HEBREOS 5

1I₂rë₂quion'₅₄ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ le₂jan₂ le₂jan₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄ a₂rë₂'ɨ́in₄ a₂chéin'₅ ne₄ jág₁ o₄quió'₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ ne₄ Diú₄ ia₁jaun₂ jén'₃ juɨ₁lia'₂ 'e₂ 'nió'₅ jén'₃, a₂qui₃dsɨ́in'₂ já'₂ në́₃ o₄quió'₄ dsáu₁ dsa₂. 2Jaun₂ juɨ₁lia'₂ jme₂dsa₂ le₂'éi₂, ján₃ bá₄ lɨ́in₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ a₂'uain₅₄; lé₂ bá₄ jme₃'ua₁ dsɨ́₅ ja₁con₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ ŋi₅, juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ma₂i₂nio₄ cau₅ juɨ₅ në́₃. 3'Uɨg₅₄ ia₁ a₂lɨ́in₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'uain₅₄, tion₅₄ 'nió'₅ jén'₃ ne₄ Diú₄, lia'₂ o₄quió'₄ dsáu₁ 'ŋiog₅ lia'₂ o₄quió'₄ dsáu₁ dsa₂ juɨg₂ táng₃. 4'I₁jan₂ tsá₃ lé₂ le₃lén₂ ta₁ juë'₂ jaun₂ jua'₅₄ a₂le₃'ɨin₃ 'ŋiog₅; tion₅₄ bá₄ 'nió'₅ 'ag₃ Diú₄ juɨ₁lia'₂ ca₂'ɨin₃ Aarón. 5Ján₃ bá₄ le₂në₅ lë́₅ quian'₅₄ Cristo. Tsá₃ ca₂jme₃juɨin'₂ 'ŋiog₅ jua'₅₄ ca₂'ɨin₃ 'ŋiog₅ a₂léin₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄; Diú₄ bá₄ ca₂'ag₃ ta₁ juë'₂ jaun₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ Diú₄: Lɨ́n'₅ 'ne₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃; Jmɨg₄ në₃ ma₂lɨ́n₅ jniá₂ ŋéi'₅. 6Ján₃ bá₄ le₂në₅ juá'₂ ja₁siá'₂ táng₃: Lɨ́n'₅ 'ne₂ jme₂dsa₂ con'₂ tan₅₄, ca₂ne₅₄ lia'₂ jme₁lɨ́n₄ Melquisedec. 7Lia'₂ con'₂ jme₁chan₂ Jesús mɨ₂güɨ́g₃ la₂, ca₂mɨ₃ tiá₂ ne₄ Diú₄ Jmei₂, ca₂'o₃ a₂jme₁mɨ₂₃ tion₅₄ ne₄ 'éi₂ i₂'io₅ bí₂ a₂jme₁lió₂ ne₄ 'mú₃. Jaun₂ Diú₄ në́₃ ca₂nág₂ bá₄ quió'₅, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ca₂nág₂ gau₂ jág₁ quió'₅ 'éi₂. 8O₁jŋia'₅₄ jme₁lɨ́in₄ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, ca₂rë₃tɨ́in₃ a₂nag₃ gau₂ të₂le₃ quian'₅₄ uɨg₅ a₂ca₂i₃ŋɨ́i₂. 9Jaun₂ jme₁ca₂rë₃'ŋia₅ quió'₅, jaun₂ guë́₄ ca₂lɨin₃ 'uɨg₅₄ ja₁lión₂ co₂tan₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂nag₅ gau₂ jág₁ quió'₅, 10ia₁ Diú₄ bá₄ ca₂'ag₃ a₂léin₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄ ca₂ne₅₄ lia'₂ jme₁lɨ́n₄ Melquisedec. 11'Lióng₂ bá₄ jág₁ le₂në₅ cha₂ a₂'nió'₅ jua'₅₄ jnia'₅₄, la₁ia₁ quian₅ ta₁ jua'₅₄ a₂jme₁tɨn₅ jnia'₅₄ 'nia'₂ jág₁ në₅, ia₁ a₂ca₂lɨn'₃ 'nia'₂ cang₄ dsei'₂. 12Ma₂lɨ́g'₂ bá₄ ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂ jág₁; rë₂në́₃ le₃jua'₅₄ a₂ma₂ca₂tɨ́ng'₂ 'nia'₂ léng'₂ të₅. La₁ tion₅₄ bá₄ 'nió'₅ jme₃tag₅ táng₃ dsa₂ quian'₅₄ 'nia'₂ jág₁ 'ua₁ le₂'uɨg₅₄ quió'₅ Diú₄, në₂jag₄ bá₄ a₂'nió'₅ 'ag'₅₄ 'nia'₂ jmá'₃ dsi'₅₄, 'nió'₄ a₂jme₁quɨ́g'₂ 'nia'₂ ŋɨ́₅. 13Jaun₂ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂'ɨ́n'₂ jmá'₃ dsi'₅₄, lɨ́in₅ juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ guein₂ i₂tsá₃ lɨn₄ tɨn₂ jág₁ quió'₅ juɨ₅ co₂dsau₅. 14Juɨ₁lia'₂ má₃ quió'₅ dsa₂ can'₅₄ në́₃, lë́₅ jmá'₃ quió'₅ dsa₂ ma₂ron₂, quió'₅ dsa₂ i₂ma₂'en₅₄ dsɨ́₅ i₂ca₂rë₃tɨ́n₃ i₂ca₂rë₃ŋi₅ na₂ juɨ₅ dse₃, na₂ juɨ₅ 'lɨg'₅₄ 'e₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\