SAN JUAN 13

1Ca₂juɨg₄ jme₁'nió'₅ guë́₄ a₂të₅₄ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ . Jme₁ma₂ŋi₅ bá₄ Jesús a₂ma₂ca₂të́₂ hora a₂o₃'ɨin₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂ a₂dsáin'₃ táng₃ ja₁con₂ Jmei₂. Lia'₂ co₂tan₅₄ bá₄ ca₂jme₃'nio₃ 'éi₂ dsa₂ quiáin₅ i₂jme₁tion'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃; la₁ në₃ në́₃, ca₂jme₃jniai₂₃ 'a₂ con'₂ ca₂dsióg₃ ca₂rë₃'nioi₃ 'éi₂. 2Jme₁ma₂lë₅ má₃ të₂le₃ ca₂nei₂, jaun₂ jme₁ma₂jmo₃ i₂së₃dsen₃ a₂i₂jiog₅ dsɨ́₅ Judas Iscariote, ja₁ŋi'₅₄ Si₂mu₅₄, a₂jɨ́in'₂ Jesús. 3Jme₁ma₂ŋi₅ bá₄ Jesús a₂ma₂ca₂dsia₃ Jmei₂ ca₂le₃jë́₃ o₄gú₃; jme₁ma₂ŋi₅ bá₄ ján₃ a₂já₅ ja₁con₂ Diú₄, jaun₂ ja₁con₂ Diú₄ bá₄ dsáin'₃ táng₃. 4Jaun₂ lë₃, lia'₂ con'₂ jme₁tiáin'₄ guë́'₅, ca₂nau₂ ja₁jme₁guá₄, jaun₂ ca₂dsia₃ cau₅ tsɨn'₅₄ a₂jme₁qui'₂ të₂le₃ co'₅₄, jaun₂ ca₂jén'₃ caun₂ 'mɨ'₂ toalla o₄'ŋei'₂. 5Jaun₂ në́₃ ca₂tia'₃ jmɨg₂ 'ŋió'₃ caun₂ nɨ₁'ɨ́₅, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ ca₂rang₃ mɨ₂tag₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂. Jaun₂ ca₂jme₃quéin'₂ quian'₅₄ tsɨ₁'mɨ'₂ toalla a₂jme₁chi₁jén'₅ o₄'ŋei'₂. 6Jaun₂ jme₁ca₂dsióg₃ ja₁con₂ Si₂mu₅₄ Pe₄, ca₂juá'₂ 'éi₂ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Te₁gui'₅₄, ¿'ne₂ ráng'₂ tag₃ jniá₂? 7Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Tsá₃ ŋɨ́'₂ guë́₄ 'au'₂ 'ne₂ 'e₂ a₂jmo₅ jniá₂ në₃, la₁ cang₂ guë́₄ le₃ŋɨ́g'₂. 8La₁ ca₂juá'₂ Pe₄: ―Lia'₂ o₁lɨ́g'₂ co₂ŋɨ́₂ tsá₃ ráng'₂ 'ne₂ tag₃ jniá₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Në₁jua'₂ tsá₃ ca₂rang₃ jniá₂ quiáng'₂, tsá₃ quen'₅₄ 'ne₂ ja₁con₂ jniá₂. 9Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Si₂mu₅₄ Pe₄: ―Chi₂jua'₂ le₂jaun₂, Te₁gui'₅₄, on₃jua'₅₄ jmá'₃ mɨ₂tag₃ ráng'₂; ján₃ bá₄ rang₄ mɨ₂gu₃ quian'₅₄ mɨ₂dsi₃. 10La₁ ca₂juá'₂ Jesús: ―Juɨ₁lia'₂ i₂lia'₂ ca₂lë₃ ló'₅, jmá'₃ mɨ₂tag₅₄ bá₄ 'nió'₅ rɨn'₂, ia₁ ma₂le₁jɨ́in₃ bá₄ ta₁jain₂. Ma₂le₁jɨ́n'₃ bá₄ 'nia'₂, la₁ia₁ on₃jua'₅₄ ca₂le₃jɨ́ng'₃. 11Ca₂juá'₂: “Tsá₃ le₁jɨ́n'₃ 'nia'₂ le₃jɨ́ng'₃”, ia₁ ma₂ŋi₅ bá₄ i₂'ein₂ i₂jáng'₂ quió'₅. 12Jme₁ca₂lë₃ rang₅ Jesús mɨ₂tag₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, jaun₂ ca₂quɨ́'₂ táng₃ nɨ₁tsɨn'₅₄ le₃co'₅₄, jaun₂ ca₂guá₂ táng₃ ne₄ mesa. Jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―¿Ŋɨ́'₂ 'nia'₂ 'e₂ a₂në₂jmo₃ jniá₂ quián'₂ 'nia'₂? 13'Ág'₅ 'nia'₂ jniá₂ Të₅, quian'₅₄ Te₁gui'₅₄. Tí₅ bá₄ jág₁ quián'₂ 'nia'₂, ia₁ dsón'₂ bá₄ le₂jaun₂ lɨ́ng₅. 14Jaun₂ në́₃, chi₂jua'₂ le₂në₅ jniá₂ i₂lɨ́ng₅ Të₅ quian'₅₄ Juɨg'₂ 'nia'₂, në₂rang₃ mɨ₂tag'₅₄ 'nia'₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ 'nió'₅ jmó'₂ 'nia'₂: a₂qui₁ráng'₂ mɨ₂tag₄ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂. 15Ia₁ ma₂në₂can₃ jniá₂ caun₂ juɨ₅, ia₁jaun₂ jmó'₂ 'nia'₂ le₂jaun₂, juɨ₁lia'₂ ma₂në₂jmo₃ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂. 16A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, lia'₂ 'i₁jan₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁, tsá₃ juɨin'₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ juɨg₅₄; ján₃ bá₄ lia'₂ 'i₁jan₂ dsa₂ i₂chen₄, tsá₃ juɨin'₅₄ guë́₄ lia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ i₂chei₅. 17Chi₂jua'₂ ŋɨ́'₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂në₅, 'e₂ bá₄ dsen'₃ 'nia'₂ chi₂jua'₂ le₂jaun₂ qui₂jmo'₂. 18'On₃jua'₅₄ ca₂le₃jɨ́n'₃ 'nia'₂ 'ɨ́n₅ jniá₂; guion₄ bá₄ jniá₂ i₂'ein₂ 'éi₂ i₂ma₂ca₂quiong'₅₄. La₁ia₁, 'nió'₅ le₃ti₃ lia'₂ con'₂ juá'₂ ne₄ Si₂: “Juɨ₁lia'₂ i₂guë́'₅ co₂lë₅ quian'₅₄ jniá₂, ca₂nau₂ quen₅ të₂le₃ ja₁con₂ jniá₂.” 19Jaun₂ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ në₃, të₃jŋiá₅, ia₁jaun₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁lé₂, le₃'én'₂ 'nia'₂, jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ 'éi₂. 20A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ i₂guen₅ dsa₂ i₂chen₄ quián₃ jniá₂, guei₂₃ jniá₂; jaun₂ juɨ₁lia'₂ i₂guei₅ jniá₂ guein₂₃ i₂ca₂chei₃ jniá₂. 21Jme₁ca₂lë₃ juá'₂ jág₁ në₅, ca₂can₃ o₂i₁ dsɨ₅ ca₂të₂ jme₂dsí₂, jaun₂ ca₂jáng'₃ jág₁ dsau₅ lia'₂ rë₂jiá₃ jág₁, ca₂juá'₂: ―A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, jan₂ 'nia'₂ jáng'₂ jniá₂. 22Jaun₂ në́₃ qui₂ca₂jɨ́n₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ rɨin'₅₄ le₂jain₂ le₂jain₂, i₂gó'₃ dsɨ́₅ 'nio₃ le₃ŋi₅ 'ein₂ bá₄ 'ɨn₅ Jesús. 23Jan₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ i₂ŋɨ́₄ lë₃ jme₁'nio₃ Jesús, jme₁guá₄ le₃jén'₃ quió'₅. 24Jaun₂ ca₂jmo₃ Si₂mu₅₄ Pe₄ caun₂ léi₄ ne₄ 'éi₂, ca₂juá'₂: ―Chei'₅₄ 'ein₂ bá₄ 'ɨin₂₃. 25Jaun₂ në́₃ ca₂jme₃quián₃ 'éi₂ të₂cau₅ guë́₄ quió'₅ Jesús, jaun₂ ca₂ŋag₃: ―Te₁gui'₅₄, ¿'ein₂ 'éi₂? 26Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―I₂'éi₂ bá₄ i₂cuë́₄ jniá₂ ca₂jne₄ i₁ŋí'₄ la₂, jë₁ma₂ca₂tiá₃ nɨ₁uɨng₅. Jaun₂ në́₃, jme₁ma₂në₂tiá₂ i₁ŋí'₄, jaun₂ ca₂cuë́'₃ Judas Iscariote, ja₁ŋi'₅₄ Si₂mu₅₄. 27Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ jme₁ca₂gue₃ Judas i₁ŋí'₄ jaun₂, ca₂'í₃ i₂së₃dsen₃ të₂dsɨ́₅. Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús: ―A₂jaun₂ a₂niog₅ 'au'₂ jmó'₂, jmo₄ në₃ cón'₅. 28La₁ lia'₂ 'i₁jan₂ i₂tián'₅ guë́'₅ ne₄ mesa tsá₃ ca₂rë₃ŋɨ́'₂ 'e₂ 'uɨg₅₄ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ Judas le₂jaun₂. 29Ia₁ jme₁niog₅ gu₂ Judas 'éi₂ nɨ₁lau₂ tio'₅₄ cu₄; jaun₂ ca₂lɨn₃ i₂lɨn₅₄, a₂ca₂juá'₂ Jesús tsɨ́'₅ 'éi₂ a₂cha₂ jme₁lá₃ quió'₅ jmɨg₄, o₃ jme₃'oin₅₄ ca₂la₂ cu₄ dsa₂ te₂ŋé₂ 'e₂. 30Jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ jme₁ma₂në₂gue₃ 'éi₂ i₁ŋí'₄, o₂'ɨ́in₃. Jme₁ma₂ca₂nei₂ bá₄ le₂jaun₂. 31Jme₁ma₂o₂'ɨ́n₃ Judas jaun₂, ca₂juá'₂ Jesús: ―Në₃ në́₃, jë₁ma₂le₃jniá₂ juɨ₅bí₂ jlá'₁ quió'₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃; ján₃ bá₄ le₃jniá₂ juɨ₅bí₂ quió'₅ Diú₄, ja₁con₂ 'éi₂. 32Chi₂jua'₂ le₃jnia₅ juɨ₅bí₂ quió'₅ Diú₄ ja₁con₂ 'éi₂, Diú₄ në́₃, jme₃jnia₅ juɨ₅bí₂ jlá'₁ quió'₅ Ja₁ŋi'₅₄ ja₁con₂ 'ŋiog₅, ton'₂ jme₃jniai₂₃ ŋi'₅₄ ta₁. 33'Nia'₂ chi'₂-guein₂ quiáng₃, tsá₃ ma₂uë́₂ 'en₅₄ jniá₂ jɨn'₄ 'nia'₂. Qui₁'nau'₅₄ 'nia'₂ jniá₂; la₁ juɨ₁lia'₂ ma₂ca₂juɨ́g₂ jniá₂ dsa₂ judíos, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ në́₃: tsá₃ lé₂ o₁nó'₅ 'nia'₂ ja₁né'₄ jniá₂. 34Caun₂ 'éi'₃ 'mɨ́₂ la₂ cuë́₄ jniá₂ 'nia'₂: a₂jme₁'nió'₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂. Juɨ₁lia'₂ ca₂jme₁'nió₄ jniá₂ 'nia'₂, 'nia'₂ në́₃ 'nió'₅ jme₁'nió'₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂. 35Le₂në₅ bá₄ le₃ŋi₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ a₂lɨ́n'₅ 'nia'₂ dsa₂ i₂ma₂ca₂rë₃tɨ́n₃ quiáng₃: në₁jua'₂ caun₂ qui₂ca₂jme₁'nió'₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂. 36Jaun₂ ca₂ŋag₃ Si₂mu₅₄ Pe₄ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―Te₁gui'₅₄, ¿a₂já'₄ guang'₅₄? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ja₁né'₄ jniá₂, tsá₃ lé₂ le₃'éin'₄. La₁ 'éin'₄ bá₄ 'nia'₂ cang₂. 37Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Pe₄ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Te₁gui'₅₄, ¿'e₂ lë₃ tsá₃ lé₂ le₃'éin₄ jniá₂ të₂në₃? Ma₂chan₂ co₂jŋia₅₄ bá₄ jniá₂ a₂gue₅₄ 'mú₃ o₄quián'₂ 'ne₂. 38Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿Dsón'₂ ma₂'ei₅ caun₂ 'au'₂ a₂gue'₂ 'mú₃ o₄quió₃ jniá₂? A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'ne₂, né'₃ guë́₄ a₂'o₃ të₁guí₄ dsó₂, hora jaun₂ dé₄ tsá₃ tón'₄ 'ne₂ a₂cuɨg'₂ jniá₂, ta₁'nɨ₅ ráun₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\