SAN JUAN 16

1'Le₂në₅ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ ia₁jaun₂ tsá₃ qui₃dsi₃uɨ́n'₂ 'nia'₂ a₂'éng'₂. 2Qui₃'uág'₂ dsa₂ 'uɨ́in'₂ 'nia'₂ ja₁lë₁tong'₂ ne₄ si₂ guá'₅ sinagoga, ca₂le₃jë́₃ já₅ caun₂ jmɨg₄, lɨ́n₂ juɨ₁lia'₂ i₂jme₃dsiog₅ 'nia'₂, a₂jén'₃ ta₁ jaun₂ quió'₅ ne₄ Diú₄. 3Ca₂le₃jë́₃ a₂në₅ jmo₃ ia₁ tsá₃ ma₂ca₂rë₃cuɨin₂₃ Ŋe'₃, on₃ guë'₂ jniá₂ ma₂ca₂rë₃cuɨg₂₃. 4Jaun₂ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ le₂në₅ ia₁jaun₂ jë₁ma₂të́₂ rë₁të₅₄ jmɨg₄ jaun₂, dsiog'₂ 'au'₂ 'nia'₂ a₂ca₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ jág₁ la₂. 'Tsá₃ ca₂juá'₃ jniá₂ le₂në₅ lia'₂ con'₂ le₂'uɨg₅₄, ia₁ jme₁'en₅₄ bá₄ jniá₂ quian'₅₄ 'nia'₂. 5La₁ia₁ në₃ në́₃, ma₂nég'₄ i₁'ú₃ quiang'₅₄ i₂ca₂chei₃; jaun₂ lia'₂ 'i₁jan'₂ 'nia'₂ tsá₃ 'ein₂ ŋag₅: “¿A₂já'₄ guang'₅₄?” 6La₁ qui₂ca₂tá'₂ quɨ'₂ 'au'₂ 'nia'₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂në₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ a₂në₅. 7La₁ jág₁ dsau₅ bá₄ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂: të₂le₃ a₂dse₃ quián'₂ 'nia'₂ bá₄ a₂né'₄ jniá₂. Ia₁ në₁jua'₂ tsá₃ ca₂ŋá'₃ jniá₂, tsá₃ jiá₃ i₂cuë₃ bí₂ 'au'₂ 'nia'₂; la₁ia₁ chi₂jua'₂ né'₄ jniá₂ në́₃, tsɨn₅₄ jniá₂ 'éi₂ ja₁con'₂ 'nia'₂. 8Jë₁ma₂të́₂ rë₁jiá₃ 'éi₂, jme₃jniai₂₃ a₂rë₂gan₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ cuente quió'₅ dsáu₁, quió'₅ juɨ₅ dse₃, quió'₅ a₂jáu'₅ 'í₁ ja₁coin₂ në́₃. 9Cuente quió'₅ dsáu₁, 'uɨg₅₄ ia₁ a₂tsá₃ 'éin₂ le₃quió₃ jniá₂; 10cuente quió'₅ juɨ₅ dse₃, ia₁ a₂nég'₄ ja₁con₂ Ŋe'₃, jaun₂ tsá₃ ma₃jniá₂ jag'₅₄ 'nia'₂; 11ján₃ bá₄ cuente quió'₅ a₂jáu'₅ 'í₁, ia₁ ma₂jáu'₅ 'í₁ ja₁con₂ i₂'éi₂ i₂gon₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂. 12''Lióng₂ bá₄ jág₁ cha₂ guë́₄ a₂juɨg₅₄ jniá₂ 'nia'₂, la₁ia₁ tsá₃ quɨ'₅₄ 'nia'₂ jmɨg₄ le₃ŋɨ́g'₂ jë₂ në₃. 13La₁ jë₁ma₂të́₂ rë₁jiá₃ Jme₂dsí₂ tí₅ dsón'₂, i₂'éi₂ bá₄ jiog₃ 'nia'₂ juɨ₅ a₂tí₅ jág₁; ia₁ tsá₃ a₂jaun₂ juá'₂ 'éi₂ o₄quió'₄ 'ŋiog₅; a₂jaun₂ bá₄ juá'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂nag₃, ton'₂ 'ë́₂ jág₁ juɨ₁lia'₂ 'e₂ niog₅ lé₂. 14Jme₃juag'₂ 'éi₂ jniá₂, ia₁ ŋei₂ juɨ₁lia'₂ a₂lë́₅ quió₃ jniá₂, jaun₂ 'éi₂ në́₃, jmo₃ jág₁ ja₁con'₂ 'nia'₂. 15Ca₂le₃jë́₃ a₂cha₂ quió'₅ Ŋe'₃, ján₃ bá₄ lë́₅ quió₃ jniá₂; jaun₂ bá₄ lë₃ në₂juá'₃ jniá₂ a₂ŋe₂ 'éi₂ juɨ₁lia'₂ a₂lë́₅ quió₃ jniá₂, jaun₂ jmo₃ jág₁ ja₁con'₂ 'nia'₂. 16'Ŋi'₅₄ ta₁, tsá₃ ma₃jag'₅₄ guë́₄ 'nia'₂ jniá₂; la₁ ŋi'₅₄ ta₁ bá₄, jag'₅₄ táng₃ jniá₂, ia₁ né'₄ jniá₂ ja₁con₂ Ŋe'₃. 17Jaun₂ në́₃, qui₂ca₂ŋag₃ i₂lɨn₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ ca₂ŋɨ́i'₃ rɨin'₅₄ le₂jain₂ le₂jain₂: ―¿I₂'e₂ 'nio₃ juá'₂ a₂juá'₂ tság₅ jniog₄ le₂në₅: “Ŋi'₅₄ ta₁, tsá₃ ma₃jag'₅₄ guë́₄ 'nia'₂ jniá₂; la₁ ŋi'₅₄ ta₁ bá₄, jag'₅₄ táng₃ jniá₂, ia₁ né'₄ jniá₂ ja₁con₂ Ŋe'₃”? 18¿I₂'e₂ 'nio₃ juá'₂: “Ŋi'₅₄ ta₁”? Tsá₃ ne₄ i₂'e₂ jaun₂ 'ë₂₃. 19Jaun₂ ca₂rë₃lí'₄ Jesús i₂'e₂ 'nio₃ ŋag₃ tioin'₅₄, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿A₁qui₂ŋɨ'₄ 'nia'₂ rɨ́ng'₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂në₂juá'₃ jniá₂: “Ŋi'₅₄ ta₁, tsá₃ ma₃jag'₅₄ guë́₄ 'nia'₂ jniá₂; la₁ ŋi'₅₄ ta₁ bá₄, jag'₅₄ táng₃ jniá₂”? 20A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, a₂tóng'₂ 'nia'₂ qui₁'áu'₂, a₂'lia'₂ 'au'₂ në́₃, të₁lia'₂ jmo₃ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'io'₂. La₁ia₁ le₃tsɨ́n₃ bá₄ a₂'lia'₂ 'au'₂ 'nia'₂ jaun₂ a₂qui₃jmó'₂ táng₃ 'io'₂. 21Juɨ₁lia'₂ lɨ́n₅ jan₂ 'io₅₄ jë₁rë₂chan₂ guein₂ quiain₅, 'lia'₂ dsɨ́₅ ia₁ ma₂ca₂të́₂ hora quió'₅; la₁ cang₂ jë₁ma₂ca₂rë₃chán₃ guein₂ quiáin₅, tsá₃ ma₃dsau'₂ dsɨ́₅ a₂ca₂rë₃quɨ́'₃ quió'₅, ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ 'io'₂ jén'₅, ia₁ a₂ca₂rë₃chán₃ jan₂ guein₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂. 22Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ 'nia'₂ në́₃; 'lia'₂ 'au'₂ 'nia'₂ rë₂në́₃, la₁ jɨng₅₄ bá₄ táng₃ 'nia'₂, jaun₂ guë́₄ në́₃ jmó'₂ 'nia'₂ 'io'₂ të₂'au'₂, a₂'lio'₂ jén'₂ 'nia'₂ jaun₂ ca₂lia'₂ 'i₁jan₂ tsá₃ 'ein₂ lé₂ le₃jŋiá'₂. 23'Jmɨg₄ jaun₂ tsá₃ ma₃'e₂ qui₁ŋag'₁ 'nia'₂ jniá₂ 'i₁caun₂. A₂dsɨ₂jó'₃ juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, chi₂jua'₂ 'e₂ a₂mɨ'₂ 'nia'₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió₃ jniá₂, cuë₃ bá₄ Ŋe'₃. 24Ca₂lia'₂ jŋió₄ jmɨg₄ në₃, tsá₃ 'e₂ ma₂mɨ'₅₄ 'nia'₂ 'i₁caun₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió₃. Mɨ₄ 'nia'₂, jaun₂ guéi'₁ 'nia'₂, ia₁jaun₂ le₃'ŋia₅ a₂o₂'ŋió₃ o₂jŋia₃ 'au'₂. 25'Jág₁ la₂ ma₂në₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ quian'₅₄ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄. La₁ jiá₃ hora a₂tsá₃ ma₃juɨg₅₄ jniá₂ 'nia'₂ quian'₅₄ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄; lia'₂ rë₂jiá₃ jág₁ bá₄ juá'₄ jniá₂ juɨg₅₄ 'nia'₂ a₂'ɨ́ng₄ Ŋe'₃. 26Jmɨg₄ jaun₂ mɨ́'₁ 'nia'₂ ne₄ Ŋe'₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'éi'₃ quió₃ jniá₂. Tsá₃ ma₃tion₅₄ juá'₄ jniá₂ a₂mɨ₅₄ jniá₂ ne₄ Ŋe'₃ o₄quián'₂ 'nia'₂, 27ia₁ ŋiog₅ bá₄ Ŋe'₃ 'nioi₃ 'nia'₂, ia₁ 'nióg'₃ 'nia'₂ jniá₂, ia₁ ma₂ca₂rë₃'én'₂ 'nia'₂ a₂guio₃ jniá₂ ja₁con₂ Diú₄. 28Ca₂o₃'ɨ́n₃ jniá₂ ja₁con₂ Ŋe'₃ a₂ca₂guang₃ mɨ₂güɨ́g₃ la₂; la₁ia₁ në₃ në́₃ o₃'ɨng₅ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, jaun₂ nég'₄ táng₃ ja₁con₂ Ŋe'₃. 29Jaun₂ ca₂juá'₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅: ―Në₃ guë́₄ në́₃ juá'₂ 'ne₂ lia'₂ rë₂jiá₃ jág₁; on₃jua'₅₄ quian'₅₄ jág₁ a₂jáng'₅ léi₄. 30Në₃ guë́₄ në́₃ ma₂ne₄ jnia'₅₄ a₂ŋi'₅₄ bá₄ 'ne₂ ca₂le₃jë́₃, jaun₂ tsá₃ 'e₂ 'nió'₅ quiáng'₂ jua'₅₄ tsá₃ ŋi'₅₄ 'e₂ qui₃ŋag₃ dsa₂ qui₃ŋɨ́i'₃ 'ne₂. 'Uɨg₅₄ jaun₂ 'éin₂ jnia'₅₄ a₂ŋe'₃ 'ne₂ ja₁con₂ Diú₄. 31Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿Dsón'₂ jua'₅₄, në₃ guë́₄ 'én'₂ 'nia'₂? 32¡Jag₄ 'nia'₂! Ma₂ja₂quián₃ hora, ton'₂ të₂në₃ dsón'₂ bá₄, a₂cuɨ́ng'₂ 'nia'₂ lé₂, a₂o₁nog'₄ tsɨ₁rë₂jang'₅₄ le₂jang'₂ le₂jang'₂ o₁nog'₄ jma₃quén₅ quiáng'₂; jaun₂ téi'₄ 'nia'₂ jniá₂ të₃tsɨng'₅₄ 'ŋió₃ lé₂. La₁ia₁ tsá₃ 'ŋió₃ jniá₂ të₃tsɨng'₅₄, ia₁ quiong'₅₄ bá₄ Ŋe'₃ jniá₂. 33Juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂ le₃jë́₃ a₂la₂, ia₁jaun₂ 'ag₃ tei₄ 'au'₂ 'nia'₂ le₃quió₃ jniá₂. Mɨ₂güɨ́g₃ la₂ tion₅₄ rë'₂ qui₁cán'₂ 'nia'₂ quɨ'₂ 'au'₂; la₁ia₁ tiá₂ dsia₄ 'nia'₂ 'au'₂, ia₁ ma₂ca₂tió₃ bá₄ jniá₂ ja₁con₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\