SAN JUAN 17

1Jme₁ma₂ca₂juá'₂ Jesús le₂në₅, ca₂chóg'₃ ne₅₄ guei'₅₄ i₂juɨ́g₃, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Tia₅₄, ma₂të́₂ hora quió₃. Jme₁jnia₅ 'a₂ lia'₂ jlán'₁ ja₂ŋí'₂, ia₁jaun₂ jme₃jnia₅ ja₂ŋí'₂ 'a₂ lia'₂ jlán'₁ 'ne₂. 2Ia₁ ma₂ca₂cuë'₅₄ 'éi₂ 'éi'₃ ne₄ quió'₅ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂, ia₁jaun₂ jmo₃ a₂le₃chan₂ co₂tan₅₄ ca₂le₃jɨ́n₃ i₂ma₂cuɨin'₅₄. 3A₂la₂ lë́₅ a₂chan₂ dsa₂ co₂tan₅₄: a₂le₃cuɨn₅ dsa₂ 'ne₂ i₂lɨ́ng'₅ i₂jan₂ tan₅₄ Diú₄ të₃dsón'₂, a₂le₃cuɨin₂₃ Jesucristo në́₃ i₂ca₂chen'₂ 'ne₂. 4'Ma₂ca₂jme₁jnia₅ jniá₂ ne₄ gua'₅₄ 'uë₃ la₂ 'a₂ lia'₂ jlán'₁ 'ne₂, ia₁ ma₂ca₂jme₁'ŋia₅ jniá₂ ta₁ a₂ca₂cuë'₅₄ jmo₅₄. 5Në₃ në́₃, jaun₂, Tia₅₄, jmo₄ jlán'₁ jniá₂ ja₁cong'₂, juɨ₁lia'₂ jme₁lɨ́n₄ jniá₂ ja₁cong'₂ lia'₂ con'₂ né'₃ guë́₄ a₂nio₃ mɨ₂güɨ́g₃. 6'Ma₂ca₂jme₁jnia₅ jniá₂ ne₄ dsa₂ i₂ca₂cuag'₅₄ jniá₂ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, i₂'ein₂ lɨ́n'₅ 'ne₂. I₂quiáng'₂ bá₄ jme₁lɨ́in₄, jaun₂ ma₂ca₂cuag'₅₄ jniá₂; ma₂qui₂ca₂'í₃ të₂dsɨ́₅ 'éi₂ jág₁ quiáng'₂. 7Ma₂ca₂rë₃ŋi₅ 'éi₂, ca₂le₃jë́₃ a₂ca₂cuë'₅₄ jniá₂ já₅ ja₁con'₂ 'ne₂; 8ia₁ ma₂ca₂cuë́₃ bá₄ jniá₂ jág₁ jaun₂ a₂ca₂cuë'₅₄ 'ne₂ jniá₂, jaun₂ ca₂gue₃ bá₄ 'éi₂ në́₃. Ma₂ca₂rë₃ŋi₅ lia'₂ con'₂ tí₅ jág₁, ja₁con'₂ 'ne₂ bá₄ o₂'ɨ́n₃ jniá₂, ton'₂ ca₂rë₃'éin₂ a₂ca₂chei'₂ 'ne₂ jniá₂. 9'O₄quió'₄ 'éi₂ bá₄ mɨ₅ jniá₂, on₃jua'₅₄ o₄quió'₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. O₄quió'₄ dsa₂ i₂ca₂cuag'₅₄ bá₄ mɨ₅ jniá₂, ia₁ i₂quiáng'₂ 'ne₂ bá₄ 'éi₂. 10Ia₁ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ quiáng₃, ján₃ bá₄ quiáng'₂ 'éi₂; ton'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ quiáng'₂ në́₃, i₂quiáng₃ bá₄ 'éi₂ ján₃, jaun₂ rë₂jniá₂ a₂jlán'₁ jniá₂ të₂le₃ quian'₅₄ 'éi₂. 11'Tsá₃ ma₃jan₄ jniá₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂; la₁ia₁ 'éi₂ në́₃ të₂'ŋiái₄ mɨ₂güɨ́g₃, jaun₂ nég'₄ ja₁con'₂ 'ne₂. Tia₅₄ Jŋió₅, jmo₄ 'í₁ 'éi₂ i₂ma₂cuag'₅₄ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ a₂lɨ́ng'₅, ia₁jaun₂ ca₂ne₅₄ bá₄ léin₂ co₂tan₅₄, juɨ₁lia'₂ lág₅ jniog₄. 12Lia'₂ con'₂ jme₁'en₅₄ jniá₂ quiang'₅₄ 'éi₂ mɨ₂güɨ́g₃ la₂, ma₂qui₂ma₂jmo₃ jniá₂ 'í₁ i₂ma₂cuag'₅₄ quian'₅₄ juɨ₅bí₂ a₂lɨ́ng'₅. Ma₂qui₂ma₂jmo₃ jniá₂ 'í₁, jaun₂ lia'₂ 'i₁jan₂ 'éi₂ tsá₃ ca₂i₃cón'₅, jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ bá₄ i₂'i₄ 'éi'₃ dsɨ₃'én₂, ia₁jaun₂ le₃ti₃ Si₂. 13'Në₃ në́₃, nég'₄ ja₁cong'₂; la₁ia₁ të₁lia'₂ 'eng₅₄ guë́₄ mɨ₂güɨ́g₃, juá'₅ jniá₂ jág₁ la₂ ia₁jaun₂ le₃'ŋia₅ ja₁con₂ 'éi₂ a₂'io'₂ jéin₅ jniá₂. 14Ma₂ca₂cuë́₃ bá₄ jniá₂ jág₁ quiáng'₂, la₁ia₁ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ në́₃, 'iog₅₄ quió'₅, ia₁ tsá₃ tén₅ 'éi₂ mɨ₂güɨ́g₃, juɨ₁lia'₂ jniá₂ në́₃, tsá₃ téng₅ mɨ₂güɨ́g₃. 15On₃jua'₅₄ rë'₂ mɨ₅ jniá₂ jua'₅₄ a₂'uɨin'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃, a₂jaun₂ bá₄ mɨ₅ jniá₂ a₂jmó'₂ 'í₁ ia₁jaun₂ tsá₃ jo₃ i₂së₃dsen₃. 16Tsá₃ mɨ₂güɨ́g₃ téin₅, juɨ₁lia'₂ jniá₂ në́₃, tsá₃ téng₅ mɨ₂güɨ́g₃. 17Chon₄ dsa₂ 'éi₂ të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ tí₅; ia₁ jág₁ quiáng'₂ bá₄ lë́₅ jág₁ tí₅. 18Juɨ₁lia'₂ ca₂chei'₂ 'ne₂ jniá₂ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ tsɨn₅₄ jniá₂ 'éi₂ jɨn₄ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃. 19O₄quió'₄ 'éi₂ bá₄ tsón₄ jniá₂ 'ŋio₃, ia₁jaun₂ ján₃ bá₄ le₂jaun₂ 'éi₂ në₃, lé₂ rë₂tsoin₅₄ le₃quió'₅ jág₁ tí₅. 20'La₁ia₁ on₃jua'₅₄ jmá'₃ o₄quió'₄ 'éi₂ mɨ₅ jniá₂; ján₃ bá₄ le₂jiog₅ o₄quió'₄ i₂le₃'én₂ le₃quió₃, të₂le₃ quian'₅₄ jág₁ quió'₅, 21ia₁jaun₂ léin₂ ca₂ne₅₄ ca₂le₃jɨ́in₃, juɨ₁lia'₂ 'ne₂, Tia₅₄, 'eng'₅₄ ja₁con₂ jniá₂, ton'₂ 'en₅₄ guë'₂ jniá₂ ja₁con'₂ 'ne₂, ia₁jaun₂ 'éi₂ në́₃, dsɨ₃toin'₅₄ ja₁con₂ jniog₄, ia₁jaun₂ qui₃le₃'én₂ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ a₂ca₂chei'₂ jniá₂. 22Ma₂ca₂cuë́₃ jniá₂ 'éi₂ a₂jlá'₁ quió₃ a₂ca₂cuë'₅₄ 'ne₂ jniá₂, ia₁jaun₂ lén₂ 'éi₂ ca₂ne₅₄, juɨ₁lia'₂ lág₅ jniog₄ ca₂ne₅₄ ján₃. 23Jniá₂ le₃quió'₅ 'éi₂, 'ne₂ guë'₂ le₃quió₃ jniá₂, ia₁jaun₂ le₃'ŋia₅ 'éi₂ a₂léin₂ ca₂ne₅₄, ia₁jaun₂ le₃ŋi₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ a₂ca₂chei'₂ jniá₂, ton'₂ ca₂jme₁'nióg'₄ 'éi₂ juɨ₁lia'₂ ca₂jme₁'nióg'₄ jniá₂. 24'Tia₅₄, 'nio₃ jniá₂ a₂dsɨ₃ton'₅₄ 'éi₂ i₂ca₂cuag'₅₄ ja₁cong₂, ia₁jaun₂ të₃ ne₅₄ a₂jlá'₁ quió₃ a₂ca₂cuë'₅₄ 'ne₂, ia₁ ca₂jme₁'nió'₄ 'ne₂ jniá₂, né'₃ guë́₄ a₂nio₃ mɨ₂güɨ́g₃. 25Tia₅₄ i₂dsen₃ guë́₄ lɨn₃, tsá₃ cuɨn₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃ 'ne₂, la₁ia₁ jniá₂ cuɨ́ng₅ 'ne₂, jaun₂ ma₂ŋi₅ bá₄ dsa₂ la₂ quiáng'₂ a₂ca₂chei'₂ 'ne₂ jniá₂. 26Ma₂ca₂jme₁jnia₅ jniá₂ ja₁con₂ 'éi₂ 'ein₂ lɨ́n'₅ 'ne₂, jaun₂ caun₂ jme₁jnia₅ bá₄ jniá₂ 'ne₂, ia₁jaun₂ juɨ₁lia'₂ a₂'nióg'₃ 'ne₂ jniá₂ të₃'ŋiá₄ ja₁con₂ 'éi₂, ton'₂ 'ú₄ jniá₂ ja₁coin₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\