HEBREOS 4

1'Uɨg₅₄ jaun₂, të₁lia'₂ ron₅ guë́₄ jág₁ a₂ma₂cuë₃ Diú₄ a₂dsi₁no₃ jniog₄ ja₁dsɨ₁jŋia₁ ja₁coin₂, 'nió'₅ jmó₁ jniog₄ 'í₁ con'₂ tsá₃ ŋó₅ në₁jua'₂ 'ein₂ 'nia'₂ tsá₃ ca₂tɨ́ng'₂ ja₁jaun₂. 2Ia₁ ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ma₂ca₂rë₃'ë́₂ jág₁ a₂lió₂ ja₁con₂ jniog₄ juɨ₁lia'₂ ma₂ca₂rë₃'ë́₂ ja₁con₂ 'éi₂; la₁ia₁ tsá₃ ta₁ ca₂jmo₃ co₂ŋɨ́₂ a₂ca₂nág₂ jág₁, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ ca₂'an₂ dsɨ́₅ jág₁ jaun₂ jua'₅₄ a₂ca₂rë₃'éin₂. 3La₁ jniog₄ i₂ma₂ca₂rë₃'éin₂ në́₃, dsi₁no₃ bá₄ jniog₄ dsɨ₁jŋia₁₂ ja₁jaun₂ juɨ₁lia'₂ a₂ma₂juá'₂ Diú₄: 'Uɨg₅₄ jaun₂ ca₂'ɨ́n₃ jniá₂ 'ŋió₃, jme₁ca₂'í₃ 'nei₂ dsɨ₃, a₂tsá₃ dsi₁len₃ 'éi₂ jua'₅₄ jŋia₃ ja₁con₂ jniá₂. La₁ia₁ ma₂ca₂'ió'₃ ta₁ quió'₅ Diú₄ ca₂le₃ ca₂'nio₃ mɨ₂güɨ́g₃. 4Ia₁ cha₂ ja₁juá'₂ ne₄ Si₂ le₂la₂, a₂'ë₂₃ jë₁ca₂të́₂ guio₃ jmɨg₄: “Ca₂jŋia₃ Diú₄ jë₁ca₂të́₂ guio₃ jmɨg₄, jme₁ca₂lë₃ ca₂le₃jë́₃ ta₁ quió'₅.” 5Con'₂ siá'₂ táng₃ juá'₂ ne₄ Si₂: “Tsá₃ dsi₁lein₃ jua'₅₄ a₂jŋia₃ ja₁con₂ jniá₂.” 6La₁ juɨ₁lia'₂ chan₂ i₂lɨn₅₄ i₂'nió'₅ tón'₃ ja₁jaun₂, i₂sián'₂ guë'₂ tsá₃ ca₂i₁tion'₅₄ le₂jŋiá₅ jme₁ca₂nág₂ jág₁, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ ca₂rë₃'éin₂, 7con'₂ siá'₂ ca₂tióng₃ Diú₄ caun₂ jmɨg₄ ca₂juá'₂ të₂le₃ quian'₅₄ David 'lióng₂ ŋi₂ cang₂ jaun₂ ca₂të́'₃ “jmɨg₄ në₃” jme₁ca₂juá'₂ ne₄ Si₂ jág₁ a₂ma₂ca₂juá'₂ le₂jŋiá₅: Jmɨg₄ në₃ në₁jua'₂ ca₂nei'₂ 'nia'₂ jág₁ quió'₅ Diú₄, tsá₃ lë₁jme₂'uá'₂ 'nia'₂ 'au'₂. 8Ia₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ Josué ca₂cuë₃ caun₂ ja₁jŋia₃ dsa₂, tsá₃ jaun₂ jme₁juá'₂ Diú₄ cang₂ jaun₂ jme₁'ë₃ jmɨg₄ siá'₂. 9Jaun₂ lë₃, lia'₂ ma₂cha₂ jaun₂ bá₄ jmɨg₄ sa₅₄ ja₁jŋia₅ dsa₂ juɨg₂ quián₅ Diú₄. 10Ia₁ juɨ₁lia'₂ ca₂jŋia₃ Diú₄ ta₁ quió'₅ a₂ca₂jmo₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ i₂dsɨ₃ton'₅₄ dsɨ₃jŋia₅₄ ja₁con₂ Diú₄, tí₂ ta₁ quió'₅, jŋia₃. 11'Uɨg₅₄ jaun₂ 'nió'₅ 'niog'₅₄ jniog₄ juɨ₅ a₂quen'₂ bí₂ a₂dsi₁no₃ ja₁jaun₂, ia₁jaun₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ tián'₃ a₂cán₂ juɨ₅ a₂ca₂i₁nio₄ 'éi₂ a₂tsá₃ ca₂nág₂ gau₂ jág₁ quió'₅ Diú₄. 12Ia₁ jén'₃ bá₄ jág₁ quió'₅ Diú₄, 'io₅ bí₂ në́₃, 'ŋio₅ chen'₂ con'₂ guë́₄ caun₂ ŋi₁tág₂ 'mu₃ le₃tɨn₃ ton₂, dsɨ₂tia₃ ca₂të₂ né'₃ jmo₅ le₁dso'₅₄ të₂dsɨ́₅ dsa₂ quian'₅₄ jme₂dsí₂, jmo₅ le₁dso'₅₄ ja₁jón'₅ quian'₅₄ dsɨ́₅ nɨ₁mu₅ në́₃, jme₂jnia₅ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ dsɨ₂jiog₅ dsɨ́₅ dsa₂, ca₂le₃jë́₃ 'a₂ lia'₂ lɨ́n₂ dsa₂ në́₃. 13Ca₂lia'₂ 'i₁caun₂ a₂ca₂jmo₃ Diú₄ tsá₃ lé₂ le₃'má₂ ne₄ 'éi₂; ca₂le₃jë́₃ bá₄ rë₂jniá₂ rë₂na₄ ne₄ i₂dsɨ₁jang'₅₄ jniog₄ cuenta quián₂. 14Jaun₂ në́₃, jme₂dsa₂ dsen₅₄ i₂juɨn'₂ quián₂ jniog₄ lɨ́n₅ Jesús, Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, i₂ca₂uɨ́g₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 'Uɨg₅₄ jaun₂ 'nió'₅ caun₂ chan'₅₄ jniog₄ tiá₂ jág₁ a₂'éin₂ jniog₄. 15On₃jua'₅₄ a₂tsá₃ lé₂ dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄ quián₂ jniog₄ jë₁ma₂ca₂'uáu₂ jniog₄. Ia₁ ma₂ca₂caun₃ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ táu₂ quió'₅, juɨ₁lia'₂ cáun₂ dsa₂ táu₂ jniog₄, la₁ia₁ tsá₃ dso₄ ca₂'náu₂ 'éi₂. 16Jaun₂ në́₃ ma₃ jme₁quián₄ jniog₄ caun₂ bá₄ 'ei₅ dsɨ₅ ca₂të₂ ne₄ta₁ ja₁guá₄ Diú₄ i₂'ua₁ dsɨ́₅, ia₁jaun₂ dsia₃ 'éi₂ ŋéi₂ dsɨ́₅, a₂jme₃'o₅₄ a₂'ua₁ dsɨ́₅ jë₁ma₂ca₂rë₃'nió'₅ quián₂ jniog₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\