HEBREOS 13

1Tsá₃ lë₁tí₅ 'nia'₂ a₂'nióg'₃ le₂jang'₂ le₂jang'₂ juɨ₁lia'₂ rɨ́ng'₂ 'nia'₂. 2Tsá₃ juɨ₁dsi₂'én₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂guéng'₄ dsi₂néi₂ quiáng'₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂chan₂ ja₁siá'₂, ia₁ le₂në₅ bá₄ ma₂jmo₃ i₂lɨn₅₄ ma₂ca₂guein₃ ángeles të₃ tsá₃ lí'₄. 3Dsau'₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tion'₅₄ né'₃ 'má₃, në₂jag₄ bá₄ a₂tion'₅₄ 'nia'₂ guiong'₅₄ co₂lë₅ quiain'₅₄. 'Nio'₂ 'au'₂ juɨ₁lia'₂ i₂ŋɨ́₄ lë₃ qui₂ma₂jmóg'₂ dsa₂, ia₁ ján₃ bá₄ dsa₂ chi₁dsán'₃ bá₄ 'nia'₂ i₂lé₂ le₃ŋág₃ uɨg₅. 4Juɨ₁jme₂gó'₃ bá₄ le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ a₂jén'₂ dsa₂ gu₂, ján₃ bá₄ juɨ₁le₅₄ bá₄ 'í₁ juɨ₁lia'₂ ja₁tian'₃ dsɨ₂i₂gu₂ co₂lë₅, ia₁ qui₃dsɨ₅ bá₄ Diú₄ 'éi'₃ ja₁con₂ dsa₂ i₂qui₂'no₅ dso₄, juɨ₁lia'₂ i₂nió'₅ jág₁ quian'₅₄ i₂sián'₂ on₃jua'₅₄ dsɨ₂i₂gu₂. 5Tsá₃ juɨ₁chan'₂ 'nia'₂ a₂qui₂chi₁'ŋeg'₁ 'nia'₂ jua'₅₄ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'ɨ́n₅ 'au'₂ 'nia'₂ cu₄. Dsáu₅ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄ lia'₂ con'₂ tí₅ a₂cha₂ quián'₂ 'nia'₂, ia₁ ma₂ca₂juá'₂ Diú₄: lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ tón₂ jniá₂ 'nia'₂, on₃ guë'₂ tén₄ jniá₂ 'nia'₂. 6Jaun₂ në́₃ lé₂ le₃jua'₅₄ a₂ma₂'ei₅ caun₂ dsɨ₅: Te₁gui'₅₄ bá₄ i₂jme₂'o₅₄ jniá₂; tsá₃ gó₅ juɨ₁lia'₂ 'e₂ lé₂ le₃jmóg'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 7Dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ma₂jiog₃ ne₄ juɨ₅, i₂ma₂juá'₂ jág₁ quió'₅ Diú₄ ca₂tsɨ́'₃ 'nia'₂. Quion₄ 'nia'₂ 'í₁ 'a₂ lia'₂ lë́₅ ca₂dsióg₃ juɨ₅ a₂chan₂ dsa₂ 'éi₂, jaun₂ 'én'₄ 'nia'₂ juɨ₅ jaun₂ juɨ₁lia'₂ 'én₂ 'éi₂. 8Lia'₂ ma₂lɨ́n₅ jaun₂ bá₄ Jesucristo, dsióg₂, jmɨg₄ në₃, lia'₂ con'₂ tan₅₄ bá₄ lɨ́in₅. 9Tsá₃ lë₁cuë₂ 'nia'₂ jmɨg₄ jua'₅₄ jiog₃ i₂sián'₂ i₂jme₂tag₅ 'lióng₂ ne₅₄ juá'₅ siá'₂, a₂tsá₃ lë́₅ con'₂ lë́₅ juá'₂ jág₁ quió'₅ Diú₄. Co₂ŋei'₅₄ guë́₄ dse₃ a₂gue₃ të₂dsɨ₅ jniog₄ juɨ₅bí₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄, con'₂ guë́₄ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi'₃ juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ 'nió'₅ guë́'₃ dsa₂. Ia₁ tsá₃ ta₁ tí₄ 'éi'₃ jaun₂ jua'₅₄ a₂jme₃'o₅₄ quió'₅ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂i₂nio₄ le₂jaun₂. 10La₁ia₁ cha₂ bá₄ caun₂ ne₄chei₂ quián₂ jniog₄ ja₁tsá₃ ca₂tɨ́n₂ guë́'₃ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ guá'₅ tabernáculo . 11Ia₁ ne₄ bá₄ jniog₄, a₂dsɨ₂can₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄ jmɨ₄ já'₂ dsi₂néi₂ ja₁jŋió₅ lɨn₃ guë́₄, a₂jén'₄ o₄quió'₄ dsáu₁ dsa₂. La₁ia₁ nɨ₁ŋɨ₄ já'₂ 'éi₂ qui₂dsɨ́'₂ dsa₂ 'nɨ'₂ ja₁tián'₄ dsa₂ juɨg₂ Israel . 12Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂ŋág₃ Jesús uɨg₅ 'nɨ'₂ juɨg₂, ia₁jaun₂ qui₂jme₃jŋió₃ dsa₂ juɨg₂ quiáin₅ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₄ 'ŋiog₅. 13Dsɨ₁náu₄ jniog₄ jaun₂ në́₃ ja₁con₂ Jesús, co₂'nió'₄ cau₅ ja₁tión₂ dsa₂ juɨg₂ Israel, a₂quian₂ jniog₄ o₂guí'₃ o₄quió'₄ Jesús. 14Ia₁ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, 'i₁caun₂ juɨg₂ tsá₃ cha₂ quián₂ jniog₄ jua'₅₄ a₂jiog₅ co₂tan₅₄, la₁ a₂jaun₂ bá₄ 'niog'₂ jniog₄ ciudad jaun₂ a₂në₃ guë́₄ jiá₃. 15Të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo jaun₂ në́₃, ma₃ jme₁juɨn'₂ jniog₄ Diú₄ co₂tan₅₄, co₂'nió'₄ a₂jen'₄ jniog₄ ne₄ 'éi₂ jág₁ a₂'uë'₂ mɨ₂'o₄ jniog₄ con'₂ dsi₂ten₅₄ jmo₃ dsa₂ i₂tión₂ le₃quió'₅ 'éi₂. 16Ján₃ bá₄ tsá₃ o₁ló₄ dsɨ₂'én₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂dse₃ a₂qui₁cuë'₅₄ 'nia'₂ ca₂la₂ rɨ́ng'₂, 'e₂ a₂cha₂ quiáng'₂. Ia₁ juɨ₁lia'₂ a₂jen'₅₄ 'nia'₂ le₂jaun₂ bá₄ a₂të₅ dsɨ́₅ Diú₄. 17Né'₂ 'nia'₂ jmo₄ ja₁con₂ juɨ₁lia'₂ i₂quian₅ ne₄ juɨ₅, jme₁gan₃ 'nia'₂ 'éi₂. Ia₁ jmo₂₃ 'í₁ jme₂dsí₂ quián'₂ 'nia'₂, a₂lɨ́in₅ dsa₂ i₂ca₂tɨ́n₂ dsɨ₃jang'₅₄ cuenta ja₁con₂ Diú₄. Juɨ₁le₅₄ bá₄ dse₃ ta₁ a₂niog₅ gu₂ 'éi₂ ia₁jaun₂ jmo₃ 'io'₂, on₃jua'₅₄ 'lia'₂ dsɨ́₅, ia₁ tsá₃ ta₁ tí₄ ja₁con'₂ 'nia'₂ në₁jua'₂ le₂jaun₂ ca₂'lia'₂ dsɨ́₅. 18Chi₁len'₄ 'nia'₂ Diú₄ o₄quián₂ jnia'₅₄, ia₁ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₅ jnia'₅₄ a₂qui₂le₁jë́₃ jme₂dsí₂ quián₂, ia₁ 'niog₂ bá₄ jnia'₅₄ qui₂i₁nio₁ lia'₂ dsi₂ten₅₄ jë₄ ca₂le₃jë́₃. 19Ja₂lɨn₃ guë́₄ dsen₅₄ mɨ₅ jniá₂ a₂chi₁len'₄ 'nia'₂ Diú₄ ia₁jaun₂ lé₂ nei₅₄ a₂i₁'ú₃ táng₃ ja₁con'₂ 'nia'₂ ŋi'₅₄ ta₁. 20Juɨ₁jmo₅₄ Diú₄ i₂jmo₅ 'ei₅ tei₄, i₂ca₂tág₃ táng₃ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₂ a₂lɨ'₅₄ jág₁ a₂jiog₅ co₂tan₅₄, ca₂tág₃ Te₁gui'₅₄ Jesucristo quián₂ jniog₄ ja₁jme₁rë₂'lɨin₅₄, dsa₂ juɨn'₂ 'éi₂ juɨg₅₄ já'₂ cha'₂, 21juɨ₁jmo₅₄ bá₄ Diú₄ juɨ₁jmoi'₅₄ 'nia'₂ dsa₂ rë₂'ŋia₅ jë₄ ca₂le₃jë́₃ a₂dse₃ ia₁jaun₂ jmó'₂ a₂'ŋio₂ dsɨ́₅ 'éi₂. Ján₃ bá₄ juɨ₁jmo₅₄ 'éi₂ 'e₂ 'nio₃ jmo₃ quian'₅₄ ca₂le₃jág₃ jniog₄ të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo. Juɨ₁le₂juɨn'₂ bá₄ 'éi₂ lia'₂ co₂tan₅₄. A₂méi₃. 22Rɨn'₅₄ jniog₄, mɨ₅ jniá₂ quián'₂ 'nia'₂, jmo₄ bá₄ 'nia'₂ juɨn'₂ 'au'₂ quian'₅₄ jág₁ dse₃ la₂ a₂chi₁len'₄ jniá₂ 'nia'₂, ia₁ tsá₃ jua'₅₄ ŋɨ́₄ lë₃ 'lióng₂ jág₁ ma₂në₂táun₂ jniá₂ ne₄ si₂. 23Juɨ₁le₂ŋi'₅₄ 'nia'₂ jág₁ juɨ₁lia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ Timoteo: ma₂dsei₅ bá₄ dsa₂ né'₃ 'má₃. Në₁jua'₂ ca₂guáin₂ ŋi'₅₄ ta₁, jaun₂ jain₅₄ jniá₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁nei₅₄ jniá₂ i₁jɨng₁₂ 'nia'₂. 24Cuɨn₅₄ 'nia'₂ Diú₄ ca₂le₃jɨ́n₃ juɨ₁lia'₂ i₂jiog₅ quián'₂ 'nia'₂, quian'₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ guë'₂ dsa₂ juɨg₂ quián₅ Diú₄. Rɨn'₅₄ jniog₄ i₂chan₂ Italia cuɨin₂₃ Diú₄ 'nia'₂. 25Juɨ₁jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂. A₂méi₃ . Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\