SANTIAGO 2

1Rɨn'₅₄ jniog₄, i₂'én₂ le₃quió'₅ Te₁gui'₅₄ Jesucristo i₂jlán'₁ quián₂ jniog₄, tsá₃ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jɨng'₅₄ jma₃quén₅ i₂la₂ i₂ó₃. 2Juɨ₁lia'₂ të₃jë₄ tion'₅₄ 'nia'₂ le₁ŋɨg'₂, dsióg₄ jan₂ dsa₂ cha₂ cu₄ i₂'i₄ anillo cu₄nióg₄ gu₂, i₂chén'₅ jlá'₁, la₁ në₁jua'₂ ján₃ guë'₂ të₃jë₄ jaun₂ dsióg₄ jan₂ dsa₂ te₂ŋé₂ i₂chén'₅ 'lɨg'₅₄, 3në₁jua'₂ ca₂guen'₅₄ 'nia'₂ rë₂ lɨn₃ i₂qui'₂ tsɨn'₅₄ jlá'₁, në₁jua'₂ ca₂chei'₅₄ 'nia'₂: “Ŋia₅ i₂né₂ ja₁dse₃ la₂”, la₁ i₂te₂ŋé₂ guë'₂ në́₃ juɨg'₅₄ 'nia'₂: “'Ne₂ jó₄ nau₂”, o₃ “ja₁lá₃ i₂né₂ 'uë₃ cau₅ ja₁tióng₂ tag₃”; 4në₁jua'₂ le₂në₅ jmo'₂ 'nia'₂, ma₂jɨng'₅₄ jma₃quén₅ rɨ́ng'₂, ma₂qui₂cáun'₂ 'nia'₂ 'í₁, a₂ma₂dsɨ₂jiog₅ 'lɨg'₅₄ 'au'₂. 5'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, nei₂ 'nia'₂ a₂la₂: Diú₄ ma₂ca₂quióin'₂ i₂lɨ́n₅ i₂te₂ŋé₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, ia₁jaun₂ léin₂ dsa₂ jlán'₁ quian'₅₄ a₂'éin₂, ia₁ tɨin₃ ja₁gon₂ Diú₄ ja₁ma₂lë́₅ jág₁ cuë́'₃ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂'nio₃ quió'₅. 6La₁ 'nia'₂ në́₃ të₂le₃ o₂guí'₃ bá₄ tsɨ́ng'₂ dsa₂ te₂ŋé₂. ¿Ia₁ on₁jua'₅₄ dsa₂ cha₂ cu₄ guë'₂ i₂jmóg'₂ 'ang₂ quián'₂ 'nia'₂, qui₂tsɨin'₂ 'nia'₂ dsɨ₂chei'₂ ne₄ dsɨ₂tan₅₄ në́₃? 7¿On₁jua'₅₄ dsa₂ le₂'éi₂ guë'₂ i₂táun₂ 'lɨg'₅₄ jmá'₅ 'ɨin₂₃ i₂chen₂ jlán'₁, i₂le₃quió'₅ ja₁tén'₄ 'nia'₂? 8Në₁jua'₂ dsɨ₂jó'₃ jme₂tí'₁ 'nia'₂ 'éi'₃ dsen₅₄ lia'₂ con'₂ lë́₅ juá'₂ ne₄ Si₂: “Jme₁'nió₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₂ juɨ₁lia'₂ 'nióg'₃ 'ŋiag'₂”, dse₃ bá₄ në₁jua'₂ jmo'₂ 'nia'₂ le₂jaun₂. 9La₁ në₁jua'₂ jɨn'₄ 'nia'₂ jma₃quén₅ i₂la₂ i₂ó₃, 'nau'₂ 'nia'₂ dso₄, ia₁ ma₂të₁dsɨ₅₄ 'Éi'₃ ja₁con'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄; ma₂të₁tsɨn'₅₄ 'nia'₂ ma₂le₁cáng'₄ bá₄. 10Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ca₂le₃jë́₃ 'Éi'₃, la₁ në₁jua'₂ ca₂'liain'₂ caun₂ 'éi'₃ tio'₅₄ në́₃, ja₁jaun₂ ca₂rë₃cáin'₂ ca₂le₃jë́₃ bá₄ 'éi'₃ a₂tio'₅₄ ne₄ Si₂ jaun₂. 11Ia₁ Diú₄ 'éi₂ bá₄ i₂ca₂juá'₂ jme₁ca₂juá'₂: “Tsá₃ nió'₄ 'nia'₂ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gog'₂”, ján₃ bá₄ i₂'éi₂ ca₂juá'₂: “Tsá₃ jŋɨ́g'₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₂.” Jaun₂ le₂në₅ chi₂jua'₂ tsá₃ ca₂táng'₂ guë'₂ dso₄ quian'₅₄ i₂tsá₃ lɨ́n₅ dsɨ₂i₂gog'₂, la₁ në₁jua'₂ ca₂jŋɨ́g'₃ guë'₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨ́ng'₂ në́₃, ja₁jaun₂ ca₂rë₃cáng'₂ bá₄ ta₁jë₂ 'Éi'₃. 12Ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jmó'₂ ton'₂ dsiá'₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂në₃ guë́₄ të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃ quió'₅ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ a₂lió₂. 13Ia₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ ca₂dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ rɨn'₅₄, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsá₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ Diú₄ dsia₃ ja₁con₂ 'éi₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃ quió'₅; la₁ juɨ₁lia'₂ i₂ca₂dsia₃ ŋéi₂ dsɨ́₅ rɨn'₅₄, a₂ŋéi₂ dsɨ́₅ jaun₂ bá₄ lí'₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁të₃dsɨ₅₄ 'éi'₃ quió'₅. 14'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, ¿'e₂ bá₄ ta₁ jmo₃ në₁jua'₂ chan₂ i₂juá'₂ ma₂'éin₂, në₁jua'₂ tsá₃ guë'₂ 'e₂ a₂'ua₁ dsɨ́₅ jmo₂₃? ¿Lé₂ le₃jua'₅₄ jniog₄ a₂tɨ́n'₄ dsa₂ le₂'éi₂ quian'₅₄ a₂'éin₂ le₂jaun₂? 15Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ chan₂ jan₂ dsa₂ ŋe'₂, o₃ jan₂ dsa₂ mɨ́₂ rɨn'₅₄ jniog₄, 'ɨn₂ tsɨn'₅₄, 'ɨn₂ a₂guë́'₃, 'oin₅₄ ŋɨ₂₃ le₂o₃ jmɨg₄; 16në₁jua'₂ chan'₂ 'nia'₂ i₂ca₂chei'₅₄: “Guan'₂ caun₂ dse₃ quiáng'₂”, o₃ “Guan'₂ o₂jme₁dsion'₂”, o₃ “Guan'₂ o₂jme₁tan₅₄ ja₁quiáng'₂”, në₁jua'₂ tsá₃ ca₂cuë'₅₄ guë'₂ 'nia'₂ a₂dsen₅₄ a₂'nió'₅ quió'₅ nɨ₁ŋɨ₁₂, ¿'e₂ bá₄ ta₁ jmo₃ a₂'én'₂ 'nia'₂ le₂në₅? 17Le₂në₅ bá₄ lë́₅ quian'₅₄ a₂'én₂ dsa₂: në₁jua'₂ tsá₃ léi₄ qui₂rë₂jniá₁ a₂jmo₅ dsa₂ a₂'ua₁ dsɨ́₅, tsá₃ 'e₂ ta₁ tí₄ a₂'éin₂ jaun₂, lë́₅ caun₂ co₂'nió'₄ a₂'lag₄ bá₄ jaun₂. 18'An₁ chan₂ bá₄ i₂juá'₂ në́₃: “'Én'₂ bá₄ 'ne₂, la₁ jniá₂ guë'₂ jmo₂₃ a₂dse₃.” Jniá₂ juá'₅: 'Ë₄ a₂'éng'₂, on₃jua'₅₄ quian'₅₄ a₂dse₃ a₂jmo'₂, jaun₂ jniá₂ në́₃ jme₁jniag₅ a₂'éng₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂dse₃ a₂jmo₂₃. 19'Én'₂ bá₄ 'ne₂ a₂chan₂ jan₂ Diú₄; ¿'e₂ a₂dse₃ jmo'₂ në₁jua'₂ le₂jaun₂? Ján₃ bá₄ le₂në₅ guë'₂ je₂na'₅₄ 'éin₂ a₂chan₂ Diú₄, la₁ jlein₂₃ bá₄. 20La₁ 'ne₂ në́₃ dsa₂ co₄, ¿'niog'₂ cuë₅₄ jniá₂ caun₂ léi₄ a₂tsá₃ 'e₂ quen₅ a₂'én₂ dsa₂ në₁jua'₂ tsá₃ 'e₂ a₂dse₃ a₂qui₂rë₂jniá₁ jmo₂₃? 21¿On₁jua'₅₄ ca₂të₁tsɨn'₅₄ rë₂ Abraham ne₄ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ a₂dse₃ a₂jme₁jme₂jniai₂₃ lia'₂ con'₂ jme₁ca₂jéin'₂ Isaac ja₁ŋi'₅₄ quiáin₅ ne₄ Diú₄ a₂jme₁jŋag'₃ ne₄ ne₄chei₂? 22Rë₂ de'₂ quion₂ 'nia'₂ 'í₁ 'a₂ lia'₂ ca₂lë₃ quian'₅₄ Abraham: ja₁jaun₂ ca₂rë₃jniá₂ a₂'éin₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂ca₂jmo₃ jaun₂, ja₁jaun₂ ca₂jáu'₃ 'í₁ ca₂'ŋia₅ a₂'éin₂ të₂le₃ quian'₅₄ a₂ca₂rë₃jniá₂ a₂ca₂jmo₃ jaun₂. 23Le₂në₅ bá₄ ca₂rë₃ti₃ a₂juá'₂ ne₄ Si₂ 'ɨin₂₃ Abraham ja₁juá'₂: “Ca₂rë₃'én₂ Abraham ja₁con₂ Diú₄; a₂ca₂rë₃'éin₂ le₂jaun₂ në́₃, ca₂guéi'₂ Diú₄ të₁tsɨin'₅₄ lɨ́in₅ dsa₂ dsen₃.” Jaun₂ Diú₄ në́₃ ca₂caun₃ ca₂lɨn₃ 'éi₂ a₂mei₅₄ quiáin₅. 24Ja₁në₅ bá₄ rë₂jniá₂ jaun₂ në́₃, 'a₂ lia'₂ të₂tsɨn'₅₄ dsa₂ rë₂ ne₄ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ a₂dse₃ a₂jmo₂₃, on₃jua'₅₄ rë'₂ a₂jŋia'₅₄ 'nió'₅ juá'₂ a₂'éin₂. 25Ján₃ bá₄ le₂në₅ ca₂lë₃ quian'₅₄ Rahab i₂jme₁'nag₅ quió'₅; ca₂të₁tsɨin'₅₄ rë₂ ne₄ Diú₄ të₂le₃ quian'₅₄ a₂dse₃ a₂ca₂jmo₃: ca₂cuë₃ dsi₂néi₂ quió'₅ ca₂jŋia₃ dsa₂ quián₅ Diú₄, ján₃ guë'₂ ca₂jme₃'oin₅₄ dsa₂ 'éi₂ ca₂'uág'₂ juɨ₅ siá'₂. 26Jaun₂ le₂në₅ bá₄ juɨ₁lia'₂ nɨ₁ŋɨ́₅ a₂tsá₃ jme₂dsí₂ 'i₄, lë́₅ caun₂ nɨ₁ŋɨ́₅ 'lag₄, ján₃ bá₄ le₂në₅ lë́₅ a₂'én₂ dsa₂, në₂jag₄ bá₄ 'lag₄ ján₃ në₁jua'₂ tsá₃ rë₂jniá₂ a₂dse₃ a₂jmo₂₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\