HEBREOS 3

1Le₂jaun₂ 'nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄ i₂ma₂rë₂tson₄ quián₅ Diú₄, 'nia'₂ i₂ca₂tɨ́n₂ të₂ Diú₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, dsiog'₂ 'au'₂ 'nia'₂ Cristo Jesús i₂chen₄ quián₅ Diú₄, ján₃ bá₄ i₂lɨ́n₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄ i₂'ɨ́n₅ jniog₄. 2'Ŋiog₅ Jesús ma₂ca₂rë₃ti'₅₄ ja₁con₂ Diú₄ i₂ca₂'ag₃ a₂jmo₃ ta₁ në₅, juɨ₁lia'₂ ca₂jme₃ti₃ Moisés con'₂ ta₁ jme₁chéin'₄ ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄. 3La₁ia₁ ca₂tɨ́n₂ Jesús jme₃juag'₂ dsa₂ con'₂ guë́₄ Moisés, juɨ₁lia'₂ quen₅ guë́₄ dsa₂ i₂jmo₅ 'né₅ con'₂ guë́₄ tsɨ₁'né₅ 'ŋiog₅. 4Juɨ₁lia'₂ caun₂ 'né₅, tion₅₄ bá₄ chan₂ i₂jmo₃; la₁ 'ŋiog₅ bá₄ Diú₄ ca₂jmo₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂cha₂. 5Ca₂jme₃ti₃ Moisés ja₁con₂ ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄, con'₂ ta₁ a₂jme₁lɨ́in₄ ne₄ Diú₄, qui₂ca₂jáng'₃ jág₁ dsau₅ juɨ₁lia'₂ jág₁ quió'₅ Diú₄ a₂jme₁juá'₂. 6La₁ia₁ Cristo në́₃, rë₂ti'₅₄ bá₄ a₂lɨ́in₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ i₂chén'₅ ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄. Chi'₂-guein₂ 'éi₂ lág₅ jniog₄ guio₅₄ në₁jua'₂ chan'₂ jniog₄ tiá₂ a₂caun₂ 'ei₅ dsɨ₅ jniog₄, jmo₂ jniog₄ 'io'₂, ia₁ cha₂ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄ tag₃; a₂jaun₂ bá₄ 'io'₂ jein₂ jniog₄. 7'Uɨg₅₄ jaun₂, lë́₅ juɨ₁lia'₂ juá'₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ ne₄ si₂: Jmɨg₄ në₃ në₁jua'₂ nag'₂ 'nia'₂ jág₁ quió'₅ Diú₄, 8Tsá₃ lë₁jme₂'uá'₂ 'nia'₂ 'au'₂ juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ i₂lɨn₅₄ ca₂nau₂ 'nei₂ ca₂cain₃ táu₂ Diú₄ 'uë₃ co₂'ŋiog₅ jaun₂. 9Ja₁jaun₂ ca₂caun₃ táu₂ jniá₂ dsa₂ can'₅₄ quián'₂ 'nia'₂ ma₂lɨ́g'₂, o₁jŋia'₅₄ ma₂qui₂ma₂jág₃ ta₁ quió₃ ma₂të₂láu₃ ŋi₂. 10'Uɨg₅₄ jaun₂ ca₂jén₂ dsɨ₃ quian'₅₄ dsa₂ i₂jme₁chan₂ jmɨg₄ jaun₂, jaun₂ ca₂juá'₃ jniá₂: “Con'₂ tan₅₄ bá₄ i₂nio₄ dsa₂ në₅ qui₂dsɨ₂cón'₅ dsɨ́₅, tsá₃ 'nio₃ le₃cuɨ́'₅ juɨ₅ quió₃.” 11'Uɨg₅₄ jaun₂ ca₂'ɨ́n₃ jniá₂ 'ŋió₃ jme₁ca₂'í₃ 'nei₂ dsɨ₃, a₂tsá₃ dsi₁len₃ 'éi₂ jua'₅₄ a₂jŋia₃ ja₁con₂ jniá₂. 12Rɨn'₅₄ jniog₄, jmo₄ 'nia'₂ 'í₁ ia₁jaun₂ 'i₁jan'₂ 'nia'₂ tsá₃ le₃'ua'₂ dsɨ́₅, jua'₅₄ a₂'nio₃ náu₃ cau₅ ja₁con₂ Diú₄ jén'₃ ia₁ tsá₃ 'éin₂ jág₁ quió'₅. 13Të₂le₃ cuë'₅₄ 'nia'₂ bí₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂ lia'₂ caun₂ jmɨg₄, të₁lia'₂ jiog₅ “jmɨg₄ në₃” a₂ma₂juá'₂ Si₂, ia₁jaun₂ 'i₁jan'₂ 'nia'₂ tsá₃ le₃'ua'₂ 'au'₂ tsá₃ le₃gan'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ dso₄. 14Ia₁ i₂ma₂quián₅ Cristo bá₄ jniog₄, në₁jua'₂ ca₂tián₃ jniog₄ të₂ jë₁ca₂tó'₂ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₅ jniog₄ jág₁ quió'₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ jme₁ca₂rë₃'éin₂ le₂'uɨg₅₄. 15Juɨ₁lia'₂ ma₂në₂juá'₂: Jmɨg₄ në₃, në₁jua'₂ ca₂nei'₂ 'nia'₂ jág₁ quió'₅ Diú₄, tsá₃ jme₁'ua'₂ 'nia'₂ 'au'₂, juɨ₁lia'₂ ca₂jmo₃ i₂lɨn₅₄ ca₂nau₂ 'nei₂ ne₄ Diú₄. 16¿'Ein₂ 'éi₂ i₂ca₂nág₂ jág₁ quió'₅ Diú₄ jaun₂ ca₂nau₂ 'nei₂ cang₂ jaun₂? Ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ i₂ca₂'uɨ́n'₂ Moisés 'uë₃ Egipto, i₂'éi₂ bá₄. 17¿'Ein₂ quian'₅₄ ca₂rë₃'né₃ Diú₄ con'₂ të₂láu₃ ŋi₂? Quian'₅₄ dsa₂ i₂ca₂'náu₂ dso₄ bá₄, i₂ca₂dsan₃ 'uë₃ co₂'ŋiog₅ jaun₂. 18¿Ja₁con₂ 'ein₂ ca₂cuë₃ Diú₄ jág₁ quió'₅ a₂tsá₃ dsi₁lein₃ jua'₅₄ jŋia₃ quiong'₅₄? Ja₁con₂ dsa₂ i₂tsá₃ ca₂nág₂ gau₂ jág₁ quió'₅ bá₄. 19Jaun₂ ne₄ jniog₄, le₂jaun₂ bá₄ ca₂i₃ŋɨ́i₂: tsá₃ a₁jaun₂ ca₂i₃toin'₅₄, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ ca₂rë₃'éin₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\