SAN JUAN 10

1'A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ tón'₅ të₂le₃ juɨ₅ o₄'né₄ tsɨ₁jnɨ́₂ ja₁tion'₅₄ já'₂ cha'₂, a₂uɨ́g₂ juɨ₅ siá'₂, dsa₂ 'ang₂ bá₄ 'éi₂. 2La₁ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂'í₂ të₂le₃ o₄'né₄, dsa₂ i₂jmo₅ 'í₁ já'₂ cha'₂ bá₄ 'éi₂. 3O₄quió'₄ 'éi₂ bá₄ niá₅ dsa₂ i₂jmo₅ 'í₁ o₄'né₄, jaun₂ já'₂ cha'₂ në́₃, rë₂cuɨ́'₅ jág₁ quió'₅ 'éi₂. Jaun₂ të́'₂ já'₂ cha'₂ quiáin₅ 'ŋiog₅ lia'₂ chein₂, jaun₂ 'uág'₂. 4Jë₁ma₂ca₂lë₃ 'uɨ́in'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ con'₂ i₂quiáin₅ 'ŋiog₅, jaun₂ cán₂ ne₄ juɨ₅, dsó₅ ne₄ já'₂ cha'₂. Já'₂ cha'₂ në́₃ dsɨ₂léin₂ chi₁co'₅₄ quió'₅, ia₁ rë₂cuɨ́'₅ bá₄ jág₁ quió'₅. 5La₁ tsá₃ 'ein₂₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂tsá₃ cuɨin₂₃; të₂le₃ cuɨng₂₃ bá₄ ja₁con₂ 'éi₂, ia₁ tsá₃ cuɨ́'₅ jág₁ quió'₅ dsa₂ sián'₂. 6Ca₂juá'₂ Jesús jág₁ a₂jáng'₅ léi₄ në₅, la₁ tsá₃ ca₂rë₃ŋɨ́'₂ dsa₂, 'e₂ jein₅ jág₁ jaun₂ a₂juá'₂. 7Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ táng₃ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ o₄'né₄ juɨ₅ ja₁dsɨ₂ton'₅₄ já'₂ cha'₂. 8Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ma₂o₃lén₂ jŋiá₅ guë́₄ con'₂ guë́₄ jniá₂, dsa₂ 'ang₂ bá₄ 'éi₂; la₁ já'₂ cha'₂ në́₃, tsá₃ juɨ₅ ca₂ton'₂ quió'₅. 9Jniá₂ lɨ́ng₅ o₄'né₄; juɨ₁lia'₂ i₂tón'₅ juɨ₅ le₃quió₃, tɨ́in'₄ bá₄. Jaun₂ qui₃dsɨ₃toin'₅₄, qui₃'uɨ́in₃, jaun₂ dsio'₂ bá₄ ŋi₂ma'₂ a₂guë́'₃. 10'Dsa₂ 'ang₂ në́₃, jmá'₃ ta₁ jaun₂ bá₄ ja₂: a₂'ang₃, a₂jme₃dsiog₂₃, a₂qui₃'éin₂ në́₃; jniá₂ në́₃ guio₃ ia₁jaun₂ le₃chain₂, a₂le₃chain₂ qui₂rë₂tsón₂. 11Jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ juɨg₅₄ dsen₃ i₂jmo₅ 'í₁ já'₂ cha'₂. Guen₅ 'mú₃ juɨg₅₄ dsen₃ o₄quió'₄ já'₂ cha'₂; 12la₁ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂jmo₅ ta₁ a₂'liain'₅₄, jë₁ma₂ca₂jág₃ já₅ dsɨ₂jɨ'₅₄ náu₂, téin₂ bá₄ já'₂ cha'₂ jaun₂ cuɨng₂₃ bá₄ 'ŋiog₅, ia₁ on₃jua'₅₄ juɨg₅₄ i₂quián₅ já'₂ cha'₂ 'éi₂. Jaun₂ dsɨ₂jɨ'₅₄ náu₂ në́₃, tsáin'₂ já'₂ cha'₂, jaun₂ jmo₂₃ le₁jan₅₄ já'₂. 13Dsa₂ 'éi₂ në́₃, cuɨng₂₃ ia₁ a₂'liain'₅₄ bá₄ jmo₂₃ 'í₁; tsá₃ dsan₂ dsɨ́₅ já'₂. 14Jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ juɨg₅₄ dsen₃; i₂cuɨ́n₅ bá₄ jniá₂ já'₂ cha'₂ quiáng₃; 'éi₂ në́₃ cuɨg₂₃ jniá₂. 15Le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ cuɨg₅ Ŋe'₃ jniá₂, ján₃ bá₄ cuɨ́n₅ jniá₂ 'éi₂ në́₃. Guén₅ jniá₂ 'mú₃ o₄quió'₄ já'₂ cha'₂ quiáng₃. 16Ján₃ bá₄ tion'₅₄ já'₂ cha'₂ sián'₂ quiáng₃ i₂tsá₃ tion'₅₄ 'ŋió'₃ jnɨ́₁ la₂; ján₃ bá₄ ca₂tɨ́n₂ jniá₂ i₁te₁ 'éi₂. Ján₃ bá₄ le₃ne'₅₄ 'éi₂ jág₁ quió₃, jaun₂ co₂nió'₃ bá₄ lé₂, jan₂ guë'₂ juɨg₅₄. 17''Uɨg₅₄ jaun₂ bá₄ 'nio₃ Ŋe'₃ jniá₂: ia₁ jáng'₅ jme₂dsí₂ quió₃, ia₁jaun₂ tɨ́ng'₄ táng₃. 18Lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ jŋiá'₂ jme₂dsí₂ a₂chan₂ jniá₂, ia₁ jáng'₅ bá₄ jniá₂ jme₂dsí₂ a₂chang₂ a₂'ŋio₂ dsɨ₃ 'ŋió₃. Jniá₂ bá₄ 'o₂₃ bí₂ jáng'₅, jaun₂ 'o₂₃ bí₂ tɨ́ng'₄ táng₃. 'Éi'₃ në₅ ca₂ŋɨg₂ ja₁con₂ Ŋe'₃. 19Jaun₂ ca₂lë₃ le₁dson'₅₄ táng₃ dsa₂ judíos, jme₁ca₂nág₂ jág₁ në₅. 20Juɨn₅ i₂'éi₂ juá'₂: ―I₂'en₅₄ jan₂ jme₂dsí₂ je₂na'₅₄ të₂dsɨ́₅ bá₄ në₅, të₂'ɨ₂₃ a₂ŋái₅ në́₃. ¿'E₂ lë₃ tón'₂ 'nia'₂ juɨ₅ jág₁ quió'₅? 21La₁ i₂lɨn₅₄ guë'₂ juá'₂: ―On₃jua'₅₄ jág₁ quió'₅ jan₂ i₂'en₅₄ je₂na'₅₄ të₂dsɨ́₅ në₅. ¿Lé₂ le₃jmo₃ je₂na'₅₄ a₂jág₃ juɨ₁lia'₂ dsa₂ ten₄? 22Jmɨg₄ jaun₂, jme₁tion'₅₄ dsa₂ juɨg₂ Jerusalén jmo₂₃ Jmɨg₄ quió'₅ Si₂ . Jein₂ güɨ́g₂ jme₁lë́₄, 23jaun₂ jme₁i₂ŋɨ₅₄ Jesús i₁dsi₅ guá'₅ templo ja₁lë́₄ corredor a₂chei₂ Quió'₅ Salomón, 24jaun₂ qui₂ca₂o₃lio₃ dsa₂ judíos quió'₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'A₂ con'₂ jmó'₂ 'ne₂ 'ag₃ guë́₄ caun₂-tɨn₃ dsɨ₅ jnia'₅₄? Chi₂jua'₂ dsón'₂ lɨ́n'₅ 'ne₂ I₂rë₂'ɨ́n₁ quián₅ Diú₄, co₂ŋei'₅₄ jua'₅₄ rë₂jiá₃ jág₁. 25Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ma₂në₂juá'₃ bá₄ jniá₂, la₁ tsá₃ ca₂rë₃'én'₂ guë'₂ 'nia'₂. Qui₂jáng'₅ bá₄ jág₁ dsau₅ o₄quió₃, léi₄ a₂jmo₅ jniá₂; 26la₁ tsá₃ 'én'₂ 'nia'₂, ia₁ tsá₃ lɨ́n'₅ 'nia'₂ já'₂ cha'₂ quiáng₃. 27Ne'₅₄ bá₄ já'₂ cha'₂ quiáng₃ jág₁ quió₃; i₂cuɨg₅ bá₄ 'éi₂ jniá₂, jaun₂ ja₂'ein₂₃ chi₁co'₅₄ quió₃. 28Cuë́₅ jniá₂ jme₂dsí₂ a₂le₃chain₂ co₂tan₅₄, jaun₂ lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ dsiáin₃, on₃ guë́₄ lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ lé₂ le₃jŋiái'₂ 'éi₂ o₄gu₃ jniá₂. 29Ŋe'₃ jniá₂, i₂ma₂cuag₃ 'éi₂, lɨ́n₅ i₂juɨn'₂ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ ca₂le₃jɨ́n₃; jaun₂ lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ lé₂ jŋióg'₂ o₄gú₃ Ŋe'₃. 30Jniá₂ quian'₅₄ Ŋe'₃, ca₂ne₅₄ bá₄ lág₅ jnia'₅₄. 31Jaun₂ në́₃ ca₂jŋa'₃ táng₃ dsa₂ judíos nɨ₁cang₁ a₂qui'₃ quió'₅. 32Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―'Lióng₂ lɨn₃ léi₄ dse₃ ma₂'ë́₃ jniá₂ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ quió'₅ Ŋe'₃; ¿o₄quió'₄ 'e₂ caun₂ a₂ma₂jmo₃ jniá₂ jaun₂, a₂qui₁jnau'₅₄ 'nia'₂ jniá₂ nɨ₁cang₁? 33Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ judíos: ―Tsá₃ o₄quió'₄ léi₄ dse₃ qui₁jna'₅₄ jnia'₅₄ 'ne₂ nɨ₁cang₁; a₂jaun₂ bá₄ ia₁ a₂'ɨ́ng'₅ 'lɨg'₅₄ Diú₄, a₂jmo'₂ 'ne₂ a₂lɨ́ng'₅ Diú₄, ton'₂ jan₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ lɨ́ng'₅. 34Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús tsɨ́'₅ dsa₂ judíos: ―¿Tsa₁ chi₁ton₅ ne₄ Si₂ 'Éi'₂ quián'₂ 'nia'₂: “A₂ma₂juá'₃ jniá₂, a₂lɨ́n'₅ 'nia'₂ diú₄”? 35Chi₂jua'₂ ca₂të́'₃ “diú₄” dsa₂ i₂ca₂ŋɨ₂ jág₁ quió'₅ Diú₄, (jaun₂ tsá₃ lé₂ jua'₅₄ tsá₃ le₃ti₃ Si₂); 36'ë₂ guë́₄ bá₄ 'éi₂ i₂ca₂jmo₃ Diú₄ rë₂tson₄, i₂ca₂chein₃ mɨ₂güɨ́g₃. ¿'Nia'₂ juɨg'₂ 'ɨ́ng'₅ 'lɨg'₅₄ Diú₄ ia₁ jniá₂ në₂juá'₃ a₂lɨ́ng₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄? 37Chi₂jua'₂ tsá₃ jmo₅ jniá₂ ta₁ quió'₅ Ŋe'₃, tsá₃ juɨ₁le₂'én'₂ 'nia'₂ le₃quió₃ jniá₂. 38La₁ chi₂jua'₂ jmo₅ guë'₂ jniá₂, juɨ₁'a₂ guë́₃ la₂ tsá₃ 'én'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quió₃ jniá₂, juɨ₁le₂'én'₂ bá₄ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ ta₁ a₂jmo₅ jniá₂, ia₁jaun₂ le₃ŋi'₅₄ bá₄, ia₁jaun₂ le₃ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂, a₂'en₅₄ Ŋe'₃ ja₁cong₂, le₂jaun₂ guë'₂ táng₃, a₂'en₅₄ jniá₂ ja₁con₂ Ŋe'₃. 39Jaun₂ jme₁'nio₃ táng₃ dsa₂ jme₁tsáun'₂, la₁ ca₂lóin₂ bá₄ o₄gú₃ 'éi₂. 40Jaun₂ në́₃, ŋó₃ táng₃ Jesús të₂le₃ quióng₄ Cuá₃ Jordán, jaun₂ ca₂jŋia₃ ja₁jaun₂ ja₁jme₁'en₅₄ Juan₅₄ le₂jŋiá₅ choin₂₃ jmɨg₂ dsa₂. 41Juɨn₅ lɨn₃ dsa₂ ca₂i₁len₅₄ i₁jag₅₄, qui₂ca₂juá'₂: ―Të₃dsón'₂ bá₄, o₁jŋia'₅₄ tsá₃ 'e₂ léi₄ juë'₂ ca₂jmo₃ Juan₅₄, la₁ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂ca₂juá'₂ a₂'ɨin₂₃ dsa₂ në₅, dsau₅ bá₄. 42Ja₁jaun₂ ca₂rë₃'én₂ juɨn₅ dsa₂ le₃quió'₅ Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\