GÁLATAS 2:6

6Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂lia'₂ lë́₅ lɨ́n₅ dsa₂ dsen₅₄ i₂juá'₅ jniá₂, (ton'₂ ján₃ bá₄ tsá₃ a₂jaun₂ tion₅₄ 'ɨ́n₅ dsɨ₃ le₃guion₅₄ 'a₂ lia'₂ ma₂ja₂lén₂ 'éi₂ jmo₂₃ guioin₅₄. Ia₁ tsá₃ 'í₁ jaun₂ con₂ Diú₄ jua'₅₄ 'a₂ lia'₂ jniá₂ dsa₂), juɨ₁lia'₂ dsa₂ 'éi₂ në́₃, tsá₃ 'e₂ ŋag₅₄ jua'₅₄ a₂ca₂jme₃tag₂₃ guë́₄ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂'ë́₅ jniá₂.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More