SAN JUAN 14

1'Tsá₃ lë₁can₂ 'nia'₂ o₂i₁ 'au'₂. Juɨ₁lia'₂ 'én'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quió'₅ Diú₄, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁le₂'én'₂ 'nia'₂ të₂le₃ quió₃ jniá₂. 2Ja₁quió'₄ Ŋe'₃, 'lióng₂ dsi₂néi₂ cha₂ a₂jo₂; jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ le₂jaun₂ në́₃, ¿lɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂jme₁juɨg₅₄ jniá₂ 'nia'₂ a₂nég'₄ i₁jmo₃ co₂jŋia₅₄ dsi₂néi₂ quián'₂ 'nia'₂? 3Cang₂ jë₁ma₂dsián'₃ jniá₂, jë₁ma₂ca₂lë₃ jmo₂₃ co₂jŋia₅₄ ja₁o₁tión'₂ 'nia'₂, jaun₂ bá₄ guio₅₄ táng₃ a₂i₁te₁₂ 'nia'₂ ja₁cong₂, ia₁jaun₂ ja₁i₁'ú₃ jniá₂, ján₃ bá₄ lé₂ o₁tión'₂ 'nia'₂. 4Ŋi'₅₄ bá₄ 'nia'₂ a₂já'₄ né'₄ jniá₂; cuɨn'₂ bá₄ 'nia'₂ juɨ₅ në́₃. 5Jaun₂ ca₂juá'₂ To₁má₄: ―Te₁gui'₅₄, tsá₃ ne₄ jnia'₅₄ a₂já'₄ guang'₅₄; ¿'a₂ guë'₂ lia'₂ le₃cuag₅ jnia'₅₄ juɨ₅? 6Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ juɨ₅, ján₃ bá₄ lɨ́ng₅ jág₁ dsau₅, ján₃ bá₄ lɨ́ng₅ i₂jmo₅ a₂le₃chan₂ dsa₂. 'I₁jan₂ tsá₃ dsióg₄ ja₁con₂ Ŋe'₃ jua'₅₄ tsá₃ të₂le₃ quian'₅₄ jniá₂. 7Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ dsón'₂ ŋi'₅₄ 'nia'₂ 'ein₂ lɨ́n₅ jniá₂, ján₃ bá₄ jme₁le₃cuɨn'₂ 'nia'₂ Ŋe'₃ ján₃; jaun₂ në₃ në́₃, të₂le₃ ne₄ juɨ₅, le₃cuɨin'₂ 'nia'₂, ton'₂ ma₂jɨin'₅₄ 'nia'₂. 8Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Fe₂li₄ ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―Te₁gui'₅₄, cuë₄ jmɨg₄ a₂jɨn₄ jnia'₅₄ Ŋéi'₅, jaun₂ co₂jaun₂ guë́₄ dsáu₅ dsɨ₅ jnia'₅₄. 9Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿Tsa₁ cuɨg'₂ 'ne₂ jniá₂ Fe₂li₄, o₁jŋia'₅₄ ma₂ŋó₅ jmɨg₄ 'en₅₄ jniá₂ quian'₅₄ 'nia'₂? Chi₂jua'₂ 'ein₂ dsa₂ ma₂jág₂ jniá₂, ján₃ bá₄ ma₂jɨ́in₂ Ŋe'₃. ¿'A₂ bá₄ lia'₂ juá'₂ 'ne₂: “Cuë₄ jmɨg₄ a₂jɨn₄ jnia'₅₄ Ŋéi'₅”? 10¿Tsa₁ 'én'₂ 'ne₂ a₂'en₅₄ jniá₂ ja₁con₂ Ŋe'₃, ton'₂ 'en₅₄ guë'₂ Ŋe'₃ táng₃ ja₁con₂ jniá₂? Juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, tsá₃ juá'₅ jniá₂ o₄quió₃ 'ŋió₃. Të₂le₃, Ŋe'₃ jniá₂ i₂të₁'ŋiá₄ ja₁con₂ jniá₂, i₂'éi₂ bá₄ jmo₅ ta₁ quió'₅. 11Juɨ₁le₂'én'₂ bá₄ 'nia'₂ a₂juá'₅ jniá₂, a₂'eng₅₄ ja₁con₂ Ŋe'₃, a₂'en₅₄ guë'₂ Ŋe'₃ ja₁con₂ jniá₂; o₃ në₁jua'₂ tsá₃ le₂jaun₂, jmá'₃ lia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ léi₄ a₂jmo₂₃, juɨ₁le₂'én'₂ 'nia'₂. 12A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ i₂'én₂ le₃quió₃ jniá₂, ján₃ bá₄ jmo₃ juɨ₁lia'₂ a₂jmo₅ jniá₂; jaun₂ të₂le₃ 'ŋio₅ guë́₄ juë'₂ a₂jmo₃, ia₁ nég'₄ ja₁con₂ Ŋe'₃. 13Jaun₂ chi₂jua'₂ 'e₂ a₂mɨ'₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió₃ jniá₂, jmo₅₄ bá₄ jniá₂, ia₁jaun₂ le₃juɨn'₂ Jmei₂ o₄quió'₄ Ja₁ŋi'₅₄. 14Lé₂ bá₄ mɨ́'₁ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió₃ jniá₂, chi₂jua'₂ 'e₂ caun₂ a₂'niog'₂ 'nia'₂, jaun₂ jmo₅₄ bá₄ jniá₂. 15'Chi₂jua'₂ 'nióg'₃ 'nia'₂ jniá₂, nei₂ gau₂ 'éi'₃ quió₃. 16Jaun₂ mɨ₅₄ jniá₂ ne₄ Ŋe'₃ a₂cuiɨn₃ jan₂ i₂sián'₂ i₂cuë́'₃ bí₂ 'au'₂ 'nia'₂, ia₁jaun₂ 'í₂ 'éi₂ co₂tan₅₄ quian'₅₄ 'nia'₂. 17Jme₂dsí₂ quió'₅ jág₁ tí₅ bá₄ 'éi₂. Tsá₃ lé₂ le₃guei₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ia₁ tsá₃ jág₂, on₃ guë'₂ cuɨg₂₃ cuɨin₂₃ 'éi₂. La₁ 'nia'₂ në́₃, ma₂cuɨin'₂ bá₄ 'nia'₂, ia₁ guá₅ ja₁con'₂ 'nia'₂, ton'₂ të₃'ŋiái₄ le₃quián'₂ 'nia'₂. 18On₃jua'₅₄ a₂tén₄ jniá₂ 'nia'₂ co₂ŋei'₅₄ në₂jag₄ bá₄ chi'₂ 'nág₂. Guio₅₄ bá₄ táng₃ ja₁con'₂ 'nia'₂. 19Tsá₃ ma₃uë́₂ jág₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ jniá₂, la₁ia₁ jag'₅₄ bá₄ 'nia'₂. 'Uɨg₅₄ ia₁ a₂chan₂ jniá₂, le₃chang'₂ bá₄ 'nia'₂. 20Jmɨg₄ jaun₂ le₃len'₅₄ 'nia'₂ a₂'en₅₄ jniá₂ ja₁con₂ Ŋe'₃, 'nia'₂ guë'₂ tiong'₅₄ ja₁con₂ jniá₂, jaun₂ jniá₂ guë'₂ në́₃ 'eng₅₄ ja₁con'₂ 'nia'₂. 21Juɨ₁lia'₂ i₂gue₅, i₂né'₂ 'éi'₃ quió₃, 'éi₂ bá₄ i₂të₃dsón'₂ 'nio₃ jniá₂. Juɨ₁lia'₂ i₂'nio₃ jniá₂ në́₃, jme₃'nio₃ Ŋe'₃. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ jniá₂ jme₁'niói₄, jaun₂ jme₁jnia₅ jniá₂ ja₁coin₂. 22Jaun₂ ca₂juá'₂ Judas, (on₃jua'₅₄ Iscariote): ―Te₁gui'₅₄, ¿'e₂ lë₃ ja₁con₂ jnia'₅₄ jme₁jnag'₅, on₃jua'₅₄ rë'₂ ja₁con₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃? 23Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Juɨ₁lia'₂ i₂'nio₃ jniá₂, tón'₂ bá₄ juɨ₅ jág₁ quió₃; jaun₂ jme₃'nio₃ Ŋe'₃ jme₃'nioi₃ 'éi₂, jaun₂ qui₂ja₁náu₄ jnia'₅₄ ja₁coin₂ ja₁'io₁ quian'₅₄ 'éi₂. 24Juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ 'nio₃ jniá₂, tsá₃ tón'₂ juɨ₅ jág₁ quió₃. Jág₁ a₂nag'₂ 'nia'₂ la₂, on₃jua'₅₄ a₂quió₃, a₂quió'₅ Ŋe'₃ i₂ca₂chei₃ bá₄. 25'Ca₂le₃jë́₃ a₂la₂ juá'₅ jniá₂ juɨ́g₂ 'nia'₂ të₁lia'₂ 'eng₅₄ guë́₄ quian'₅₄ 'nia'₂; 26la₁ia₁ i₂cuë₃ bí₂ 'au'₂ 'nia'₂ 'éi₂, i₂lɨ́n₅ Jme₂dsí₂ Jŋió₅, i₂chen₃ Ŋe'₃ o₄quió₃ jniá₂, 'éi₂ bá₄ jme₃tag₅ jme₃tɨin₂₃ 'nia'₂, jaun₂ jmo₃ a₂qui₃dsiog'₂ 'au'₂ 'nia'₂ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂ma₂qui₂ma₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂. 27''Ág'₅ jniá₂ jág₁ a₂jmo₃ 'ag₃ tei₄ ja₁con'₂ 'nia'₃. A₂tei₄ a₂'ei₅ ja₁con₂ jniá₂, a₂jaun₂ bá₄ cuë́₅ jniá₂ 'nia'₂. La₁ on₃jua'₅₄ lia'₂ cuë₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, cuë́₅ jniá₂ 'nia'₂. Tsá₃ lë₁can₂ 'nia'₂ o₂i₁ dsɨ₅, on₃ guë'₂ jmó'₂ 'nia'₂ gang'₃. 28Ma₂qui₂ma₂nei'₂ 'nia'₂ a₂juá'₅ jniá₂: a₂nég'₄, jaun₂ guio₅₄ táng₃ ja₁con'₂ 'nia'₂. Në₁jua'₂ të₃dsón'₂ 'nióg'₃ 'nia'₂ jniá₂, jme₁jmó'₂ 'nia'₂ 'io'₂ jme₁ca₂rë₃ŋi'₅₄ 'nia'₂ a₂né'₄ jniá₂ ja₁con₂ Ŋe'₃, ia₁ i₂juɨn'₂ guë́₄ 'éi₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ jniá₂. 29Jaun₂ ma₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ a₂la₂ të₃jŋiá₅, ia₁jaun₂ le₃'én'₂ 'nia'₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁lé₂ a₂jaun₂. 30'Tsá₃ ma₂'lióng₂ jág₁ dsia₅₄ jniá₂ quian'₅₄ 'nia'₂; ia₁ ma₂já₅ i₂gon₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, o₁jŋia'₅₄ tsá₃ 'e₂ juɨ₅bí₂ 'io₅ 'éi₂ ja₁con₂ jniá₂. 31La₁ia₁ 'nió'₅ le₃ŋi₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, a₂'nió₃ jniá₂ Ŋe'₃, jaun₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ a₂ma₂cuë₃ Ŋe'₃ jniá₂, a₂jaun₂ bá₄ jmo₅ jniá₂. 'Nau₂ 'nia'₂. Ma₃dsau'₅₄ jniog₄ ja₁lá₃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\