SAN JUAN 1

1Lia'₂ con'₂ le₂'uɨg₅₄ jme₁ca₂rë₃lióg₃, jme₁ma₂chan₂ i₂të́'₂ Jág₁; jaun₂ i₂'éi₂ i₂lɨ́n₅ Jág₁ në́₃, jme₁'ein₅₄ quian'₅₄ Diú₄; Diú₄ bá₄ jme₁lɨ́in₄ ján₃. 2Jaun₂ lia'₂ con'₂ le₂'uɨg₅₄, 'éi₂ në́₃, jme₁'ein₅₄ quian'₅₄ Diú₄. 3Të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂ bá₄, ca₂lë₃ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂cha₂; ca₂lia'₂ 'i₁caun₂ tsá₃ ca₂rë₃chá₃ jua'₅₄ tsá₃ ca₂jmo₃ 'éi₂. 4Ja₁con₂ 'éi₂ bá₄ já₅ bí₂ a₂le₃chan₂ dsa₂; bí₂ jaun₂ në́₃, lë́₅ Si₂ a₂tág₅ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 5Tág₅ Si₂ jaun₂ jë₄ qui₁né'₃, la₁ qui₁né'₃ në́₃, tsá₃ ma₂ca₂tió'₃. 6Ca₂rë₃chán₃ jan₂ dsa₂ i₂chen₄ quián₅ Diú₄, i₂chen₂ Juan₅₄. 7Ca₂guain₃ ca₂jáng'₃ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂ i₂lɨ́n₅ Si₂, ia₁jaun₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ dsau₅ a₂jáng'₅ në₅, le₃'én₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂. 8On₃jua'₅₄ Juan₅₄ 'éi₂ i₂jme₁lɨ́n₄ Si₂; jŋia'₅₄ con'₂ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ bá₄ jme₁lɨ́in₄, juɨ₁lia'₂ le₃quió'₅ Si₂. 9Jme₁ma₂guán₂ i₂lɨ́n₅ Si₂ të₃dsón'₂, a₂tág₃ ja₁con₂ le₂jan₂ le₂jan₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 10I₂'éi₂ i₂lɨ́n₅ Jág₁ jme₁'ein₅₄ mɨ₂güɨ́g₃; jaun₂, o₁jŋia'₅₄ ca₂lë₃ mɨ₂güɨ́g₃ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂, tsá₃ ca₂rë₃cuɨg₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 11Guain₃ jɨn₄ dsa₂ go₅₄, la₁ dsa₂ go₅₄ në́₃, tsá₃ ca₂guei₃. 12La₁ia₁ i₂con'₂ ca₂guei₃, i₂ca₂rë₃'én₂ të₂le₃ quió'₅, dsa₂ 'éi₂ në́₃ ca₂cuë́'₃ bí₂ a₂léin₂ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄. 13Juɨ₁lia'₂ chi'₂-guein₂ 'éi₂, on₃jua'₅₄ ca₂rë₃cháin₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ jmɨ₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, on₃ guë'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ dsɨ́₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, on₃ guë'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ dsɨ́₅ jan₂ dsa₂ ŋe'₂, ton'₂ ca₂rë₃cháin₃ le₃quió'₅ Diú₄ bá₄. 14I₂'éi₂ në́₃ i₂lɨ́n₅ Jág₁, ca₂can₃ ŋɨ₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ca₂guá₂ jë₄ quián₂ jniog₄. Jnia'₅₄ në́₃ ma₂ca₂jag₅₄ a₂co₂'né'₅ quió'₅, co₂'nió'₄ a₂co₂'né'₅ quió'₅ jan₂ tan₅₄ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄, i₂já₅ ja₁con₂ Jmei₂, rë₂rɨn₅ a₂dse₃ dsɨ́₅, a₂rë₂ti'₅₄ në́₃. 15Ca₂jáng'₃ Juan₅₄ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂, ca₂juá'₂ tiá₂: ―I₂la₂ bá₄ 'éi₂ i₂'ɨ́n₅ jniá₂, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂juá'₃: “I₂já₅ cang₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂, dsein₅₄ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂, ia₁ jme₁ma₂chain₂ jŋiá₅ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂.” 16Ca₂le₃jág₃ bá₄ jniog₄ ma₂qui₂ma₂guéi₂ a₂tson₂ a₂dse₃ dsɨ́₅ 'éi₂, caun₂ qui₂jme₂gu'₅₄ bá₄ Diú₄ jniog₄ lia'₂ i₂gú'₃. 17Ca₂ŋag₂ jniog₄ Si₂ 'Éi'₃ të₂le₃ quian'₅₄ Moisés, la₁ia₁ të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo bá₄ ca₂já₃ a₂dse₃ dsɨ́₅ Diú₄, ca₂rë₃ti₃ jág₁ dsau₅ në́₃. 18Lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ ma₂jɨ́n₂ Diú₄ lia'₂ 'i₁cón'₂; la₁ia₁ Ja₁ŋi'₅₄ i₂jan₂ tan₅₄ 'éi₂ quiáin₅, i₂'en₅₄ ja₁con₂ Jmei₂, i₂'éi₂ bá₄ ma₂jmo₃ jág₁ dsau₅ 'a₂ lia'₂ lɨ́n₅ Diú₄. 19Jaun₂ le₂la₂ jág₁ a₂ca₂jáng'₃ Juan₅₄ jme₁ca₂chen₃ dsa₂ can'₅₄ quián₅ dsa₂ judíos i₂tion'₅₄ Jerusalén ca₂chein₃ jme₂dsa₂ quiain'₅₄ levitas ne₄ Juan₅₄, a₂i₁ŋag₁₂ i₂'ein₂ 'éi₂. 20'Éi₂ në́₃ ca₂jmo₃ jág₁ lia'₂ rë₂jiá₃, ca₂juá'₂: ―On₃jua'₅₄ jniá₂ lɨ́ng₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄. 21Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂: ―¿'Ein₂ 'ne₂ jaun₂? ¿'Ne₂ lɨ́ng'₅ Elías i₂jme₁'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄? Jaun₂ ca₂juá'₂ Juan₅₄: ―On₃jua'₅₄ 'éi₂ jniá₂. Dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ bá₄ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂: ―¿On₃ bá₄ 'ne₂ lɨ́ng'₅ i₂'ë́₂ jág₁ 'éi₂, i₂lë́₅ jág₁ jiá₃? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Juan₅₄: ―Jan₂'ón₄. 22Jaun₂ bá₄ ca₂juá'₂ dsa₂ ca₂tsɨ́'₃ Juan₅₄: ―¿'Ein₂ lɨ́n'₅ 'ne₂, jaun₂ në́₃? Jua'₅₄, ia₁jaun₂ dsɨ₁con₁ jnia'₅₄ jág₁ dsau₅ ne₄ dsa₂ i₂ca₂chei₃. ¿'Ein₂ juá'₂ 'ne₂ lɨ́ng'₅? 23Jaun₂ ca₂ŋag₃ Juan₅₄: ―Jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ i₂'éi₂ i₂juá'₂ jág₁ tiá₂ caun₂ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅ i₁juá'₄: “Nia₄ 'nia'₂ caun₂ juɨ₅ co₂dsau₅ quió'₅ Te₁gui'₅₄.” 24Dsa₂ i₂i₁len₅₄ i₁dsia₂ jág₁ quian'₅₄ Juan₅₄, dsa₂ i₂chen₄ quián₅ dsa₂ fariseos bá₄ 'éi₂, 25jaun₂ ca₂ŋag₃ ca₂ŋɨ́i'₃ táng₃ Juan₅₄: ―Chi₂jua'₂ on₃jua'₅₄ 'ne₂ lɨ́ng'₅ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, on₃ guë'₂ Elías, on₃ guë'₂ jan₂ i₂'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄ në́₃, ¿'e₂ ta₁ 'eng'₅₄ tsóng'₅ dsa₂ jmɨg₂? 26Jaun₂ ca₂juá'₂ Juan₅₄: ―Jniá₂ tiáng₅ dsa₂ jmɨg₂; la₁ia₁ jɨn₄ 'nia'₂ chan₂ jan₂ i₂tsá₃ cuɨn'₂ 'nia'₂. 27Já₅ jan₂ cang₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂, on₃jua'₅₄ 'ein₂ lɨ́n₅ jniá₂ jua'₅₄ ca₂tɨ́ng₂ tsɨ'₅₄ lau₂ ton₅ tag₅₄. 28Ca₂le₃jë́₃ a₂la₂ ca₂lë₃ caun₂ ja₁chei₂ Betania, a₂niog₅ të₂le₃ ja₁'ia₂ 'iog₂ të₂le₃ quióng₄ Cuá₃ Jordán, ja₁jme₁'en₅₄ Juan₅₄ choin₂₃ dsa₂ jmɨg₂. 29Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂jɨ́n₂ Juan₅₄ Jesús a₂já₅ ja₂quiáin₃ ja₁chéin'₄, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Jag₄ 'nia'₂, i₂në₅ bá₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ quián₅ Diú₄, i₂jŋiá'₂ dsáu₁ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 30I₂në₅ bá₄ 'éi₂ i₂'ɨ́n₅ jniá₂, lia'₂ con'₂ jme₁ca₂juá'₃: “I₂já₅ cang₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂, dsein₅₄ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂, ia₁ jme₁ma₂chain₂ jŋiá₅ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂.” 31Lia'₂ jŋia'₅₄ 'ŋió₃, tsá₃ jme₁guion₅₄ 'ein₂ 'éi₂; la₁ia₁ chóng₅ dsa₂ jmɨg₂ ma₂guio₃, ia₁jaun₂ le₃cuɨg₅ dsa₂ juɨg₂ Israel 'ein₂ 'éi₂. 32Ján₃ bá₄ ca₂jáng'₃ Juan₅₄ jág₁ dsau₅ la₂, ca₂juá'₂: ―Ca₂jɨn₄ jniá₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅ ca₂sióin₃ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃ i₂jniá₂ lia'₂ jniá₂ jan₂ i₁ju₂, ca₂të₁gua₁ ne₄ quió'₅ 'éi₂. 33Tsá₃ jme₁ma₂guion₄ bá₄ guë́₄ jniá₂ i₂'ein₂ 'éi₂; la₁ia₁ i₂ca₂chei₃ jniá₂ a₂chóng₄ dsa₂ jmɨg₂, ca₂tság₃ jniá₂: “Jë₁ma₂ca₂jɨng'₅₄ Jme₂dsí₂ sióin₅ ne₄ quió'₅ jan₂ dsa₂ ŋe'₂, i₂'éi₂ bá₄ qui₃tián₂ dsa₂ Jme₂dsí₂ Jŋió₅.” 34Ma₂ca₂jɨin₅₄ bá₄ jniá₂, jaun₂ jáng'₅ jniá₂ jág₁ dsau₅, a₂lɨ́n₅ 'éi₂ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄. 35Jme₁jnia₃ jaun₂, jme₁'en₅₄ táng₃ Juan₅₄ ja₁jaun₂ quian'₅₄ guë́₄ on₃ dsa₂ i₂i₂nio₄ quiain'₅₄. 36Jaun₂ jme₁ca₂jág₃ Juan₅₄ ca₂ŋɨ₅ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Jag₄ 'nia'₂, i₂në₅ bá₄ Guein₂ Já'₂ Cha'₂ quián₅ Diú₄. 37Jaun₂ ca₂nág₂ le₃on₃ dsa₂ 'éi₂ a₂ca₂juá'₂, jaun₂ i₃léin₂ chi₁co'₅₄ quió'₅ Jesús. 38Jaun₂ në́₃ ca₂jén'₃ Jesús të₂le₃ ca'₃, ca₂jɨ́in₂ dsa₂ i₂i₃lén₂ chi₁co'₅₄ quió'₅, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂: ―¿'E₂ 'náu'₂ 'nia'₂? Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂ 'éi₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Rabbí ―co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄: Të₅―, ¿Já'₄ ŋéi'₂ 'ne₂? 39Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―I₂nó'₅ 'nia'₂ i₂jag₄. Jaun₂ i₃léin₂ i₁jag₅₄ já'₄ guá₅ Jesús, jaun₂ quian'₅₄ 'éi₂ bá₄ ca₂tóin'₂ të₁lia'₂ ca₂'láu₂ jmɨg₄ jaun₂; ia₁ jme₁ma₂ca₂të́₂ con'₂ hora ŋí₁ quén₂ të₂le₃ ca₂'láu₂. 40Jan₂ i₂on₃ 'éi₂ i₂ca₂nág₂ a₂ca₂juá'₂ Juan₅₄, i₂i₃lén₂ chi₁co'₅₄ quió'₅ Jesús, jme₁chen₂ Drë́₄ i₂lɨ́n₅ rɨn'₅₄ Si₂mu₅₄ i₂të́'₂ dsa₂ Pe₄. 41Dsɨ₂juɨ₅ né'₃ guë́₄ jaun₂ bá₄ ŋe₄ Drë́₄, i₁'nai'₂ Si₂mu₅₄ rɨin'₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂: ―Ma₂dsán'₅ jnia'₅₄ Mesías, (co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄, dsa₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄). 42Jaun₂ i₁jŋia₃ Drë́₄, Si₂mu₅₄ rɨin'₅₄ ja₁'en₅₄ Jesús, jaun₂ jme₁ca₂jág₂ Jesús në́₃, ca₂juá'₂: ―'Ne₂ lɨ́ng'₅ Si₂mu₅₄, ja₁ŋi'₅₄ Jonás. La₁ia₁ le₃cheng'₂ Cefas. Lia'₂ chen₂ Cefas në₅, co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ Pe₄. 43Jme₁jnia₃ jaun₂, ca₂lë₃ dsɨ́₅ Jesús dsó₃ 'uë₃ Galilea, jaun₂ ca₂dsáin'₂ Felipe, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂: ―Jme₁quiong'₅₄ jniá₂. 44Felipe 'éi₂ në́₃, jme₁chain₂ juɨg₂ Betsaida, ján₃ bá₄ ja₁jme₁chan₂ Drë́₄ quian'₅₄ Pe₄ në́₃. 45Fe₂li₄ 'éi₂ në́₃, ŋei₅₄ i₁'niai'₂ Natanael, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂: ―Ma₂dsán'₅ jnia'₅₄ dsa₂ 'éi₂ i₂'ɨn₅ Moisés ne₄ Si₂ 'Éi'₃, i₂'ɨn₅ dsa₂ i₂'ë́₂ jág₁ quián₅ Diú₄ në́₃. Jesús bá₄ 'éi₂, ja₁ŋi'₅₄ José, i₂chan₂ juɨg₂ Nazaret. 46Jaun₂ ca₂juá'₂ Natanael: ―¿Lé₂ le₃o₃'ag₅ caun₂ a₂dse₃ juɨg₂ Nazaret? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Fe₂li₄: ―Ŋia₅ de'₂ i₂jag₄. 47Jaun₂ jme₁ca₂jág₃ Jesús a₂ma₂ja₂quián₃ Natanael, ca₂juá'₂: ―La₂ dé₄ dsón'₂ já₅ jan₂ dsa₂ israelita të₃dsón'₂, i₂tsá₃ cha₂ mai₅₄ ja₁con₂. 48Jaun₂ ca₂ŋag₃ Natanael ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―¿'A₂ lia'₂ cuɨg'₂ jniá₂? Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jniá₂ në₂jɨng₅₄ 'ne₂ jŋiá₅, né'₃ guë́₄ a₂dsɨ₃té₂ Fe₂li₄, lia'₂ con'₂ jme₁ŋéi'₂ né'₃ nɨ₁'ma₂ higuera. 49Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Natanael ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Të₅, 'ne₂ bá₄ lɨ́ng'₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄; 'ne₂ bá₄ lɨ́ng'₅ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ juɨg₂ Israel . 50Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús ca₂tsɨ́'₃ 'éi₂: ―¿A₁jaun₂ 'éng'₂ ia₁ në₂juá'₃ a₂në₂jɨn₄ jniá₂ 'ne₂, ŋéi'₂ né'₃ nɨ₁'ma₂ higuera? La₁ia₁ në₃ guë́₄ të₃ ne'₅₄ 'lióng₂ léi₄ juë'₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ a₂la₂. 51Ján₃ bá₄ ca₂juá'₂ Jesús: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, jag'₅₄ 'nia'₂ rë₂na₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jɨn'₅₄ 'nia'₂ ángeles quián₅ Diú₄ në́₃, qui₂tsau₂ qui₂tsɨ₂sioin₂ ne₄ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\