SANTIAGO 3

1Rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ 'nió'₅ jua'₅₄ juɨn₅ i₂lén₂ të₅ jɨn'₄ 'nia'₂, ia₁ ma₂ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂, 'ŋio₅ guë́₄ bén₂ 'éi'₃ të₃dsɨ₅₄ ja₁con₂ jniog₄ con'₂ lág₅ i₂jme₂tɨ́n₁ rɨn'₅₄. 2Ia₁ ca₂le₃jág₃ bá₄ jniog₄ co₂dsɨ₂'éin'₅ ne₄ 'lióng₂ ne₅₄. Në₁jua'₂ chan₂ i₂tsá₃ ma₃dso₄ 'no₅ 'i₁ca₂juɨg₄ ja₁dsia₂₃ jág₁, dsa₂ le₂'éi₂ lɨ́n₅ dsa₂ rë₂'ŋia₅, i₂'io₅ bí₂ ne₄ nɨ₁ŋɨ₁₂ 'ŋiog₅, ta₁jain₂. 3Juɨ₁lia'₂ jme₁tó'₅ dsa₂ nɨ₁ŋí₁ mɨ₂'o₄ dsɨ₂cua₁ ia₁jaun₂ jme₃ti₃, lé₂ jéin'₂ dsa₂ ta₁jain₂ 'a₂ juɨ₅ 'nio₃ dsa₂ jiog₃. 4Ŋí₂ de'₂ 'nia'₂ ján₃ juɨ₁lia'₂ nɨ₁barco juɨ₁'a₂ guë'₂ lia'₂ ca'₅₄ pa₁ lɨn₃, qui₂'lia'₂ dsí₂ tiá₂, dsa₂ i₂quian₅ në́₃ lé₂ le₃cán₂ 'a₂ juɨ₅ 'nio₃, quian'₅₄ caun₂ timón pí'₁ bá₄. 5Le₂në₅ bá₄ lë́₅ quian'₅₄ le₁tsɨ'₂ dsa₂ ján₃; le₁tsɨ'₂ dsa₂ lë́₅ caun₂ nɨ₁ŋɨ́₅ pí'₁ ton₅ nɨ₁ŋɨ₁ dsa₂; 'e₂ bá₄ lɨ́in₂ lé₂ le₃jmo₃ 'lióng₂ jág₁ ca'₅₄. ¡Ŋí₂ de'₂ 'nia'₂ ján₃, 'e₂ guë́₄ pa₁ 'ŋa₁ má'₂ lé₂ le₃dsɨ'₂ quian'₅₄ ca₂mɨ́g₂ si₂ pí'₁! 6Jaun₂ le₁tsɨ'₂ dsa₂ në́₃, lë́₅ co₂'nió'₄ caun₂ si₂ a₂quian'₅₄ quió'₅ dsa₂. A₂lë́₅ co₂'nió'₄ caun₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'lɨg'₅₄ a₂ton₅ nɨ₁ŋɨ₁ jniog₄, a₂jmo₅ ta₁ a₂qui₂rë₂'ŋio₅ dsa₂ ta₁jain₂. Quian'₅₄ jág₁ dséi₂ a₂'ŋiog₂ jniog₄, në₂jag₄ bá₄ a₂guí'₂ si₂ le₁tsɨ'₂ jniog₄ juɨ₅ quián₂ të₁lia'₂ chong₂, lë́₅ në₂jag₄ bá₄ si₂ a₂ca₂tɨ́n₂ bí₂ quian'₅₄ tsɨ'₅₄ si₂ a₂já₅ guio₃-juɨ́g₃. 7Quɨ'₅₄ jmɨg₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jme₃'uáin₂ dsɨ́₅ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ já'₂ i₂tsau₂ dsɨ́₅, já'₂ i₂'ɨn₅, já'₂ i₂tsë́'₅ quió'₅, já'₂ i₂chan₂ jmɨ₁ŋí'₄ në́₃, 8la₁ 'i₁jan₂ dsa₂ tsá₃ 'ein₂ ma₂tió'₃ jme₃'uáin₂ le₁tsɨ'₂ guioin₅₄. Lë́₅ caun₂ a₂'lɨg'₅₄ a₂tsá₃ tei₄ lé₂ le₃jmo₃, qui₂rë₂can'₂ jág₁ dséi₂ në₂jag₄ bá₄ mɨ́₅ 'lɨg'₅₄ a₂dsan₂ dsa₂. 9Quian'₅₄ le₁tsɨ'₂ jniog₄ jme₂juɨ́n'₁ Te₁gui'₅₄ quián₂ i₂lɨ́n₅ Jmei₂ jniog₄, ton'₂ ján₃ guë'₂ 'ɨ́n₅ 'lɨg'₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ i₂ma₂ca₂jmó'₂ Diú₄ lia'₂ lë́₅ nió'₄ quió'₅ 'ŋiog₅. 10Quian'₅₄ mɨ₂'o₄ jniog₄ la₂, 'uë₂ jág₁ a₂jme₂juɨ́n'₁ Diú₄, ján₃ guë'₂ 'uë₂ jág₁ 'lɨg'₅₄ a₂'ɨ́n₅ dsa₂ rɨn'₅₄. Rɨn'₅₄ jniog₄, tsá₃ dsi₂ten₅₄ le₂në₅. 11¿'A₂ bá₄ lia'₂ chi₂jua'₂ caun₂ o₄tu₁ jmɨg₂ lé₂ le₃'iá₃ jmɨg₂ ráu₂ lia'₂ jmɨg₂ dsi'₃ në́₃? 12'Nia'₂ rɨn'₅₄ jniog₄, ¿lé₂ le₃lé₂ jua'₅₄ caun₂ nɨ₁'ma₂ a₂'ag₅ mɨ́g₂ higo, jua'₅₄ a₂jaun₂ 'ag₃ táng₃ mɨ́g₂ aceitunas? O₃, ¿lé₂ le₃lé₂ jua'₅₄ ca₂cho'₅₄ uɨng₂ uvas, a₂jaun₂ 'ag₃ táng₃ mɨ́g₂ higos? Ján₃ bá₄ le₂në₅, 'i₁caun₂ tu₄ jmɨg₂ ja₁'ia₂ jmɨg₂ ŋi'₅₄ tsá₃ lé₂ le₃'iá₃ jmɨg₂ ráu₂ në́₃. 13Në₁jua'₂ chan₂ jë₄ quián'₂ 'nia'₂ jan₂ i₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅, juɨ₁jme₂jniai₂₃ juɨ₅ dse₃ 'a₂ lia'₂ ŋɨ₂₃ të₂le₃ quian'₅₄ a₂jmo₃ a₂dse₃, a₂jmo₃ mei'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ ŋɨ́i'₂. 14La₁ në₁jua'₂ tion'₅₄ 'nia'₂ jmo'₂ uɨn₅ 'au'₂ cha₂ a₂dsi'₃ të₂'au'₂ 'nia'₂, tiong'₅₄ cha₂ a₂ma₂'ɨ́n₅ 'au'₂ guiong'₅₄; në₁jua'₂ le₂në₅, tsá₃ ca₂tɨ́n'₂ 'nia'₂ jmó'₂ táng'₅, on₃ guë'₂ jmó'₂ të₂jɨ́ng'₁ quian'₅₄ jág₁ tí₅. 15Ia₁ a₂ŋɨ́'₂ dsɨ́₅ dsa₂ le₂në₅, on₃jua'₅₄ a₂já₅ guei'₅₄ në₅; quió'₅ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄. A₂lë́₂ dsɨ́₅ nɨ₁ŋɨ₁ dsa₂ guioin₅₄, ta₁ quió'₅ je₂na'₅₄ bá₄ në₅. 16Ia₁ juɨ₁lia'₂ ja₁tion'₅₄ dsa₂ uɨn₅ dsɨ́₅ quian'₅₄ rɨin'₅₄, ton'₂ co₂tan₅₄ cha₂ a₂ma₂'ɨ́n₅ dsɨ́₅ dsa₂ a₂lí'₂ jmá'₃ guioin₅₄, ja₁le₂jaun₂ tsá₃ 'e₂ dse₃ chí'₅ tion'₅₄ dsa₂, ton'₂ jmo₅-dsáu₅ dsa₂ ca₂le₃jë́₃ ne₅₄ a₂'lɨg'₅₄. 17La₁ juɨ₁lia'₂ ja₁ŋɨ́'₂ dsón'₂ dse₃ dsɨ́₅ dsa₂ a₂já₅ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jë₁le₂'uɨg₅₄ de'₂ chan₂ dsa₂ quian₅ caun₂ juɨ₅ le₁jë́₃; ŋó₅ jaun₂ táng₃ 'no'₂ juɨ₅ ja₁'ag₃ tei₄; 'en₅₄ dsɨ́₅ dsa₂ lɨ́in₅ në́₃; caun₂ dsáu₅ dsɨ́₅ bá₄ 'e₂ caun₂ a₂lë́₂; chain₂ ŋéi₂ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ rɨin'₅₄; jmo₂₃ jmá'₃ lia'₂ a₂dse₃; ton'₂ tsá₃ 'e₂ qui₂co₂₃ jág₁ quió'₅; ton'₂ tsá₃ jua'₅₄ a₂lë₁co₂jmo₂₃ o₁ne₁ në́₃. 18Dsa₂ i₂quɨ́n'₅ bí₂ jne₂₃ a₂'ag₃ tei₄, jaun₂ ro'₂ a₂le₃chain₂ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\