HEBREOS 2

1'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ tion₅₄ niog₅ tion'₂ jniog₄ juɨ₅ 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄, jág₁ a₂ma₂néi₁ jniog₄, ia₁jaun₂ tsá₃ qui₂dsɨ₃cón'₅ jniog₄ juɨ₅. 2Ia₁ chi₂jua'₂ tion₅₄ jme₁jme₂ti₃ dsa₂ 'éi'₃ jaun₂ a₂ca₂quiog₂ Diú₄ ma₂lɨ́g'₂ të₂le₃ quian'₅₄ ángeles quiáin₅, jaun₂ chi₂jua'₂ qui₂ca₂gue₃ dsa₂ uɨg₅ 'a₂ con'₂ ca₂tɨ́in₂ jme₁ca₂'náu₂ dso₄, 3¿'a₂ bá₄ lia'₂ lé₂ le₃lió₂ jniog₄ në₁jua'₂ tsá₃ tion'₂ jniog₄ juɨ₅ jág₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ quen₅ a₂lió₂ jaun₂? Ia₁ 'ŋiog₅ bá₄ Te₁gui'₅₄ 'éi₂ i₂ca₂juá'₂ le₂'uɨg₅₄ jág₁ a₂lió₂ jaun₂. Jaun₂ guë́₄ qui₂ca₂cuë₃ jág₁ dsau₅ tság₅ jnia'₅₄ dsa₂ i₂ca₂nág₂. 4Ján₃ bá₄ ca₂cuë₃ Diú₄ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quian'₅₄ léi₄ a₂dsɨ₃gó'₃ dsɨ́₅ dsa₂ ca₂jmo₃ 'lióng₂ ráun₂, ján₃ bá₄ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ i₂ma₂qui₂ma₂cuɨin₃ jniog₄ le₂jau₂ le₂jau₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂'nio₃ 'éi₂. 5On₃jua'₅₄ o₄gú₃ ángeles ca₂dsia₃ mɨ₂güɨ́g₃ a₂já₅, a₂'ë₂ jnia'₅₄. 6La₁ia₁ cha₂ bá₄ caun₂ ja₁ma₂cuë₅ dsa₂ jág₁ dsau₅ le₂la₂; ¿I₂'ein₂ bá₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, a₂ŋɨ́₄ lë₃ dsau'₂ 'au'₂ 'éi₂? ¿I₂'ein₂ bá₄ tsɨ₁jon₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, a₂ŋɨ́₄ lë₃ tón'₂ 'ne₂ juɨ₅ 'éi₂? 7Ca₂jmoi'₅₄ ca₂tiá₂ mei'₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ ángeles quiáng'₂; la₁ ma₂ca₂jme₃juɨin'₂, ma₂ca₂jmo'₅₄ a₂lɨ́in₅ i₂dsen₅₄ guë́₄, [ca₂dsiain'₅₄ a₂nio₃ gu₂ a₂ca₂jmo'₅₄ 'ne₂ quian'₅₄ gog'₂,] 8ma₂dsia'₅₄ 'ne₂ ca₂le₃jë́₃ o₄tag₁₂. Jaun₂ në́₃, jme₁ca₂dsia₃ Diú₄ ca₂le₃jë́₃ o₄tag₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, tsá₃ ma₂'e₂ cha₂ jua'₅₄ a₂tsá₃ niog₅ gu₂ 'éi₂. La₁ia₁ rë₂në́₃ në́₃, tsá₃ ma₂léi₄ guë́₄ a₂niog₅ gu₂ 'éi₂ le₃jë́₃. 9La₁ia₁ jɨn₄ bá₄ jniog₄ Jesús i₂ca₂lɨn₃ ca₂tiá₂ mei'₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ ángeles, ca₂rë₃juɨin'₂, ca₂lɨin₃ i₂dsen₅₄ guë́₄ në́₃ ia₁ ca₂i₃ŋɨ́i₂ uɨg₅ ne₄ 'mú₃, ia₁jaun₂ le₃cuɨ́'₅ 'mú₃ o₄quió'₄ ca₂le₃jɨ́n₃, ia₁ a₂'ua₁ dsɨ́₅ Diú₄. 10Quió'₅ Diú₄ bá₄ le₃jë́₃; të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂ ca₂lë₃ le₃jë́₃. Jaun₂ 'nio₃ Diú₄ chóin'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂-guein₂ quiáin₅, a₂lén₂ 'éi₂ jláin'₁ co₂lë₅ quiain'₅₄. 'Uɨg₅₄ jaun₂, dsi₂ten₅₄ bá₄ a₂ca₂jme₃'ŋia₅ Diú₄ ca₂jme₃'ŋiai₂₃ Jesucristo të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₁uɨg₅ a₂ca₂i₃ŋɨ́i₂ jme₁ca₂niá₃ juɨ₅ a₂lióin₂ 'éi₂. 11Ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂jme₂jŋió₃ quian'₅₄ i₂rë₂jŋió₃ në́₃, jan₂ bá₄ Jmei₂ chan₂. 'Uɨg₅₄ jaun₂, tsá₃ gui'₅₄ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ të́'₂ dsa₂ 'éi₂ rɨin'₅₄. 12Le₂la₂ juá'₂ ne₄ si₂; 'Ɨ́n₄ jniá₂ 'ne₂ jɨn₄ rɨ́ng'₃, te₂jë₄ ja₁le₁ŋɨ'₂ dsa₂ 'ë₅₄ jniá₂ son₅₄ a₂jme₁juag'₂ quiáng'₂. 13Ján₃ bá₄ juá'₂: Caun₂ bá₄ 'ag₁₂ dsɨ₃ ja₁con₂ 'éi₂. Con'₂ siá'₂ táng₃ juá'₂; ja₁lá₃ bá₄ chén'₅ jniá₂, ca₂lia'₂ ma₂quian'₅₄ chi'₂-guein₂ i₂ma₂cuɨn₃ Diú₄ jniá₂. 14Juɨ₁lia'₂ ca₂tɨ́n₂ chi'₂-guein₂ jan₂ chog₅₄-jmei₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ caun₂ jmɨ₂ 'ain₅₄, ján₃ bá₄ le₂në₅ ca₂tɨ́n₂ Jesús caun₂ jmɨ₂ 'ain₅₄ quian'₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ia₁jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ 'mú₃ quió'₅ lé₂ le₃lí'₂ ne₄ 'éi₂ i₂'io₅ bí₂ quió'₅ 'mú₃, co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ i₂së₃dsen₃. 15Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂jmo₃ ia₁jaun₂ lé₂ le₃qui₂le₃chen'₂ dsa₂ i₂në₂jag₄ bá₄ i₂qui₂rë₂'ŋe'₅₄, ia₁ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄ a₂chain₂, gó'₅ 'mú₃ quió'₅. 16Ia₁ dsón'₂ bá₄ on₃jua'₅₄ jaun₂ ca₂guain₃ jua'₅₄ a₂jme₃'oin₅₄ ángeles; ta₁ jaun₂ bá₄ ca₂guain₃ a₂jme₃'oin₅₄ tsɨ₁jon₂ Abraham. 17'Uɨg₅₄ jaun₂, tion₅₄ bá₄ ca₂lɨin₃ ca₂le₃jë́₃ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨin'₅₄, ia₁jaun₂ dsióg₄ léin₂ jan₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄ i₂ŋéi₂ dsɨ́₅, i₂rë₂ti'₅₄ në́₃, ia₁jaun₂ jŋiá'₂ dsáu₁ dsa₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂jéin'₂ ne₄ Diú₄. 18Jaun₂ juɨ₁lia'₂ ca₂ŋág₃ uɨg₅ 'éi₂ jme₁ca₂caun₃ Diú₄ táu₂, ján₃ bá₄ le₂në₅ quɨ'₅₄ jmɨg₄ jme₃'oin₅₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂cáun₂ dsa₂ táu₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\