SAN JUAN 15

1'Jniá₂ lɨ́ng₅ cho'₅₄ nɨ₁uɨng₂ uvas, ja₁já₅ bí₂ dsón'₂. Ŋe'₃ guë'₂ lɨ́n₅ i₂jmo₅ 'í₁ ja₁nau₂. 2Jŋiá'₂ 'éi₂ ca₂le₃jë́₃ nɨ₁gu'₂ quió₃ a₂tsá₃ mɨ́g₂ 'ag₅; la₁ia₁ qui₂jɨ́'₅ qui₂'uɨin₂₃ nɨ₁gu'₂ a₂'ag₅ mɨ́g₂, ia₁jaun₂ ráu₃ guë́₄ 'lióng₂. 3Ma₂le₁jɨ́n'₃ bá₄ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ a₂qui₂ma₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂. 4Caun₂ juɨ₁të₂'ŋiá'₄ bá₄ 'nia'₂ ja₁con₂ jniá₂, juɨ₁lia'₂ të₂'ŋiá₄ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂. 'I₁caun₂ nɨ₁gu'₂ tsá₃ lé₂ le₃'ag₃ mɨ́g₂ con'₂ 'ŋiog₅ le₂jaun₂, në₁jua'₂ tsá₃ rë₂tsán'₂ quian'₅₄ cho'₅₄; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ juɨ₁lia'₂ 'nia'₂ në́₃, tsá₃ 'e₂ lé₂ le₃ráu₃ quián'₂ 'nia'₂ në₁jua'₂ tsá₃ të₂'ŋiág'₄ ja₁con₂ jniá₂. 5'Jniá₂ lɨ́ng₅ cho'₅₄; 'nia'₂ guë'₂ lɨ́ng'₅ gu'₂ nei'₅₄. Juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂të₂'ŋiá₄ rë₂tsán'₂ quian'₅₄ jniá₂, juɨ₁lia'₂ të₂'ŋiá₄ jniá₂ ja₁con₂ 'éi₂, 'lióng₂ ráu₃ quió'₅. Ia₁ 'i₁caun₂ tsá₃ 'e₂ lé₂ le₃jmó'₂ 'nia'₂ jua'₅₄ tsá₃ quiong'₅₄ jniá₂. 6Juɨ₁lia'₂ i₂tsá₃ të₂'ŋiá₄ ja₁con₂ jniá₂, lɨ́in₅ në₂jag₄ bá₄ caun₂ nɨ₁gu'₂ a₂dsɨ₂guia'₂ dsa₂ cau₅, jaun₂ rë₂quein₂. Nɨ₁gu'₂ le₂në₅ qui₂cág'₅ dsa₂, qui₂tó'₅ dsa₂ dsi₂si₂, jaun₂ cau₂. 7'Chi₂jua'₂ të₂'ŋiá'₄ 'nia'₂ ja₁con₂ jniá₂, ton'₂ të₂'ŋiá₄ jág₁ quió₃ ja₁con'₂ 'nia'₂, jaun₂ mɨ₄ 'nia'₂ chi₂jua'₂ 'e₂ caun₂ 'niog'₂, jaun₂ guéi'₁ bá₄ 'nia'₂. 8Le₂la₂ bá₄ rë₂juɨn'₂ Ŋe'₃: a₂qui₂ráu₂ 'lióng₂ 'e₂ a₂jmo'₂ 'nia'₂. Le₂në₅ jme₂jniá'₂ 'nia'₂ a₂lɨ́ng'₅ dsa₂ i₂ca₂rë₃tɨ́n₃ quián₃ jniá₂. 9Juɨ₁lia'₂ 'nio₃ Ŋe'₃ jniá₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ 'nió₃ jniá₂ 'nia'₂; caun₂ juɨ₁i₂nio₄ bá₄ 'nia'₂ juɨ₅ a₂'nió₃ jniá₂ 'nia'₂. 10Në₁jua'₂ caun₂ né'₂ 'nia'₂ gau₂ 'éi'₃ quió₃, le₂në₅ të₃'ŋiá'₄ 'nia'₂ juɨ₅ a₂'nió₃ jniá₂ 'nia'₂, juɨ₁lia'₂ caun₂ nag₅ jniá₂ gau₂ 'éi'₃ quió'₅ Ŋe'₃, ton'₂ të₂'ŋiá₄ jniá₂ juɨ₅ a₂'nio₃ 'éi₂ jniá₂. 11'Jág₁ në₅ ma₂në₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ ia₁jaun₂ a₂ŋɨ́₄ lë₃ jéin₅ jniá₂ 'io'₂, cuë́₄ jniá₂ 'nia'₂, ia₁jaun₂ le₃'ŋia₅ bá₄ a₂jén'₂ 'nia'₂ 'io'₂. 12A₂la₂ bá₄ 'éi'₃ quió₃: a₂jme₁'nió'₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂, juɨ₁lia'₂ ma₂ca₂jme₁'nió₄ jniá₂ 'nia'₂. 13'I₁jan₂ tsá₃ lé₂ le₃'nio₃ guë́₄ lɨn₃ rɨin'₅₄, lia'₂ con'₂ guë́₄ i₂guein₅ 'mú₃ o₄quió'₄ a₂mei₅₄ quiáin₅. 14'Nia'₂ bá₄ lɨ́ng'₅ dsa₂ a₂mei₅₄ quiáng₃ chi₂jua'₂ jmo'₂ 'nia'₂ 'e₂ te₂nei'₄ jniá₂. 15Tsá₃ ma₃të́₅ jniá₂ 'nia'₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ne₃, ia₁ tsá₃ ŋi₅ juɨ₁lia'₂ jan₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁, 'e₂ a₂jmo₅ juɨg₅₄. Të́₅ jniá₂ a₂mei₅₄ quiáng₃ bá₄ 'nia'₂, ia₁ ma₂ca₂jme₁jnia₅ bá₄ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂, ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂ma₂ca₂juá'₂ Ŋe'₃. 16On₃jua'₅₄ 'nia'₂ ca₂quio'₅₄ jniá₂; jniá₂ bá₄ ma₂quion'₄ 'nia'₂, jaun₂ ma₂ca₂dsia₃ jniá₂ gog'₂ 'nia'₂ a₂o₁nó'₅ 'nia'₂ a₂qui₂rau₂ 'lióng₂ quián'₂ 'nia'₂ a₂jiog₃ uë́₂. Jaun₂ le₂në₅ cuë₃ Ŋe'₃ jniá₂ cuë́'₃ 'nia'₂ chi₂'e₂ caun₂ a₂mɨ́'₁ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió₃ jniá₂. 17A₂la₂ bá₄ 'éi'₃ quió₃ jaun₂ në́₃: a₂jme₁'nió'₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ le₂jang'₂ le₂jang'₂. 18'Chi₂jua'₂ 'iog₅₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ quián'₂ 'nia'₂, juɨ₁le₂ŋi'₅₄ 'nia'₂, jniá₂ bá₄ ca₂rë₃'iog₅₄ dsa₂ le₂'uɨg₅₄. 19Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ lɨ́n'₅ 'nia'₂ dsa₂ i₂tén₅ mɨ₂güɨ́g₃, jme₁jme₃'nio₃ bá₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ juɨ₁lia'₂ 'nioi₃ dsa₂ quiáin₅. La₁ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ tén'₅ 'nia'₂ mɨ₂güɨ́g₃, ton'₂ ma₂quion'₄ jniá₂ 'nia'₂ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃; 'uɨg₅₄ jaun₂ në́₃, 'ŋiai₅₄ 'nia'₂. 20Dsá₂ 'au'₂ 'nia'₂ jmo₄, jág₁ a₂ma₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂: “Lia'₂ 'i₁jan₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁, tsá₃ juɨin'₂ guë́₄ con'₂ guë́₄ juɨg₅₄”. Chi₂jua'₂ ma₂qui₂ca₂co₃'ein₃ dsa₂ jniá₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ qui₃co₃'en₃ dsa₂ 'nia'₂; chi₂jua'₂ ma₂tón'₂ dsa₂ juɨ₅ jág₁ a₂ma₂ca₂jme₁tɨin₅ jniá₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ qui₃tón'₂ dsa₂ juɨ₅ jág₁ quián'₂ 'nia'₂. 21La₁ ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ dsɨ₃ŋɨ́'₂ 'nia'₂ qui₃co₃jmóg'₂ dsa₂ 'uɨg₅₄ quió₃ jniá₂, ia₁ tsá₃ cuɨin₂₃ i₂ca₂chei₃ jniá₂. 22'Tsá₃ jme₁le₃cáin'₄ jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ guan₃ jniá₂ a₂o₂juá'₃ ja₁con₂ 'éi₂; la₁ në₃ në́₃, tsá₃ ma₃'e₂ lé₂ le₃juá'₂ jua'₅₄ tsá₃ ŋi₅. 23Ia₁ juɨ₁lia'₂ i₂'iog₅₄ jniá₂, ján₃ bá₄ 'ŋiai₅₄ Ŋe'₃ jniá₂. 24Tsá₃ jme₁le₃cáin'₄ jua'₅₄ mei'₂ tsá₃ léi₄ jaun₂ ca₂jmo₃ jniá₂ jɨn₄ dsa₂ 'éi₂ a₂tsá₃ 'ein₂ sián'₂ ma₂jmo₃; la₁ia₁ o₁jŋia'₅₄ la₂ ma₂ca₂jág₃ bá₄ léi₄ jaun₂, tion₅₄ bá₄ 'iog₅₄ dsa₂ jniá₂, lia'₂ Ŋe'₃ në́₃, 'ŋiai₅₄. 25La₁ia₁ qui₂lë́₂ ia₁jaun₂ le₃ti₃ jág₁ a₂tio'₅₄ ne₄ Si₂ 'Éi'₃ quió'₅ a₂juá'₂: “Ca₂rë₃'iog₅₄ dsa₂ të₃ tsá₃ 'e₂ cha₂ lë₃.” 26'La₁ia₁ jë₁ma₂të́₂ rë₁jiá₃ i₂cuë₃ bí₂ 'au'₂ 'nia'₂, i₂tsɨn₅₄ jniá₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ i₂jiá₃ të₂le₃ ja₁guá₄ Ŋe'₃: Jme₂dsí₂ tí₅ dsón'₂ i₂o₂'ɨn₅ ja₁con₂ Ŋe'₃, i₂'éi₂ bá₄ jáng'₃ jág₁ dsau₅ të₂le₃ quió₃ jniá₂. 27Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ 'nió'₅ jang'₅₄ 'nia'₂ jág₁ dsau₅, ia₁ ca₂le₃'uɨg₅₄ bá₄ ma₂qui₂ma₂tión'₂ 'nia'₂ quian'₅₄ jniá₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\