HEBREOS 10

1Ia₁ Si₂ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés në́₃, co₂'nió'₄ caun₂ 'en'₂ quió'₅ a₂dse₃ a₂ja₃lé₂, on₃jua'₅₄ rë'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ dsón'₂. 'Uɨg₅₄ jaun₂, lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ tió'₅ 'Éi'₃ jaun₂ jua'₅₄ a₂jme₃'ŋiai₂₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ja₂quián₃ ja₁con₂ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ a₂caun₂ qui₂jén'₃ jmɨ₄ já'₂ le₂jaun₂, lia'₂ 'í₂ ŋi₂. 2Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tió'₅ le₂jaun₂, ¿tsa₁ jme₁ma₂'ná₃ a₂jén'₃ dsa₂ já'₂ ne₄ Diú₄, lɨ́n'₂ 'nia'₂? Ia₁ tsá₃ ma₃'e₂ qui₂dsɨ₂jŋi₅ dsɨ́₅ dsa₂ dsáu₁ i₂jme₂ti₃ le₂jaun₂ jë₁ma₂ca₂rɨn'₂ jme₂dsí₂ quió'₅. 3Të₂le₃ qui₂dsau'₂ dsɨ́₅ bá₄ dsa₂ lia'₂ 'í₂ ŋi₂ a₂jéin'₂ já'₂ a₂qui₂rë₂cáin'₄ dso₄, 4ia₁ tsá₃ lé₂ jŋiá'₂ dsáu₁ dsa₂ juɨ₁lia'₂ jmɨ₄ ca₁juɨ₅ quian'₅₄ jmɨ₄ chein₄ lau₂. 5'Uɨg₅₄ jaun₂, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂'í₃ Cristo mɨ₂güɨ́g₃, ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ Diú₄: Tsá₃ 'niog'₂ a₂qui₃jén'₂ dsa₂ já'₂ ne'₅₄, on₃ guë'₂ 'niog'₂ 'e₂ jme₁cuë́'₅ dsa₂ 'ne₂. La₁ ca₂jmo'₅₄ co₂jŋia₅₄ quió₃ caun₂ ŋɨ₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 6Tsá₃ ca₂të́₂ 'au'₂ a₂qui₂dsɨ́n'₂ dsa₂ já'₂, on₃ guë́₄ ca₂të́₂ 'au'₂ 'e₂ a₂qui₂ca₂cuë́'₃ dsa₂ 'ne₂ o₄quió'₄ dsáu₁ dsa₂. 7'Uɨg₅₄ jaun₂ ca₂juá'₃: “Jag₄, la₂ guio₃, jmo₅₄ a₂'ŋio₂ 'au'₂ 'ne₂, Diú₄ quiáng₃, juɨ₁lia'₂ chi₁ton₅ ne₄ si₂ a₂rë₂bɨn₅, a₂'ag₂₃ jniá₂.” 8Le₂'uɨg₅₄, juá'₂: “Tsá₃ 'nio₃ Diú₄ on₃ guë'₂ të₅ dsɨ́₅ a₂qui₃jén'₂ dsa₂ já'₂ ne₅₄, on₃ guë'₂ juɨ₁lia'₂ a₂jme₁cuë́'₅ dsa₂ Diú₄ o₄quió'₄ dsáu₁ dsa₂”, (o₁jŋia'₅₄ jén'₃ dsa₂ lia'₂ con'₂ quí'₅ 'Éi'₃ a₂'nió'₅ jmo₃ dsa₂). 9Jaun₂ në́₃, cang₂ guë́₄ jaun₂, juá'₂: “La₂ guio₃ jmo₅₄ a₂'ŋio₂ 'au'₂ 'ne₂, Diú₄ quiáng₃.” Co₂'nió'₄ a₂juá'₂ ca₂dsia₃ cau₅ a₂le₂'uɨg₅₄ jaun₂, ia₁jaun₂ ca₂chi'₃ jág₁ jë₁ca₂të́₂ táng₃. 10'Uɨg₅₄ ia₁ a₂ca₂jmo₃ Jesucristo a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄ jaun₂, ma₂ca₂rë₃jŋió₄ jniog₄ jme₁ca₂jén'₃ nɨ₁ŋɨ₁₂ 'ŋiog₅ co₂ráun₂ tan₅₄. 11Caun₂ tión₂ bá₄ jme₂dsa₂ lia'₂ 'í₂ jmɨg₄ a₂qui₂jmo₂₃ ta₁ a₂lɨ́in₅, lia'₂ ma₂jmo₂₃ jaun₂ bá₄ a₂qui₂jéin'₂ já'₂ 'lióng₂ ráun₂, ton'₂ tsá₃ tió'₅ guë'₂ 'éin₂ dsáu₁ dsa₂. 12La₁ Jesucristo në́₃, jme₁ma₂ca₂jéin'₂ 'ŋiog₅ co₂ráun₂ tan₅₄ jaun₂ o₄quió'₄ dsáu₁ dsa₂, jaun₂ guë́₄ ca₂guá₂ të₂le₃ gu₂ ne₁ Diú₄. 13Ja₁jaun₂ guá₅ chi₁jŋia₂₃ ca₂lia'₂ ca₂jmo₃ Diú₄ co₂'nió'₄ caun₂ ja₁chi'₃ tag₅₄ quian'₅₄ quió'₅ dsa₂ i₂'iog₅₄ quió'₅. 14Ia₁ të₂le₃ quian'₅₄ a₂ca₂jéin'₂ co₂ráun₂ jaun₂, ca₂rë₃'ŋia₅ co₂tan₅₄ dsa₂ i₂lë₅ 'í₁ quiáin₅. 15Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jáng'₅ jág₁ dsau₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅. Ca₂juá'₂ le₂'uɨg₅₄: 16Jág₁ a₂jmo₅₄ jniá₂ a₂lɨ'₅₄ quian'₅₄ dsa₂ 'éi₂ cang₂ jmɨg₄ jaun₂, lé₂ le₂la₂, juá'₂ Te₁gui'₅₄. Co₅₄ jniá₂ 'éi'₃ quió₃ të₂dsɨ́₅ dsa₂ 'éi₂. Ján₃ bá₄ taun₅₄ jniá₂ ja₁'i₄ dsi₅₄ táng₃. 17Cang₂ guë́₄ jaun₂ juá'₂ táng₃: Lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃dsiog'₂ dsɨ₃ jniá₂ dso₄ a₂jme₁rë₂cáin'₄, on₃ guë'₂ 'e₂ a₂'lɨg'₅₄ a₂ma₂jmo₃. 18Jaun₂ në́₃, chi₂jua'₂ ma₂ca₂'en₃ dsáu₁ dsa₂, jaun₂ tsá₃ ma₂'e₂ 'nió'₅ jén'₃ guë́₄ dsa₂ o₄quió'₄ dsáu₁. 19Jaun₂ lë₃, rɨn'₅₄ jniog₄, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ma₂lé₂ dsɨ₁tió'₄ jniog₄ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₅ ca₂të₂ ja₁jŋió₅ lɨn₃ guë́₄ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₄ Jesucristo, 20të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅ 'mɨ́₂ jén'₃ a₂ca₂niá₃ 'éi₂ në₂jag₄ bá₄ të₂le₃ quian'₅₄ 'mɨ'₂ cortina, co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ të₂le₃ quian'₅₄ nɨ₁ŋɨ₁₂ 'ŋiog₅, 21ján₃ bá₄ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂chan₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄ juɨn'₂ quián₂ jniog₄ i₂niog₅ gu₂ dsa₂ quián₅ Diú₄, 22'uɨg₅₄ jaun₂ në́₃, ma₃ jme₁quián₄ jniog₄ ja₁con₂ Diú₄ ca₂le₃jë́₃ dsɨ₅ jniog₄, caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₅ a₂'éin₂, a₂tsá₃ ma₃'e₂ qui₂dsɨ₂jŋi₅ dsɨ₅ jniog₄, në₂jag₄ bá₄ a₂ma₂qui₂le₁chí₄ a₂ma₂qui₂le₁séi₂ dsɨ₅ jniog₄. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ co₂'nió'₄ a₂ma₂ca₂rɨn'₂ nɨ₁ŋɨ₁ jniog₄ quian'₅₄ jmɨg₂ le₁jë́₃. 23Juɨ₁náu₂ jniog₄ tiá₂ a₂'éin₂, tsá₃ juɨ₁'éi₂ jniog₄ caun₂-tɨn₃ dsɨ₅ juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅. Ia₁ i₂rë₂ti'₅₄ bá₄ Diú₄ i₂ma₂cuë₃ jág₁ quió'₅. 24Ján₃ bá₄ juɨ₁'niog'₅₄ jniog₄ dsɨ₅ 'a₂ lia'₂ tion'₅₄ jniog₄ jág₁ rɨn'₅₄ le₂jau₂ le₂jau₂ a₂jme₁'nio₃ jniog₄ dsa₂, a₂jmó₁ jniog₄ a₂dse₃. 25Tsá₃ juɨ₁tí₄ jniog₄ a₂ŋag'₂ jniog₄ co₂lë₅, juɨ₁lia'₂ ma₂tɨn₂ i₂lɨn₅₄, të₂le₃ 'nió'₅ cuë'₅₄ jniog₄ bí₂ rɨn'₅₄ le₂jau₂ le₂jau₂, të₂le₃ lë́₅ guë́₄ ia₁ ma₂léi₄ a₂ma₂ja₂quián₃ jmɨg₄ jaun₂. 26Ia₁ në₁jua'₂ a₂ta₁ dsɨ₅ jniog₄ caun₂ qui₂'niog₂ dso₄ të₃ ma₂ne₅₄ jág₁ dsau₅, jaun₂ tsá₃ ma₂'e₂ cha₂ guë́₄ jua'₅₄ lé₂ le₃jen'₄ jniog₄ o₄quió'₄ dsáu₁. 27Jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ 'ei₅ guë́₄ a₂jŋia₅ jniog₄ a₂'ei₅ gau₂ jë₁qui₃dsɨ₅ Diú₄ 'éi'₃, juɨ₁lia'₂ jë₁cau₂ si₂ a₂quión₃ i₂'iog₅₄ quió'₅ Diú₄. 28Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ dsáu₅ dsɨ́₅ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés, tion₅₄ bá₄ jóin₂ tsá₃ o₂'én₂ dso₄ cha₂ quió'₅, 'uɨg₅₄ jág₁ dsau₅ a₂jáng'₅ on₃-ún₂. 29Jaun₂ në́₃, ¿'e₂ guë́₄ uɨg₅ ca₂tɨ́n₂, lɨ́n'₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂qui₂tsón'₁ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ ji'₅₄ jmɨ₄ 'éi₂ a₂ca₂lɨ́'₃ jág₁ a₂con'₂ ca₂chein'₃ 'éi₂, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂të₂'on'₂ Jme₂dsí₂ quián₅ Diú₄ i₂'ua₁ dsɨ́₅? 30Ma₂ne₄ bá₄ jniog₄ a₂ca₂juá'₂ Te₁gui'₅₄: “Jniá₂ bá₄ ca₂tɨ́ng₂ 'ë́₄ uɨg₅ dsa₂; ján₃ bá₄ jniá₂ quɨ́₄.” Con'₂ siá'₂ ca₂juá'₂: “Qui₃dsɨ₅ Te₁gui'₅₄ 'éi'₃ ja₁con₂ dsa₂ juɨg₂ quiáin₅.” 31¡A₂gau₂ bá₄ jaun₂ a₂tián'₃ dsa₂ o₄gú₃ Diú₄ jén'₃! 32La₁ dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄ jmɨg₄ le₂jŋiá₅, lia'₂ con'₂ le₂'uɨg₅₄ jme₁ca₂rë₃ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂, ján₃ bá₄ 'a₂ lia'₂ juɨn'₂ 'au'₂ 'nia'₂ ca₂tiang'₃ ca₂gueng'₅₄ mɨ'₅₄ o₂i₁ dsɨ₅ quian'₅₄ uɨg₅ a₂ca₂i₃ŋɨ́g'₂. 33I₂lɨn₅₄ 'nia'₂ qui₂ca₂jnáu'₂ dsa₂ jág₁ qui₂ca₂jmóg'₂ të₃jɨn₄ dsa₂ juɨg₂. I₂lɨn₅₄ guë'₂ ca₂jme₃quiong'₅₄ ca₂jme₃quiain'₅₄ dsa₂ i₂qui₂ca₂ŋág₃ uɨg₅ le₂në₅. 34'Nia'₂ në́₃ ca₂dsia'₅₄ ŋéi₂ 'au'₂ i₂jme₁tion'₅₄ né'₃ 'má₃. Ján₃ bá₄ ca₂jmo'₅₄ 'nia'₂ 'io'₂ ca₂tiang'₃ lia'₂ con'₂ jme₁qui₂ca₂jŋiá'₂ dsa₂ le₃jë́₃ 'e₂ a₂jme₁cha₂ quián'₂ 'nia'₂. Ia₁ ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ a₂cha₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ caun₂ a₂dse₃ guë́₄ a₂jiog₅ co₂tan₅₄ a₂ca₂tɨ́ng'₂. 35Jaun₂ lë₃, tsá₃ lë₁dsia₂ cau₅ a₂caun₂ 'ei₅ 'au'₂, ia₁ 'ŋio₅ lɨn₃ bá₄ quen₅ a₂quí₃ Diú₄ 'lia'₅₄ a₂'éng'₂. 36Ia₁ 'nió'₅ quián'₂ 'nia'₂ a₂jmó'₂ tió'₃ 'au'₂, ia₁jaun₂ lé₂ le₃jmó'₂ 'nia'₂ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ Diú₄, ia₁jaun₂ guéi'₁ 'nia'₂ a₂ma₂ca₂juá'₂ 'éi₂ cuë₃. 37Ia₁ ŋi'₅₄ ta₁, 'ŋio₅ ŋi'₅₄ ta₁: Jiá₃ i₂ma₂lë́₅ jág₁ jiá₃, tsá₃ le₃'ɨin₅₄. 38La₁ dsa₂ i₂ŋɨ₅ juɨ₅ co₂rë₂ ia₁ a₂'éin₂, 'éi₂ bá₄ le₃chan₂. Jaun₂ në₁jua'₂ dsɨ₂lein₃ le₃ca'₃, tsá₃ dse₃ 'ag₃ dsɨ₃ jniá₂ quian'₅₄ 'éi₂. 39La₁ jniog₄ në́₃, tsá₃ tióng₂ quian'₅₄ dsa₂ i₂dsɨ₂len₃ le₃ca'₃ i₂qui₂dsɨ₂'én₂ quió'₅. Le₃jaun₂ bá₄ tióng₂ jniog₄ le₃quió'₅ dsa₂ i₂'én₂, jaun₂ le₂në₅ bá₄ tɨ́n'₄ jme₂dsí₂ quián₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\