GÁLATAS 6

1Rɨn'₅₄ jniog₄, në₁'ein₂ 'nia'₂ ca₂tán'₂ dso₄, 'nia'₂ guë'₂ con'₂ i₂ma₂jiog₅ Jme₂dsí₂, ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jme₁'oin'₁, ia₁jaun₂ roin'₂ táng₃, jmó'₂ 'nia'₂ 'ua₁ 'au'₂ ja₁coin₂. La₁ 'í₁ jmo₄, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁le₂jiog₅ 'ŋiag'₂ ca₂táng'₂ ján₃. 2Jme₁'on₁ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂, chi₂jua'₂ 'e₂ caun₂ o₂me'₅₄ dsɨ₅ guei₂ quian₅ rɨ́ng'₂, ia₁ le₂në₅ bá₄ le₃ten'₅₄ 'nia'₂ 'éi'₃ a₂ca₂quiog₂ Cristo. 3Ia₁ në₁jua'₂ chan₂ 'ein₂ lɨ́n₂ tɨin₂ jmo₂₃, në₁jua'₂ tsá₃ 'e₂ ta₁ téin₄ guë'₂ në́₃, jme₂gain₂₃ 'ŋiog₅. 4Le₂jan₂ le₂jan₂ bá₄ dsa₂ ca₂tɨ́in₂ con₂ 'í₁ 'a₂ lia'₂ jŋia'₅₄ ma₂lë́₅ chain₂ guioin₅₄. Në₁jua'₂ ca₂rë₃lí'₄ rë₂ ma₂chain₂, tióin₂ dse₃ guioin₅₄ bá₄, on₃jua'₅₄ jŋia'₅₄ 'nio₃ chein'₃ dse₃ o₄quió'₄ i₂sián'₂. 5Ia₁ i₂jma₃quén₅ cán₂ guei₂ o₂me'₅₄ dsɨ₅ guion₅₄ bá₄ dsa₂ le₂jain₂ le₂jain₂. 6Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂rë₂tɨn₂ jág₁ quió'₅ Diú₄, ca₂tɨ́in₂ jme₃'oin₅₄ të₅ quiáin₅ quian'₅₄ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂dse₃ a₂cha₂ quió'₅. 7Tsá₃ lë₁jme₂gán₁ 'nia'₂ 'au'₂ guiong'₅₄: ia₁ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ lë₁co₃jmá'₂ Diú₄, ia₁ chi₂jua'₂ 'e₂ caun₂ a₂jne₅ dsa₂, a₂jaun₂ bá₄ ráu₃ quió'₅. 8Juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂jne₅ a₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ nɨ₁ŋɨ₁ 'ŋiog₅, juɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁₂ jaun₂ bá₄ ro'₂ 'mú₃; la₁ dsa₂ i₂jne₅ të₂le₃ quió'₅ Jme₂dsí₂, juɨ₅ Jme₂dsí₂ bá₄ ráu₃ quió'₅ ján₃ a₂le₃chain₂ co₂tan₅₄. 9Le₂në₅ bá₄, tsá₃ lë₁o₁'ú'₄ dsɨ₅ jniog₄ a₂jmó₁ a₂dse₃; ia₁ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂'ág₂ caun₂-tɨn₃ dsɨ₅ jniog₄, já₅ bá₄ jmɨg₄ të₅₄ a₂ráu₃ quián₂. 10Jaun₂ lë₃, lia'₂ co₂ráun₂ lé₂ le₃jmó₁, o₁jmó₁ jniog₄ a₂dse₃ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃, la₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ le₃ja₁con₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂'én₂. 11Jag₄ 'nia'₂ quian'₅₄ letras ca₁ca'₅₄ jmo₂₃ quian'₅₄ gu₃ 'ŋió₃, si₂ a₂tsíng₂ ne'₅₄ 'nia'₂. 12Dsa₂ i₂jŋia'₅₄ 'nio₃ le₃jniai₂ tióin₂ dse₃, chi₂quiáin₂ jmɨg₄ 'nia'₂ a₂tí'₁ 'nia'₂ lo'₅₄; jmo₂₃ le₂jaun₂ ia₁jaun₂ tsá₃ 'ein₂ co₃'ein₃ 'uɨg₅₄ ne₄ jág₁ quió'₅ cróg₄ quió'₅ Cristo. 13Ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ guion₅₄ dsa₂ i₂ti₅ lo₄ 'éi₂, tsá₃ a₂jaun₂ jme₂ti₃ a₂juá'₂ ca₂le₃jë́₃ 'Éi'₃ Juá'₅ jaun₂. La₁ 'nio₃ në́₃ a₂tí'₁ 'nia'₂ quiáng'₂, ia₁jaun₂ le₃jmo₃ táin'₅ ja₁con₂ nɨ₁ŋɨ'₁ 'nia'₂. 14La₁ jniá₂ në́₃, o₁lɨ́g'₂ tsá₃ 'nio₃ jmo₅₄ táng'₅, jŋia'₅₄ lia'₂ le₃quió'₅ 'mú₃ a₂ca₂i₃ŋɨ́₂ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄ ne₄ cróg₄ bá₄. Ia₁ 'uɨg₅₄ a₂ca₂jon₃ Cristo ne₄ cróg₄, ma₂ca₂ŋɨ́₂ bá₄ mɨ₂güɨ́g₃ ja₁con₂ jniá₂; ján₃ guë'₂ le₂jaun₂ co₂'nió'₄ ma₂jon₅ bá₄ jniá₂ të₂le₃ ne₄ mɨ₂güɨ́g₃. 15Jaun₂ në́₃, 'i₁caun₂ tsá₃ 'e₂ quen₅ a₂rë₂uɨng₄ o₃ a₂tsá₃ 'e₂ rë₂uɨng₄ lo₄ dsa₂; la₁ a₂léi₂ jniog₄ dsa₂ i₂ma₂ca₂rë₃'mag'₂ të₂dsɨ́₅, a₂në₅ bá₄ dsón'₂ a₂quen₅. 16Të₂le₃ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂i₂nio₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ jág₁ në₅, juɨ₁le₁'ág₄ bá₄ tei₄ 'au'₂ 'nia'₂, juɨ₁dsia₅₄ bá₄ Diú₄ ŋéi₂ dsɨ́₅ ja₁con'₂ 'nia'₂ i₂lɨ́ng'₅ të₃dsón'₂ dsa₂ juɨg₂ quiáin₅. 17Në₃ në́₃, të₂le₃ ne₄ juɨ₅ ja₁dsau₅₄ në₅, 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ juɨ₁cuë₅₄ o₂me'₅₄ dsɨ₃, ia₁ ma₂quian₄ bá₄ jniá₂ 'ŋió₃ léi₄ tio'₅₄ nɨ₁ŋɨ₃ a₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ a₂lɨ́ng₅ të₃dsón'₂ jan₂ dsa₂ quián₅ Jesús. 18Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂, rɨn'₅₄ jniog₄. A₂méi₃. Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\