GÁLATAS 4

1A₂la₂ bá₄ juá'₅ jniá₂: Të₁lia'₂ bɨn'₅₄ guein₂, i₂ca₂tɨ́n₂ gue₃ a₂lë́₅ jág₁ a₂cuë₃ jmei₂, tsá₃ jua'₅₄ jma₃quén₅ lɨ́in₅ quian'₅₄ dsa₂ i₂'lian'₅₄ quián₅ jmei₂, o₁jŋia'₅₄ a₂dsau₅ jan₂ i₂'éi₂ bá₄ quió'₅ ca₂le₃jë́₃. 2Chan₂ dsa₂ i₂jmo₅ 'í₁ nio₅ gu₂ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂ quió'₅ 'éi₂, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂'ë₅ jmei₂. 3Jaun₂ le₂në₅ bá₄ lë́₅ quian'₅₄ jniog₄. Të₁lia'₂ con'₂ bɨg'₅₄, jme₁chong₂ jniog₄ le₁'ŋei'₅₄ ne₄ 'éi'₃, tag₄ a₂jiog₅ bí₂ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 4La₁ jme₁ca₂dsɨn₃ jmɨg₄, ca₂chen₃ Diú₄ Ja₁ŋi'₅₄, ca₂rë₃cháin₃ ca₂caun₃ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ca₂guain₃ lɨ́in₅ jan₂ dsa₂ i₂rë₂'en₅₄ ne₄ 'Éi'₃ Juá'₅. 5Le₂në₅ bá₄ guain₃ a₂quí₃ a₂lió₂ ca₂le₃jág₃ jniog₄ con'₂ dsa₂ jme₁tio'₅₄ 'Éi'₃ jaun₂, ia₁jaun₂ guéi'₂ Diú₄ jniog₄ a₂ma₂lág₅ chi'₂-guein₂ quiáin₅. 6Jaun₂, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂lɨ́n'₅ 'nia'₂ chi'₂-guein₂ quiáin₅ në́₃, jaun₂ ca₂chein₃ Jme₂dsí₂ quián₅ Ja₁ŋi'₅₄ të₂dsɨ₅ jniog₄, jaun₂ Jme₂dsí₂ në́₃ juá'₂: “¡Abba! ¡Tia₅₄ quiáng₃!.” 7Le₂në₅ jaun₂, tsá₃ ma₂lɨ́n'₅ 'ne₂ jan₂ i₂chi₁'ŋe'₅₄ ne₄ 'éi'₃; ma₂lɨ́ng'₅ jan₂ ja₁ŋi'₅₄ bá₄. Jaun₂ chi₂jua'₂ lɨ́ng'₅ jan₂ ja₁ŋi'₅₄, ján₃ bá₄ ma₂lɨ́ng'₅ jan₂ i₂ca₂tɨ́n₂ gue₃ a₂lë́₅ jág₁ cuë₃. 8Le₂jŋiá₅, lia'₂ con'₂ tsá₃ Diú₄ jme₁ma₂cuɨn'₂ 'nia'₂, jme₁tiong'₅₄ le₁'ŋeg'₅₄ ja₁con₂ diú₄ lag₄ i₂të₃dsón'₂ on₃jua'₅₄ i₂le₃jua'₅₄ diú₄ dsón'₂. 9La₁ rë₂në́₃ në́₃ ma₂cuɨn'₂ 'nia'₂ Diú₄, co₂'nió'₄ juá'₅, ma₂cuɨn₅ Diú₄ 'nia'₂. Jaun₂ në́₃, ¿'a₂ bá₄ lia'₂ lë́₅ a₂o₂no'₅₄ táng₃ 'nia'₂ le₃ca'₃ tsá₃ caun₂ a₂qui₂'náu'₂ 'au'₂ a₂tóng'₂ táng₃ ne₄ 'éi'₃ tag₄ 'uan₅₄ a₂tsá₃ ta₁ tí₄? 10Ia₁ jmo'₂ bá₄ guë́₄ 'nia'₂ 'au'₂ a₂jme₂juë́'₁ a₂lɨn₅₄ jmɨg₄, tsɨ'₂, ŋi₂, jein₂ në́₃. 11'Ŋio₅ dsɨ₂gó'₃ dsɨ₃ ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄ ta₁ a₂ma₂jmo₃ jniá₂ jɨn'₄ 'nia'₂. 12Rɨn'₅₄ jniog₄, chi₂len'₄ jniá₂ 'nia'₂ juɨ₁len'₅₄ bá₄ 'nia'₂ lia'₂ lɨ́n₅ jniá₂, ia₁ jniá₂ ma₂ca₂jmo₃ dsɨ₃ ján₃ a₂lɨ́ng₅ lia'₂ lɨ́n'₅ 'nia'₂. Tsá₃ 'e₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ a₂ma₂jmog'₅₄ 'nia'₂. 13Ia₁ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, lia'₂ jme₁ca₂'ë́₃ jniá₂ jág₁ dse₃ a₂lión₂ dsa₂ jɨn'₄ 'nia'₂ le₂'uɨg₅₄, ca₂lë₃ le₂jaun₂ 'uɨg₅₄ caun₂ dso₄ a₂jme₁lɨ́ng₄. 14Dso₄ a₂ca₂jéin₃ jniá₂ jaun₂ në́₃ co₂'nió'₄ a₂ca₂caun₃ táu₂ Diú₄ 'nia'₂ bá₄ jaun₂. La₁ on₃jua'₅₄ a₂jaun₂ tsá₃ ca₂guei'₅₄ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ ca₂rë₃jei'₅₄. Të₂le₃ 'io'₂ guë́₄ ca₂guei'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jniá₂ në₂jag₄ bá₄ jan₂ ángel quián₅ Diú₄, në₂jag₄ bá₄ lɨ́ng₅ Cristo Jesús 'ŋiog₅. 15¿'E₂ bá₄ ca₂lë₃ quian'₅₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ dse₃ jme₁ca₂'ág₂ 'au'₂ 'nia'₂ le₂jaun₂? Lé₂ le₃juá'₄ jniá₂, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ lé₂, jme₁'uë'₄ 'nia'₂ mɨ́g₂ ne'₅₄ guiong'₅₄, a₂jme₁cuë́'₁ jniá₂. 16Jaun₂ në́₃, ¿on₃ bá₄ lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂'iog₅₄ bá₄ jniá₂ ia₁ a₂juá'₅ lia'₂ tí₅ jág₁? 17Dsa₂ 'éi₂ në́₃, 'ŋio₅ dsen₅₄ dsɨ́₅ jmo₂₃ quian'₅₄ 'nia'₂, la₁ on₃jua'₅₄ a₂dse₃ dsón'₂ lia'₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅. A₂'no'₂ juɨ₅ a₂téi'₄ 'nia'₂ jnia'₅₄, ia₁jaun₂ le₃dsen₅₄ 'au'₂ a₂'éin'₄ guioin₅₄. 18A₂dsón'₂ a₂dse₃ bá₄ jaun₂ a₂cuë́'₅ dsa₂ bí₂ rɨin'₅₄, chi₂jua'₂ a₂jaun₂ bá₄ a₂dse₃ a₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅. La₁ juɨ₁jmo₁₂ le₂jaun₂ co₂tan₅₄, on₃jua'₅₄ rë'₂ jmá'₃ jme₁'en₅₄ jniá₂ quian'₅₄ 'nia'₂. 19'Nia'₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃, con'₂ siá'₂ táng₃ ma₂ŋag₅₄ uɨg₅ o₄quián'₂ 'nia'₂, lɨ́ng₅ në₂jag₄ bá₄ jan₂ 'io₅₄ i₂chan₂ uɨg₅; caun₂ ŋag₅₄ uɨg₅ le₂në₅ bá₄ ca₂lia'₂ ca₂lɨn'₃ 'nia'₂ a₂dsi₁nóg'₅ léng'₂ lia'₂ lɨ́n₅ Cristo. 20¡Jua'₅₄ mei'₂ bá₄ lé₂ le₃dsióg₄ jniá₂ të₂në₃ ja₁con'₂ 'nia'₂, ia₁jaun₂ jme₁tsɨ́ng₄ 'a₂ lia'₂ dsia₅₄ jág₁ quian'₅₄ 'nia'₂! Ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ tsá₃ guion₅₄ 'a₂ lia'₂ jmo₅₄ quian'₅₄ 'nia'₂. 21'Nia'₂ con'₂ dsa₂ i₂'niog'₂ tón'₄ táng₃ 'Éi'₃ Juá'₅, ŋag₄ caun₂ 'nia'₂ a₂juá'₄ jniá₂ la₂: ¿Tsa₁ ma₂nei'₂ 'nia'₂ a₂juá'₂ 'Éi'₃ jaun₂? 22Ia₁ juá'₂ Si₂ 'ɨin₂₃ Abraham, 'éi₂ në́₃ ca₂rë₃chán₃ on₃ ja₁ŋi'₅₄. Jan₂ i₂ca₂can₃ dsa₂ mɨ́₂ i₂jme₁jme₂ti₃ ta₁ ne₅₄; jan₂ guë'₂ i₂ca₂can₃ dsa₂ mɨ́₂ quiáin₅ dsón'₂ i₂tsá₃ 'ein₂ ne₄ dsa₂ sián'₂ jme₂ti₃. 23Guein₂ i₂ca₂can₃ dsa₂ mɨ́₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ Abraham, ca₂rë₃cháin₃ con'₂ lë́₅ rë₂chan₂ guein₂ lë₁guein₂, la₁ guein₂ i₂ca₂can₃ dsa₂ mɨ́₂ quián₅ Abraham 'ŋiog₅ në́₃ ca₂rë₃cháin₃ a₂ca₂rë₃ti₃ jág₁ a₂cuë́₁ quió'₅ Diú₄. 24Jág₁ në₅, lë́₅ caun₂ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄. Le₃on₃ 'io₅₄ në₅ co₂'nió'₄ tɨn₃ jág₁ a₂lɨ'₅₄ Abraham quian'₅₄ Diú₄. Caun₂ jág₁ në₅ lë́₅ co₂'nió'₄ Má'₂ Sinaí a₂jáng'₅ léi₄ të₂le₃ quió'₅ Agar i₂cán₂ guein₂ i₂'i₄ 'éi'₃ jme₃ti₃ ta₁ ne₄ dsa₂. 25Jaun₂ lɨ́n₅ Agar co₂'nió'₄ Má'₂ Sinaí, a₂chí'₅ 'uë₃ Arabia, a₂lë́₅ caun₂ nió'₄ quió'₅ Jerusalén jmɨg₄ në₃, ia₁ tion'₅₄ dsa₂ chan₂ ciudad jaun₂ jme₂ti₃ 'éi'₃ co₂dsia₅ quiain'₅₄ chi'₂-guein₂ quiáin₅. 26La₁ juɨ₁lia'₂ Jerusalén 'mɨ́₂ quió'₅ guei'₅₄ në́₃, rë₂na₄ bá₄ juɨ₅; jaun₂ ja₁jaun₂ bá₄ lë́₅ në₂jag₄ bá₄ chog₅₄ jniog₄. 27Ia₁ ne₄ Si₂ juá'₂: Quian₂ o₂'ŋió₃ dsɨ₅, 'ne₂ 'io₅₄ quen₂, 'ne₂ dsa₂ mɨ́₂ i₂tsá₃ guein₂ ma₂can₅, 'ú₅ co₂mɨ'₅₄ guio'₅₄ a₂'io'₂ jéng'₂, 'ne₂ i₂tsá₃ 'e₂ jme₁ma₂cuɨng'₂ 'e₂ jaun₂ a₂chang'₂ uɨg₅. Ia₁ të₂le₃ juɨn₅ guë́₄ guein₂ le₃chan₂ bá₄ quió'₅ dsa₂ mɨ́₂ i₂ca₂téi₂ dsa₂, lia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ mɨ́₂ i₂chan₂ dsɨ₂i₂gu₂. 28Rɨn'₅₄ jniog₄, lɨ́n'₅ bá₄ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ Isaac; lɨ́n'₅ 'nia'₂ chi'₂-guein₂ con'₂ lë́₅ jág₁ ca₂cuë₃ Diú₄. 29Le₂në₅ bá₄ juɨ₁lia'₂ jmɨg₄ jaun₂, ja₁ŋi'₅₄ i₂ca₂rë₃chán₃ con'₂ lë́₅ rë₂chan₂ ca₂le₃jɨ́n₃, qui₂ca₂co₃'ein₃ bá₄ ja₁ŋi'₅₄ Abraham i₂ca₂rë₃chán₃ con'₂ ta₁ quió'₅ jme₂dsí₂, le₂në₅ bá₄ lë́₅ rë₂në́₃ ján₃. 30¿La₁ 'e₂ juá'₂ ne₄ Si₂? Juá'₂: “Dsen₅₄ dsi₂néi₂ 'io₅₄ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne'₅₄ në₅ lia'₂ jma₃quiain'₅₄ ja₁ŋi'₅₄, ia₁ lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ ja₁ŋi'₅₄ 'io₅₄ 'lian'₅₄ në₅ ca₂tɨ́n₂ tɨin₅₄ a₂dse₃ a₂ca₂tɨ́n₂ ja₁ŋi'₅₄ 'io₅₄ i₂jɨn₅₄.” 31Jaun₂ në́₃, rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ lág₅ jniog₄ chi'₂-guein₂ quián₅ 'io₅₄ i₂co₂'nió'₄ chi₁'ŋe'₅₄ 'éi₂. Lág₅ bá₄ jniog₄ chi'₂-guein₂ quián₅ 'io₅₄ i₂jɨn₅₄ bá₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\