GÁLATAS 5

1Cristo ca₂chéi'₂ jniog₄, ia₁jaun₂ tsá₃ ma₃le₃chong₂ jua'₅₄ a₂le₁'ŋei'₅₄ guë́₄. Jaun₂ tiá₂ nau₂ 'nia'₂ juɨ₅ rë₂na₄, tsá₃ ma₃tón'₂ 'nia'₂ táng₃ uɨg₅ 'éi'₃ guei₂ co₂'nió'₄ a₂jmo₅ a₂rë₂'ŋe'₅₄ dsa₂. 2Jaun₂ rë₂ nei₂ 'nia'₂. Jniá₂ Pa₄, juɨ́g₂ 'nia'₂: Në₁jua'₂ cuɨ́n'₅ 'nia'₂ a₂ti₃ dsa₂ nɨ₁lo'₄, jaun₂ dsióg₅ 'i₁ca₂juɨg₄ tsá₃ 'e₂ ta₁ tén₄ Cristo ja₁con'₂ 'nia'₂. 3'Nio₃ jniá₂ juá'₄ táng₃: në₁'ein₂ cuɨn₅ a₂ti₃ dsa₂ nɨ₁lo₁₂, ca₂tɨ́in₂ jme₃ti₃ ca₂le₃jë́₃ 'éi'₃ quí'₅ Si₂ quió'₅ Moisés. 4'Nia'₂ i₂'náu'₂ juɨ₅ a₂guéi'₂ Diú₄ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ dsen₃ të₂le₃ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂rë₂ten'₅₄ 'nia'₂ 'Éi'₃, ca₂dsióg₃ táng₃ co₂dsia₅ ma₂ca₂'nia'₅₄ bá₄ 'nia'₂ jág₁ quian'₅₄ Cristo; ma₂i₂uɨ́n'₃ bá₄ táng₃ 'nia'₂ ja₁dsia₅ Diú₄ 'ua₁ dsɨ́₅ ja₁con'₂ 'nia'₂. 5Ia₁ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂, të₂le₃ jŋia'₅₄ 'a₂ con'₂ 'éin₂ bá₄ jniog₄, chong₂ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ le₁jŋia₁ a₂já₅ caun₂ jmɨg₄ jë₁léi₂ dsón'₂ jniog₄ dsa₂ dsen₃. 6Ia₁ në₁jua'₂ chong₂ le₃quió'₅ Cristo Jesús, tsá₃ 'e₂ ta₁ jmo₃ o₁jŋia'₅₄ a₂rë₂uɨng₄ o₃ tsá₃ rë₂uɨng₄ 'e₂ lo₄ dsa₂. Ia₁ a₂le₃'éin₂ bá₄ të₃dsón'₂ quen₅, a₂le₃jniá₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂jme₁'nió₄ jniog₄ rɨn'₅₄. 7Dse₃ bá₄ lia'₂ con'₂ jme₁ma₂ja₂nó'₅ 'nia'₂. ¿'Ein₂ bá₄ ca₂jmo₃ jnág₅ juɨ₅ jaun₂ tsá₃ ma₃nág'₁ gau₂ jág₁ a₂tí₅ dsón'₂? 8On₃jua'₅₄ a₂jaun₂ a₂ma₂të₅ Diú₄ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂jmó'₂ le₂në₅. 9Lë́₅ juɨ₁lia'₂ juá'₂ jág₁ quió'₅ dsa₂ ma₂lɨ́g'₂: “Quian'₅₄ ca₂juɨg₄ bá₄ juɨ₁ levadura, jmo₃ ta₁ guion'₂ ca₂le₃jë́₃ ti₁can₁.” 10Caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₃ të₂le₃ ja₁con₂ Te₁gui'₅₄, a₂tsá₃ ma₃dsɨ₃jiog₅ 'au'₂ 'nia'₂ le₂siá'₂; Diú₄ bá₄ 'ë́₂ uɨg₅ quió'₅ dsa₂ i₂chi₂jan₅ chi₂nei₂₃ jág₁ jɨn'₄ 'nia'₂, tsá₃ a₂lë́₅ jaun₂ juɨ₁'ein₂ guë́₃. 11Të₂le₃ quió₃ guë'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ ŋɨ₅ jniá₂ te₁neg'₅₄ dsa₂ a₂ti₃ lo₅₄, ¿'e₂ guë'₂ lë₃ qui₂co₂'ein₅ dsa₂ jniá₂? Jág₁ dse₃ a₂rë₂'ë́₂ quió'₅ Cristo a₂ca₂join₃ ne₄ cróg₄, tsá₃ 'lɨg'₅₄ jme₁tɨin₃ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ le₂jaun₂. 12La₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂cuë₅ o₂me'₅₄ dsɨ₅ 'nia'₂ a₂'ë₂₃ a₂ti₃ dsa₂ lo₅₄, ¡jua'₅₄ co₂ŋei'₅₄ bá₄ ti₃ quió'₅ guioin₅₄! 13Ia₁ 'nia'₂, rɨn'₅₄ jniog₄, ma₂ca₂rë₃té₄ a₂lén'₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂i₂nio₄ lon₄. Jŋia'₅₄ lia'₂ tsá₃ cuɨ́n₅ 'nia'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ a₂jme₁ti'₄ guë́₄ 'nia'₂ a₂mɨ₅ nɨ₁ŋɨ'₁ ia₁ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ i₂ma₂lón₂. Të₂le₃ jme₁ti₁ 'nia'₂ ja₁con₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂, të₂le₃ ia₁ a₂'nió'₃ 'nia'₂ rɨ́ng'₂. 14Ia₁ quian'₅₄ ca₂jon₄ jág₁ bá₄ a₂rë₂'ŋia₅ ca₂le₃jë́₃ 'Éi'₃ Juá'₅: “Jme₁'nió₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₂ juɨ₁lia'₂ 'nióg'₃ 'ŋiag'₂.” 15La₁ në₁jua'₂ tion'₅₄ 'nia'₂ quɨ́ng'₅ rɨ́ng'₂ quian'₅₄ i₂la₂ i₂ó₃, të₃ŋi'₅₄ quián'₂ 'nia'₂ ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ guion'₅₄ bá₄ 'nia'₂ qui₂co₂dsɨ₃'éng'₅. 16A₂la₂ bá₄ a₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂: Juɨ₁le₂chan'₂ bá₄ 'nia'₂ con'₂ lë́₅ jiog₅ Jme₂dsí₂, jaun₂ bá₄ dsióg₄ a₂tsá₃ ma₃jme₁ti'₄ 'nia'₂ a₂mɨ₅ nɨ₁ŋɨ'₁. 17Ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ nɨ₁ŋɨ₁ dsa₂, 'io'₅₄ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄. Ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ Jme₂dsí₂ 'io'₅₄ nɨ₁ŋɨ́₅ táng₃. Tsá₃ jein'₂; lë́₅ 'nei₂. 'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ tsá₃ lé₂ le₃jmó'₂ 'nia'₂ a₂'niog'₂. 18Ia₁ në₁jua'₂ jiog₅ Jme₂dsí₂, tsá₃ ma₃tiong'₅₄ 'Éi'₃ Juá'₅. 19Ia₁ a₂rë₂jniá₂ dse₃ bá₄ 'a₂ lia'₂ lë́₅ chan₂ dsa₂ i₂i₂nio₄ con'₂ lë́₅ 'ŋio₂ dsɨ́₅ nɨ₁ŋɨ₁₂: nió'₅ jág₁ a₂tsá₃ dsi₂ten₅₄ nió'₃; i₂nioi₅₄ 'ŋio₅ lë₁'ŋioi₅ 'e₂ guë́₃ a₂jmo₅-dsáu₅; tsá₃ con₂ dsɨ́₅; 20qui₂jme₂gain₃ diú₄ lag₄; jmo₂₃ mɨ́₅ a₂chan₂ dsɨ́₅; i₂'ŋia₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨn'₅₄; i₂quɨ₂tsɨn₅ quian'₅₄ rɨn'₅₄; i₂dsí'₅ 'uɨn₅ dsɨ́₅; i₂caun₂ lë₁rë₂'ne₂; i₂'ë'₂ a₂cha₂ quió'₅; i₂dsia₅ mɨ'₅₄ jmo₅ le₁dson'₅₄ dsa₂; i₂jmo₅ jmá'₃ co₂nió'₃ quian'₅₄ rɨin'₅₄; 21i₂uɨg₅ dsɨ́₅; [i₂jme₂dsian₅ rɨn'₅₄]; i₂i₂nio₄ lë₁'en₅; qui₂jmo₂₃ jmɨg₄ ja₁qui₂jmo₅-dsáu₅ a₂'lɨg'₅₄ në́₃. 'Lióng₂ bá₄ guë́₄ a₂siá'₂ jmo₅ i₂lɨn₅₄ a₂mei'₂ tsá₃ co₂rë₂ ján₃. Jaun₂ 'ë́₅ jniá₂ jág₁ të₃jŋiá₅, juɨ₁lia'₂ ma₂juá'₃ jniá₂ le₂jŋiá₅ ma₂juɨ́g₂ 'nia'₂, ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂qui₂jmo₅-dsáu₅ a₂në₅ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ tɨ́in'₄ ja₁gon₂ Diú₄. 22La₁ le₂la₂ bá₄ chan₂ dsa₂ i₂jiog₅ Jme₂dsí₂: A₂'nioi₃ rɨin'₅₄; chain₂ o₂'ŋió₃ dsɨ₅; tei₄ le₁'ág₄ dsɨ́₅ në́₃, ton'₂ juɨn'₂ dsɨ́₅ lɨ́in₅; 'ŋio₂ dsɨ́₅ quiain'₅₄ rɨin'₅₄; jmo₂₃ a₂dse₃ dsɨ́₅ ja₁con₂ rɨin'₅₄ në́₃; tí₅ jág₁ quió'₅ në₁'e₂ jág₁ jmo₂₃ quiain'₅₄ rɨin'₅₄. 23'Ua₁ dsɨ́₅ lɨ́in₅ ja₁con₂ rɨin'₅₄; ŋi₅ 'a₂ lia'₂ jme₃'uáin₂ dsɨ́₅ 'ŋiog₅ 'e₂ jme₁ja₂ dsɨ́₅ jmo₃. 'I₁caun₂ 'éi'₃ tsá₃ cha₂ jua'₅₄ a₂lé₂ le₃'liog'₃ quió'₅ dsa₂ i₂chan₂ le₂në₅. 24Ia₁ dsa₂ i₂ma₂lɨ́n₅ quián₅ Cristo, në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂ca₂i₃lé₂ ne₄ cróg₄ ca₂le₃jë́₃ lia'₂ lë́₅ jme₁lɨ́in₄ chain₂ mɨ₂güɨ́g₃, co₂dsia₅ quian'₅₄ a₂jme₁'ɨ́n₅ dsɨ́₅, a₂jme₁qui₂dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ jmo₃ në́₃. 25Le₂në₅ chi₂jua'₂ chong₂ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂, ján₃ bá₄ juɨ₁i₁nio₁ jniog₄ lia'₂ jiog₅ Jme₂dsí₂. 26Tsá₃ ca₂tág₂ jniog₄ jmó₁ táu'₅, on₃ guë'₂ dsiá₁ mɨ'₅₄ le₂jau₂ le₂jau₂, on₃ guë'₂ jmó₁ uɨg₅ dsɨ₅ quian'₅₄ rɨn'₅₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\