HEBREOS 7

1Melquisedec 'éi₂ në́₃ jme₁lɨ́n₄ rag₅₄ quián₅ juɨg₂ Salem, jme₁lɨ́in₄ jme₂dsa₂ në́₃ quián₅ Diú₄ i₂juɨn'₂ guë́₄ lɨn₃. Lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jón'₃ Abraham jme₁ca₂lɨ́'₃ 'nei₂ a₂ca₂jmo₃ quian'₅₄ rag₅₄ sián'₂, jaun₂ ca₂o₃'ɨ́n₃ Melquisedec ca₂jme₃quiong'₅₄ ca₂jme₃gu'₅₄ quió'₅. 2Ca₂cuë₃ Abraham ca₂cuë́'₃ Melquisedec caun₂ qui'₅₄ a₂guia₃ con'₂ tí₅ a₂ca₂lɨ́'₃ jë₄ 'nei₂. Le₂ne₁, jág₁ lia'₂ chen₂ Melquisedec co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, Rag₅₄ Dsen₃; jaun₂ táng₃, ia₁ a₂jme₁lɨ́in₄ rag₅₄ quián₅ juɨg₂ Salem, ja₁'nió'₄ le₃jua'₅₄, ja₁'ei₅ tei₄, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jein₅ jág₁, rag₅₄ ja₁'ei₅ tei₄. 3Tsá₃ jág₁ cha₂ jua'₅₄ chan₂ jmei₂ on₃ guë'₂ chog₅₄, on₃ guë'₂ dsa₂ can'₅₄ quiáin₅; ján₃ bá₄ tsá₃ jág₁ cha₂ 'e₂ jmɨg₄ ca₂rë₃cháin₃, on₃ guë́₄ 'e₂ jmɨg₄ ca₂join₃ në́₃. Jaun₂ caun₂ lɨ́in₅ jme₂dsa₂ co₂tan₅₄ lia'₂ lɨ́n₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄. 4Në₃ në́₃, quion₂ 'nia'₂ 'í₁, 'ŋio₅ lɨn₃ jme₁juɨn'₂ Melquisedec, ca₂lia'₂ jŋia₅ 'ŋiog₅ Abraham, dsa₂ juɨn'₂ quián₂ jniog₄, ca₂cuë́'₃ 'éi₂ caun₂ qui'₅₄ a₂guia₃ con'₂ tí₅ a₂ca₂lɨ́'₃ quió'₅ rag₅₄ jë₄ 'nei₂. 5Dsau₅ bá₄, lia'₂ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés në́₃, juɨ₁lia'₂ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Leví i₂ca₂lɨn₃ ta₁ quió'₅ jme₂dsa₂, ca₂tɨ́in₂ cán₂ caun₂ qui'₅₄ a₂guia₃ quió'₅ dsa₂ juɨg₂ ca₂le₃jë́₃ a₂jme₁cha₂ quió'₅, o₁jŋia'₅₄ jme₁lɨ́in₄ dsa₂ tsɨ₁jon₂ Abraham rɨin'₅₄, juɨ₁lia'₂ lɨ́in₅ guioin₅₄ táng₃. 6La₁ia₁ Melquisedec në́₃, o₁jŋia'₅₄ guë́₄ tsá₃ jme₁lɨ́in₄ tsɨ₁jon₂ Leví, ca₂gue₃ caun₂ qui'₅₄ a₂guia₃ quió'₅ Abraham, ca₂jme₃gu'₅₄ në́₃ quió'₅ i₂jme₁ma₂ca₂gue₃ jág₁ a₂ma₂cuë₃ Diú₄. 7Tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃juá'₂ a₂tsá₃ tí₅ jág₁ la₂: A₂juɨn'₂ guë́₄ dsa₂ i₂jme₂gu'₅₄ con'₂ guë́₄ dsa₂ i₂gue₅ a₂jme₂gu'₅₄ jaun₂. 8Jaun₂ jɨn₄ jniog₄, juɨ₁lia'₂ i₂gue₅ caun₂ qui'₅₄ a₂guia₃ lɨ́n₅ dsa₂ i₂dsan₂; la₁ia₁ të₂le₃ quió'₅ Melquisedec juá'₂ ne₄ Si₂ 'ɨin₂₃ 'éi₂ në₂jag₄ bá₄ jan₂ dsa₂ i₂caun₂ chan₂. 9Mei'₂ tsá₃ lé₂ le₃jua'₅₄, juɨ₁lia'₂ Leví quian'₅₄ le₃jɨ́n₃ jme₂dsa₂ tsɨ₁jon₂ 'éi₂, juɨ₁lia'₂ i₂gue₅ qui'₅₄ a₂guia₃ rë₂në́₃, ján₃ bá₄ ca₂quí₃ caun₂ qui'₅₄ a₂guia₃ ja₁con₂ Melquisedec jme₁ca₂quí₃ Abraham, 10ia₁ co₂'nió'₄ a₂jme₁ma₂lɨ́n₅ bá₄ Leví tsɨ₁jon₂ Abraham o₁jŋia'₅₄ guë́₄ tsá₃ jme₁ma₂chain₂, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂cuë₃ Abraham qui'₅₄ a₂guia₃ ca₂cuë́'₃ Melquisedec. 11Ca₂gue₃ dsa₂ juɨg₂ Israel 'Éi'₃ të₂le₃ quian'₅₄ jme₂dsa₂ levitas, i₂lɨ́n₅ tsɨ₁jon₂ Aarón. Jaun₂ në́₃, jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ 'éi₂ ca₂tió'₃ jmo₃ a₂ma₂ron₂ dsa₂ të₂le₃ quian'₅₄ 'Éi'₃ jaun₂, jaun₂ tsá₃ jme₁ma₃'nió'₅ jua'₅₄ a₂jme₁rë₃jniá₂ táng₃ jan₂ jme₂dsa₂ sián'₂ i₂ca₂ne₅₄ juɨ₁lia'₂ Melquisedec, on₃jua'₅₄ juɨ₁lia'₂ Aarón. 12Ia₁ jë₁rë₂tsɨ́n₃ ta₁ quió'₅ jme₂dsa₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ 'nió'₅ le₃tsɨ́n₃ 'Éi'₃ ján₃. 13Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄ në́₃, juɨ₁lia'₂ juá'₂ Si₂ le₂në₅ 'ɨin₂₃ 'éi₂, a₂téin₅ tsɨ₁jon₂ sián'₂, jaun₂ 'i₁jan₂ i₂tén₅ tsɨ₁jon₂ 'éi₂ tsá₃ ma₂lɨin₅ ta₁ quió'₅ ne₄chei₂. 14Ia₁ ne₄ bá₄ jniog₄, a₂ca₂rë₃chán₃ Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄ a₂lɨ́in₅ jan₂ tsɨ₁jon₂ quián₅ Judá. La₁ tsá₃ 'e₂ ca₂juá'₂ Moisés 'ɨin₂₃ tsɨ₁jon₂ 'éi₂ jme₁ca₂dsia₃ a₂'ë₂₃ juɨ₁lia'₂ ta₁ quió'₅ jme₂dsa₂. 15'Ŋio₅ guë́₄ rë₂ léi₄ táng₃ jme₁ca₂rë₃jniá₂ jan₂ jme₂dsa₂ sián'₂ i₂lɨ́n₅ juɨ₁lia'₂ Melquisedec, 16tsá₃ ca₂lɨin₃ jme₂dsa₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂quí'₅ 'Éi'₃ a₂juá'₂ 'ein₂ tsɨ₁jon₂ 'nió'₅ jiá₃, jŋia'₅₄ lia'₂ a₂lɨ́in₅ jme₂dsa₂ 'uɨg₅₄ bí₂ quió'₅ jme₂dsí₂ a₂tsá₃ lé₂ dsɨ₃'én₂. 17Ia₁ le₂la₂ bá₄ juá'₂ Diú₄ 'ɨin₂₃ 'éi₂: lɨ́n'₅ 'ne₂ jme₂dsa₂ con'₂ tan₅₄, ca₂ne₅₄ lia'₂ jme₁lɨ́n₄ Melquisedec. 18Jaun₂ në́₃, co₂ŋei'₅₄ ca₂'ná₂ 'Éi'₃ a₂jme₁lë́₄ le₂jŋiá₅, ia₁ a₂tsá₃ jme₁bén₂, a₂tsá₃ ta₁ tí₄ në́₃. 19Ia₁ tsá₃ ca₂tió'₃ 'Éi'₃ jua'₅₄ a₂jme₃'ŋiai₂₃ ta₁. Të₂le₃ ca₂rë₃chá₃ quián₂ jniog₄ caun₂ jág₁ a₂dse₃ guë́₄ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄, të₂le₃ quian'₅₄ a₂lé₂ jme₁quián₄ jniog₄ ja₁con₂ Diú₄. 20Tsá₃ ca₂cuë₃ Diú₄ jág₁ jaun₂ quió'₅ a₂'ɨ́n₂ dsɨ₅ jniog₄ jua'₅₄ tsá₃ ca₂'ɨin₃ 'ŋiog₅. Juɨ₁lia'₂ jme₂dsa₂ le₂jŋiá₅ në́₃, ca₂lɨin₃ ta₁ jaun₂ la₁ia₁ on₃jua'₅₄ chan₂ 'ein₂ ca₂'ɨn₃ Diú₄ jme₁ca₂'ag₃. 21La₁ të₂le₃ quió'₅ Te₁gui'₅₄ quián₂ jniog₄ në́₃, chan₂ jan₂ i₂ca₂'ɨn₃ Diú₄ jme₁ca₂lɨin₃ jme₂dsa₂. Ia₁ ne₄ Si₂ juá'₂ tsɨ́'₅ 'éi₂: Ca₂'ɨn₃ Diú₄ 'ŋiog₅, jaun₂ tsá₃ lé₂ jme₃tsɨ́in₃ dsɨ́₅: “Lɨ́n'₅ 'ne₂ jme₂dsa₂ con'₂ tan₅₄, [ca₂ne₅₄ lia'₂ jme₁lɨ́n₄ Melquisedec].” 22'Uɨg₅₄ jaun₂, Jesús bá₄ i₂jmo₅ 'í₁ jág₁ a₂ma₂lɨ'₅₄ a₂dse₃ guë́₄ jaun₂. 23Juɨ₁lia'₂ jme₂dsa₂ i₂ca₂rë₃chán₃ gua'₅₄ 'uë₃ në́₃, juɨin₅ ca₂lɨin₃, ia₁ tsá₃ ca₂cuë₃ 'mú₃ jmɨg₄ jua'₅₄ caun₂ lɨ́in₅ ta₁ jaun₂. 24La₁ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂chan₂ Jesús co₂tan₅₄ në́₃, jaun₂ con'₂ tan₅₄ bá₄ lɨ́in₅ ta₁ jme₂dsa₂. 25'Uɨg₅₄ jaun₂ lé₂ le₃lióin₂ co₂ŋei'₅₄ le₃jɨ́n₃ i₂jme₂quián₃ ja₁con₂ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂, ia₁ chain₂ co₂tan₅₄ a₂qui₃mɨ₃ ne₄ Diú₄ o₄quió'₄ le₃jɨ́n₃ 'éi₂. 26Jaun₂ në́₃, dsi₂ten₅₄ bá₄ a₂lɨ́n₅ Jesús jme₂dsa₂ dsen₅₄ i₂jme₁'nió'₅ quián₂ jniog₄. 'Éi₂ bá₄ i₂jŋió₅, 'i₁caun₂ a₂'lɨg'₅₄ tsá₃ 'e₂ cha₂ ja₁coin₂, on₃ guë'₂ dso₄ rë₂cáin'₄, i₂rë₂jŋia'₅₄ cau₅ tsá₃ quiain'₅₄ dsa₂ i₂'no₅ dso₄, i₂ca₂ron'₂ guë́₄ ŋei₅ con'₂ guë́₄ guei'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃. 27Tsá₃ lɨ́in₅ lia'₂ lɨ́n₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄ sián'₂. Tion₅₄ 'nió'₅ qui₂jme₃dsiain₂₃ já'₂ a₂jén'₅ ne₄ Diú₄ lia'₂ caun₂ jmɨg₄, o₄quió'₄ dsáu₁ guioin₅₄ le₂jŋiá₅, jaun₂ guë́₄ o₄quió'₄ dsáu₁ dsa₂ juɨg₂. La₁ia₁ Jesús në́₃ co₂ráun₂ tan₅₄ bá₄ ca₂jmo₃ jme₁ca₂jéin'₂ 'ŋiog₅. 28Jaun₂ Si₂ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés në́₃, 'ɨin₂₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'uan₅₄ a₂léin₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄. La₁ cang₂ guë́₄ jaun₂, ca₂cuë₃ Diú₄ jág₁ quió'₅ ca₂'ɨin₃ 'ŋiog₅ jme₁ca₂'ɨin₃ Ja₁ŋi'₅₄ a₂lén₂ 'éi₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄ con'₂ tan₅₄ ia₁ ca₂jme₃'ŋiai₂₃ co₂ŋei'₅₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\