ a₂'náu'₂ 'nia'₂ juɨ₅ a₂jŋia'₅₄ con'₂ tióng'₂ dse₃ quiain'₅₄; jmo₄ 'nia'₂ a₂lɨ́ng'₅ i₂jme₂ti₃ ne₄ Cristo, jmo₄ 'nia'₂ a₂'nio₃ Diú₄ ca₂le₃jë́₃ 'au'₂. 7Jaun₂ 'ŋio₂ 'au'₂ 'nia'₂ jme₁ti₁, co₂'nió'₄ bá₄ a₂jme₂tí'₁ ta₁ ne₄ Te₁gui'₅₄; on₃jua'₅₄ rë'₂ ne₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 8Ia₁ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, cuë₃ Te₁gui'₅₄ 'lian'₅₄ dsa₂ ca₂le₃jɨ́in₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂dse₃ a₂ma₂ca₂jmo₃, o₁jŋia'₅₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ juɨg₅₄, o₃ i₂tsá₃ 'ein₂ ne₄ jme₂ti₃ 'e₂. 9'Nia'₂ guë'₂ i₂lɨ́n₅ juɨg₅₄, le₂në₅ bá₄ jmo₄ 'nia'₂ ján₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne'₅₄. Tsá₃ ma₃quiain'₅₄ 'nia'₂ juë́'₅. Ia₁ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, jan₂ Juɨg'₂ 'nia'₂ chan₂, i₂guá₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, i₂lɨ́n₅ Juɨg₅₄, lia'₂ ne₄ 'nia'₂, lia'₂ ne₄ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ne'₅₄ 'nia'₂. 'Éi₂ bá₄ tsá₃ jma₃quén₅ jɨ́in₂ dsa₂. 10Në₃ në́₃, jë₁ca₂tó'₂ juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂, rɨn'₅₄ jniog₄: Nau₂ 'nia'₂ tiá₂ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄, quian'₅₄ juɨ₅bí₂ bén₂ quió'₅. 11Qui'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂cuë₅ Diú₄ le₁lɨn'₄ 'nia'₂ jmo₄, co₂'nió'₄ bá₄ jan₂ 'lióg₂, ia₁jaun₂ bá₄ tian'₃ 'nia'₂ náu'₁ tiá₂ ne₄ mai₅₄ quió'₅ i₂së₃dsen₃. 12Ia₁ on₃jua'₅₄ quian'₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨn'₅₄ jniog₄ cág'₂; quian'₅₄ i₂lɨ́n₅ co₂'nió'₄ dsɨ₂tan₅₄ gu₂dsí₂, quian'₅₄ jme₂dsí₂ i₂'io₅ juɨ₅bí₂, quian'₅₄ jme₂dsí₂ i₂gon₂ jmo₅ 'éi'₃ i₂jmo₅ qui₁né'₃ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, quian'₅₄ guë́₄ 'lióg₂ 'lɨn'₅₄ gu₂dsí₂ i₂i₂nio₄ gon₂ dsi₁güɨg₂ bá₄ cág'₂ jniog₄. 13Jaun₂ lë₃, quian₂ le₁lɨn'₄ 'nia'₂ jmo₄ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ a₂le₃lon'₄ 'nia'₂ a₂cuë₅ Diú₄, ia₁jaun₂ bá₄ tian'₃ 'nia'₂ tióng'₂ tiá₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁jmóg'₂ 'nei₂ i₂së₃dsen₃, ia₁jaun₂ cang₂ jë₁ma₂ca₂lɨn'₃ 'nia'₂ 'nei₂ në́₃, lia'₂ ma₂tión'₂ jaun₂ bá₄ 'nia'₂ tiá₂. 14Nau₂ 'nia'₂ tiá₂ jaun₂ në́₃, co₂'nió'₄ a₂qui₂rë₂'ŋe'₅₄ tog'₂ quian'₅₄ jág₁ tí₅, a₂lë́₅ co₂'nió'₄ lau₂ rë₂jén'₅ tog'₂ 'nia'₂, lë́₅ 'í₁; quian₂ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅ a₂lë́₅ 'í₁ le₁'au'₂ co₂'nió'₄ bá₄ juɨ₁lia'₂ jan₂ 'lióg₂ i₂rë₂lióg₃ ŋí₁ le₁dsɨ́₅. 15Chan'₂ 'nia'₂ rë₂jáng'₁ a₂'ë́'₄ jág₁ dse₃ a₂'ag₃ tei₄ ja₁con₂ dsa₂, a₂lɨ́ng'₅ në₂jag₄ bá₄ jan₂ 'lióg₂ chén'₅ rë₂ján₁ rë₂lɨin'₅₄ ton₅ lau₂ tag₅₄. 16Ne₄ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, juɨ₁le₂cha₂ 'én'₂ 'nia'₂ ia₁jaun₂ lë́₅ në₂jag₄ co₂'nió'₄ caun₂ ŋí₁ lɨ'₂ a₂chan'₄ 'nia'₂ a₂rë₂quion'₅₄ 'nia'₂ a₂long'₅₄, co'₅₄ a₂jaun₂ qui₂éi₃ 'ma₂ chen'₂ le₁guí'₂ si₂ a₂qui₂jnáu'₂ i₂së₃dsen₃ jnái'₂ 'nia'₂. 17Juɨ₅ ma₂lón'₂ 'nia'₂ chang'₂ në₅, juɨ₁le₅₄ bá₄ juɨ₁lia'₂ lë́₅ ŋí₁ 'i₄ dsi₄ 'lióg₂, lë́₅ 'í₁; ton'₂ quian₂ 'nia'₂ jág₁ quió'₅ Diú₄ a₂lë́₅ ŋi₁tág₂ quió'₅ Jme₂dsí₂, a₂cuë́'₅ 'nia'₂. 18Chi₁len'₄ 'nia'₂ Diú₄ le₃quian'₅₄ Jme₂dsí₂, ca₂le₃jë́₃ 'e₂ caun₂ a₂lë́₅, ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂mɨ'₂ 'nia'₂ juɨg'₂ Diú₄. 'Uɨg₅₄ në₅ në́₃, chan'₂ 'nia'₂ rë₂jáng'₁ co₂tan₅₄ mɨ₄ 'nia'₂ o₄quió'₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ma₂tén₅ le₃quió'₅ Diú₄. 19Chi₁len'₄ 'nia'₂ Diú₄ ján₃, o₄quió₃ jniá₂, ia₁jaun₂ bá₄ jmo₃ Diú₄ dsɨ₃ 'a₂ lia'₂ juá'₄ jág₁, jaun₂ nio₃ tiá₂ dsɨ₃ në́₃ a₂'ë́₄ jág₁ dse₃ a₂jme₁rë₂'ma₄ quió'₅ Diú₄. 20Diú₄ ma₂ca₂chei₃ jniá₂ a₂lɨ́ng₄ i₂chen₄ quiáin₅ quian₅₄ jág₁ dse₃; 'uɨg₅₄ në₅ bá₄ në́₃ dseng₅₄ cadena 'eng₅₄. Chi₁len'₄ 'nia'₂ Diú₄ ia₁jaun₂ nio₃ tiá₂ dsɨ₃ 'ë́₄ jág₁ dse₃ la₂, lia'₂ con'₂ dsi₂ten₅₄ ca₂tɨ́ng₂ jmo₅₄. 21Tíquico, rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'nióg₃ guë́₄ lɨn₃, i₂jme₂ti₃ i₂jme₂'o₅₄ quian'₅₄ ta₁ quió'₅ Te₁gui'₅₄, 'éi₂ bá₄ quian₅ ca₂le₃jë́₃ jág₁ tsɨ́'₃ 'nia'₂ ia₁jaun₂ le₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ chang₂, quian'₅₄ 'e₂ a₂jmo₂₃ në́₃. 22Jaun₂ bá₄ lë₃ tsɨ́in₂ jniá₂ ja₁tion'₅₄ 'nia'₂, ia₁jaun₂ le₃ŋi'₅₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ chong₂ jnia'₅₄ ia₁jaun₂ cuë'₅₄ 'nia'₂ lián'₂ 'au'₂. 23Juɨ₁jmo₅₄ Diú₄ Tia₅₄ quián₂, quian'₅₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo në́₃, 'ei₅ tei₄ tiong'₅₄, 'nió'₃ 'nia'₂ rɨ́ng'₂, 'én'₂ 'nia'₂ në́₃. 24Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tsá₃ lɨ́g'₂ jmɨg₄ téi₂ i₂'nio₃ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄. Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\