HEBREOS 8

1A₂la₂ bá₄ jág₁ dsen₅₄ guë́₄ a₂ma₂ja₂náu₅ jnia'₅₄ jua'₂: a₂chan₂ bá₄ jan₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄ le₂'éi₂ quián₂ jniog₄, i₂ma₂ca₂guá₂ të₂le₃ gu₂ ne₁ ne₄ta₁ quió'₅ Diú₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. 2Ján₃ bá₄ jme₂ti₃ a₂lɨ́in₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄ dsi₂néi₂ guá'₅ jŋió₅ të₃dsón'₂ a₂ca₂chi'₃ 'ŋiog₅ Te₁gui'₅₄, on₃jua'₅₄ a₂ca₂jmóg'₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 3Le₃jɨ́n₃ jme₂dsa₂ dsen₅₄ rë₂'ɨ́in₁ ia₁jaun₂ qui₃jén'₃ 'e₂ cuë́'₃ Diú₄, qui₃dsɨ́in'₂ já'₂ në́₃ ne₄ Diú₄. 'Uɨg₅₄ jaun₂ tion₅₄ 'nió'₅ a₂cha₂ caun₂ 'e₂ a₂jén'₃ Jesucristo ne₄ 'éi₂. 4Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ 'éi₂ në́₃, 'ein₅₄ gua'₅₄ 'uë₃, on₃ guë'₂ jme₁léin₂ jme₂dsa₂, ia₁ chan₂ bá₄ guë́₄ jme₂dsa₂ i₂qui₂jén'₅ 'e₂ cuë₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ quí'₅ Si₂ 'Éi'₃ quió'₅ Moisés. 5Jme₂dsa₂ la₂ në́₃ jme₂ti₃ ta₁ a₂lɨ́in₅, dsi₂néi₂ guá'₅, a₂lë́₅ nió'₄ a₂rë₂'uɨn₄ quió'₅ ja₁jŋió₅ a₂cha₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃; a₂lë́₅ co₂'nió'₄ 'en'₂ a₂cuë₅ léi₄ quió'₅ a₂ma₂já₅. Ma₂ne₄ bá₄ jniog₄ a₂rë₂'uɨn₄ bá₄ jaun₂, ia₁ lia'₂ con'₂ jme₁ma₂chi'₃ Moisés guá'₅ tabernáculo jaun₂, ca₂juá'₂ Diú₄: “Jag₄ de'₂ tion'₂ juɨ₅ jmo₄ con'₂ lë́₅ nió'₄ a₂ca₂'ë₃ jniá₂ ne₄ má'₂.” 6La₁ia₁ jme₂dsa₂ dsen₅₄ quián₂ jniog₄ guë'₂ në́₃, ma₂ca₂'ió'₃ ta₁ a₂jlá'₁ guë́₄ lɨn₃. Ján₃ bá₄ le₂në₅ a₂jlá'₁ guë́₄ lɨn₃ jág₁ a₂lɨ'₅₄ a₂chén'₅ 'éi₂ ne₄, ia₁ a₂'io₅ 'uɨg₅₄ bén₂ a₂dse₃ guë́₄ a₂lë́₅ jág₁ a₂ma₂cuë₃ Diú₄. 7Ia₁ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ jág₁ a₂jme₁lɨ'₅₄ le₂'uɨg₅₄ tsá₃ 'e₂ jme₁'nió'₅, jaun₂ tsá₃ 'uɨg₅₄ cha₂ jua'₅₄ a₂jme₁lé₂ jág₁ jë₁ca₂të́₂ táng₃. 8Ia₁ Diú₄ në́₃ ca₂dsó'₂ ja₁con₂ dsa₂ 'éi₂ caun₂ a₂tsá₃ rë₂'ŋia₅, jaun₂ ca₂juá'₂: Jiá₃ caun₂ jmɨg₄, juá'₂ Te₁gui'₅₄, a₂jmo₅₄ jniá₂ caun₂ jág₁ 'mɨ́₂ a₂lɨ'₅₄ quian'₅₄ dsa₂ juɨg₂ Israel quian'₅₄ dsa₂ juɨg₂ Judá në́₃. 9On₃jua'₅₄ a₂lé₂ lia'₂ lë́₅ jág₁ jme₁ca₂jmo₃ jniá₂ quian'₅₄ dsa₂ can'₅₄ quiáin₅ lia'₂ con'₂ jmɨg₄ jme₁ca₂të₅₄ jniá₂ ca₂jmá'₃ gu₂ ca₂'uɨin'₅₄ 'uë₃ Egipto. La₁ tsá₃ ca₂jme₃ti₃ con'₂ lë́₅ jág₁ quió₃ a₂jme₁ca₂jmo₃ jniá₂ quiain'₅₄. 'Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ ca₂téin₃ jniá₂, juá'₂ Te₁gui'₅₄. 10Jág₁ a₂jmo₅₄ jniá₂ quian'₅₄ dsa₂ juɨg₂ Israel jë₁ma₂ŋɨ́₂ jmɨg₄ jaun₂ lé₂ le₂la₂, juá'₂ Te₁gui'₅₄: Co₅₄ jniá₂ 'éi'₃ quió₃ ja₁'i₄ dsi₄ dsa₂. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ taun₅₄ jniá₂ né'₃ të₂dsɨ́₅. Jaun₂ guë́₄ lén₂ jniá₂ Diú₄ quiáin₅, dsa₂ 'éi₂ guë'₂ në́₃ léin₂ dsa₂ juɨg₂ quiáng₃. 11Tsá₃ 'nió'₅ jua'₅₄ jme₃tɨin₂₃ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂ go₅₄, on₃ guë'₂ rɨin'₅₄, ia₁jaun₂ le₃cuɨin₂₃ Te₁gui'₅₄, ia₁ le₃jɨ́n₃ bá₄ le₃cuɨg₅ jniá₂ lia'₂ i₂me'₂ guë́₄ lia'₂ i₂juɨn'₂ në́₃. 12Jniá₂ në́₃ a₂ŋéi₂ dsɨ₃ 'éng₄ le₃jë́₃ a₂'lɨg'₅₄ a₂qui₂rë₂cáin'₄, lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ ma₃dsiog'₂ dsɨ₃ dsáu₁ dsa₂. 13Juɨ₁lia'₂ jë₁'ë₅ Diú₄ jág₁ 'mɨ́₂ a₂lɨ'₅₄, co₂'nió'₄ a₂jmo₂₃ a₂tsá₃ ma₃ta₁ tí₄ jág₁ a₂jme₁lɨ'₅₄ le₂'uɨg₅₄. Juɨ₁lia'₂ a₂tsá₃ ta₁ tí₄ në́₃, a₂ma₂'ei₅ ne₄ lë́₂ gui'₅₄, a₂ma₂ja₂quián₃ dsɨ₃'én₂ bá₄ jaun₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\