SAN JUAN 11

1Jme₁chan₂ jan₂ dsa₂ dso'₅₄ i₂jme₁chen₂ Lázaro, i₂jme₁chan₂ juɨg₂ Betania, juɨg₂ ja₁guá₄ María quian'₅₄ 'io₅₄ rɨin'₅₄ i₂chen₂ Marta. 2María në₅ në́₃ i₂rɨn'₅₄ Si₁Lia₁ dsa₂ dso'₅₄, 'éi₂ bá₄ i₂ca₂'ág₂ no'₅₄ mɨ₂juɨg₂ mɨ₂tag₄ Te₁gui'₅₄ jaun₂ ca₂chí₃, ca₂jme₃quéin₃ quian'₅₄ jŋi₂ dsi₅₄. 3Jaun₂ në́₃, ca₂chen₃ le₃on₃ 'io₅₄ jág₁ ne₄ Jesús: ―Te₁gui'₅₄, a₂ron₅ dso'₅₄ dsa₂ i₂'nio₄ quiáng'₂. 4Jaun₂ jme₁ca₂nág₂ Jesús, ca₂juá'₂: ―On₃jua'₅₄ dso₄ a₂jiog₅ juɨ₅ 'mú₃ jaun₂; të₂le₃ ia₁jaun₂ le₃juɨn'₂ Diú₄ bá₄, le₂jaun₂ guë'₂ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ ján₃ le₃juɨin'₂ të₂le₃ quian'₅₄ dso₄ jaun₂. 5Jesús në́₃, jme₁'nioi₃ 'ŋio₅ lɨn₃ Marta quian'₅₄ 'io₅₄ rɨin'₅₄, quian'₅₄ Si₁Lia₁. 6Jaun₂ lë₃, jme₁ca₂juá'₂ dsa₂ a₂dso'₅₄ Si₁Lia₁, ca₂jŋia₃ guë́₄ tɨn₃ jmɨg₄ ja₁jme₁'ein₅₄ jaun₂. 7Cang₂ jaun₂, ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅: ―Ma₃dsau₅₄ táng₃ juɨ₅ Judea. 8Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―Të₅, i₁jáun₃ në₅ cón'₅ jme₁'nio₃ dsa₂ judíos jme₁qui₃jnáu'₂ cang₄; ¿con'₂ guë'₂ lia'₂ 'niog'₂ gog'₅₄ táng₃ ja₁jaun₂? 9Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿On₁ dsón'₂ quian₅ guia₃-tɨ́n₂ horas caun₂ jmɨg₄? Në₁jua'₂ i₂nio₄ dsa₂ a₂jmɨ₂, tsá₃ qui₂niói₅, ia₁ jág₅ si₂ a₂tág₅ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃; 10la₁ në₁jua'₂ i₂nio₄ dsa₂ jë₄ qui₁né'₃ qui₂niói₅ ia₁ tsá₃ si₂ cha₂ ja₁coin₂. 11Cang₂ jme₁ma₂në₂juá'₂ le₂në₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Ma₂ca₂güɨn₂ bá₄ Si₁Lia₁ a₂mei₅₄ quián₂ jniog₄; la₁ nei₅₄ jniá₂ i₁ŋei₁₂. 12Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―Te₁gui'₅₄, chi₂jua'₂ ma₂ca₂güɨin₂, co₂'nió'₄ jŋia₃ bá₄ quió'₅. 13La₁ a₂jaun₂ bá₄ jme₁'nio₃ Jesús juá'₂ a₂jme₁ma₂jon₅ bá₄ 'éi₂; la₁ jaun₂ bá₄ lɨ́n₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ a₂'ë₅ Jesús juɨ₁lia'₂ a₂güɨn₂ dsa₂ jë₁ma₂ca₂nei₂. 14Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús lia'₂ rë₂jiá₃ jág₁: ―Ma₂ca₂jon₃ bá₄ Si₁Lia₁. 15Jéin₅ jniá₂ 'io'₂ o₄quián'₂ 'nia'₂, a₂tsá₃ jme₁'eng₅₄ ja₁jaun₂, ia₁jaun₂ le₃'én'₂ 'nia'₂. La₁ ma₃dsau₅₄ ma₃dsɨ₁jɨin₅₄. 16Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ To₁má₄ i₂të́'₂ dsa₂ Dsa₂ Tsɨn'₅₄, ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ rɨin'₅₄: ―Ján₃ guë'₂ dsau₅₄ jniog₄, ia₁jaun₂ dsióg₃ co₂lë₅ quian'₅₄ i₂në₅. 17Jme₁ma₂të́₂ quén₂ jmɨg₄ 'en₅₄ Si₁Lia₁ tau₂ 'ŋio₅, jme₁dsióg₃. 18Juɨg₂ Betania jaun₂, jme₁niog₅ cau₅ ma₂quián₅ Jerusalén con'₂ tɨn₃ kilómetros të₂ ca₂jau₅₄. 19Jaun₂ ca₂i₁len₅₄ juɨn₅ dsa₂ judíos ca₂i₁jɨin₁₂ Marta quian'₅₄ María rɨin'₅₄, ca₂i₁jmo₅₄ lián'₂ dsɨ́₅ 'éi₂, ia₁ ca₂jon₃ Si₁Lia₁ rɨin'₅₄. 20Jaun₂ Marta në́₃, jme₂ca₂rë₃ŋi₅ a₂ma₂já₅ Jesús, jaun₂ ca₂o₃'ɨ́in₃ ca₂i₁jme₁jein'₂. La₁ María në́₃ ca₂jŋia₃ bá₄ dsi₂néi₂. 21Jaun₂ ca₂juá'₂ Marta ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Te₁gui'₅₄, jua'₅₄ mei'₂ bá₄ jme₁'eng'₅₄ ja₁lá₃, tsá₃ jme₁jón₂ dsó₂ rɨ́ng'₃. 22La₁ia₁ guion₄ jniá₂, o₁jŋia'₅₄ con'₂ lë́₅ la₂, chi₂jua'₂ 'e₂ a₂mɨ'₂ 'ne₂ ja₁con₂ Diú₄, cuë₃ bá₄ 'éi₂. 23Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Le₃chan₂ bá₄ táng₃ rɨ́ng'₂. 24Jaun₂ ca₂juá'₂ Marta: ―Guion₄ bá₄ jniá₂ a₂le₃chain₂ táng₃ jë₁ma₂të́₂ rë₁jein'₅₄ jɨn₄ 'lag₄, jmɨg₄ jë₁ca₂tó'₂. 25Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ i₂jmo₅ a₂jen'₅₄ dsa₂, i₂cuë₅ jme₂dsí₂ a₂le₃chan₂ dsa₂ në́₃. Juɨ₁lia'₂ i₂'én₂ të₂le₃ quió₃ jniá₂, o₁jŋia'₅₄ ma₂join₂₃, le₃chain₂ bá₄; 26jaun₂ chi₂jua'₂ 'ein₂ i₂chan₂ guë́₄, në₁jua'₂ ca₂rë₃'éin₂ të₂le₃ quió₃ jniá₂, lia'₂ o₁lɨ́g'₂ jmɨg₄ tsá₃ jóin₂. ¿'Éng'₂ jág₁ në₅? 27Jaun₂ ca₂juá'₂ Marta: ―Ján₅, Te₁gui'₅₄. Ma₂ca₂rë₃'én₂ bá₄ jniá₂ a₂lɨ́n'₅ 'ne₂ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄ I₂rë₂'ɨ́n₁ quiáin₅, i₂lë́₅ jág₁ jiá₃ mɨ₂güɨ́g₃. 28Jme₁ca₂lë₃ juá'₂ Marta jág₁ në₅, ŋái'₃ i₁te'₂ María rɨin'₅₄; jaun₂ ca₂juá'₂ jág₁ con'₂ të₃co'₅₄: ―La₂ ma₂'en₅₄ të₅, jaun₂ 'ne₂ të́'₂. 29Dsɨ₂juɨ₅ jme₁ca₂nág₂ María jág₁ në₅, ca₂nau₂, jaun₂ ŋó₃ i₁jɨin₂₃ Jesús. 30Tsá₃ jme₁ma₂dsióg₃ guë́₄ Jesús të₃jë₄ juɨg₂; jaun₂ bá₄ jme₁'ein₅₄ ja₁ca₂jein'₂ Marta. 31Dsa₂ judíos i₂tion'₅₄ dsi₂néi₂ i₂cuë₅ lián'₂ dsɨ₅ në́₃, jme₁ca₂jág₃ ca₂nau₂ María ca₂o₃'ɨ́in₃ co₂chi'₅₄, ca₂i₃léin₂ chi₁co'₅₄ quió'₅, ia₁ a₂lɨ́in₂ ŋó₅ 'éi₂ tau₂ 'ŋio₅ a₂i₂'áu₂ ja₁jaun₂. 32Jaun₂ në́₃, jme₁ca₂dsióg₃ María ja₁jme₁'en₅₄ Jesús, ca₂chi₃jné₃ ne₄ 'éi₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Te₁gui'₅₄, jua'₅₄ mei'₂ bá₄ jme₁'eng'₅₄ ja₁lá₃, tsá₃ jme₁jón₂ dsó₂ rɨ́ng'₃. 33Jme₁ca₂jág₃ Jesús 'a₂ lia'₂ jme₁'o₅ María, 'a₂ lia'₂ jme₁tion'₅₄ guë'₂ dsa₂ judíos 'o₂₃ në́₃, i₂ja₂lén₂ quiain'₅₄, jaun₂ ca₂'ŋia₃ i₃mé'₂ dsɨ́₅, ca₂'í₃ quɨ'₂ dsɨ́₅ në́₃. 34Jaun₂ ca₂ŋag₃: ―¿A₂já'₄ ca₂i₁'óin'₄ 'nia'₂? Jaun₂ ca₂juá'₂ dsa₂: ―Te₁gui'₅₄, ŋia₅ i₂jag₄. 35Jaun₂ ca₂'o₃ Jesús. 36Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ dsa₂ judíos: ―Jag₄ de'₂ 'a₂ lia'₂ jme₁'nioi₃ 'éi₂. 37La₁ ca₂juá'₂ i₂lɨn₅₄: ―¿Tsa₁ cha₂ lé₂ le₃jme₁jmo₃ i₂në₅ i₂ca₂jme₃'lión₂ dsa₂ ten₄ 'éi₂, ia₁jaun₂ tsá₃ jme₁jón₂ guë'₂ dsó₂ rɨn'₅₄ 'io₅₄ në₅? 38Con'₂ siá'₂ táng₃ ca₂'ŋia₃ Jesús a₂i₃mé'₂ dsɨ́₅ lia'₂ con'₂ ca₂dsióg₃ ja₁dsi₅₄ tau₂ 'ŋio₅. Caun₂ tsɨ₁të₂'lau₂ bá₄ jme₁lë́₄ a₂jaun₂, jme₁chí'₄ ca₂mɨ́g₂ nɨ₁cang₁ a₂rë₂jlë₅ o₄'né₄. 39Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jŋiá'₃ nɨ₁cang₁ në₅. Jaun₂ ca₂juá'₂ Marta rɨn'₅₄ 'lag₄ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Te₁gui'₅₄, mei'₂ tsá₃ ma₂ja₂ ma₂'lɨg'₅₄ quió'₅, ia₁ ma₂të́₂ quén₂ jmɨg₄ ca₂join₃. 40La₁ ca₂juá'₂ Jesús: ―¿Tsa₁ në₂juá'₃ jniá₂, në₁jua'₂ 'éng'₂, jag'₅₄ juɨ₅bí₂ jlá'₁ quió'₅ Diú₄? 41Jaun₂ në́₃ ca₂jŋiá'₂ dsa₂ nɨ₁cang₁. Jaun₂ ca₂chóg'₃ Jesús ne₅₄, ca₂juá'₂: ―Tia₅₄, cuë́₅ jniá₂ ti₁'mag'₄ 'ne₂ ia₁ ma₂nei'₂ bá₄ jág₁ quió₃. 42A₂guion₄ bá₄ jniá₂, a₂nag'₂ co₂tan₅₄. La₁ në₂juá'₃ le₂në₅ o₄quió'₄ dsa₂ i₂tion'₅₄ ja₁lá₃, ia₁jaun₂ le₃'éin₂ a₂ca₂chei'₂ jniá₂. 43Jme₁ca₂lë₃ juá'₂ le₂në₅, ca₂juá'₂ tiá₂: ―¡Lázaro! ¡Jú₅ ja₁në₅! 44Jaun₂ o₂'ɨ́n₃ 'lag₄ ja₁jaun₂ qui₂rë₂quein₅ gu₂-tag₅₄ quian'₅₄ 'nau₅₄ tsɨ́n'₅ tsɨ₁'mɨ'₂ jang₄. Dsɨ₂ne₅₄ në́₃ jme₁chi₁quein₅ quian'₅₄ tsɨ₁'mɨ'₂ tióg₃. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―Chi'₅₄ quió'₅, cuë₄ jmɨg₄ juɨ₁dsiain'₅₄. 45Jaun₂ në́₃, juɨn₅ dsa₂ judíos 'éi₂, i₂ca₂i₁len₅₄ quiain'₅₄ María, i₂qui₂ca₂të́₂ ne₄ 'e₂ a₂ca₂jmo₃ Jesús jaun₂, ca₂rë₃'éin₂ të₂le₃ quió'₅ 'éi₂. 46La₁ i₂lɨn₅₄ guë'₂ në́₃ ca₂i₁lein₅₄ ja₁con₂ dsa₂ fariseos, ca₂i₁jua'₄ 'e₂ a₂ca₂jmo₃ Jesús. 47Jaun₂ në́₃, ca₂ŋɨ'₂ dsa₂ fariseos quiain'₅₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂, quiain'₅₄ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ guá'₅, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'E₂ bá₄ jmó₁ jniog₄? Ia₁ në₅ bá₄ ŋɨ₅ dsa₂ 'éi₂ jmo₂₃ 'lióng₂ léi₄ juë'₂. 48Chi₂jua'₂ caun₂ cuë₂ jniog₄ jmɨg₄ jmo₃ lia'₂ ma₂jmo₂₃ në₅, le₃'én₂ bá₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ të₂le₃ quió'₅; jaun₂ qui₂ja₃lén₂ dsa₂ romanos qui₃'éin₂ ja₁jŋió₅ quián₂ jniog₄ la₂, lia'₂ jma₃quian'₅₄ juɨg₂ nación quián₂ në́₃. 49La₁ jan₂ dsa₂ 'éi₂, i₂chen₂ Caifás, i₂jme₁lɨ́n₄ jme₂dsa₂ dsen₅₄ ŋi₂ jaun₂, ca₂juá'₂: ―Tsá₃ 'e₂ cuɨn'₂ 'nia'₂ 'i₁caun₂, 50on₃ guë'₂ len'₅₄ 'nia'₂, a₂jmo₅ bá₄ quián₂ jniog₄, a₂jón₂ jan₂ dsa₂ o₄quió'₄ ca₂le₃jɨ́n₃, ia₁jaun₂ tsá₃ dsɨ₃'én₂ ta₁caun₂ juɨg₂. 51La₁ on₃jua'₅₄ con'₂ tɨn₂ 'ŋiog₅ Caifás ca₂juá'₂ le₂në₅; a₂jaun₂ bá₄ ca₂juá'₂ le₂në₅ ia₁ a₂jme₁lɨ́in₄ jme₂dsa₂ dsen₅₄ ŋi₂ jaun₂: ca₂'ë́₂ jág₁ o₄quió'₄ Diú₄, a₂'i₄ 'éi'₃ jón₂ Jesús o₄quió'₄ dsa₂ juɨg₂ judíos. 52La₁ on₃jua'₅₄ rë'₂ jmá'₃ o₄quió'₄ dsa₂ juɨg₂ judíos, ján₃ bá₄ ia₁jaun₂ chi₃loin'₃ jmói'₂ ca₂ne₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ chi'₂-guein₂ quián₅ Diú₄ i₂qui₂i₂nio₄ tsɨ₁rë₂jan₅₄ në́₃. 53Jaun₂ në́₃, ca₂le₃ jmɨg₄ jaun₂, ca₂jmo₃ jág₁ dsɨ₂tan₅₄ quián₅ dsa₂ judíos a₂jŋɨi'₃ Jesús. 54'Uɨg₅₄ jaun₂ tsá₃ ma₃jme₁ŋɨ₅ Jesús dsi₁ne₁ jɨn₄ dsa₂ judíos, të₂le₃ ca₂o₃'ɨ́in₃ bá₄ ja₁jaun₂. Jaun₂ ŋó₃ caun₂ 'uë₃ ma₂quián₅ ja₁lë́₄ 'uë₃ quein₂ co₂'ŋiog₅, caun₂ juɨg₂ a₂chei₂ Efraín. Ja₁jaun₂ ca₂jŋia₃ quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂. 55Jme₁ma₂ja₂quián₃ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ quió'₅ dsa₂ judíos. Jaun₂ juɨn₅ bá₄ dsa₂ ca₂'uɨin₂ juɨg₂ gu'₂, qui₂ca₂uɨ́g₂ juɨ₅ Jerusalén né'₃ a₂të₅₄ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄, ia₁jaun₂ qui₃jmo₃ le₁jɨ́in₃. 56Jaun₂ jme₁i₂nio₄ dsa₂ 'nai'₂ Jesús, jaun₂ qui₂ŋɨ́i'₂ rɨin'₅₄ tióin₂ i₁dsi₅ guá'₅ templo: ―¿'A₂ lia'₂ lɨ́n'₂ 'nia'₂? ¿Jiá₃ jmɨg₄, o₃ bá₄ tsá₃ jiá₃ 'e₂? 57Jme₁ma₂ca₂cuë₃ 'éi'₃ dsa₂ fariseos quiain'₅₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ në́₃, jme₁ma₂juá'₂, në₁jua'₂ 'ein₂ ca₂rë₃ŋi₅ a₂já'₄ 'en₅₄ Jesús, juɨ₁jmo₁₂ jág₁ ia₁jaun₂ cuɨn₃ jmɨg₄ tsáun'₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\