SAN JUAN 18

1Jme₁ma₂ca₂dsan₃ juá'₂ Jesús le₂në₅, ca₂o₃'ɨ́in₃ quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂, qui₂ca₂'ain₃ Jɨ'₅₄ Jma₃ Cedrón. Le₂quióng₄ ja₁jaun₂, jme₁cha₂ caun₂ ja₁jme₁cha₂ nɨ₁'ma₂ 'ag₅ mɨ́g₂, ja₁ca₂'í₃ Jesús quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅. 2Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ Judas i₂jme₁ma₂'en₅₄ juɨ₅ jáng'₂ quió'₅, jme₁ma₂cuɨ́'₅ bá₄ ja₁jaun₂, ia₁ 'lióng₂ ráun₂ ca₂ŋɨ'₂ Jesús ja₁jaun₂ quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅. 3Jaun₂ lë₃ ca₂dsióg₃ Judas ja₁jaun₂ quiain'₅₄ co₂nió'₃ 'lióg₂, quiain'₅₄ co₂nió'₃ guë'₂ chi'₂ 'ɨ'₅₄ quián₅ guá'₅, i₂chen₄ quián₅ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ dsa₂ fariseos në́₃. Ca₂dsi₃lén₂ dsa₂ 'éi₂ qui₂le₁quian₅ ŋi₁tág₂, nɨ₁'ma₂, quian'₅₄ si₂ nɨ₁tsɨ́₅, nɨ₁quɨ₂ a₂le₁guí'₃ si₂ në́₃. 4La₁ia₁ Jesús në́₃, jme₁ma₂ŋi₅ bá₄ ca₂le₃jë́₃ 'e₂ a₂dsɨ₃ŋɨ́i₂, jaun₂ o₂'ɨ́in₃ ja₁jaun₂ ca₂i₁jme₁jein'₂ dsa₂, jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ dsa₂ 'éi₂: ―¿I₂'ein₂ 'nag'₂ 'nia'₂? 5Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ 'éi₂: ―Jesús i₂chan₂ Nazaret bá₄ 'nia'₂ jnia'₅₄. Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Jniá₂ bá₄ 'éi₂. Jaun₂ bá₄ jme₁chén'₄ Judas i₂jáng'₂ quió'₅, quiain'₅₄ dsa₂ 'éi₂. 6Jaun₂ jme₁ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: “Jniá₂ bá₄ 'éi₂”, jaun₂ i₃léin₂ le₃ca'₃ i₃gain'₅₄ 'uë₃. 7Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ táng₃ Jesús ca₂ŋɨ́i'₃ dsa₂ 'éi₂: ―¿I₂'ein₂ 'nag'₂ 'nia'₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ dsa₂: ―Jesús i₂chan₂ Nazaret bá₄. 8Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Jesús: ―Ma₂në₂juɨ́g₂ jniá₂ 'nia'₂, jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ 'éi₂. Chi₂jua'₂ jniá₂ 'nau'₂ 'nia'₂, cuë₄ jmɨg₄ juɨ₁dsi₂len₅ bá₄ i₂la₂. 9A₂la₂ ca₂lë₃ ia₁jaun₂ le₃ti₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂jme₁ca₂juá'₂ Jesús tsɨ́'₅ Jmei₂: “Juɨ₁lia'₂ i₂ca₂cuag'₅₄ 'ne₂ jniá₂, tsá₃ 'ein₂ ca₂i₃cón'₅ 'i₁jan₂.” 10Jaun₂ në́₃ jme₁quian₅ Si₂mu₅₄ Pe₄ ŋi₁tág₂, jaun₂ ca₂dsí₃ ca₂quí'₃ rë₂gua₄ ne₁ quió'₅ jan₂ dsa₂ i₂jme₁chen₂ Malco, i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ jme₂dsa₂ dsen₅₄. 11La₁ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ Pe₄: ―Tio'₂ táng₃ ŋi₁tág₂ ja₁jme₁'i₄. ¿'E₂ lɨ́n'₂ 'ne₂ a₂tsá₃ ca₂tɨ́n₂ jniá₂ dsɨ₃ŋɨ́g₂ a₂ma₂juá'₂ Ŋe'₃? 12Jaun₂ në́₃ ca₂jŋau'₃ co₂nió'₃ 'lióg₂ lia'₂ jma₃quiain'₅₄ juɨg₅₄, quiain'₅₄ chi'₂ 'ɨ'₅₄ quián₅ guá'₅ në́₃, ca₂jŋai'₃ Jesús, jaun₂ qui₂ca₂'nei'₂ në́₃. 13Jaun₂ ca₂i₁jiog₃ le₂'uɨg₅₄ ja₁quió'₄ Anás. Anás 'éi₂ në́₃ jme₁lɨ́n₄ dsɨ₂jmei₂ Caifás, i₂jme₁lɨ́n₄ ta₁ jme₂dsa₂ dsen₅₄ ŋi₂ jaun₂. 14Caifás 'éi₂ në́₃ i₂jme₁ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ judíos, a₂jmo₅ jón₂ jan₂ dsa₂ o₄quió'₄ dsa₂ juɨg₂. 15Jaun₂ ca₂ŋó₃ Si₂mu₅₄ Pe₄ quiain'₅₄ guë́₄ jan₂ dsa₂ i₂guia₃-tɨ́n₂ sián'₂ në́₃, chi₁co'₅₄ quió'₅ Jesús. Dsa₂ guia₃-tɨ́n₂ jan₂ 'éi₂ në́₃ jme₁cuɨg₅ bá₄ jme₂dsa₂ dsen₅₄ quió'₅, jaun₂ bá₄ ca₂'í₃ co₂lë₅ quiain'₅₄ Jesús i₁dsi₅ quió'₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄. 16La₁ Pe₄ në́₃, jaun₂ bá₄ ca₂nau₂ o₄'né₄ të₂le₃ ca₁'né₄. 'Uɨg₅₄ jaun₂ ca₂o₃'ɨ́n₃ dsa₂ guia₃-tɨ́n₂ i₂ma₂cuɨg₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄ quió'₅, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ 'io₅₄ i₂niog₅ ne₄ o₄'né₄, jaun₂ ca₂ŋɨ́i₂ Pe₄ të₂le₃ dsi₂néi₂. 17Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ 'io₅₄ i₂jmo₅ 'í₁ o₄'né₄ ca₂ŋɨ́i'₃ Pe₄: ―On₃jua'₅₄ 'ne₂ lɨ́ng'₅ jan₂ i₂ca₂rë₃tɨ́n₃ quián₅ dsa₂ në₅, ¿lia'₅₄? Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Jan₂'ón₄, on₃jua'₅₄ jniá₂ 'éi₂. 18Ja₁jaun₂ jme₁tión₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁, quiain'₅₄ chi'₂ 'ɨ'₅₄ quián₅ guá'₅. Jme₁ma₂ca₂dsia₃ ca₂jo'₅₄ si₂, ia₁ a₂jme₁güɨ́g₂, jaun₂ tióin₂ qui₂jme₂dsioin'₂. Ján₃ bá₄ jë₄ jaun₂ jme₁chén'₄ Pe₄ jme₂dsioin'₂. 19Jaun₂ ca₂ŋag₃ jme₂dsa₂ dsen₅₄ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús cuente quió'₅ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅, cuente quió'₅ juɨ₁lia'₂ jág₁ a₂jme₂tag₂₃ në́₃. 20Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ma₂qui₂ma₂juá'₃ bá₄ jniá₂ lia'₂ rë₂jiá₃ jág₁ të₃ne₄ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂; jme₁qui₂jme₁tɨ́n₂ jniá₂ tián₂ dsa₂ dsi₂néi₂ guá'₅ sinagoga quian'₅₄ i₁dsi₅ guá'₅ templo në́₃, ja₁qui₂ŋɨ'₂ ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ judíos . Tsá₃ 'e₂ jág₁ ma₂juá'₃ jniá₂ 'i₁caun₂ të₃ chi₁'ma₁. 21¿'E₂ 'uɨg₅₄ ŋag'₅₄ 'ne₂ jniá₂ jaun₂? Ŋɨ'₅₄ juɨ₁lia'₂ dsa₂ i₂qui₂ma₂nág₂ jág₁ quió₃, 'e₂ ma₂juɨ́g₂ jniá₂. Jag₄ de'₂, i₂ŋi₅ bá₄ 'éi₂ juɨ₁lia'₂ i₂'e₂ jág₁ a₂ma₂juá'₃ jniá₂. 22Jme₁ca₂juá'₂ Jesús le₂në₅, jan₂ chi'₂ 'ɨ'₅₄ quián₅ guá'₅ i₂jme₁chén'₄ cau₅, ca₂quein₃ dsɨ₂ne₄ Jesús, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿Le₁në₅ bá₄ ŋag'₅₄ 'ne₂ ne₄ jme₂dsa₂ dsen₅₄? 23Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Chi₂jua'₂ 'lɨg'₅₄ në₂juá'₃ jniá₂, jua'₅₄, jme₁jnia₅ chi₂jua'₂ já'₄ ca₂'lian'₂ jniá₂ jaun₂. La₁ chi₂jua'₂ dsau₅ bá₄ jág₁ a₂në₂juá'₃, ¿'e₂ guë'₂ lë₃ quein'₂ quió₃? 24Jaun₂ në́₃ ca₂chei₃ Anás ca₂chein₃ Jesús chi₁'ŋei'₅₄ ne₄ Caifás, i₂lɨ́n₅ jme₂dsa₂ dsen₅₄. 25Të₁lia'₂ jaun₂ në́₃, jaun₂ bá₄ chén'₅ Pe₄ jme₂dsioin'₂ cau₅ si₂, jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ ca₂ŋɨ́i'₃ Pe₄: ―¿On₁jua'₅₄ 'ne₂ lɨ́ng'₅ jan₂ i₂ca₂rë₃tɨ́n₃ quián₅ dsa₂ në₅? Tsá₃ ca₂tion₃ Pe₄ jaun₂, ca₂juá'₂: ―Jan₂'ón₄. On₃jua'₅₄ jniá₂ 'éi₂. 26Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ jan₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₄ jme₂dsa₂ dsen₅₄, i₂lɨ́n₅ jan₂ o₁rɨn'₅₄ dsa₂ i₂ca₂quí'₃ Pe₄ rë₂gua₄, ca₂juá'₂: ―¿Tsa₁ në₂jɨn₄ jniá₂ 'ne₂ ja₁cha₂ nɨ₁'ma₂ jaun₂, co₂lë₅ quian'₅₄ 'éi₂? 27Jaun₂ con'₂ siá'₂ táng₃ tsá₃ ca₂tion₃ Pe₄ a₂cuɨin₂₃ Jesús. Jaun₂ lia'₂ ma₂të₂dsi₅₄ jaun₂, ca₂'o₃ të₁guí₄ dsó₂. 28Jaun₂ në́₃ ca₂dsen₅ dsa₂ Jesús ja₁quió'₄ Caifás ca₂i₁jiog₃ të₂ ne₄ta₁ quió'₅ dsi₄má'₂. Jme₁ma₂jnia₃ mɨ₂güɨ́g₃, jaun₂ tsá₃ ca₂tón'₂ dsa₂ judíos dsi₂néi₂ ne₄ta₁ quió'₅ dsi₄má'₂, ia₁jaun₂ tsá₃ le₃'iog₅ quió'₅, ia₁ 'nio₃ jme₁guë́'₃ má₃ quió'₅ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄ . 29'Uɨg₅₄ jaun₂ në́₃ ca₂o₃'ɨ́n₃ Pilato 'ŋiog₅ ja₁tion'₅₄ 'éi₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―¿'E₂ dso₄ bon'₄ 'nia'₂ dsa₂ la₂? 30Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂: ―Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ tsá₃ rɨn₅ dsa₂ në₅ dso₄, tsá₃ o₄gog'₂ 'ne₂ jme₁jɨin'₅₄ jnia'₅₄. 31Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Pilato ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―Te₅₄ 'nia'₂ jaun₂, qui₂dsɨ₅ 'nia'₂ 'éi'₃ quió'₅ lia'₂ con'₂ lë́₅ 'Éi'₃ quián'₂ 'nia'₂ guiong'₅₄. Jaun₂ ca₂ŋag₃ dsa₂ judíos: ―La₁ia₁ tsá₃ 'i₄ 'éi'₃ a₂jŋɨ́'₄ jnia'₅₄ jan₂ dsa₂. 32Le₂në₅ ca₂rë₃ti₃ jág₁ a₂ca₂juá'₂ Jesús 'e₂ ne₅₄ 'mú₃ a₂dsɨ₃ŋɨ́i₂. 33Jaun₂ ca₂'í₃ táng₃ Pilato të₂le₃ dsi₂néi₂ ne₄ta₁ quió'₅, jaun₂ ca₂të́'₃ Jesús jaun₂ ca₂ŋɨ́i'₃ 'éi₂: ―¿Lɨ́n'₅ 'ne₂ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos? 34Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―¿A₂ŋag'₅₄ 'a₂ con'₂ dsɨ₂jiog₅ 'au'₂ 'ŋiag'₂ a₂juá'₂ në₅, o₃ chan₂ i₂sián'₂ a₂ma₂juá'₂ 'ag₂₃ jniá₂? 35Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pilato: ―¿O₃ bá₄ dsa₂ judío lɨ́n₅ jniá₂? Dsa₂ juɨg₂ quiáng'₂, quian'₅₄ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ bá₄ në₂jáng'₂ quiáng'₂ o₄gu₃ jniá₂. ¿'E₂ ma₂jmo'₅₄? 36Jaun₂ në́₃ ca₂ŋag₃ Jesús: ―On₃jua'₅₄ mɨ₂güɨ́g₃ la₂ ja₁gon₂ jniá₂. Jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ mɨ₂güɨ́g₃ la₂ ja₁gon₂ jniá₂, jme₁náu₃ 'nei₂ bá₄ dsa₂ i₂quiong'₅₄ jniá₂ ia₁jaun₂ tsá₃ jme₁jáng'₂ dsa₂ ne₄ dsa₂ judíos. La₁ on₃jua'₅₄ ja₁lá₃ ja₁gon₂ jniá₂. 37Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Pilato ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―¿Dsón'₂ bá₄ lɨ́n'₅ 'ne₂ rag₅₄ jaun₂ në́₃? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Dsau₅ bá₄ juá'₂ 'ne₂, a₂lɨ́n₅ jniá₂ rag₅₄. Ta₁ jaun₂ ca₂rë₃cháng₃, ta₁ jaun₂ guang₃ mɨ₂güɨ́g₃, ia₁jaun₂ jáng'₄ jág₁ dsau₅ o₄quió'₄ jág₁ tí₅. Ca₂le₃jɨ́n₃ i₂tión₂ le₃quió'₅ jág₁ tí₅, nag₂₃ jág₁ quió₃. 38Jaun₂ ca₂juá'₂ Pilato ca₂tsɨ́'₃ Jesús: ―¿I₂'e₂ jaun₂ jág₁ tí₅? Jme₁ca₂dsan₃ juá'₂ Pilato le₂në₅, ca₂o₃'ɨ́in₃ táng₃, ca₂dsia₃ táng₃ jág₁ quian'₅₄ dsa₂ judíos. Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Tsá₃ dso₄ dso'₂ jniá₂ ja₁con₂ dsa₂ la₂. 39La₁ chí'₅ caun₂ tag₄ quián'₂ 'nia'₂ a₂tén₅ jniá₂ jan₂ dsa₂ ja₁con'₂ 'nia'₂ jme₁të₅ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄. ¿'Niog'₂ 'nia'₂ jaun₂ a₂tén₄ jniá₂ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos? 40Jaun₂ në́₃, ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄ ca₂juá'₂: ―¡On₃jua'₅₄ i₂në₅! ¡Barrabás bá₄ tén₃! Barrabás 'éi₂ në́₃, jme₁lɨ́in₄ jan₂ dsa₂ 'ang₂ i₂ca₂nau₂ 'nei₂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\