HEBREOS 1

1'Lióng₂ ráun₂ ca₂juá'₂ Diú₄ jág₁ jmɨg₄ ma₂lɨ́g'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ can'₅₄ quián₂ jniog₄, tsá₃ ca₂ne₅₄ jág₁ ca₂'ë́₂ të₂le₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂ca₂chein₃. 2La₁ jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂ rë₂në́₃ në́₃, ma₂ca₂juá'₂ tság₅ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ Ja₁ŋi'₅₄ i₂ca₂jmo₃ ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂ mɨ₂güɨ́g₃; ján₃ bá₄ o₄gú₃ 'éi₂ ma₂dsia₃ ca₂le₃jë́₃. 3'Éi₂ bá₄ i₂lɨ́n₅ i₂jlán'₁ i₂tág₅ quió'₅ Diú₄; 'éi₂ bá₄ i₂lɨ́n₅ nió'₄ të₃dsón'₂ i₂jáng'₅ léi₄ 'a₂ lia'₂ lɨ́n₅ Diú₄. Ján₃ bá₄ lɨ́n₅ 'éi₂ i₂jmo₅ 'í₁ ca₂le₃jë́₃ quian'₅₄ jág₁ bén₂ quió'₅. Cang₂ jme₁ca₂rɨ́n'₃ 'éi₂ dsáu₁ jniog₄, jaun₂ ca₂guá₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ con₂ Diú₄ të₂le₃ gu₂ ne₁ ne₄ta₁ quió'₅. 4Ma₂ca₂lɨn₃ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ i₂juɨn'₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ ángeles, ia₁ ma₂gue₃ quió'₅ jmei₂ a₂ma₂lɨ́in₅ ta₁ a₂dsen₅₄ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ ángeles. 5Tsá₃ lɨ́g'₂ ca₂juá'₂ Diú₄ ca₂tsɨ́'₃ ángeles quiáin₅ 'i₁jan₂ le₂la₂: Lɨ́n'₅ 'ne₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃; jmɨg₄ në₃ ma₂lɨ́n₅ jniá₂ ŋéi'₅. On₃ guë́₄ 'i₁jan₂ ángel tsá₃ ca₂'ɨin₃ jua'₅₄ a₂juá'₂ le₂la₂: Lén₂ jniá₂ jmei₂ 'éi₂, 'éi₂ guë'₂ lén₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃. 6La₁ ja₁siá'₂ në́₃, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂o₃jŋiai₃ Ja₁ŋi'₅₄ i₂ne₅₄ mɨ₂güɨ́g₃, jaun₂ juá'₂: Juɨ₁jme₂juag'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ ángeles quián₅ Diú₄. 7Juɨ₁lia'₂ të₂le₃ quió'₅ ángeles guë'₂ juá'₂: Jmo₅ Diú₄ a₂lɨ́n₅ ángeles co₂'nió'₄ dsí₂, jmo₂₃ a₂lɨ́in₅ i₂jme₂ti₃ ne₅₄ co₂'nió'₄ le₁tsɨ'₅₄ si₂. 8La₁ juɨ₁lia'₂ të₂le₃ quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄ në́₃, juá'₂: Jiog₅ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ ne₄ta₁ quián'₂ 'ne₂, Diú₄ quiáng₃. Quian'₅₄ jág₁ tí₅ qui₂dsɨ́'₁ 'ne₂ 'éi'₃. 9A₂'niog'₂ 'ne₂ a₂tí₅, a₂'ŋia'₅₄ 'ne₂ a₂'lɨg'₅₄; 'Uɨg₅₄ jaun₂, Diú₄ në́₃, Diú₄ quiáng'₂, ma₂ca₂chein'₃ 'ne₂ ne₄ juɨ₅ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ rɨ́ng'₂, ca₂jmo₃ Diú₄ a₂rë₂rɨn₅ 'au'₂ a₂jmo'₂ 'io'₂. 10Ján₃ bá₄ juá'₂: Lia'₂ ne₁, 'ne₂ Te₁gui'₅₄ quiáng₃, ca₂jmo'₅₄ 'uɨg₅₄ tag₄ mɨ₂güɨ́g₃; guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ guë'₂ në́₃, ta₁ a₂ca₂lë₃ quian'₅₄ gog'₂ bá₄ jaun₂. 11A₂dsɨ₃ŋɨ́₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, la₁ 'ne₂ në́₃, con'₂ tan₅₄ bá₄ lɨ́n'₅ 'ne₂; rë₃'áu₂ a₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ nɨ₁tsɨn'₅₄ dsa₂. 12A₂jóng'₅ a₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ jë₁jón'₂ dsa₂ tsɨ₁'mɨ'₂. La₁ 'ne₂ në́₃, lia'₂ ma₂lɨ́n'₅ jaun₂ bá₄ 'ne₂. Tsá₃ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ dsiá₃ a₂chan'₂ 'ne₂. 13Tsá₃ lɨ́g'₂ ca₂juá'₂ Diú₄ ca₂tsɨ́'₃ 'i₁jan₂ ángel le₂la₂: Né₂ con₂ jniá₂ të₂le₃ gu₃ ne₁, ca₂lia'₂ ca₂të́₂ jmɨg₄ a₂tón'₁ jniá₂ dsa₂ i₂'iog₅₄ o₄tag'₄. 14Ia₁ lɨ́n₅ ángeles jme₂dsí₂ i₂jme₂'o₅₄ i₂chen₄ a₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ i₂ca₂tɨ́n₂ gue₃ a₂lió₂ Diú₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\