HEBREOS 12

1Jaun₂ lë₃, ia₁ ŋɨ́₄ lë₃ juɨn₅ dsa₂ qui₂le₁lio₃ jniog₄ i₂ma₂ca₂jme₃jnia₅ a₂'éin₂, jaun₂ dsiá₁ jniog₄ cau₅ ca₂le₃jë́₃ lio₅₄ a₂jmo₅ jnág₅ quián₂, ján₃ bá₄ le₂në₅ juɨ₁lia'₂ dso₄ a₂qui₂nió₅ jniog₄ në́₃, jaun₂ dsau₅₄ jniog₄ ne₄ juɨ₅ a₂juɨn'₂ dsɨ₅, në₂jag₄ bá₄ a₂i₂nio₄ co₂chi'₅₄ a₂tián'₅ jág₁ rɨn'₅₄. 2Jaun₂ në́₃, né₄ jniog₄ Jesús, i₂ca₂niá₃ juɨ₅ a₂'éin₂ jniog₄, ján₃ bá₄ i₂jme₂'ŋia₅ a₂'éin₂ jniog₄. Ca₂jmo₃ 'éi₂ tió'₃ dsɨ́₅ ne₄ cróg₄, tsá₃ ca₂tón'₃ juɨ₅ a₂o₂guí'₃ a₂ca₂can₃, ia₁ jme₁ma₂ŋi₅ bá₄ a₂cán₂ o₂'ŋió₃ dsɨ́₅ a₂'io'₂ jén'₅ cang₂ guë́₄ jaun₂. Jaun₂ në́₃, ca₂guá₂ të₂le₃ gu₂ ne₁ ne₄ta₁ quió'₅ Diú₄. 3'Nió'₂ 'nia'₂ 'au'₂ jaun₂, 'a₂ lia'₂ ca₂jmo₃ Jesús: ca₂jmo₃ tió'₃ dsɨ́₅ mɨ'₅₄ a₂ca₂dsia₃ dsa₂ i₂qui₂rë₂cán'₄ dso₄, ja₁coin₂, ia₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ ca₂'ong'₃ 'nia'₂, ca₂lia'₂ ca₂'uáng'₂. 4Ia₁ tsá₃ guë́₄ 'ein₂ ma₂qui₂ca₂quɨ́n'₂ 'nia'₂ ca₂lia'₂ ca₂tang₂ jmɨ₂ 'an'₅₄ 'nia'₂ quian'₅₄ mɨ'₅₄ a₂jmo'₂ quian'₅₄ dsáu₁. 5Jaun₂ ma₂ca₂'en₃ bá₄ 'au'₂ 'nia'₂ jág₁ a₂ma₂chi₂ca₂léi'₁ Diú₄ juɨ₁lia'₂ jan₂ chi'₂-guein₂ quiáin₅. Le₂la₂ juá'₂ ne₄ Si₂: Tsá₃ lë₁o₁le₅₄, jón₃, jua'₅₄ tsá₃ ton'₅₄ 'ne₂ juɨ₅ jme₁chei'₅ Te₁gui'₅₄ caun₂ juɨ₅ dse₃, on₃ guë'₂ tsá₃ lë₁o₁'ag₅₄ i₁tɨ́n₄ 'au'₂ jme₁cuë₂₃ uɨg₅. 6Ia₁ jme₂rë́₃ Te₁gui'₅₄ juɨ₅ quió'₅ juɨ₁lia'₂ i₂'nioi₃, ján₃ bá₄ cuë₂₃ uɨg₅ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂guein₂₃ juɨ₁lia'₂ jan₂ chi'₂-guein₂ quiáin₅. 7Tiang'₃ 'nia'₂ jmo₄ ca₂le₃jë́₃ uɨg₅ a₂ŋag'₅₄, ia₁ le₂jaun₂ jme₂tag₅ Diú₄ jme₂tɨin₂₃ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ jan₂ chi'₂-guein₂ quiáin₅. ¿'Ein₂ bá₄ ja₁ŋi'₅₄ chan₂ i₂tsá₃ jme₂tag₅ jmei₂? 8Chei'₅ Diú₄ caun₂ juɨ₅ rë₂ chein'₂₃ ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂-guein₂ quiáin₅. Jaun₂ në́₃, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ Diú₄ tsá₃ chein'₂₃ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ dse₃, tsá₃ lé₂ le₃jua'₅₄ a₂lɨ́n'₅ 'nia'₂ chi'₂-guein₂ quiáin₅ të₃dsón'₂, jŋia'₅₄ lia'₂ a₂jaun₂ bá₄ lɨ́n'₅ 'nia'₂ juɨ₁lia'₂ jan₂ chi'₂-guein₂ i₂lë₁ca₂rë₃chán₃. 9Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jniog₄ në́₃, lia'₂ con'₂ jme₁lág₄ jniog₄ guein₂, jme₁të₂jí₂ chog₅₄-jmei₂ jniog₄ i₂chan₂ gua'₅₄ 'uë₃. Jaun₂ jme₁jme₂gain₃ bá₄ jniog₄ në́₃. ¿Tsa₁ dse₃ néi₁ jniog₄ gau₂ ja₁con₂ Diú₄? Të₂le₃ 'ë₂ guë́₄ 'nió'₅ jme₁gan₃ bá₄ jniog₄ Diú₄ Jmei₂ jniog₄ të₂le₃ quió'₅ jme₂dsí₂, ia₁jaun₂ le₂në₅ bá₄ le₃chong₂. 10Jme₁ca₂cuë₃ ca₂tiá₂ uɨg₅ chog₅₄-jmei₂ jniog₄ i₂chan₂ gua'₅₄ 'uë₃, lia'₂ con'₂ lë́₅ ca₂i₃jiog₅ dsɨ́₅ a₂dse₃. La₁ia₁ Diú₄ në́₃ cuë₂₃ jniog₄ uɨg₅ a₂dse₃ quián₂ jniog₄ guio₅₄, ia₁jaun₂ quein'₅₄ jniog₄ a₂jŋió₅ a₂lɨ́n₅ 'éi₂. 11Dsón'₂ bá₄ jaun₂, lia'₂ 'i₁caun₂ uɨg₅ tsá₃ të₅ dsɨ₅ jniog₄, të₂le₃ 'ŋio₅ uɨg₅ bá₄ lág₂ jniog₄. La₁ia₁ cang₂ guë́₄ jaun₂, juɨ₁lia'₂ i₂rë₂tɨn₂ të₂le₃ quian'₅₄ uɨg₅ a₂ŋág₅, në₂jag₄ bá₄ caun₂ nɨ₁'ma₂ a₂le₁'ág₄ mɨ́g₂ dse₃, léi₄ bá₄ rë₂jniá₂ të₂le₃ 'a₂ lia'₂ dse₃ chain₂ 'ei₅ tei₄ dsɨ́₅. 12'Uɨg₅₄ jaun₂ chog'₅₄ 'nia'₂ táng₃ gog'₂ a₂qui₂le₁ta'₅₄, ján₃ bá₄ chí'₁ táng₃ 'nia'₂ tiá₂ mɨ₂jne'₅₄ a₂jlen₅. 13“Jmo₄ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ dsau₅ quió'₅ mɨ₂tag'₅₄ guiong'₅₄,” ia₁jaun₂ tsá₃ 'e₂ qui₃nió₃ i₂sián'₂ juɨ₁lia'₂ i₂guian'₅₄, të₂le₃ 'lóin₂ bá₄. 14Quen'₂ 'nia'₂ bí₂ a₂i₁nio'₄ 'nia'₂ 'ei₅ tei₄ quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃, a₂le₃chan'₂ 'nia'₂ jŋió₅ në́₃. Ia₁ ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ lé₂ le₃jɨ́n₃ Te₁gui'₅₄ në₁jua'₂ tsá₃ jŋiói₅. 15Quion₂ 'nia'₂ 'í₁ ia₁jaun₂ ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ tɨin₃ a₂jme₃gu'₅₄ Diú₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅, ia₁jaun₂ tsá₃ 'iá₃ jɨn'₄ 'nia'₂ co₂'nió'₄ caun₂ tsɨn₅ nɨ₁nau₂ dsi'₃ jmo₅ jan₂ i₂quian₅ o₂me'₅₄ dsɨ₅ jmo₅ dain₅₄ a₂rë₂'lɨn'₅₄ juɨn₅. 16Jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ ia₁jaun₂ tsá₃ 'ein₂ 'nia'₂ i₃nio₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ mɨ₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, on₃ guë'₂ i₃nioi₅₄ jua'₅₄ a₂tsá₃ tón'₂ juɨ₅ jág₁ quió'₅ Diú₄. Le₂në₅ bá₄ ca₂jmo₃ Esaú. O₄quió'₄ caun₂ má₃ bá₄ ca₂'nag₃ ca₂le₃jë́₃ a₂jme₁ca₂tɨ́in₂ a₂lɨ́in₅ chi'₂ dsa₂ ŋe'₂ i₂ne₅₄. 17Ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, cang₂ guë́₄ jaun₂ lia'₂ con'₂ jme₁'nio₃ táng₃ Esaú gue₃ a₂jme₁ca₂tɨ́in₂, a₂jme₃gu'₅₄ jmei₂, tsá₃ ca₂guéi'₂ jmei₂. Jaun₂ në́₃, tsá₃ ma₃ca₂dsó'₂ 'a₂ lia'₂ tɨ́in'₄ táng₃ juɨ₁lia'₂ a₂jme₁ca₂tɨ́in₂, o₁jŋia'₅₄ ca₂'náu'₃ 'ŋio₅ lɨn₃ ca₂le₃jë́₃ ca₂'o₃. 18Quion₂ 'nia'₂ 'í₁ jaun₂ në́₃, ia₁ on₃jua'₅₄ a₂ma₂ca₂jme₁quián'₄ 'nia'₂ má'₂ ŋei₅ jaun₂ a₂jniá₂, a₂cau₂ quian'₅₄ si₂, ja₁lë́₄ qui₁né'₃ 'ei₅ nei₂, dsí₂ në́₃, qui₃lë́₂ gau₂ 'ŋio₅ lɨn₃. 19On₃ guë'₂ ca₂nei'₂ 'nia'₂ a₂i₂'ein₅₄ ŋí₁ trompeta, on₃ guë'₂ jág₁ quió'₅ Diú₄ a₂juá'₂ jág₁ gau₂ tsɨ́'₅ dsa₂ 'éi₂, ca₂lia'₂ i₂ca₂nág₂ jág₁ jaun₂ ca₂mɨ₃ a₂tsá₃ ma₂juá'₂ 'éi₂ jág₁. 20Ia₁ tsá₃ jme₁tió'₅ nag₃ 'éi'₃ quió'₅ Diú₄ a₂juá'₂: “Në₁jua'₂ jan₂ já'₂ ca₂'ë₃ má'₂ jaun₂, 'nió'₅ jóin₂ qui₃dsag₅ dsa₂ cang₄.” 21'Uɨg₅₄ ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ gau₂ a₂jniá₂ ja₁jaun₂, ca₂lia'₂ ŋiog₅ Moisés ca₂juá'₂, “'Ŋio₅ lɨn₃ jlen₅ jniá₂ a₂gó₅.” 22La₁ia₁ 'nia'₂ në́₃, ma₂ca₂jme₁quián'₄ Má'₂ Sión, co₂'nió'₄ Jerusalén a₂niog₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, ciudad quió'₅ Diú₄ jén'₃. Ma₂ca₂jme₁quián'₄ 'nia'₂ ja₁con₂ 'lióng₂ lɨn₃ mei₅ ángeles i₂ŋɨ'₂ jmo₂₃ 'io'₂. 23Ma₂ca₂jme₁quián'₄ 'nia'₂ ja₁con₂ dsa₂ i₂tion'₅₄ lo'₂ a₂jme₃juɨin'₂ Diú₄, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄ i₂ca₂tɨ́n₂ ca₂le₃jë́₃ lia'₂ jë₁ca₂tɨ́n₂ ja₁ŋi'₅₄ i₂ne₅₄, i₂ma₂qui₂le₁ton₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. Ma₂ca₂jme₁quián'₄ 'nia'₂ ja₁con₂ Diú₄ i₂qui₃dsɨ₅ 'éi'₃ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃, ja₁con₂ jme₂dsí₂ quió'₅ dsa₂ dsen₃ i₂ma₂qui₂le₁'ŋia₅, 24quian'₅₄ ja₁con₂ Jesús i₂chén'₅ ne₄ jág₁ 'mɨ́₂ a₂lɨ'₅₄ quian'₅₄ Diú₄, quian'₅₄ ja₁con₂ jmɨ₂ a₂rë₃séi₂, a₂quen₅ guë́₄ a₂jáng'₅ léi₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅ con'₂ guë́₄ quen₅ jmɨ₄ Abel. 25Jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ a₂tsá₃ jmó'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ tsá₃ guén'₄ 'nia'₂ Diú₄ i₂juá'₂ tság₅ jniog₄. Ia₁ chi₂jua'₂ tsá₃ ca₂lón₂ juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ ca₂guén'₂ i₂'éi₂ i₂ca₂'ë́₂ jág₁ gua'₅₄ 'uë₃ la₂, 'ë₂ guë́₄ bá₄ jniog₄ tsá₃ lé₂ le₃lió₂, në₁jua'₂ tsá₃ ca₂guén₄ jniog₄ i₂juá'₂ të₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 26Jmɨg₄ jaun₂, ca₂i₁bi₅₄ 'uë₃ jme₁ca₂juá'₂ Diú₄. La₁ia₁ rë₂në́₃ në́₃, ma₂cuë₃ jág₁ quió'₅, a₂juá'₂: “jmo₅₄ guë́₄ jniá₂ con'₂ siá'₂ a₂dsɨ₃bi₅₄, la₁ia₁ on₃jua'₅₄ jmá'₃ gua'₅₄ 'uë₃, le₂jiog₅ guei'₅₄ dsi₂güɨg₂ bá₄ ján₃.” 27Juɨ₁lia'₂ a₂juá'₂, “con'₂ siá'₂”, dsɨ₂jein₃ jág₁ a₂jŋiá'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂jniá₂ a₂dsɨ₂bi₅₄ a₂lé₂ qui₂le₃jŋia'₃, ia₁jaun₂ të₃gua₄ co₂tan₅₄ a₂tsá₃ lé₂ dsɨ₃bi₅₄, on₃ guë'₂ lé₂ le₃jŋia'₃. 28Jaun₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ ma₃lé₂ qui₂dsɨ₃bi₅₄ ja₁gon₂ Diú₄, ja₁cuë₃ jniog₄, jaun₂ cuë'₅₄ jniog₄ ti₁'mag'₄ jaun₂ në́₃, o₄quió'₄ ca₂le₃jë́₃ a₂la₂, jme₁ti₁ jniog₄ ne₄ Diú₄ në́₃ 'a₂ lia'₂ 'ŋio₂ dsɨ́₅, jme₁'nió₄ jniog₄ Diú₄ a₂'ei₅ gau₂ dsɨ₅ jniog₄. 29Ia₁ lɨ́n₅ Diú₄ quián₂ jniog₄ lia'₂ lë́₅ caun₂ si₂ a₂'éin₂ le₃jë́₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\