SAN JUAN 21

1Cang₂ guë́₄ jaun₂, ca₂jme₃jnia₅ táng₃ Jesús ne₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ chei'₅₄ Jmɨ₁ŋí'₄ Tiberias. Le₂la₂ bá₄ ca₂lë₃: 2Jme₁tion'₅₄ co₂lë₅ Si₂mu₅₄ Pe₄; To₁má₄, i₂të́'₂ dsa₂ Dsa₂ Tsɨn'₅₄; Natanael i₂chan₂ juɨg₂ Caná ja₁tén₄ 'uë₃ Galilea; le₃on₃ ja₁ŋi'₅₄ Zebedeo në́₃; quiain'₅₄ on₃ guë́₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ sián'₂ quián₅ Jesús. 3Jaun₂ ca₂juá'₂ Si₂mu₅₄ Pe₄: ―Nei₅₄ i₁cháng'₃ ju₄. Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂: ―Ján₃ bá₄ dsau₅₄ jnia'₅₄ quian'₅₄ 'ne₂. Jaun₂ i₃léin₂, ca₂uɨ́g₂ 'ŋió'₃ caun₂ tsɨ₁mu₅, la₁ a₂'uë₂ jaun₂ tsá₃ ju₄ ca₂join₃ 'i₁jan₂. 4Jme₁ca₂jnia₃ táng₃ jaun₂, jaun₂ jme₁chén'₄ Jesús chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄, la₁ tsá₃ jaun₂ ŋi₅ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ jŋia'₅₄ Jesús bá₄ 'éi₂. 5Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús: ―'Nia'₂ chi'₂, ¿tsa₁ ju₄ chan₂ quián'₂ 'nia'₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ 'éi₂: ―Lia'₂ 'i₁jan₂. 6Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ Jesús: ―Tiong₂ 'nia'₂ 'má₅ quiáng'₂ të₂le₃ gu₂ ne₁ tsɨ₁mu₅, jaun₂ join'₅₄ 'nia'₂. Jaun₂ le₂jaun₂ bá₄ ca₂jmo₃. Jme₁co₂lág₂ jaun₂ tioin'₅₄ tsá₃ lé₂ dsí₃ tsɨ₁'má₅ dsi₂jmɨg₂, ia₁ a₂ŋɨ́₄ lë₃ juɨn₅ i₁ju₁ jme₁tion'₅₄ 'ŋió'₃. 7Jaun₂ në́₃ ca₂juá'₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ i₂jme₁'nio₃ Jesús guë́₄ lɨn₃, ca₂tsɨ́'₃ Pe₄: ―¡Te₁gui'₅₄ bá₄ ó₃! Jë₂ bá₄ con'₂ ca₂nág₂ Si₂mu₅₄ Pe₄, Te₁gui'₅₄ bá₄ 'éi₂, ca₂quɨ́'₂ tsɨn'₅₄ jang₄ le₃co'₅₄ (ia₁ jme₁ma₂në₂jŋiá'₂ a₂jme₁jmo₃ ta₁) jaun₂ ca₂tiáin₂ dsi₂jmɨg₂. 8Chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ rɨin'₅₄ guë'₂ në́₃, ca₂dsi₃lein₃ bá₄ të₂ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄ quian'₅₄ tsɨ₁mu₅ qui₂tsɨ₂cuɨ́n'₅ tsɨ₁'má₅, ca₂lia'₂ rë₂can'₂ ju₄. Ia₁ tsá₃ uɨ́ng₂ jme₁tioin'₅₄ ja₁lë́₄ chei'₅₄ jmɨ₁ŋí'₄: con'₂ caun₂ 'ŋiá₂-láu₂ metros bá₄ jme₁tí₄. 9Jme₁ca₂sióin₃ 'uë₃ në́₃, ca₂jág₃ a₂ma₂niog₅ si₂ tá'₃, ján₃ bá₄ jme₁ma₂dsɨ́n₂ jan₂ ju₄ ne₄ si₂; ján₃ bá₄ jme₁te₁'i₁ i₁ŋí'₄ në́₃. 10Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jŋia₅ jan₂-on₃ ju₄ i₂lia'₂ në₂chan'₂ 'nia'₂. 11Jaun₂ ca₂uɨ́g₂ Si₂mu₅₄ Pe₄ guei'₅₄ tsɨ₁mu₅. Jaun₂ ca₂tsë́'₃ tsɨ₁'má₅ ca₂të₂ chei'₅₄ jmɨg₂ lia'₂ rë₂can'₂ tion'₅₄ ju₄ ca₁can'₅₄. Con'₂ caun₂ 'ŋiá₂-lón₂ rë₂dsɨ́₂ të₂láu₃-guia₃-ún₂ (153) ju₄ jme₁tion'₅₄. La₁ o₁jŋia'₅₄ la₂ juɨn₅ ju₄ jme₁tion'₅₄, tsá₃ ca₂gag₂ bá₄ guë́₄ tsɨ₁'má₅. 12Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús ca₂tsɨ́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂: ―I₂nó'₅ 'nia'₂ i₂qué'₂ má₃ të₂ o₃'iog₂. Jaun₂ lia'₂ 'i₁jan₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ tsá₃ tiá₂ dsɨ́₅ ŋag₃ i₂'ein₂ 'éi₂, ia₁ ŋi₅ bá₄ jaun₂ Te₁gui'₅₄ bá₄ 'éi₂. 13Jaun₂ në́₃ ca₂jme₃quián₃ Jesús, ca₂can₃ i₁ŋí'₄, jaun₂ ca₂cuë́'₃ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂. Ján₃ bá₄ le₂jaun₂ ca₂jmo₃ quian'₅₄ ju₄. 14A₂në₅ jë₁ca₂të́₂ 'nag'₂ ráun₂ a₂ca₂jme₃jnia₅ Jesús ne₄ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ quiáin₅ cang₂ jme₁ca₂jein'₅₄ ja₁jme₁rë₂'lɨin₅₄. 15Cang₂ jme₁ca₂lë₃ guë́'₅ má₃ të₂ o₃'iog₂, ca₂ŋag₃ Jesús ca₂ŋɨ́i'₃ Si₂mu₅₄ Pe₄: ―Si₂mu₅₄, ja₁ŋi'₅₄ Juan₅₄, ¿dsau₅ 'nióg'₃ jniá₂ lia'₂ con'₂ guë́₄ dsa₂ tión₂ la₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pe₄: ―Ján₅, Te₁gui'₅₄. Ŋi'₅₄ bá₄ 'ne₂ jaun₂, a₂'nió₃ jniá₂ 'ne₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jme₁tan₅₄ guein₂ já'₂ cha'₂ quiáng₃ jaun₂. 16Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Jesús jë₁ca₂të́₂ táng₃ ráun₂: ―Si₂mu₅₄, ja₁ŋi'₅₄ Juan₅₄, ¿'nióg'₃ jniá₂? Jaun₂ ca₂ŋag₃ Pe₄: ―Ján₅, Te₁gui'₅₄. Ŋi'₅₄ bá₄ 'ne₂ jaun₂ a₂'nió₃ jniá₂ 'ne₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jmo₄ 'í₁ já'₂ cha'₂ bë'₅₄ quiáng₃ jaun₂. 17Jaun₂ ca₂ŋag₃ táng₃ Jesús jë₁ca₂të́₂ 'nag'₂ ráun₂: ―Si₂mu₅₄, ja₁ŋi'₅₄ Juan₅₄, ¿'nióg'₃ jniá₂? Jaun₂ ca₂'í₃ quɨ'₂ dsɨ́₅ Pe₄ ia₁ ca₂ŋag₃ Jesús jë₁ca₂të́₂ 'nag'₂ ráun₂, “¿'nióg'₃ jniá₂?.” Jaun₂ ca₂juá'₂: ―Te₁gui'₅₄, ca₂le₃jë́₃ bá₄ ŋi'₅₄ 'ne₂. Ŋi'₅₄ bá₄ 'ne₂ jaun₂ a₂'nió₃ jniá₂ 'ne₂. Jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús: ―Jme₁tan₅₄ já'₂ cha'₂ bë'₅₄ quiáng₃ jaun₂. 18A₂dsɨ₂jó'₃ juá'₅ jniá₂, lia'₂ con'₂ jme₁lɨ́ng'₄ guë́₄ dsa₂ chi'₂, jme₁tɨng'₂ jme₁quɨ́'₂ tsɨ́ng'₂, jaun₂ jme₁góg'₂ a₂já'₄ 'niog'₂ gog'₅₄; la₁ia₁ jë₁ma₂lɨ́ng'₅ jan₂ dsa₂ ma₂guen'₂, jaun₂ nei'₅₄ gog'₂, jaun₂ i₂sián'₂ bá₄ quei'₃ tsɨ́ng'₂, jaun₂ dsɨ₃jiog₃ ja₁tsá₃ 'niog'₂ gog'₅₄. 19Jme₁ca₂juá'₂ Jesús le₂në₅, ca₂jmo₃ jág₁ a₂'ë₂₃ 'e₂ ne₅₄ 'mú₃ a₂'i₄ 'éi'₃ dsɨ₃ŋɨ́₂ Pe₄, a₂jme₃jniai₂₃ a₂jlán'₁ Diú₄. Jaun₂ ca₂juá'₂ táng₃ ca₂tsɨ́'₃ Pe₄: ―¡'Éin₃ jniá₂! 20Jme₁ca₂jén'₃ Pe₄ le₃ca'₃, ca₂jág₃ já₅ chi₁co'₅₄ quió'₅, chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ i₂'nio₃ Jesús guë́₄ lɨn₃; chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ 'éi₂ i₂jme₁guá₄ cau₅ le₃jén'₃ quió'₅ Jesús ja₁ca₂guë́'₃ má₃ të₂le₃ ca₂nei₂, ján₃ bá₄ 'éi₂ i₂ca₂ŋag₃ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús, jme₁ca₂juá'₂: “Te₁gui'₅₄, ¿i₂'ein₂ 'éi₂ i₂jáng'₂ quiáng'₂?” 21Jaun₂ jme₁ca₂jág₃ Pe₄ ca₂jɨ́in₂ 'éi₂, ca₂ŋag₃ ca₂ŋɨ́i'₃ Jesús: ―Te₁gui'₅₄, i₂la₂ guë'₂: ¿'e₂ jén'₄? 22Jaun₂ ca₂ŋag₃ Jesús: ―Chi₂jua'₂ 'nio₃ jniá₂ a₂chan₂ i₂në₅ ca₂lia'₂ jë₁ma₂guión'₃ táng₃ jniá₂, ¿'e₂ bá₄ 'uɨg₅₄ 'ne₂ 'ɨ₅ 'au'₂? La₁ia₁ 'ne₂ 'éin₃ jniá₂. 23Jaun₂ në́₃ ca₂i₃'ag₅₄ jág₁ në₅ jɨn₄ rɨin'₅₄ a₂tsá₃ jón₂ chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ 'éi₂. La₁ia₁ on₃jua'₅₄ jaun₂ ca₂juá'₂ Jesús a₂tsá₃ jón₂ 'éi₂; a₂jaun₂ bá₄ ca₂juá'₂: “Chi₂jua'₂ 'nio₃ jniá₂ a₂chan₂ i₂në₅ ca₂lia'₂ jë₁ma₂guión'₃ jniá₂ táng₃, ¿'e₂ bá₄ 'uɨg₅₄ 'ne₂ 'ɨ́₅ 'au'₂?” 24Chi'₂ dsɨ₂guia₃-tɨ́n₂ 'éi₂ bá₄ la₂, i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ 'a₂ lia'₂ ca₂lë₃, i₂ca₂tó'₂ jág₁ la₂ ne₄ si₂ në́₃. Jaun₂ ne₄ bá₄ jniog₄, a₂tí₅ bá₄ jág₁ dsau₅ a₂jáng'₅ 'éi₂. 25Ján₃ bá₄ cha₂ 'lióng₂ a₂siá'₂ a₂ca₂jmo₃ Jesús; jua'₅₄ mei'₂ guë́₃ dsɨ₃to'₅₄ ne₄ si₂ le₂caun₂ le₂caun₂, ca₂lia'₂ jŋia'₅₄ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃ bá₄ tsá₃ jme₁'éi'₄ si₂ jua'₅₄ ca₂'uë́'₃ dsa₂, lɨ́n₂ jniá₂. Co₂në₅.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\