HEBREOS 9

1Në₃ në́₃, juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂jme₁lɨ'₅₄ le₂'uɨg₅₄, jme₁quian'₅₄ 'éi'₃ juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ jme₃ti₃ dsa₂ ne₄ Diú₄, ján₃ bá₄ jme₁cha₂ caun₂ ja₁jŋió₅ a₂ca₂jmo₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 2Juɨ₁lia'₂ guá'₅ tabernáculo jaun₂: dsi₂néi₂ le₂'uɨg₅₄ jaun₂ jme₁chí'₄ nɨ₁ŋí₁ a₂le₁dsɨ₅₄ tag₄ ja₁le₁guí'₂ si₂, quian'₅₄ nɨ₁mesa ja₁niog₅ i₁ŋí'₄ jŋió₅; “ja₁jŋió₅” jme₁chei₂ dsi₂néi₂ le₂'uɨg₅₄ jaun₂. 3Le₃co'₅₄ 'mɨ'₂ cortina ja₁ca₂të́₂ táng₃, jme₁lë́₄ ja₁chei₂ Ja₁jŋió₅ Lɨn₃ Guë́₄. 4Ja₁jaun₂ jme₁chí'₄ caun₂ ne₄chei₂ a₂lë́₅ jmá'₃ quian'₅₄ cu₄nióg₄ ja₁qui₂dsɨ'₂ chen₂, quian'₅₄ tsɨ₁gu₅ quió'₅ jág₁ a₂lɨ'₅₄ quian'₅₄ Diú₄. Rë₂lióg₃ ta₁caun₂ tsɨ₁gu₅ quian'₅₄ cu₄nióg₄. 'Ŋió'₃ jaun₂ jme₁chí'₄ nɨ₁dsɨg₁ cu₄nióg₄ a₂jme₁tio'₅₄ i₁ŋí'₄ maná, quian'₅₄ 'ma₂'ɨ₅₄ quió'₅ Aarón a₂ca₂'ia₂ tsɨn₅ në́₃. Ján₃ bá₄ jme₁tio'₅₄ nɨ₁cang₁ 'ɨ́₂ a₂le₁ton₅ jág₁ a₂lɨ'₅₄ quian'₅₄ Diú₄. 5Ne₄ tsɨ₁gu₅ jaun₂ jme₁tión₂ le₁jné₅ querubines, co₂'nió'₄ léi₄ a₂tág₅ co₂'né'₅ quió'₅ Diú₄. Jme₁le₁jné₅ qui₂rë₂jlë₅ quian'₅₄ tsɨ₁rë₂cu₅ ja₁'én₂ Diú₄ dsáu₁ dsa₂. La₁ia₁ tsá₃ jë₄ jua'₅₄ le₃jua'₅₄ guë́₄ jnia'₅₄ jág₁ 'lióng₂ juɨ₁lia'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅, ne₄ si₂ la₂. 6Jme₁ma₂lë₅ co₂jŋia₅₄ le₃jë́₃ a₂jaun₂ në́₃, jaun₂ guë́₄ qui₂dsɨ₂ton'₅₄ i₂gú'₃ jme₂dsa₂ dsi₂néi₂ le₂'uɨg₅₄ qui₂dsɨ₂jmó₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ ta₁ a₂lɨ́in₅. 7La₁ia₁ jë₁ca₂të́₂ táng₃ dsi₂néi₂, dsɨ₂'í₂ jŋia'₅₄ lia'₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄ co₂ráun₂ lia'₂ caun₂ ŋi₂, la₁ tsá₃ 'í₂ jua'₅₄ tsá₃ quian₅ jmɨ₄ já'₂ a₂qui₂dsɨ₃jen'₅₄ o₄quió'₄ dsáu₁ 'ŋiog₅ quian'₅₄ dsáu₁ dsa₂ juɨg₂ a₂ca₂'náu₂ të₃ tsá₃ ŋi₅. 8Le₂në₅ jme₁jme₂jniá₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, a₂tsá₃ jme₁ma₂rë₂na₄ guë́₄ juɨ₅ ja₁dsɨ₃ton'₅₄ dsa₂ ja₁jŋió₅ lɨn₃ guë́₄, të₁lia'₂ jme₁chí'₄ guë́₄ guá'₅ le₂'uɨg₅₄. 9Co₂'nió'₄ a₂jáng'₅ léi₄ a₂la₂, juɨ₁lia'₂ quió'₅ jmɨg₄ rë₂në́₃, ia₁ le₃jë́₃ a₂cuë́'₃ dsa₂ Diú₄, quian'₅₄ le₃jɨ́n₃ já'₂ a₂qui₂jén'₅ dsa₂ ne₄ Diú₄ në́₃, tsá₃ a₁jaun₂ tió'₅ le₃'ŋia₅ dsa₂ jua'₅₄ a₂jŋiá'₂ a₂qui₂dsɨ₂jŋi₅ dsɨ́₅. 10Jŋia'₅₄ lia'₂ jaun₂ bá₄ ta₁ quí'₅ le₃jë́₃ a₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ 'a₂ lia'₂ lë́₅ má₃ a₂guë́'₅ dsa₂, a₂'ɨ́n'₂ dsa₂, quian'₅₄ le₃jë́₃ guë́₄ 'e₂ a₂jmo₂₃ a₂le₁jɨ́in₃, jmá'₃ 'éi'₃ quió'₅ le₃co'₅₄, jaun₂ quen₅ ca₂tiá₂, ca₂lia'₂ jme₃rë́₃ Diú₄ le₃jë́₃. 11La₁ia₁ ma₂guan₅ Cristo, jaun₂ 'éi₂ bá₄ ma₂lɨ́n₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄ i₂quió'₅ le₃jë́₃ a₂dse₃ a₂ma₂o₂lé₂. Ma₂ca₂'í₃ guá'₅ jlá'₁ guë́₄ a₂rë₂'ŋia₅, on₃jua'₅₄ a₂ca₂jmo₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, on₃jua'₅₄ quió'₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂. 12On₃jua'₅₄ a₂ca₂'í₃ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₄ chein₄ lau₂ on₃ guë́₄ quian'₅₄ jmɨ₄ guein₂ ca₁juɨ₅ në́₃, la₁ të₂le₃ quian'₅₄ jmɨ₂ 'ain₅₄ 'ŋiog₅ bá₄ ca₂'í₃ ja₁jŋió₅ guë́₄ co₂ráun₂ tan₅₄, jaun₂ le₂në₅ bá₄ ca₂'náu₂ a₂lió₂ jniog₄ co₂tan₅₄. 13Dsón'₂ bá₄ dsau₅ quí'₅ ta₁ juɨ₁lia'₂ jmɨ₄ ca₁juɨ₅, quian'₅₄ jmɨ₄ chein₄ lau₂, quian'₅₄ ti₁juá₃ quió'₅ guein₂ ca₁juɨ₅ i₂qui₂dsɨn'₂ ne₄chei₂, a₂qui₂rë₂séi₂ ne₄ quió'₅ dsa₂ i₂tsá₃ le₁jɨ́n₃. Quí'₅ ta₁ a₂jme₃jŋió₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂ma₂le₁jɨ́n₃ le₃co'₅₄. 14La₁ ja₂lɨn₃ guë́₄ quen₅ jmɨ₄ Cristo i₂ca₂jéin'₂ 'ŋiog₅ ne₄ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ Jme₂dsí₂ i₂chan₂ co₂tan₅₄, ca₂join₃ të₃ tsá₃ 'e₂ rë₂cáin'₄. Quian'₅₄ juɨ₅bí₂ jmɨ₄ Cristo a₂jmo₅ le₁jë́₃ të₂dsɨ₅ jniog₄, a₂tsá₃ ma₃jmo₂ jniog₄ a₂jiog₅ juɨ₅ 'mú₃ ia₁jaun₂ lé₂ jme₁ti₁ jniog₄ ne₄ Diú₄ jén'₃. 15'Uɨg₅₄ jaun₂, Jesucristo bá₄ lɨ́n₅ i₂chén'₅ ne₄ jág₁ 'mɨ́₂ a₂lɨ'₅₄quian'₅₄ Diú₄, ia₁jaun₂ juɨ₁lia'₂ i₂ma₂ca₂tág₃ Diú₄, lé₂ le₃gue₃ a₂ca₂tɨ́in₂ a₂jiog₅ co₂tan₅₄ con'₂ lë́₅ jág₁ a₂ma₂cuë₃ Diú₄ a₂cuë₃. Ia₁ quian'₅₄ 'mú₃ quió'₅ Cristo, ca₂lón₂ dsa₂ i₂ca₂'náu₂ dso₄ lia'₂ con'₂ jme₁lɨ'₅₄ guë́₄ jág₁ le₂'uɨg₅₄. 16Juɨ₁lia'₂ ja₁ron₅ jág₁ a₂ma₂quiog₂ dsa₂ né'₃ guë́₄ a₂jóin₂, tion₅₄ 'nió'₅ con₂ dsa₂ jág₁ dsau₅ chi₂jua'₂ ma₂jon₅ bá₄ dsa₂ i₂ca₂jmo₃, ia₁jaun₂ bá₄ lé₂ le₃ti₃ jág₁ a₂ca₂quiog₂ jaun₂. 17Jaun₂ lë₃, tsá₃ ta₁ tí₄ jág₁ le₂jaun₂ të₁lia'₂ në₅ bá₄ chan₂ dsa₂ i₂ca₂jmo₃; jŋia'₅₄ lia'₂ jë₁ma₂ca₂join₃ bá₄ quí'₅ ta₁. 18'Uɨg₅₄ jaun₂, jág₁ a₂jme₁lɨ'₅₄ në́₃, tsá₃ ca₂quí'₃ ta₁ jua'₅₄ tsá₃ ca₂tang₂ jmɨ₂. 19Ia₁ cang₂ jme₁ma₂ca₂'ë́₂ Moisés ca₂le₃jë́₃ jág₁ quió'₅ 'Éi'₃ Juá'₅ ca₂'ë́'₃ dsa₂ juɨg₂, jaun₂ guë́₄ ca₂can₃ nɨ₁jŋi₂ guéin₂ quió'₅ já'₂ cha'₂, quian'₅₄ caun₂ nɨ₁gu'₂ nɨ₁'ma₂ hisopo, jaun₂ ca₂jme₃jlé'₃ quian'₅₄ jmɨ₄ guein₂ ca₁juɨ₅ quian'₅₄ jmɨ₄ chein₄ lau₂ a₂rë₂cón'₅ quian'₅₄ jmɨg₂, jaun₂ guë́₄ ca₂séi₂ lia'₂ ne₄ si₂ a₂rë₂bɨn₅ ja₁le₁ton₅ 'éi'₃, lia'₂ ne₄ quió'₅ le₃jɨ́n₃ dsa₂ në́₃. 20Jaun₂ guë́₄ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ juɨg₂: “A₂la₂ bá₄ jmɨ₂ quió'₅ jág₁ a₂ma₂lɨ'₅₄ quian'₅₄ Diú₄, lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ a₂ma₂jmo₃ Diú₄ quián'₂ 'nia'₂.” 21Ján₃ bá₄ ca₂séi₂ Moisés quian'₅₄ jmɨ₂ jaun₂, guá'₅ tabernáculo quian'₅₄ le₃jë́₃ guë́₄ a₂jmó'₂ dsa₂ ta₁ guá'₅. 22Dsón'₂ bá₄ jaun₂, con'₂ lë́₅ ta₁ quí'₅ Si₂ 'Éi'₃, mei'₂ tsá₃ le₃jë́₃ bá₄ 'nió'₅ qui₂le₃chí₂ quian'₅₄ jmɨ₂. Jaun₂ tsá₃ o₂'én₂ dso₄ cha₂ jua'₅₄ tsá₃ qui₂i₂'o₅₄ jmɨ₂. 23Jaun₂ lë₃, tion₅₄ bá₄ qui₂le₃chí₂ le₂në₅ quian'₅₄ jmɨ₄ já'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂jaun₂ a₂qui₂rë₂'uɨn₄ juɨ₁lia'₂ quió'₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃. La₁ia₁ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ a₂cha₂ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ në́₃, tion₅₄ 'nió'₅ séi₂ quian'₅₄ jmɨ₂ a₂dse₃ guë́₄ con'₂ guë́₄ a₂jaun₂. 24Ia₁ on₃jua'₅₄ a₂ca₂'í₃ Cristo dsi₂néi₂ ja₁jŋió₅ jaun₂ a₂rë₂lag₄ quian'₅₄ gu₂-tag₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, a₂rë₂'uɨn₄ quió'₅ ja₁jŋió₅ 'ŋiog₅ dsón'₂, la₁ të₂le₃ co₂dsau₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ 'ŋiog₅ dsón'₂ bá₄ ca₂'í₃, ja₁qui₂jme₂jniai₂₃ jmɨg₄ rë₂në́₃ ne₄ Diú₄ o₄quián₂ jniog₄. 25Tsá₃ jaun₂ qui₂ca₂'í₃ i₂gú'₃ jua'₅₄ qui₂ca₂jéin'₂ 'ŋiog₅ juɨ₁lia'₂ dsɨ₂'í₂ jme₂dsa₂ dsen₅₄ ja₁jŋió₅ guë́₄ lia'₂ caun₂ ŋi₂ a₂qui₂dsɨ₂jen'₅₄ jmɨ₄ i₂sián'₂. 26Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ le₂jaun₂ në́₃, tion₅₄ bá₄ jme₁'nió'₅ jóin₂ 'lióng₂ ráun₂ ca₂le₃ ca₂nio₃ mɨ₂güɨ́g₃. La₁ia₁ le₂la₂ bá₄ lë́₅ juɨ₁lia'₂ rë₂në́₃, a₂jë₁ma₂ca₂dsɨn₃ jmɨg₄, ca₂jme₃jniá₂ Cristo co₂ráun₂ tan₅₄ bá₄ ia₁jaun₂ lé₂ le₃jŋiá'₂ dsáu₁ dsa₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂ca₂jéin'₂ 'ŋiog₅. 27Jaun₂ juɨ₁lia'₂ co₂ráun₂ bá₄ ca₂tɨ́n₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ dsiáin₃, jaun₂ cang₂ jaun₂ jiá₃ jmɨg₄ jë₁të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃, 28ján₃ bá₄ le₂jaun₂, co₂ráun₂ tan₅₄ bá₄ ca₂jon₃ Cristo ia₁jaun₂ qui₃cán₂ dsáu₁ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. Cang₂ guë́₄ jaun₂ jme₃jniai₂₃ jë₁ca₂të́₂ táng₃, la₁ on₃jua'₅₄ 'uɨg₅₄ dsáu₁ dsa₂, a₂ja₃lioin₅₄ juɨ₁lia'₂ i₂qui₂le₁jŋiog₅ bá₄.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\