SAN JUAN 19

1Jaun₂ në́₃ ca₂jmo₃ Pilato 'éi'₃ a₂ca₂i₁ban₅ dsa₂ Jesús quian'₅₄ tsɨ₁'nei₅₄ a₂co₂taun₅. 2Jaun₂ ca₂jmo₃ 'lióg₂ caun₂ nɨ₁tsag₂ corona a₂lë́₅ jméi₁ nɨ₁uɨng₂ taun₅, jaun₂ ca₂tó'₂ mɨ₂dsi₄ Jesús. Jaun₂ ca₂quen'₃ dsa₂ Jesús caun₂ tsɨ₁'mɨ'₂ chen'₅₄ a₂jniá₂ 'uɨ'₃ guéin₂. 3Jaun₂ në́₃ qui₂ca₂jme₃quiáin₃ ja₁con₂ 'éi₂, a₂juá'₂: ―¡Sian'₃ 'ne₂, Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos ! Jaun₂ qui₂ca₂quein₃ dsɨ₂ne₄ Jesús. 4Jaun₂ në́₃ o₂'ɨ́n₃ táng₃ Pilato, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―Nei₂ 'nia'₂, dséin₄ jniá₂ ja₁lá₃ le₃ja₁con'₂ 'nia'₂, ia₁jaun₂ le₃len'₅₄ 'nia'₂ ca₂lia'₂ 'i₁caun₂ dso₄ tsá₃ dso'₂ jniá₂ ja₁coin₂. 5Jaun₂ o₂'ɨ́n₃ Jesús, 'i₄ dsi₅₄ corona lë́₅ nɨ₁uɨng₂ taun₅, ján₃ bá₄ qui'₂ tsɨ₁'mɨ'₂ chen'₅₄ 'uɨ'₃ jaun₂. Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Pilato ca₂tsɨ́'₃ dsa₂: ―¡Jɨn₄ 'nia'₂ dsa₂! 6Jaun₂ jme₁qui₂ca₂jág₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ chi'₂ 'ɨ'₅₄ quián₅ guá'₅ në́₃, jaun₂ ca₂jme₃lióg₃ qui₂ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄, ca₂juá'₂: ―¡Tióin₃ cróg₄! ¡Tióin₃ cróg₄! Jaun₂ ca₂juá'₂ Pilato: ―Te₅₄ 'nia'₂ jaun₂, tióin₃ 'nia'₂ cróg₄ guiong'₅₄, ia₁ jniá₂ në́₃, 'i₁caun₂ dso₄ tsá₃ dso'₂ jniá₂ ja₁coin₂. 7La₁ia₁ ca₂ŋag₃ dsa₂ judíos: ―Ron₅ caun₂ 'éi'₃ quián₂ jnia'₅₄, jaun₂ lia'₂ con'₂ lë́₅ juá'₂ 'éi'₃ jaun₂, a₂'nió'₅ jóin₂ bá₄; ia₁ a₂jmo₂₃ a₂lɨ́in₅ Ja₁ŋi'₅₄ Diú₄. 8Jme₁ca₂nág₂ Pilato jág₁ në₅, 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ ca₂i₃gó'₃ dsɨ́₅. 9Jaun₂ ca₂'í₃ táng₃ të₂le₃ dsi₂néi₂ ne₄ta₁ quió'₅, jaun₂ ca₂ŋag₃ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―¿A₂já'₄ chan'₂ 'ne₂? La₁ tsá₃ 'e₂ ca₂ŋag₃ Jesús, 'i₁caun₂. 10Jaun₂ në́₃, ca₂juá'₂ Pilato: ―¿Tsa₁ ŋag'₅₄ 'ne₂ jág₁ quió₃ jniá₂? ¿Tsa₁ ŋi'₅₄ 'ne₂ jaun₂ a₂'o₂ jniá₂ juɨ₅bí₂ a₂jmo₅₄ 'éi'₃ a₂tion₃ dsa₂ cróg₄ 'ne₂, ján₃ bá₄ le₂jaun₂ guë'₂ ján₃, a₂'o₂ jniá₂ juɨ₅bí₂ a₂long₅₄ 'ne₂? 11Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Ca₂lia'₂ 'i₁caun₂ juɨ₅bí₂ tsá₃ 'au'₂ 'ne₂ ja₁con₂ jniá₂, jua'₅₄ tsá₃ Diú₄ ca₂cuë₃. 'Uɨg₅₄ jaun₂, juɨ₁lia'₂ i₂në₂jáng'₂ jniá₂ ne'₅₄ 'ne₂, 'ŋio₅ lɨn₃ guë́₄ juë'₂ dso₄ rë₂cáin'₄ con'₂ guë́₄ 'ne₂. 12Ca₂le₃ jaun₂ ca₂'náu'₃ dsɨ́₅ Pilato 'a₂ lia'₂ cuɨn₅ jmɨg₄ a₂jme₁lióin₂ Jesús; la₁ dsa₂ judíos në́₃ qui₂ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄ ca₂juá'₂: ―¡Në₁jua'₂ ca₂lioin'₅₄, tsá₃ lɨ́ng'₅ a₂mei₅₄ quián₅ dsɨ₂tan₅₄ emperador ! ¡Ia₁ në₁jua'₂ 'ein₂ jmo₅ lɨ́in₅ rag₅₄, lɨ́in₅ jan₂ dsa₂ i₂'ŋia₅₄ emperador! 13Jaun₂ në́₃ jme₁ca₂nág₂ Pilato jág₁ jaun₂, ca₂dsein₂₃ Jesús. Jaun₂ ca₂guá₂ ne₄ta₁ ja₁qui₂dsɨ₂₃ 'éi'₃; ja₁jaun₂ ja₁chei₂ Gabata quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo, co₂'nió'₄ a₂juá'₂, ja₁lë́₄ 'uë₃ cang₄. 14Jme₁lë́₄ jmɨg₄ a₂jmo₅ dsa₂ co₂jŋia₅₄ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄; jme₁ma₂të́₂ con'₂ dsi₂ŋí'₃; jaun₂ ca₂juá'₂ Pilato ca₂tsɨ́'₃ dsa₂ judíos: ―¡Jɨn₄ 'nia'₂ rag₅₄ quiáng'₂! 15La₁ ca₂tóin'₂ co₂mɨ'₅₄ ca₂juá'₂: ―¡Cau₅ jŋiai'₃! ¡Cau₅ jŋiai'₃! ¡Tióin₃ cróg₄! Jaun₂ ca₂juá'₂ Pilato: ―¿A₁'niog'₂ 'nia'₂ tóng₄ cróg₄ rag₅₄ quián'₂ 'nia'₂? La₁ qui₂ca₂ŋag₃ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ ca₂juá'₂: ―Tsá₃ rag₅₄ sián'₂ chan₂ quián₂ jnia'₅₄, jŋia'₅₄ lia'₂ jan₂ emperador bá₄. 16Jaun₂ bá₄ ca₂jáng'₂ Pilato ca₂jɨ́in'₂ Jesús ia₁jaun₂ tio₃ dsa₂ ne₄ cróg₄. Jaun₂ ca₂tág₃ dsa₂. 17O₂'ɨ́n₃ Jesús jaun₂, quian₅ cróg₄ quió'₅, a₂ŋó₃ juɨ₅ ja₁të́'₂ dsa₂ Dsɨ₂con'₂ Nɨ₁mu₅ Mɨ₂dsi₄ 'Lag₄. Quian'₅₄ jág₁ jmei₅ arameo guë'₂, chei₂ Gólgota. 18Ja₁jaun₂ ca₂tion₃ dsa₂ ne₄ cróg₄, ján₃ bá₄ ca₂tion₃ guë́₄ dsa₂ on₃ dsa₂ sián'₂ co₂lë₅ quian'₅₄ Jesús, jma₃jan₂ lia'₂ ca₂ton₂ quió'₅; 'ŋiog₅ guë'₂ Jesús të₁toin₅₄ dsi₂jo₂. 19Jaun₂ ca₂tióng₃ Pilato letras dsi₄ cróg₄ co₂'nió'₄ a₂juá'₂: “JESÚS CHAN₂ NAZARET, RAG₅₄ QUIÁN₅ DSA₂ JUDÍOS.” 20Jaun₂ juɨn₅ dsa₂ judíos ca₂'ɨ́₂ letras jaun₂, ia₁ ma₂quián₅ chei'₅₄ juɨg₂ ciudad bá₄ ja₁ca₂tion₃ dsa₂ cróg₄ Jesús jaun₂. Jme₁chi₁ton₅ letras jaun₂ quian'₅₄ jág₁ jmei₅ hebreo, griego, quian'₅₄ jág₁ jmei₅ latín në́₃. 21'Uɨg₅₄ jaun₂, ca₂juá'₂ juɨg₅₄ jme₂dsa₂ quian'₅₄ dsa₂ judíos, ca₂tsɨ́'₃ Pilato: ―Tsá₃ lë₁taun₂ “Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos”; ja₂lɨn₃ guë́₄ dse₃ taun'₅₄“I₂juá'₂ a₂lɨ́n₅ Rag₅₄ quián₅ dsa₂ judíos.” 22La₁ ca₂ŋag₃ Pilato: ―Juɨ₁lia'₂ a₂ma₂në₂táun₂ jniá₂, co₂në₅ ma₂në₂táun₂. 23Jme₁ma₂ca₂lë₃ tion₅ 'lióg₂ Jesús ne₄ cróg₄, jaun₂ ca₂can₃ tsɨ₁'mɨ'₂ quió'₅ Jesús, jaun₂ ca₂jmo₃ quén₂ dso'₅₄, jma₃jan₂ 'lióg₂ lia'₂ ca₂dso'₅₄. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂can₃ nɨ₁tsɨn'₅₄ Jesús. La₁ nɨ₁tsɨn'₅₄ në́₃, tsá₃ jme₁rë₂'me₅; jme₁lë́₄ caun₂ 'mɨ'₂ con'₂ lë́₅ ca₂ta₃ dsa₂, ta₁caun₂. 24Jaun₂ ca₂juá'₂ 'lióg₂ ca₂tsɨ́'₃ rɨin'₅₄: ―Co₂ŋei'₅₄ tió'₅ tsá₃ guéi₃. Në₃ i₁cáu₂ co₂ŋei'₅₄ dsí₂ suerte, o₁ne₄ 'ein₂ tɨn₅₄. Jaun₂ le₂në₅ ca₂rë₃ti₃ jág₁ a₂rë₂ton₅ ne₄ Si₂ a₂juá'₂: Qui₂ca₂dsión'₂ dsa₂ tsɨ́n'₅ jniá₂ quiain'₅₄ rɨin'₅₄, ca₂co₃ ca₂dsi₂ suerte o₁ne₄ 'ein₂ tɨn₅₄. Le₂në₅ bá₄ ca₂jmo₃ 'lióg₂ 'éi₂ tioin'₅₄. 25La₁ chog₅₄ Jesús në́₃, jaun₂ bá₄ jme₁chéin'₄ cau₅ cróg₄, lia'₂ jma₃quian'₅₄ 'io₅₄ rɨin'₅₄, quiain'₅₄ María quián₅ Cleofas, quian'₅₄ María chan₂ Magdala në́₃. 26Jme₁ca₂jɨ́n₂ Jesús chog₅₄, quiain'₅₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ i₂ŋɨ́₄ lë₃ jme₁'nioi₃ 'éi₂, chéin'₅ cau₅, jaun₂ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ chog₅₄: ―'Io₅₄, në₅ chén'₅ ja₂ŋí'₂. 27Jaun₂ guë́₄ ca₂juá'₂ ca₂tsɨ́'₃ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ 'éi₂: ―Në₅ chén'₅ chog'₂. Ca₂le₃ jmɨg₄ jaun₂, ca₂guei₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ 'éi₂ ca₂guein₃ María dsi₂néi₂ quió'₅. 28Cang₂ guë́₄ jaun₂ në́₃, ia₁ jme₁ma₂ŋi₅ bá₄ Jesús a₂ma₂ca₂rë₃'ŋia₅ ca₂le₃jë́₃, ia₁jaun₂ le₃ti₃ jág₁ tio'₅₄ ne₄ Si₂, ca₂juá'₂: ―Jmɨg₂ i₁guɨ'₁ jniá₂. 29Jë₄ jaun₂ jme₁chí'₄ caun₂ nɨ₁dsɨg₁ a₂'a₄ jmɨg₂ dsi'₃, jaun₂ ca₂tiá₂ dsa₂ caun₂ nɨ₁jau₂ 'ŋió'₃, ca₂guioin₃ quian'₅₄ jmɨg₂ dsi'₃ jaun₂. Jaun₂ ca₂chi₃dsí₂ dsa₂ nei'₅₄ caun₂ nɨ₁'ma₂ hisopo jaun₂ ca₂chóg'₃ dsa₂ të₂ mɨ₂'o₄ Jesús. 30Jme₁ma₂në₂'én'₂ jmɨg₂ dsi'₃ jaun₂, jaun₂ ca₂juá'₂: ―Ma₂ca₂lë₃. Jaun₂ në́₃ ca₂sióg₂ mɨ₂dsi₅₄, ca₂jáng'₃ jme₂dsí₂ quió'₅. 31Jme₁lë́₄ jmɨg₄ a₂jmo₅ dsa₂ co₂jŋia₅₄ Jmɨg₄ Të₂'ɨn₅₄, jaun₂ tsá₃ 'nio₃ dsa₂ judíos jua'₅₄ lia'₂ ma₂le₁ton₅ jaun₂ nɨ₁ŋɨ₁₂ dso'₂ cróg₄ jmɨg₄ sa₅₄, ia₁ jmɨg₄ juë'₂ lɨn₃ bá₄ sa₅₄ jaun₂. 'Uɨg₅₄ jaun₂ në́₃ ca₂mɨ₃ ne₄ Pilato a₂chein₃ 'lióg₂ a₂qui₂dsɨ₃jio₅₄ dsɨ₂tag₄ 'éi₂, jaun₂ guë́₄ të₂. 32Jaun₂ në́₃ ca₂i₁len₅₄ 'lióg₂ ca₂i₁jio₂ dsɨ₂tag₄ i₂le₂'uɨg₅₄; ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂jmo₃ quian'₅₄ i₂jan₂ i₂chi₁ton₅ cróg₄ con₂ Jesús. 33La₁ jme₁ca₂jme₃quiáin₃ con₂ Jesús, ca₂jág₃ jme₁ma₂join₂₃ bá₄; 'uɨg₅₄ jaun₂ në́₃ tsá₃ ma₂ca₂jió₃ dsɨ₂tag₄ 'éi₂. 34La₁ ca₂'ág'₂ jan₂ 'lióg₂ mɨ₂dsɨ₁con₂ Jesús quian'₅₄ ŋi₁chen'₂ quió'₅, jaun₂ dsɨ₂juɨ₅ le₂jaun₂ ca₂'io₂ jmɨ₂ quian'₅₄ jmɨg₂. 35Jan₂ dsa₂ i₂ca₂të́₂ ne₄ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ la₂; ton'₂ tí₅ bá₄ jág₁ dsau₅ a₂jáng'₅. Ján₃ bá₄ ŋi₅ dsa₂ 'éi₂ a₂juá'₂ jág₁ tí₅ të₃dsón'₂, ia₁jaun₂ le₃'én'₂ 'nia'₂ ján₃. 36Ia₁ a₂ca₂lë₃ la₂, ca₂lë₃ ia₁jaun₂ le₃ti₃ jág₁ a₂rë₂ton₅ ne₄ Si₂ a₂juá'₂: “Lia'₂ 'i₁caun₂ mu₄ 'éi₂ tsá₃ qui₃jio₃ dsa₂.” 37Le₂jaun₂ guë'₂ táng₃ juá'₂ ne₄ Si₂ ja₁siá'₂: “Jág₂ dsa₂ jɨ́in₂ 'éi₂ i₂ca₂'ág'₂ dsa₂ quió'₅.” 38Cang₂ guë́₄ jaun₂ në́₃, ca₂mɨ₃ jan₂ dsa₂ i₂chen₂ José, i₂chan₂ juɨg₂ Arimatea, i₂jme₁lɨ́n₄ jan₂ dsa₂ i₂quián₅ Jesús, la₁ia₁ jme₁'éin₂ con'₂ të₃co'₅₄ bá₄, ia₁ a₂gain₃ dsa₂ judíos; ca₂mɨ₃ Së́₄ 'éi₂ ne₄ Dsi₄má'₂ Pilato a₂con₂ nɨ₁ŋɨ₁ 'lag₄ Jesús. Ca₂cuë₃ bá₄ Pilato jmɨg₄, jaun₂ ŋe₄ Së́₄ ca₂i₁sioin₅ 'lag₄, jaun₂ ca₂tág₃. 39Ján₃ bá₄ ca₂dsióg₃ Nicodemo i₂jme₁ca₂i₁dsia₂ jág₁ le₂jŋiá₅ quian'₅₄ Jesús a₂'uë₂. Jme₁quian₅ 'éi₂ con'₂ guióg₂-guiá₂ kilos mirra quian'₅₄ áloes a₂ma₂rë₂güɨ́n'₅. 40Jaun₂ ca₂tág₃ Së́₄ quiain'₅₄ Nicodemo ca₂tág₃ 'lag₄ ca₂lio₃ quian'₅₄ tsɨ₁'mɨ'₂ tióg₃ lia'₂ jma₃quian'₅₄ mɨ₂ro₂ jaun₂, lia'₂ jme₁lë́₄ tag₄ chí'₅ quió'₅ dsa₂ judíos a₂jme₁'óin₂ 'lag₄. 41Cau₅ ja₁ca₂tion₃ dsa₂ cróg₄ Jesús, jme₁lë́₄ caun₂ ja₁cha₂ nɨ₁'ma₂ a₂'ag₅ mɨ́g₂. Jaun₂ jë₄ jaun₂ jme₁dsi₅₄ caun₂ tau₂ 'ŋio₅ 'mɨ́₂ ja₁tsá₃ 'ein₂ jme₁ma₂ton'₂ dsa₂ 'i₁jan₂ 'lag₄. 42Jaun₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂jme₁lë́₄ jmɨg₄ a₂jmo₃ dsa₂ judíos co₂jŋia₅₄ quió'₅, ton'₂ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂jme₁lë́₄ ma₂quián₅ jaun₂ tau₂ 'ŋio₅, jaun₂ ja₁jaun₂ ca₂quio₅ Së́₄ quian'₅₄ Nicodemo ca₂quioin₂₃ Jesús.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\