GÁLATAS 2

1Jme₁ca₂ŋɨ́₂ guia₃-quén₂ ŋi₂ cang₂, jaun₂ guë́₄ ca₂ŋeg₅₄ táng₃ Jerusalén quiang'₅₄ Bernabé. Tito në́₃, ca₂jáng₂. 2Ca₂ŋeg₅₄ ja₁jaun₂ ia₁ ca₂jme₃jnia₅ Diú₄ ne₃ a₂ca₂tɨ́ng₂ nei₅₄. Jaun₂ ca₂dsia₃ bá₄ jniá₂ ne₄ dsa₂ i₂tián'₅ Jerusalén 'éi₂ jág₁ dse₃ në₅ a₂'ë́₅ jniá₂ jɨn₄ dsɨ₂nau₂, la₁ jmá'₃ lia'₂ quian'₅₄ dsa₂ i₂lia'₂ lë́₅ i₂quian₅ ne₄ juɨ₅ bá₄, jë₄ con'₂ jmá'₃ guio₅₄ bá₄ jnia'₅₄, ca₂dsiá₁ jág₁ ia₁jaun₂ tsá₃ lë́₅ jua'₅₄ a₂lë₁ŋɨ₅ jniá₂ jmo₂₃ ta₁ a₂tsá₃ ta₁ tí₄. 3Ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ Tito, i₂jme₁quian'₅₄ jniá₂, tsá₃ ca₂chi₃quióng₂ dsa₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂tion₅₄ jme₃ti₃ 'éi'₃ a₂jme₁ti₃ nɨ₁lo₁₂, o₁jŋia'₅₄ jme₁lɨ́n₄ 'éi₂ griego. 4Jág₁ në₅ ca₂ŋó₃ ia₁ i₂lɨn₅₄ dsa₂ i₂juɨ₁gan₂ i₂juá'₂ lɨ́in₅ rɨn'₅₄ jniog₄, ca₂i₃toin'₅₄ con'₂ të₃co'₅₄ jë₄ quián₂ jnia'₅₄, a₂jme₁'nio₃ tiog₃ con₂ 'í₁ 'a₂ lia'₂ lë́₅ chong₂ jnia'₅₄ con'₂ dsa₂ ma₂lón₂ le₃quió'₅ Cristo Jesús, ia₁ tsá₃ ma₃tio'₅₄ jniog₄ 'éi'₃; la₁ 'éi₂ në́₃ jme₁'nio₃ jme₁to'₂ táng₃ 'éi'₃ guei₂ jaun₂. 5La₁ tsá₃ 'ein₂ ca₂cuë₃ jnia'₅₄ jmɨg₄ jŋia'₅₄ 'i₁ca₂tiá₂ tei₄ jua'₅₄ jme₃gau₅ 'éi₂, ia₁ 'niog₂ jnia'₅₄ a₂caun₂ o₁nóg'₅ cha₂ jág₁ dsau₅ ja₁con'₂ 'nia'₂ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂. 6Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂lia'₂ lë́₅ lɨ́n₅ dsa₂ dsen₅₄ i₂juá'₅ jniá₂, (ton'₂ ján₃ bá₄ tsá₃ a₂jaun₂ tion₅₄ 'ɨ́n₅ dsɨ₃ le₃guion₅₄ 'a₂ lia'₂ ma₂ja₂lén₂ 'éi₂ jmo₂₃ guioin₅₄. Ia₁ tsá₃ 'í₁ jaun₂ con₂ Diú₄ jua'₅₄ 'a₂ lia'₂ jniá₂ dsa₂), juɨ₁lia'₂ dsa₂ 'éi₂ në́₃, tsá₃ 'e₂ ŋag₅₄ jua'₅₄ a₂ca₂jme₃tag₂₃ guë́₄ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂'ë́₅ jniá₂. 7Ia₁ të₂le₃ ca₂rë₃lí'₄ bá₄ guioin₅₄, co₂jaun₂ bá₄ ta₁ a₂ma₂cuë₃ Diú₄ a₂'ë́₄ jniá₂ jág₁ dse₃ jɨn₄ dsɨ₂nau₂, juɨ₁lia'₂ lë́₅ ta₁ ma₂dsia₃ gu₂ Pe₄ a₂'ë́₂ jág₁ dse₃ jɨn₄ dsa₂ judíos. 8Jaun₂ Diú₄ i₂jan₂ tan₅₄ 'éi₂ bá₄ ca₂chein₃ guë'₂ Pe₄ a₂lɨ́n₅ 'éi₂ dsa₂ i₂chen₄ quiáin₅ të₂le₃ jɨn₄ dsa₂ judíos, le₂jaun₂ bá₄ ca₂chei₃ guë'₂ jniá₂ ján₃ a₂lɨ́ng₅ i₂chen₄ quiáin₅ të₂le₃ jɨn₄ dsɨ₂nau₂. 9Jaun₂ lë₃, Jacobo, Pe₄, quian'₅₄ Juan₅₄ në́₃, co₂'nió'₄ i₂lɨ́n₅ dsa₂ dsen₅₄ quián₅ guá'₅, ca₂rë₃lí'₄ bá₄ guioin₅₄, 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ma₂cuë₃ ta₁ në₅, jaun₂ ca₂cuë₃ gu₂ a₂ca₂jmo₃ léi₄, jniá₂ quian'₅₄ Bernabé co₂'nió'₄ a₂'ei₅ caun₂ jág₁ quiain'₅₄ a₂dsau₅₄ jnia'₅₄ dsɨ₁jmó₁ ta₁ ja₁con₂ dsɨ₂nau₂. Guioin₅₄ guë'₂ táng₃ dsɨ₂jmó₂ ta₁ jɨn₄ dsa₂ judíos. 10Jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ jág₁ a₂ca₂cuë₃ a₂jmó₁ jnia'₅₄ dsiog'₂ dsɨ₅ dsa₂ te₂ŋé₂, a₂në₅ bá₄ guë'₂ a₂'ɨ́n₅ dsɨ₃ jniá₂ quɨ́n'₅ jniá₂ bí₂ jmo₂₃. 11La₁ lia'₂ con'₂ ŋe₄ Pe₄ juɨg₂ Antioquía, ca₂jéin₂ jniá₂ dsi₁ne₁, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂jmo₂₃ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ jmo₃. 12Ia₁ le₂jŋiá₅ jme₁guë́'₅ co₂dsia₅ quiain'₅₄ dsɨ₂nau₂; la₁ jme₁ca₂dsi₃lén₂ i₂chen₄ quián₅ Jacobo, jaun₂ guë́₄ ca₂jme₃lióg₃ ca₂ŋó₃ cau₅, tsá₃ ma₃ca₂guë́'₃ quiain'₅₄ dsa₂ 'éi₂, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂gain₃ dsa₂ i₂ti₅ lo₄ . 13Jaun₂ dsa₂ judíos i₂'én₂ sián'₂ ca₂jme₃quiain'₅₄ bá₄ Pe₄ a₂lë₁co₂jmo₂₃ o₁ne₁ quiong'₅₄; ca₂lia'₂ le₂jiog₅ Bernabé ca₂ŋó₃ quiong'₅₄ ján₃. 14La₁ jme₁ca₂jág₃ jniá₂ tsá₃ jmo₂₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ tí₅ dsón'₂ juá'₂ jág₁ dse₃, jaun₂ ca₂juɨ́g₂ jniá₂ Pe₄ të₃nag₅ le₃jɨ́n₃ dsa₂: ―'Ne₂ guë'₂ lɨ́ng'₅ jan₂ dsa₂ judío, le₂jaun₂ bá₄ guë'₂ chang'₂ jmo'₂ lia'₂ lë́₅ chan₂ dsɨ₂nau₂, on₃jua'₅₄ rë'₂ con'₂ lë́₅ jme₁jmó'₂ ia₁ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ judío, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ jaun₂ chi₁quiang'₅₄ jmɨg₄ dsɨ₂nau₂ a₂le₃chain₂ con'₂ lë́₅ chan₂ dsa₂ judíos? 15'Lág₅ jniog₄ judíos con'₂ lë́₅ chong₂, ―ca₂juɨ́g₂ jniá₂ Pe₄―, on₃jua'₅₄ rë'₂ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂nau₂ i₂qui₂rë₂cán'₄ dso₄. 16Jaun₂, a₂ne₄ bá₄ jniog₄, 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ guén'₂ Diú₄ në₂jag₄ i₂tsá₃ 'e₂ dso₄ rɨn₂, jua'₅₄ a₂jme₃ti₃ 'Éi'₃, jŋia'₅₄ lia'₂ a₂le₃'én₂ bá₄ dsa₂ të₂le₃ quió'₅ Jesucristo. 'Uɨg₅₄ jaun₂ ca₂të₂ jniog₄ ján₃ ma₂ca₂rë₃'éin₂ të₂le₃ quió'₅ Jesucristo ia₁jaun₂ bá₄ guéi'₂ Diú₄ jniog₄ në₂jag₄ a₂tsá₃ ma₃'e₂ dso₄ rë₂cáu'₄, të₂le₃ a₂jŋia'₅₄ con'₂ 'éin₂ bá₄, on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂'nió'₅ jme₁ti₁ ta₁ quí'₅ 'Éi'₃. Ia₁ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ chén'₅ rë₂ ne₄ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ a₂jme₂ti₃ 'Éi'₃. 17Në₃ në́₃, chi₂jua'₂ 'niog₂ jniog₄ të₃tsag'₅₄ dse₃ të₂le₃ ne₄ Diú₄, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ma₂tióng₂ le₃quió'₅ Cristo, jaun₂ guë́₄ ca₂dsióg₃ rë₂jniá₂ a₂lág₅ jniog₄ dsa₂ i₂qui₂rë₂cán'₄ dso₄ bá₄ ján₃, ¿on₁ bá₄ 'nió'₄ le₃jua'₅₄ Cristo të₂le₃ cuë₅ bí₂ bá₄ jniog₄ a₂caun₂ 'nióg₁ dso₄? ¡Dsón'₂ bá₄ on₃jua'₅₄ le₂jaun₂! 18Ia₁ chi₂jua'₂ co₂dsia₅ ma₂ca₂'éng₃ caun₂ cosa, con'₂ siá'₂ guë'₂ 'nio₃ chog'₅₄ táng₃, jaun₂ guë́₄ dsón'₂ a₂jme₂jniág₁ 'ŋió₃, a₂ma₂ca₂i₁juɨng₅₄ 'éi'₃. 19Tsá₃ 'io₅ bí₂ 'Éi'₃ jua'₅₄ a₂chei'₃ rë₂ ne₄ Diú₄. Jaun₂ në₂jag₄ bá₄ i₂co₂dsia₅ ma₂jon₅ bá₄ jniá₂ të₂le₃ ne₄ 'Éi'₃ ia₁jaun₂ le₃chang₂ táng₃ të₂le₃ ne₄ Diú₄. 20Jaun₂ co₂'nió'₄ ca₂të₁ton₅₄ bá₄ jniá₂ co₂lë₅ quian'₅₄ Cristo ne₄ cróg₄; jaun₂ on₃jua'₅₄ 'ŋió₃ jniá₂ chang₂; 'ŋiog₅ bá₄ Cristo i₂chan₂ juɨ₅ jme₂dsí₂ quió₃. Lia'₂ con'₂ lë́₅ chang₂ nɨ₁ŋɨ́₅ la₂, chang₂ të₂le₃ a₂jŋia'₅₄ con'₂ 'éng₂ të₂le₃ quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, i₂ca₂rë₃'nio₃ jniá₂, ca₂jɨ́in'₂ 'ŋiog₅ o₄quió₃ jniá₂. 21Jaun₂ tsá₃ 'nio₃ jniá₂ jua'₅₄ a₂jmo₅₄ cau₅ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄; ia₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ guion₅₄ dsa₂ lé₂ le₃jmo₃ a₂chein'₃ rë₂ ne₄ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ a₂jme₃ti₃ 'Éi'₃, tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄ a₂ca₂jon₃ Cristo jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ le₂jaun₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\