GÁLATAS 3

1¡'En₁ jmá'₃ tsá₃ rë₂'en₅₄ 'au'₂ 'nia'₂ dsa₂ gálatas! ¿'Ein₂ bá₄ je₂na'₅₄ i₂ca₂jme₃gau₅ 'nia'₂? Jua'₂ ma₂ca₂të́₂ bá₄ ne'₅₄ 'nia'₂ guiong'₅₄ a₂ma₂ca₂jme₁jnia₅ jnia'₅₄ të₃dsón'₂ 'ŋiog₅ Jesucristo i₂të₁ton₅₄ cróg₄. 2Ŋag₄ caun₂ 'nia'₂ a₂juá'₄ la₂: ¿'A₂ lia'₂ ca₂guen'₅₄ 'nia'₂ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄? ¿Ca₁guein'₅₄ 'nia'₂ ia₁ a₂ca₂jme₁ti'₄ ta₁ quí'₅ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés? ¿O₃ bá₄ ca₂guein'₅₄ 'nia'₂ jme₁ca₂rë₃'éng'₂ jág₁ a₂ma₂nei'₂ 'e₂ 'nia'₂? 3¿'A₂ bá₄ lia'₂ ŋɨ́₄ tsá₃ rë₂'en₅₄ 'au'₂ 'nia'₂? ¿O₃ bá₄ 'náu'₂ 'nia'₂ 'au'₂ a₂jme₁'ŋiag'₂ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quiáng'₂ guiong'₅₄ a₂ma₂ca₂jme₁lióg'₄ quian'₅₄ Jme₂dsí₂? 4¿O₃ bá₄ tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄ ca₂le₃jë́₃ a₂ma₂ca₂i₃ŋɨ́'₂ 'nia'₂? Juɨ₁le₅₄ bá₄ a₂cha₂ ta₁ jmo₃ bá₄ ca₂la₂ a₂jaun₂. 5Jë₁ma₂ca₂cuɨn₃ Diú₄ Jme₂dsí₂ quiáin₅ jmo₂₃ léi₄ juë'₂ jɨn'₄ 'nia'₂, ¿'e₂ lë₃ jmo₂₃? On₃jua'₅₄ a₂jaun₂ guë'₂ jmo₂₃ ia₁ a₂jme₂ti'₅₄ 'nia'₂ 'Éi'₃. A₂jaun₂ bá₄ jmo₂₃ léi₄ juë'₂ të₂le₃ ia₁ a₂ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂ jág₁ a₂ma₂nei'₂ bá₄. 6Ia₁ Abraham në́₃, ca₂rë₃'éin₂ të₂le₃ quió'₅ Diú₄. A₂ca₂rë₃'éin₂ jaun₂, ca₂guéi'₂ Diú₄ në₂jag₄ bá₄ i₂ca₂rë₃ti'₅₄ 'éi'₃. 7'Uɨg₅₄ jaun₂ në́₃, ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ le₃ŋi'₅₄: juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'én₂, i₂'éi₂ bá₄ i₂lɨ́n₅ të₃dsón'₂ co₂'nió'₄ tsɨ₁jon₂ Abraham. 8Ne₄ Si₂ gui'₅₄ jaun₂ ca₂juá'₂ Diú₄ të₃jŋiá₅ ca₂tsɨ́'₃ Abraham a₂guein₃ le₂jiog₅ dsɨ₂nau₂ të₂le₃ jŋia'₅₄ con'₂ le₃'éin₂ bá₄, co₂'nió'₄ në₂jag₄ bá₄ i₂le₃ti'₅₄ 'éi'₃, jme₁ca₂juá'₂ le₂la₂: “Ca₂le₃jë́₃ juɨg₂ te₁'i₁ gua'₅₄ 'uë₃ jme₁gon'₅₄ jniá₂ të₂le₃ quian'₅₄ 'ne₂.” 9Jaun₂ le₂në₅ bá₄ në́₃, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'én₂ në́₃, i₂'éi₂ bá₄ i₂lɨ́n₅ dsa₂ i₂rë₂gon'₅₄ quián₅ Diú₄ co₂dsia₅ quiain'₅₄ Abraham i₂ca₂rë₃'én₂ 'éi₂. 10Dsa₂ i₂jmo₅ dsɨ́₅ a₂tioin'₅₄ 'Éi'₃ tióin₂ juɨ₅ 'éi'₃ a₂dsɨ₃'éin₂. Ia₁ juá'₂ ne₄ Si₂: “Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tsá₃ jme₂ti₃ ca₂le₃jë́₃ 'éi'₃ a₂tio'₅₄ ne₄ Si₂ tioin'₅₄ 'éi'₃ a₂dsɨ₃'éin₂.” 11Rë₂ bá₄ léi₄ jaun₂ në́₃, 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃náu₃ rë₂ ne₄ Diú₄ të₂le₃ ia₁ a₂jme₃ti₃ 'Éi'₃. Ia₁ ne₄ Si₂ juá'₂: “Dsa₂ i₂guén'₂ Diú₄ co₂'nió'₄ i₂lɨ́n₅ i₂dsen₃, të₂le₃ a₂jŋia'₅₄ con'₂ a₂'éin₂ bá₄ le₃chain₂.” 12La₁ 'Éi'₃ Juá'₅ quió'₅ Moisés në́₃, on₃jua'₅₄ a₂cha₂ ja₁já₄ 'uɨg₅₄ a₂'én₂ dsa₂ jaun₂. Ia₁ të₂le₃ le₂la₂ bá₄ juá'₂: “Dsa₂ i₂jmo₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ juá'₂ 'Éi'₃, quian'₅₄ 'Éi'₃ jaun₂ le₃chain₂.” 13Cristo ca₂quí₃ ca₂lió₂ jniog₄ uɨg₅ a₂jme₁ca₂tág₂ guéi₁ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃. Ia₁ ne₄ Si₂ juá'₂: “Ma₂rë₂'ë́₂ uɨg₅ ja₁con₂ chi₂jua'₂ 'ein₂ i₂të₂ton₅₄ guei'₅₄ 'ma₂.” 14Le₂në₅ ca₂quí₃ ia₁jaun₂ a₂dse₃ jaun₂ a₂ca₂jme₃gon'₅₄ Diú₄ Abraham, ŋag₅ le₃ja₁con₂ dsɨ₂nau₂ të₂le₃ quian'₅₄ Cristo Jesús. Ca₂quí₃ ia₁jaun₂ guéi₁ jniog₄ ca₂le₃jág₃ të₂le₃ ia₁ a₂'éin₂, guén₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ a₂ma₂juá'₂ cuɨin₃. 15Rɨn'₅₄ jniog₄, la₂ cuë₅₄ jniá₂ caun₂ jág₁ jáng'₅ léi₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jmo₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃: Juɨ₁lia'₂ jme₁quiog₂ dsa₂ caun₂ si₂ ja₁tio'₅₄ jág₁ a₂lɨ'₅₄ jaun₂ tio'₅₄ firma quió'₅, jaun₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃jmo₃ tsá₃ quen₅ si₂ jaun₂, on₃ guë'₂ ma₃lé₂ jua'₅₄ jmo₃ guë́₄ ŋag₅₄ 'i₁caun₂ con'₂ lë́₅ jaun₂. 16Jaun₂ le₂në₅ ca₂cuë₃ Diú₄ jág₁ quió'₅ ca₂cuë́'₃ Abraham quian'₅₄ chi'₂ dsio₄ 'éi₂. Ne₄ Si₂ quió'₅ tsá₃ juá'₂ jua'₅₄ a₂'ɨin₂₃ “juɨn₅ tsɨ₁jon₂” 'éi₂. Ca₂juá'₂ “tsɨ₁jon₂ quiáng'₂”, 'ɨin₂₃ jan₂ dsa₂ bá₄. I₂jan₂ 'éi₂ lɨ́n₅ Cristo. 17Le₂la₂ bá₄ 'ë₅ jniá₂: Ca₂jmo₃ Diú₄ caun₂ jág₁ quiain'₅₄ Abraham. Jaun₂ jme₁ca₂gua₃ 'Éi'₃ Juá'₅ në́₃, quén₂ 'ŋiá₂-láu₂ rë₂dsɨ́₂ guióg₂-guiá₂ (430) ŋi₂ cang₂ jaun₂, la₁ tsá₃ le₃jua'₅₄ jua'₅₄ a₂tsá₃ quen₅ jág₁ a₂lɨ'₅₄ Diú₄ quiain'₅₄ Abraham, on₃ guë'₂ le₃jua'₅₄ a₂tsá₃ jma₃quen₅ jág₁ ron₅ a₂rë₂cuë́₁ quió'₅ Diú₄. 18Ia₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ lé₂ gue₃ dsa₂ a₂ca₂tíin₂ a₂cuë₃ Diú₄ të₂le₃ ia₁ a₂jme₂ti₃ 'Éi'₃, jaun₂ tsá₃ ma₃le₃jua'₅₄ jua'₅₄ a₂gue₃ guë́₄ dsa₂ të₂le₃ ia₁ a₂ma₂cuë₃ Diú₄ jág₁ quió'₅. La₁ ca₂cuë₃ Diú₄ jág₁ quió'₅ në́₃ ca₂cuë́'₃ Abraham a₂ca₂tɨ́in₂ gue₃ a₂lë₁gue₃ co₂ŋɨ́₂ bá₄. 19¿'E₂ ta₁ quí'₅ 'Éi'₃ Juá'₅ jaun₂ në́₃? Cang₂ jaun₂ bá₄ ca₂já₃, a₂quí'₃ ta₁ a₂'ë₃ 'a₂ lia'₂ lë́₅ qui₂i₁juɨn₅₄ dsa₂ 'no₂₃ dso₄. 'Éi'₃ jaun₂ ca₂gua₃ ca₂lia'₂ ca₂guan₃ “tsɨ₁jon₂ i₂jan₂ i₂'ɨin₂₃ 'éi₂” con'₂ lë́₅ jág₁ ma₂cuë₃ Diú₄. 'Éi'₃ jaun₂ në́₃, ca₂të₁ron₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ ángel i₂ca₂'ë́₂ jág₁. Ca₂të₁tsɨn'₅₄ jan₂ dsa₂ i₂chén'₅ ne₄ jág₁. 20La₁ jme₁ca₂dsia₃ Diú₄ jág₁ quiain'₅₄ Abraham le₂'uɨg₅₄, 'ŋiog₅ bá₄ ca₂dsia₃ jág₁. Tsá₃ 'ein₂ sián'₂ ca₂nau₂ ne₄ jág₁. Ia₁ i₂jan₂ tan₅₄ 'éi₂ bá₄ Diú₄ i₂ca₂juá'₂ jme₁ca₂juá'₂. 21¿O₃ bá₄ co₂'nió'₄ juá'₂ jaun₂ në́₃, a₂quí'₅ ta₁ 'Éi'₃ a₂'nio₃ 'éin₂ jág₁ a₂ma₂cuë₃ Diú₄? On₃jua'₅₄ le₂jaun₂. Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ lé₂ le₃cuë₃ 'Éi'₃ Juá'₅ caun₂ juɨ₅ ja₁lé₂ le₃chan₂ jme₂dsí₂, jaun₂ bá₄ jme₁lé₂ le₃guen₃ Diú₄ dsa₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂jme₃ti₃ dsa₂ 'Éi'₃ jaun₂. 22La₁ lia'₂ con'₂ lë́₅ juá'₂ ne₄ Si₂, ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ tioin'₅₄ le₁'ŋei'₅₄ juɨ₅ ja₁'no₂₃ dso₄, ia₁jaun₂ të₂le₃ a₂jŋia'₅₄ con'₂ 'éin₂ bá₄ të₂le₃ quió'₅ Jesucristo le₃gue₃ a₂ma₂juá'₂ Diú₄ cuë₃. 23Né'₃ a₂guá₂ jág₁ a₂le₃'én₂ dsa₂ në́₃, jme₁tio'₅₄ jniog₄ le₁jnág₅ quian'₅₄ 'Éi'₃, co₂'nió'₄ a₂jme₁jmo₂₃ 'í₁ jniog₄, qui₂le₁jŋia₁ a₂le₃jniá₂ a₂le₃'éin₂ jaun₂. 24'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ në́₃, 'Éi'₃ ca₂jme₃góin₃ ne₄ quián₂ jniog₄, në₂jag₄ bá₄ jan₂ të₅ i₂ca₂jiog₃ ca₂të₂ ja₁con₂ Cristo, ia₁jaun₂ jë₁ma₂ca₂rë₃'éin₂ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂, lé₂ le₃të₃tsag'₅₄ jniog₄ rë₂ ne₄ Diú₄. 25Jaun₂ rë₂në́₃ në́₃ ma₂gua₅ bá₄ a₂'éin₂ jniog₄, tsá₃ ma₃tio'₅₄ ne₄ 'Éi'₃ jua'₅₄ a₂jaun₂ a₂jiog₅ guë́₄ jniog₄, jmo₅ 'í₁. 26A₂lɨ́n'₅ 'nia'₂ ca₂le₃jɨ́ng'₃ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄, të₂le₃ ia₁ a₂'én'₂ 'nia'₂ le₃quió'₅ Cristo Jesús. 27Jaun₂ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂ con'₂ i₂ma₂tion'₅₄ 'ei₅ caun₂ jág₁ quian'₅₄ Cristo lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jŋóg'₂ jmɨg₂, tión'₂ 'nia'₂ a₂rë₂jniág'₁ rë₂lɨng'₅₄ në₂jag₄ bá₄ Cristo 'ŋiog₅. 28Tsá₃ ma₃jma₃quén₅ tión₂ dsa₂, tsá₃ a₂nag₅₄ o₁jŋia'₅₄ i₂lɨ́n₅ judíos, o₃ griegos, on₃ guë'₂ i₂lɨ́n₅ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ juɨg₅₄, on₃ guë'₂ dsa₂ i₂tsá₃ 'ein₂ ne₄ jme₂ti₃ në́₃; dsa₂ ŋe'₂, o₃ dsa₂ mɨ́₂ 'e₂; ia₁ i₂co₂rɨn₂ bá₄ 'nia'₂ le₃quió'₅ Cristo Jesús. 29Chi₂jua'₂ tén'₅ 'nia'₂ le₃quió'₅ Cristo, jaun₂ guë́₄ lɨ́ng'₅ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Abraham, jaun₂ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ guéi'₁ a₂lë́₅ jág₁ a₂cuë₃ Diú₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\